Denník N

Som katolík, ale v boji proti Smeru a arogancii moci podporím Zuzanu Čaputovú (a prečo si myslím, že aj vy by ste mali)

Foto N - Tomáš Benedikovič
Foto N – Tomáš Benedikovič

English text below: I am a Catholic, but in the fight against the Smer and the arrogance of power, I will support Zuzana Čaputová (and why do I think you should too)

Ozvalo sa mi niekoľko ľudí, prevažne z kresťanského a katolíckeho prostredia, ktorí nechápali, ako môžem podporovať v prezidentskom súboji Zuzanu Čaputovú s jej liberálnymi názormi, napr. na interrupcie alebo adopciu detí homosexuálnymi pármi. Dosť som o tom premýšľal a nakoniec som pre svoj postoj zhrnul 5+1 hlavných dôvodov, ktoré stručne opíšem v tomto príspevku:

 

1. VYBERÁME SI HLAVU ŠTÁTU, NIE PROGRAM PARLAMENTNEJ STRANY.

Prezidentské voľby sú špecifické, pretože len v nich sa volí iba jedna osoba, nie strana alebo koalícia. Dokonca aj v komunálnych voľbách či voľbách do VÚC si okrem primátora či predsedu volíme aj zastupiteľstvo. Ale v prezidentských voľbách si volíme iba jedného človeka, ktorého chceme za hlavu štátu. Nikoho iného. Samozrejme, kandidát môže byť nominovaný politickou stranou, aj Zuzana Čaputová je nominovaná Progresívnym Slovenskom. V súboji môže prezentovať program či hodnoty politickej strany, no len preto, že sú to aj jej vlastné osobné názory. A tie by nemala skrývať či bagatelizovať len preto, aby oslovila čo najviac ľudí. To Čaputová ani nerobí, voči potenciálnym voličom sa stavia férovo. Hovorí nahlas a jasne, čo si myslí. Hovorí to však s citom ku všetkým názorovým skupinám, nie je útočná, ostrá ani radikálna. Nestojí na barikádach, ani nevolá po ovládnutí Slovenska liberálnymi fanatikmi. V kultúrnych otázkach je skôr zmierlivá. Aj ak by sa niekto bál, že po zvolení za prezidentku bude Čaputová presadzovať liberálnu agendu aj v rámci legislatívy, môže byť pokojný. Prezident nemá legislatívne kompetencie, na to je parlament. Pred piatimi rokmi o tom hovoril aj vtedajší kandidát Robert Fico, pretože tak chcel zhadzovať program kandidáta Andreja Kisku. Teraz, keď sa karta obrátila, začali smeráci poukazovať práve na Čaputovej názory – robia iba to, čo im vyhovuje a čo môže priniesť hlasy ich kandidátovi – ostatne ako vždy. Nedajme sa ich populizmom pomýliť.

2. ČAPUTOVÁ TO NIE JE LEN LIBERÁLNA AGENDA, ČAPUTOVÁ JE OSOBNOSŤ, V KTOREJ SA UKRÝVA OMNOHO VIAC

My, v Európe a na Západe, máme niekedy tendenciu kvôli jednému zvýraznenému detailu prehliadať celkový obraz. Niekedy by sme sa mali na veci pozerať viac holisticky, tzn. celkovo, zvlášť na prezidentských kandidátov, čo sú ľudia s celkovou osobnou integritou. Staviame Čaputovej liberálne postoje do popredia a upriamujeme na ne pozornosť, pričom zabúdame na to, že Zuzana Čaputová komunikuje a presadzuje aj iné, možno v tejto dobe ešte dôležitejšie a aktuálnejšie témy. Napríklad boj proti zlu, nespravodlivosti, arogancii moci, potrebu zmeny krajiny v rámci verejnej správy či ekologické otázky. Tieto otázky sú blízke ako konzervatívcom tak liberálom, ako kresťanom tak ateistom. Nesúďme kandidátov, len podľa výseku ich názorov, ale hlavne podľa ich celkovej škály.

3. ČAPUTOVEJ NÁZORY MÔŽU OTVORIŤ FÉROVÚ A ODBORNÚ CELOSPOLOČENSKÚ DISKUSIU

Aj ak by sa niekto obával toho, že prezidentka nemá legislatívne právomoci ale zo svojej pozície ústavného činiteľa môže potenciálne presadzovať v spoločnosti liberálne názory, môže ostať znova relatívne pokojný. Konzervatívci a liberáli nie sú dva nezmieriteľné tábory, ktoré sa líšia úplne vo všetkom. Sú to ľudia, ktorí dennodenne žijú a pracujú vedľa seba a v mnohom sa aj zhodnú. Na niektoré veci ale majú odlišné názory, čo je prirodzené a ľudské. Veď ako sa hovorí, sto ľudí, sto chutí. Aj v rámci samotnej skupiny konzervatívcov či liberálov existujú vnútorné rozdiely. Kandidatúra liberálnejšej kandidátky či dokonca jej zvolenie za prezidentku by nám ako spoločnosti priniesli šancu otvoriť celospoločenskú diskusiu, ktorá by však nemala prebiehať na sociálnych sieťach ani na akciách, ktoré spoločnosť rozdeľujú. Mala by byť odborná a férová, pokiaľ možno bez finančného lobbingu, ale určite bez klamstiev, dezinformácií a podpásových úderov. Interrupcie, homosexualita, adopcie, gender agenda? Fajn, pohovorme si o tom. Zástancovia, odporcovia, odborníci, sociológovia, psychológovia, lekári, zástupcovia cirkví či občianski aktivisti. Choďte do médií a diskutujte. A my, spoločnosť, pozorne načúvajme, utvárajme si názor, hodnoťme, ale triezvo, v rámci ľudskosti a slušnosti. Na odborných debatách Slovensko môže iba získať.

