Denník N

Pán premiér, robte niečo s Richterom, strašne sa mu práši z úst.

Priznávam, že neviem inak slušne vyjadriť klamstvá a demagógiu JUDr. Richtera (ministra MPSVR SR), ako príslovím: Tak klame, až sa mu práši z úst.

Vyššie uvedené tvrdenie, že Richter klame a jeho základnou pracovnou metódou je demagógia, môžem preukázať v rôznych oblastiach. V rámci tohto článku sa to pokúsim urobiť v týchto oblastiach:

  • Zvyšovanie životného minima (ďalej ŽM)
  • Valorizácia dôchodkov
  • Priemerný dôchodok (PD) verzus minimálna mzda (MZ)
  • Strach dôchodcov z budúcnosti
  • Protiústavnosť Zákona 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
  • V rámci vyššie uvedených bodov vyslovím svoj názor na: Matejkovú, Bugára a Vážneho

Richter ako klasický funkcionár sa tvári, že má sociálne cítenie. Opak je pravdou. Najviac gniavi tých najchudobnejších. Tých, ktorí žijú zo životného minima. Pozrime sa na čísla. Za pravicovej vlády bolo stanovené ŽM od 01.07.2001 vo výške 125,80 € a do 01.07.2007 narástlo na 165,30 €. Inak povedané ŽM sa zvýšilo za uvedených šesť rokov o 39,5 € (t. j. o 31,4%). Za vlády SMER-DS – „za socialistov“ bolo ŽM stanovené od 01.07.2013 vo výške 198,09 € a do 01.07.2019 je stanovené na 205,07 €. V tomto prípade sa ŽM zvýšilo za šesť rokov o 6,98 € (t. j. o 3,5%).

(Poznámka: rok 2013 som vybral z toho dôvodu, že v tomto roku Richter zmanažoval obrovský zásah do valorizácie dôchodkov, ako aj celého sociálneho systému na Slovensku .)

Myslím, že uvedené čísla nepotrebujú žiaden komentár. Zvyšovanie ŽM je značne neprehľadné. Veci by iste pomohlo, ak by valorizácia príjmov poslancov (aj ostatných ústavných činiteľov) nebola odvodená od priemernej mzdy (PZ), ale od výšky ŽM. Veď poslanci majú minimálny vplyv na priemernú mzdu, za tú sú zodpovední hlavne zamestnávatelia. Na druhej strane, všetky strany zdôvodňujú svoju chuť vládnuť tým, že zabezpečia sociálny rozvoj štátu a rast životnej úrovne ľudí. Preto by bolo správne, ak by sa príjmy poslancov odvíjali od ukazovateľa preukazujúceho rast životnej úrovne, napríklad zvyšovanie ŽM. Uvedomujem si, že takýto prístup by bol pre poslancov neprijateľný. Veď ako by to vyzeralo, keby sa uvádzalo, že plat poslancov NR SR je 14 násobok stanoveného ŽM. Pripomínam, že na výšku ŽM je naviazaných mnoho ďalších sociálnych dávok.

Ako som už poznamenal, v roku 2013 Richter, spolu s bezcharakternými poslancami, odtrhol valorizáciu dôchodkov od nárastu priemernej mzdy. Súčasne bola zavedená „svojrázna“ dôchodcovská inflácia a dva vykonštruované koeficienty s „fantastickými“ názvami (Koeficientu rastu čistých peňažných príjmov na osobu a Koeficientu rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností). Vďaka zavedeniu dôchodcovskej inflácie a uvedených dvoch koeficientov sa stal neobmedzeným pánom valorizácie dôchodkov. Zašiel až tak ďaleko, že jeden rok sa vysmieval dôchodcom, že valorizácia vyšla záporná a preto môžu byť spokojní s tým, že dôchodky nebudú znižované.

V súvislosti s valorizáciou dôchodkov považujem za potrebné tiež uviesť, že v roku 2015 (keď som upozorňoval, že Zákon 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení je platnom znení protiústavný) mi Richterovi miništranti medzi iným napísali, citujem:

„Podľa Medzinárodnej organizácie práce je žiadúce, aby v prípade celkového hospodárskeho rastu krajiny, boli primerane upravené aj pravidelne sa opakujúce platby tak, aby nedošlo k neprimeranému zvyšovaniu rozdielov životnej úrovne medzi ekonomicky aktívnou časťou obyvateľstva a osobami, ktoré sú na tieto platby odkázané (napr. poberatelia starobného dôchodku)“.

