Denník N

Obec Rohovce vyriešila problém základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským

Žiadosť Iniciatívy BKZ súvisí s listom, ktorým oslovili starostov okolitých obcí, aby vyvíjali tlak na obecné zastupiteľstvo v Rohovciach.

Štvrtok večer, 21. februára obecné zastupiteľstvo v Rohovciach na svojom zasadnutí sa zaoberal so žiadosťou Iniciatívy BKZ založenou slovenskými rodičmi, ktorú doručili začiatkom januára na obecný úrad. Ich žiadosť súvisí s listom, ktorým oslovili starostov okolitých obcí, aby vyvíjali tlak na obecné zastupiteľstvo v Rohovciach.

Podľa informácií Rozálie Hervay, poslankyni miestneho zastupiteľstva išlo o známu žiadosť, no žiadatelia teraz pripojili aj zoznam s menami a údajmi detí, ktoré by mohli byť žiakmi požadovanej slovenskej školy v Rohovciach. Na zozname sa nachádza 14 mien, z nich šiesti sú z Rohoviec, ostatné z okolitých dedín.

Starosta Zoltán László z dôvodu dodržiavania zákona o ochrane osobných údajov  nemohol uverejniť mená detí, ale zistil, že zo šiestich detí iba traja skutočne bývajú v Rohovciach a sú školopovinné. Dve deti sú uvedené ako obyvatelia Rohoviec, ale oni nie sú uvedené v evidencii obce, jedno dieťa starosta ani nevedel identifikovať, lebo jeho meno nie je uvedené ani v evidencii obyvateľstva,  a ani osobne nevie o identite dieťaťa. Zoltán László vo svojom vystúpení uviedol, že starostovia okolitých dedín doposiaľ neuviedli požiadavku, aby slovenská škola bola otvorená v Rohovciach.

Na otázku poslancov starosta referoval aj o tom, že v tejto veci navštívil starostov okolitých obcí, a všetci sa vyjadrili v zmysle, že doteraz dokázali zabezpečiť dochádzku do školy deťom, ktoré chceli navštevovať slovenskú školu. Starostovia ho informovali aj o tom, že rodičia odmietajú možnosť vytvorenia zlúčených tried  na nižšej stupni, radšej by hľadali vzdialenejšiu školu pre svoje deti.

Rozália Hervay vyjadrila svoje obavy v súvislosti so žiadosťou. Totiž ak už sú problémy  s podpismi v samotnej obci Rohovce, v akej miere môžu byť dôveryhodné údaje žiadateľov z okolitých obcí? Dôveryhodnosť podpisov  spochybňuje aj to, že napriek zoznamu priloženej  k žiadosti Iniciatívy BKZ založenej slovenskými rodičmi, starostovia susedných obcí doposiaľ nepožiadali obec Rohovce o otvorenie slovenskej školy. Na zasadnutí sa zúčastnil aj Attila Horváth, starosta obce Trnávka, ktorý vo svojom príspevku predstavil svoje zistenia o prisťahovaní do susedných obcí ako aj  o tom, že spomedzi nových prisťahovalcov koľkí sú slovenskej národnosti.

Ako odstrašujúci príklad uviedol obec Macov, kde pomer slovenských obyvateľov sa zvýšil na viac ako 50 percent. Attila Horváth nepovažuje za dobrý nápad žiadosť Iniciatívy BKZ, a po konzultácií s ostatnými starostami sa dohodli tak, že navrhovať budú, aby slovenská škola nebola otvorená v Rohovciach, kde pomer obyvateľov slovenskej  národnosti je pod 20 percent, ale v blízkom obci Macove. V Macove sú vytvorené všetky podmienky na založenie novej školy, kde ľahko vedia zariadiť aj výstavbu do stavebného plánu obce. Ako rýchle riešenie uviedol príklad kontajnerovej školy v Hamuliakove.

Rozália Hervay pre náš portál uviedla, že zastupiteľstvo bralo na vedomie žiadosť, avšak  má pochybnosti o jeho obsahu. Zastupiteľstvo súčasne odsúhlasilo rozhodnutie na vytvorenie spoločného školského obvodu. Podľa toho žiaci, ktorí by chceli navštevovať školu s vyučovacím jazykom slovenským, od prvého až do deviateho ročníka, môžu to realizovať od školského roku 2019-20 v škole vo Veľkých Lehniciach. Hoci majú platnú zmluvu s mestom Gabčíkovo, túto možnosť rodičia zatiaľ nevyužívali s odôvodnením, že je to ďaleko, a nie v  smere, ktorým chodia do zamestnania. Veľké Lehnice však môžu byť ideálnym riešením, nakoľko leží len 8 kilometrov od Rohoviec, čiže je bližšie, ako Šamorín. Poslankyňa pritom zdôraznila, že zastupiteľstvo podporí založenie slovenskej školy v Macove.

Zastupiteľstvo rokovalo aj o  možnosti, že by podali žiadosť o grant na školský autobus, podobný, aký zabezpečil minister dopravy pre obec Dobrohošť, a ktorý by mohol pozbierať žiakov aj z okolitých obcí. K finančným výdavkom na dopravu by v každom prípade prispelo aj zastupiteľstvo.

K téme sa v budúcnosti ešte vrátia, a budú hľadať ďalšie riešenie. „Kvôli  otázke otvorenia slovenskej školy sa vzťahy veľmi vyhrotili, no napriek tomu dobrý úmysel zastupiteľstva je nepopierateľná a radi by sme našli vyhovujúce riešenie“- povedala Rozália Hervay.  Potešujúce je aj to, že list, zaslaný prisťahovanými slovenskými rodičmi do susedných obcí síce mal za cieľ naštrbiť vzťahy medzi jednotlivými zastupiteľstvami, ale neúspešne.  Zvíťazila dobre osvedčená spolupráca a úcta k spoločným záujmom.

 

Spolu za Rohovce,

Preklad zabezpečili: Zsolt Herberger, Balázs Horváth, Pál Horváth, István Rublík, Attila Szabo.

Teraz najčítanejšie