4. HOCI NA POHLAVÍ KANDIDÁTA NEZÁLEŽÍ, ČAPUTOVEJ ŽENSKOSŤ MÔŽE NABÚRAŤ STEREOTYPY

Samozrejme, že dôležitým kritériami pri výbere prezidenta Slovenskej republiky by mali byť kvalita, odbornosť, názory a morálny profil, nie to, či je niekto muž alebo žena. Napriek tomu by zvolenie prvej prezidentky mohlo nabúrať zaužívané stereotypy, že hlavou štátu by mal byť iba muž, ideálne v stredných rokoch alebo v rámci svojho (politického) dôchodku. Niektoré štáty majú ženy prezidentky a nevšimol som si, žeby sa ich občania na ne vo veľkom sťažovali. Na Slovensku ešte stále do istej miery vládnu stereotypy. Je to fakt. Najlepšie sa ich podarí búrať silou reálnej skúsenosti, v tomto prípade ukážkou skutočného výkonu a práce ženy prezidentky.

5. BOJ PROTI AROGANCII MOCI POTREBUJE ĽUDÍ SPOJENÝCH, NIE ROZDELENÝCH.

Viete čo najviac vyhovuje mocným? Názorová a politická rozdrobenosť, najmä v čase volieb. Pre socialistov nie je nič lepšie, ako keď sa pravičiari rozdelia na konzervatívcov, liberálov, eurooptimistov, euroskeptikov, ekonomických skôr centristov či úplných fanatikov voľného trhu. Takýchto delení je nespočetné množstvo. Skutočná celospoločenská zmena ale potrebuje ľudí spojených, zvlášť v prezidentských voľbách, kde je to v druhom kole buď alebo, kde už neexistuje žiadna tretia alebo alternatívna cesta. Musíme sa spojiť, iba tak porazíme Smer, presne tak, ako sa nám to podarilo pred piatimi rokmi, keď Robert Fico utrpel porážku, s ktorou sa evidentne nevie zmieriť do dnešných dní.

+1 PRAKTICKÉ HĽADISKO

Ak by konzervatívni a kresťanskí voliči húfne od Čaputovej odchádzali a začali by podporovať iných kandidátov, mohlo by sa na základe aktuálnych dát z prieskumov stať, že do druhého kola postúpia kandidát Smeru Maroš Šefčovič a Štefan Harabin. Pre mňa, ako pre človeka volajúceho po celospoločenskej zmene, pre pravičiara ale aj ako pre katolíka je táto dvojica kandidátov, z ktorej by potenciálne vzišiel nový prezident Slovenskej republiky, neprijateľná.

Na záver vám ďakujem za váš čas pri čítaní tohto statusu a želám všetkým múdry a prezieravý výber nového prezidenta Slovenska. Moje názory berte len ako odporúčanie. Voľme tak, aby sme si 30. marca a hlavne po piatich rokoch práce nového prezidenta/ky mohli povedať, že sme rozhodli správne.

 

I am a Catholic, but in the fight against the Smer and the arrogance of power, I will support Zuzana Čaputová (and why do I think you should too)

 

I received questions by a few people, mostly from Christian and Catholic backgrounds, who did not understand how I could support Zuzana Čaputová in the presidential race with her liberal views, e.g. for abortion or adoption of children by homosexual couples. I thought about it a lot and finally I summarized 5 + 1 main reasons for my position, which I will briefly describe in this post:

 

  1. WE CHOOSE THE HEAD OF THE STATE, NOT THE PARLIAMENTARY PARTY PROGRAM.

Candidate can present the program or values of a political party in a competition, but only because they are also their own personal opinions. And they shouldn’t hide or trivialize them just to reach as many people as possible. Čaputová does not even do that, she is fair to potential voters. She speaks out loudly and clearly what she thinks. However, she speaks sensitively to all opinion groups, she is not aggressive, sharp or radical. She does not stand on barricades, nor does she call for the domination of Slovakia by liberal fanatics. She is rather conciliatory on cultural issues. Even if someone is afraid that, after being elected president, Čaputová will push for a liberal agenda within the framework of legislation, they can be calm. The president has no legislative powers, there is a parliament for that. Five years ago, the then candidate Robert Fico also talked about it, because he wanted to understate the program of candidate Andrej Kiska. Now that the card has been turned over, the Smer members have begun to point to Čaputová’s views – they are only doing what suits them and what can bring to their candidate more votes  – as always. Let’s not be fooled by their populism.