Ako je to na Slovensku? V roku 2013 bol rozdiel medzi priemernou mzdou a priemerným dôchodkom bol 433 €. Na začiatku tohto roku sa tento rozdiel zvýšil na 561 €. Inak povedané: za posledných päť rokov sa rozdiel medzi priemernou mzdou a priemerným dôchodkom zvýšil o 30%.

Ešte výraznejší rozdiel dostaneme, ak porovnáme priemerný dôchodok s minimálnou mzdou. V súčasnosti je minimálna mzda vyššia ako priemerný dôchodok (MM = 520 €; po zdanení 473 € a PD = 444 €). V minulosti to bolo opačne. Napríklad v roku 2013 bol PD = 391 € a MM = 338 € . Ak akceptujeme skutočnosť, že Richter presadzuje (na rok 2020) minimálnu mzdu vo výške 600 €, potom by dôchodcovia iste privítali priamu previazanosť priemerného dôchodku a minimálnej mzdy. Zhodnotením vyššie uvedených faktov môžeme konštatovať, že Richter má jednoducho požiadavky Medzinárodnej organizácie práce (vznikla v roku 1919) „na háku“. Bez hanby sa však hlási o umiestnenie vznikajúcej Európskej únie práce na Slovensku. Zrejme predpokladá, že pracovníkom EU je možné do hlavy „tĺcť kaleráby“ tak, ako to robí Slovákom.

Bezohľadný prístup Richtera k dôchodcom vyvoláva u nich strach. Kladú si otázku: Čo s nimi bude po 10 – 15 rokoch odchodu do dôchodku? Majú obavy, že sa dostanú do situácie, keď budú musieť rozmýšľať, či si na trhovisku budú môcť kúpiť dve paradajky, alebo budú mať len na jednu či vôbec nejakú. Že je ich strach opodstatnený, hovorí nasledujúci fakt. Ľudia, ktorí odchádzali do dôchodku v roku 2009 s priemerným dôchodkom 313 €, nedostávajú teraz priemerný dôchodok (444 €), ale len 392 €. Je to spôsobené nízkou valorizáciou dôchodkov, ako aj nárastom priemernej mzdy. Je to výsledok Richterovho „výdobytku“: zrušenie previazanosti valorizácie dôchodkov s nárastom priemernej mzdy. Dôchodcovia sa dnes obávajú, že na sklonku života budú žiť na úrovní životného minima.

V tejto súvislosti nie je možné Richterove vychvaľovanie sa: „Zabezpečil som, že od roku 2019 nepotrebuje Sociálna poisťovňa, a.s. dotácie od štátu“ vnímať inak, ako napľutie do tváre všetkým dôchodcom.

Mnohí dôchodcovia situáciu riešia tak, že počas dôchodku ďalej pracujú. Richter a Vážny (Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne) sa chvastajú tým, že za prácu počas dôchodku je dôchodcom zvyšovaný dôchodok. Pozrime sa, ako je to s jeho zvyšovaním. Osobne ja, ako pracujúci dôchodca som odviedol Sociálnej poisťovni, a.s. (SP) celkom 5 177,77 €. Na základe čoho mi SP zvýšila v roku 2013 dôchodok o 11,20 € mesačne (134,40 € ročne). Na to, aby mi vložené peniaze SP vrátila, musel by som sa dožiť 103 rokov. Je smutné, keď pracujúci dôchodcovia musia zachraňovať SP. Ešte smutnejšie je, že živnostníci (v rátane pracujúcich dôchodcov) musia platiť odvody SP aj vtedy, ak sú v strate. Kde sú dobré mravy? Kde je ústavnosť?

