Denník N

Mestá doplácajú na nepripravenosť na nárast počtu áut. Čo s tým?

Riešenie podnetov týkajúcich sa parkovania je oproti iným problémom menej úspešné.

Problémové parkovanie sa v kontexte väčšej dostupnosti automobilovej dopravy stalo prirodzenou súčasťou problematických bodov v jednotlivých samosprávach, pričom stále rastie trend zvyšovania počtu vozidiel na obyvateľa. Z údajov roku 2015 vyplýva, že na 1 000 obyvateľov SR v súčasnosti pripadá 375 vozidiel, pričom sa toto množstvo v priebehu dvoch dekád viac ako zdvojnásobilo. A j z toho dôvodu nie len najväčšie, ale aj menšie samosprávy prichádzajú s reguláciou parkovania v intraviláne miest.

Pripravenosť samospráv tomuto trendu očividne nestíhala. Prirodzeným výsledkom je nárast problémov spojených s parkovaním. Tie sú bežným typom nahlasovaných podnetov na portáli Odkaz pre starostu, pričom pravidelne vykazujú znaky problémov s nižšou úspešnosťou riešenia. Od jeho vzniku každoročne predstavuje 5 až 8 percent zadaných podnetov práve túto kategóriu. V roku 2018 ich bolo 683, pričom až 88 % z nich poukazovalo na parkovanie v rozpore s predpismi. Z celkového počtu podnetov zaznamenaných na portáli bol v roku 2018 podiel vyriešených podnetov 34 %, pričom v prípade podnetov z kategórie parkovanie to bolo iba 21 %.

Podiel vyriešných podnetov na Odkaze pre starostu ročne

S akými problémami sa v kategórii parkovanie na Odkaze stretávame a ako sa s nimi môžu samosprávy vysporiadať? Uvedieme 11 príkladov z portálu. Vo všeobecnosti spadajú do troch širších typov podnetov: nesprávne parkovanie, problémy týkajúce sa parkovacích miest a problémy týkajúce sa značenia.

Nesprávne parkovanie

Jednorazové nesprávne parkovanie

Medzi najčastejšie nahlasované podnety týkajúce sa parkovania patria tie, ktoré upozorňujú na individuálne porušenia pravidiel parkovania, ako napríklad v prípade podnetu z Kalištnej ulice v Devínskej Novej Vsi (pre väčšie zobrazenie klinki na obrázok). Ideálnou praxou v takýchto prípadoch je vyslanie hliadky mestskej polície na dané miesto okamžite po obdržaní podnetu.

Podnet z Kalištnej v Devínskej Novej Vsi

Avšak vzhľadom na časový posun v spracovaní podnetov môže mestská polícia získať vedomosť o podnete aj s niekoľkodňovým odstupom, kedy už stráca na aktuálnosti. Pre užívateľov je v takýchto prípadoch najlepším riešením priame kontaktovanie linky 159 namiesto nahlasovania podnetu na portál. Okrem časovej efektívnosti je doplňujúcim dôvodom aj to, že fotografie poukazujúce na konkrétne porušenie pravidiel parkovania, ktoré nahráte na Odkaz pre starostu, nemôžu byť použité ako dôkaz pre začatie priestupkového konania – priestupok musí byť zadokumentovaný priamo príslušníkom mestskej polície.

Opakované nesprávne parkovanie

Alternatívou je v podnete upozorniť samosprávu na to, že k obdobnej situácii dochádza pravidelne a vyžaduje si systematickejšie riešenie než upozornenie na potrebu privolať hliadku mestskej polície. Pravdou totiž ostáva, že vo vybraných lokalitách sa porušovanie pravidiel parkovania môže notoricky opakovať. Niektoré miesta majú problém napríklad s parkovaním obmedzujúcim požadovanú šírku chodníka, tak ako v prípade podnetu z Tomášikovej ulice v Bratislave.