2. ČAPUTOVÁ IS NOT ONLY LIBERAL AGENDA, ČAPUTOVÁ IS A COMPLEX PERSONALITY

We, in Europe and in the West, sometimes tend to overlook the whole picture because of one highlighted detail. Sometimes we should look at things more holistically, ie. overall, especially at the presidential candidates, who are people with overall personal integrity. We put Čaputová’s liberal attitudes at the forefront and draw attention to them, forgetting that Zuzana Čaputová communicates and promotes other, perhaps even more important and current topics at this time. For example, the fight against evil, injustice, arrogance of power, the need to change the country in public administration or environmental issues. These questions are close to both conservatives and liberals, Christians and atheists alike. Let us not judge candidates, only by the section of their opinions, but mainly by their overall scale.

3. ČAPUTOVÁ’S OPINIONS MAY OPEN A FAIR AND PROFESSIONAL SOCIETY DISCUSSION

Even if one fears that the president does not have legislative powers but, from their position as a constitutional official, can potentially promote liberal views in society, they can remain relatively calm again. Conservatives and liberals are not two irreconcilable camps that differ in everything. These are people who live and work side by side on a daily basis and on many things agree. But they have different views on some things, which is natural and human. After all, as it is often said, a hundred people, a hundred tastes. There are also internal differences within the group of conservatives and liberals themselves. The candidacy of a more liberal candidate or even her election as president would give us a chance to open a society-wide debate, which, however, should not take place on social networks or at events that divide society. It should be professional and fair, if possible without financial lobbying, but certainly without lies, misinformation and subliminal strikes. Abortion, homosexuality, adoption, gender agenda? Okay, let’s talk about it. Proponents, opponents, experts, sociologists, psychologists, doctors, church representatives or civic activists. Go to the media and discuss. And we, society, listen carefully, form an opinion, evaluate, but soberly, within the framework of humanity and decency. In professional debates, Slovakia can only gain.

4. ALTHOUGH THE GENDER OF THE CANDIDATE DOES NOT MATTER, ČAPUTOVÁ’S FEMINITY COULD BREAK STEREOTYPES

Of course, the important criteria in the election of the President of the Slovak Republic should be quality, expertise, opinions and moral profile, not whether someone is male or female. Nevertheless, the election of the first president could break the usual stereotypes that only a male should be the head of state, ideally in the middle years or as part of his (political) retirement. Some states have female presidents, and I have not noticed that their citizens have complained much about them. Stereotypes still prevail in Slovakia to some extent. It’s a fact. The best way to break them down is with the force of real experience, in this case a demonstration of the actual performance and work of the female president.

5. THE FIGHT AGAINST THE AROGANCY OF POWER NEEDS PEOPLE UNITED, NOT DIVIDED.

Do you know what suits the powerful most? Opinion and political fragmentation, especially at the time of the elections. There is nothing better for the Socialists than the right-wingers to be divided into conservatives, liberals, Euro-optimists, Eurosceptics, economic rather centrists or complete free-market fanatics. There are innumerable such divisions. But real society-wide change needs people united, especially in the presidential election, where there is in the second round no longer a third or alternative path. We must unite, only that way we will defeat Smer, just as we did five years ago, when Robert Fico suffered a defeat that he clearly cannot reconcile until this day.

+1 PRACTICAL PERSPECTIVE

If conservative and Christian voters leave Čaputová in droves and start supporting other candidates, based on current survey data, it could happen that Smer candidate Maroš Šefčovič and Štefan Harabin will advance to the second round. For me, as a person calling for a society-wide change, for a right-winger but also as a Catholic, this pair of candidates, from which the new President of the Slovak Republic would potentially emerge, is unacceptable.

In conclusion, thank you for your time in reading this post and I wish everyone a wise and prudent choice of the new President of Slovakia. Take my opinions only as a recommendation. Let’s choose so that on March 30, and especially after five years of work of the new president, we can say that we have made the right decision.

Teraz najčítanejšie

Jakub Feltovič

Jakub Feltovič sa narodil v roku 1994 v Prešove. Prispieva blogmi o domácej i svetovej politike, medzinárodných vzťahoch, ekonomike, vede a klimatickej kríze. Usiluje sa o úspešnejšie, modernejšie, prodemokratické a proeurópske Slovensko bez klamúcich a nečestných politikov, karieristov, oportunistov, nezodpovedných populistov a nebezpečných extrémistov. Zasadzuje sa o rozvoj stredopravého politického spektra a kresťanskej demokracie. Zasadzuje sa o budovanie modernej, jednotnej, spravodlivej a ekonomicky, hospodársky i vojensky silnej a sociálne solidárnej Európskej únie. Jakub Feltovič was born in 1994 in Prešov. He contributes blogs on domestic and world politics, international relations, the economy, science and the climate crisis. He strives for a more successful, modern, pro-democratic and pro-European Slovakia without deceptive and dishonest politicians, careerists, opportunists, irresponsible populists and dangerous extremists. He advocates the development of the center-right political spectrum and Christian democracy. He advocates the building of a modern, united, just and economically and militarily strong and socially cohesive European Union.