Poznámka: Ing. Ľubomír Vážny dostal funkciu Generálneho riaditeľa SP, a.s. za zásluhy, ktoré ako minister dopravy, pôšt a telekomunikácii, respektíve ako podpredseda vlády pre SMER urobil. Pritom, keď 08.07.2010 prišiel na ministerstvo bol to celkom slušný človek. Nehanbil sa ísť s ľuďmi naobedovať do jedálne. Samozrejme, netrvalo to dlho.

Na tomto mieste musím ešte konštatovať: To, čo si Richter (spolu so smeráckou čvargou v parlamente) dovoľuje k dôchodcom a najchudobnejším ľuďom na Slovensku, by si nedovolili ani ultrapravičiari, pretože by sa báli, že ich ľudia vyženú z parlamentu, tak ako sa čistí Augiášov chliev .

Už v roku 2015 som Richtera upozorňoval, že Zákon 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, v platnom znení je protiústavný. Keďže rozsah tohto článku je už dosť rozsiahly nebudem tu protiústavnosť zákona rozoberať. (Niečo som v tomto článku naznačujem.) Nebudem tu rozoberať ani nezmysly, ktorými ma Richterovi miništranti kŕmili pri obhajobe tohto zákona, ale uvediem, že Richter mi dal potichučky za pravdu. Dokazuje to aj skutočnosť, že v tomto roku sú dôchodky (po šiestich rokoch) znovu valorizované percentuálne v závislosti od výšky vyplácaného dôchodku. Samozrejme sa o to nezaslúžil Richter, ale pán Švejna, štátny tajomník na Richterovom ministerstve. Škoda, že nemá dostatočnú podporu od Bugára, tak ako ju nemala ani pani Žitňanská. Z Bugára sa stal jednoducho nafúkaný koaličný poskok.

Na skutočnosť, že Zákon 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení je v platnom znení protiústavný, som upozornil aj predsedníčku Ústavného súdu SR. Žiaľ, ani mi neodpovedala. Viem, že ako občan nemám právo podať žiadosť o preverenie zákona, či je jeho znenie v súlade s ústavou. Naivne som veril, že profesionálna česť jej zavelí, aby preverila ústavnosť zákona 461/2003 Z. z. a to aj s prihliadnutím na množstvo zmien tohto zákona. (Poznamenávam, že Zákon č. 461/2003 o sociálnom poistení bol od nadobudnutia platnosti 27.11.2003 ku koncu roka 2018, zmenený celkom 123-krát, t. j. počas 14 rokov bol zákonom zmenený v priemere každé dva mesiace.) Madame Matejková zrejme pre pracovnú zaneprázdnenosť nemala čas sa venovať svojim základným povinnostiam. Kauza Čenteš a mnohé iné, ktoré znižovali dôveryhodnosť Ústavného súdu SR, boli pre ňu dôležitejšie. To, že na záver svojej funkcie predsedníčky Ústavného súdu SR dokáže urobiť z ústavného súdu „protiústavný súd“ sa nám ani nesnívalo. Zrejme potrebovala na Najvyšší súd SR priniesť „prískočné“, vo forme nepreverovania sudcov. Svojim konaním madame Matejková dokázala, že vďačnosť budúcich kolegov a kolegýň je pre ňu viac, ako ústavnosť, viac ako spravodlivosť pre všetkých dôchodcov dohromady.

Na záver ďakujem všetkým tým, ktorí dokázali prečítať celý môj členok. Ak nebudem mať len negatívne reakcie, tak nabudúce sa budem zaoberať tým, ako pomôcť dôchodcom aj tým kde zobrať peniaze na valorizáciu dôchodkov . Pozriem sa tiež na „zúbky“ súdruhovi – pánovi Jánovi Lipianskemu, predsedovi Jednoty dôchodcov Slovenska.

 

 

Teraz najčítanejšie

Ľubomír Skalský

Som nahnevaný dôchodca, so skutočným sociálnym cítením. Hnevá ma preto, ak sa nikto, alebo niektorá strana neoprávnene prehlasuje za socialistickú respektíve sociálnu. Ako technik som pragmatik, ktorý pri riešení problémov používa logiku. Mám rád právo, zrejme preto, že vychádza z logiky. Neznášam však, hlúposť, pretvárku a podrazy. Možno preto už 41 rokov písomne kritizujem politikov a hlupákov.