Podnet z Tomášikovej v Ružinove

Výzva samospráv volať linku 159 sa v takýchto prípadoch môže míňať riešeniu príčiny problému. Príkladom úspešného riešenia situácie je napríklad podnet z Košickej ulice v Senci, kedy došlo k rozšíreniu chodníka, osadenie regulačných stĺpikov pri podnete z Ružinovskej ulice v Ružinove či namaľovanie žltej čiary pri podnete z Lackovej ulice v Karlovej Vsi.

Podnet z Košickej v Senci

Nakoľko aj v prípade upovedomenia mestskej polície o takýchto miestach môžu mať hliadky problém s pokrytím v reálnom čase, je pre dlhodobé vyriešenie podobných podnetov najlepšie zadať na portál návrh úpravy lokality, s ktorou sa môže samospráva vysporiadať.

Problém s parkovacími miestami

Problémy spojené s parkovacími miestami sa môžu týkať napr. nedostatočného či chýbajúceho vyznačenia miest, ktoré tak, ako iné dopravné značenie, môžu samosprávy umiestniť až po súhlasnom stanovisku dopravného inšpektorátu príslušného riaditeľstva policajného zboru. Podobný prípad sa podarilo vyriešiť namaľovaním čiar pri podnete z Potočnej ulice v Rači.

Podnet z Potočnej v Rači

Pri chýbajúcich parkovacích miestach pre rezidentov na Moskovskej ulici v bratislavskom Starom Meste sa zas podnet podarilo vyriešiť prostredníctvom úpravy dopravného značenia. Jedným z typov podnetov spojených so samotnými parkovacími miestami sa týka ich poškodenia alebo nevhodného stavu. Príkladom úspešného riešenia je operatívne vyčistenie parkovacích plôch pri podnete z Ulice J. Jesenského v Prievidzi.

Podnet z Moskovskej v Starom Meste

Problémy s dopravným značením

O dopravnom značení spôsobujúcom problémy pri parkovaní však môžeme hovoriť aj ako o špecifickom type podnetov. V prípade podnetu z Priečnej ulice v bratislavskom Novom Meste sa jednalo o situáciu s chýbajúcou reguláciou statickej dopravy, ktorá bola vyriešená osadením dopravného značenia rezervácie miest.

Podnet z priečnej v Novom Meste

Inde, ako pri podnete zo Svoradovej ulice či pri podnete zo Štefanovičovej ulice v bratislavskom Starom Meste, zas rezervačné značky, ktoré osadzujú nájomníci, spôsobili svojim vzhľadom pochybnosti o ich legálnosti, pričom samospráva v týchto prípadoch pristúpila k prevereniu oprávnenia.

Ako postupovať?

Preverenie oprávnenia na rezerváciu miesta je príkladom podnetu z oblasti parkovania, ktorému na vyriešenie môže postačovať jednoduchý úkon zo strany samosprávy. Ako je však zrejmé, pri pravidelne sa opakujúcich problémoch napr. s nesprávnym parkovaním môže byť najlepším riešením zadať ako podnet nápad na úpravu dopravného značenia.

Pri návrhoch na riešenie problémových lokalít je však nutné byť trpezlivý. Samosprávy môžu upravovať reguláciu dopravy iba po odsúhlasení zo strany dopravného inšpektorátu. V praxi to teda znamená istý čas na formálne vypracovanie návrhu, prípadné vykonanie obhliadky miesta pre posúdenie vhodnosti a vplyvu na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, vydanie súhlasného záväzného stanoviska dopravného inšpektorátu a realizáciu umiestnenia značky. Napokon však možno budete s riešením spokojnejší, než pri obdržaní odpovede, že je potrebné volať linku 159.

Celú analýzu podnetov týkajúcich sa parkovania a postupov samospráv pri ich riešení si môžete stiahnuť a prečítať tu.

Blog a analýza sú súčasťou projektu Participácia, informovanosť a tvorba verejných politík na úrovni samospráv – Odkaz pre starostu 2.0 podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez Operačný program Efektívna verejná správa.

 

Stiahnite si mobilnú aplikáciu Odkaz pre starostu pre Android aj iOS.

Odkaz pre starostu je projektom Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť.

Teraz najčítanejšie