Denník N

Stanovisko poslancov obce Rohovce ohľadne zriadenia slovenskej základnej školy na území obce Rohovce

Mrzí nás dezinformačná kampaň vzniknutá okolo témy zriaďovania slovenskej ZŠ v obci Rohovce.

Aktualizované dňa: 29.04.2019 Dňa 7.1.2019 bol na obecný úrad doručený list s názvom „Informácia o novom zákone a opätovná žiadosť o urýchlené zriadenie základnej školy “ v ktorom občianske združenie Iniciatíva BKZ žiadala otvorenie slovenskej základnej školy v obci Rohovce. Prílohou listu bol dotazník – vyjadrenie rodičov žiakov, ktorí majú záujem zapísať svoje dieťa do základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským v obci Rohovce. V dotazníku bolo uvedené, že v školskom roku 2019/20 by malo záujem navštevovať slovenskú ZŠ štrnásť prvákov, z ktorých šiesti sú občanmi Rohoviec a ostatní z okolitých obcí.

Pri kontrole zoznamu bolo zistené, že zo šiestich len traja sú evidovaní ako obyvatelia Rohoviec. Ostatní záujemcovia ( jedenásti zo štrnástich) – majú bydlisko v okolitých obciach. Následne sa vysvitlo aj to, že údaje z jedného dotazníka boli nepravdivé, a po kontaktovaní sa rodič vyjadril tak, že nemá záujem o zápis do školy s vyučovacím jazykom slovenským v Rohovciach.

V školskom roku 2020/21 v dotazníku nebolo uvedené žiadne dieťa a v školskom roku 2021/22 dve deti.

Obec Rohovce následne oslovila dotknuté obce so žiadosťou o zaujatie stanoviska k danej téme. Okolité obce, okrem obce Macov nás informovali, že nemajú evidované žiadne žiadosti. Žiaci z obce Macov navštevujú ZŠ v Lehniciach.

Iniciatíva BKZ vo svojom liste poukazuje aj na potrebu detí z obce Holice navštevovať slovenskú ZŠ. Na základe ich anonymného internetového prieskumu, sa rodičia z obce Holice vyjadrili, že záujem navštevovať rôzne ročníky slovenskej ZŠ v Rohovciach by malo dvadsaťtri detí z tejto obce. Z Holíc nám bolo doručené stanovisko obce o vyhovujúcom stave a dostupnosti slovenských škôl v Dunajskej Strede aj z pohľadu dopravy.

Od konca roka 2017 má obec Rohovce vytvorený spoločný školský obvod pre deti učiace sa v štátnom jazyku s mestom  Gabčíkovo,  čo  odobril  aj  krajský  školský  úrad  v  Trnave.  Do  slovenskej  ZŠ  v Gabčíkove neprihlásili rodičia ani jedného žiaka z našej obce, napriek tomu, že naša obec, ako aj okolité obce, pri podpísaní zmluvy o spoločnom školskom obvode v Gabčíkove, zabezpečili aj autobusovú dopravu cez Slovak Lines.

Nakoľko v obci Rohovce prejavili záujem o navštevovanie slovenskej ZŠ rodičia troch detí s  trvalým pobytom v Rohovciach, začala naša obec v januári 2019 rokovať o spoločnom školskom obvode s obcou Lehnice. ZŠ v obci Lehnice už aj v súčasnosti navštevujú žiaci z našej obce a je bližšie ako doterajšie riešenie v Gabčíkove. Škola s vyučovacím jazykom slovenským v Lehniciach pôsobí od roku 1967, je plnohodnotne zariadená a má dobré referencie. Je v rovnakej vzdialenosti od obce Rohovce ako napríklad Základná škola Mateja Bela v Šamoríne, s ktorou sme mali spoločný školský obvod do roku 2017 .

Obecné zastupiteľstvo v Lehniciach dňa 17.1.2019 schválilo vytvorenie spoločného školského obvodu s obcou Rohovce pre ročníky 1-9 s vyuč. jazykom slovenským.

Obdobne obecné zastupiteľstvo obce Rohovce dňa 21.2.2019 schválilo vytvorenie spoločného školského obvodu s obcou Lehnice pre ročníky 1-9 s vyuč. jazykom slovenským.

Máme vedomosť, že žiadosti o vytvorenie spoločného školského obvodu pre vyuč. jazyk slovenský  s obcou Lehnice podali aj okolité obce.

Spoločne riešime aj vytvorenie priamych autobusových spojov s možnosťou zastavenia v Lehniciach

– Kolónia (čo je po ceste medzi obcou Blatná na Ostrove a Lehnice) kde je zastávka RegioJet-u, čím by sme chceli pracujúcim z týchto obcí v Bratislave zjednodušiť cestovanie.

Mrzí nás dezinformačná kampaň vzniknutá okolo témy zriaďovania slovenskej ZŠ v obci Rohovce. Na tlačovej konferencii dňa 7.3.2019, ktorú pre BKZ organizovala PR agentúra, odzneli také tvrdenia, ktoré neboli pravdivé a mohli vo verejnosti vzbudiť dojem, že slovenskú základnú školu v Rohovciach nechceme zriadiť z národnostných dôvodov. Od tohto sa dištancujeme. Podotýkame, že zástupcovia obce Rohovce o tejto tlačovej konferencii, ktorá sa konala 07.03.2019 nemali vedomosť.

Predstavitelia obce sú povinní s majetkom obce, nakladať tak, aby to bolo prospešné a účelné predovšetkým obyvateľom obce.

Orgány obce a organizácie sú povinné hospodáriť s majetkom obce v prospech rozvoja obce a jej občanov a ochrany a tvorby životného prostredia (§ 7 ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. majetku obcí). Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov (§ 1 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení).

Majetok obce slúži na plnenie úloh obce. (§ 8 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení). Nemyslíme si, že pre niekoľko detí (3) s trvalým pobytov v obci Rohovce by bolo prospešné a účelné zriadiť v obci Rohovce základnú školu s vyučovacím jazykom slovenským, ktorej zriaďovateľom by bola Obec Rohovce. Omnoho účelnejšie sa javí vytvorenie spoločného školského obvodu s obcou,    v ktorej taká škola už je zriadená, navyše, ak táto škola má voľné kapacity na prijatie detí z obce Rohovce.

Podľa novely zákona č. 596/2003 Z.z. účinnej od 01.01.2019 platí, že obec pri určení školského obvodu základnej školy zohľadní tiež záujem obyvateľov obce s trvalým pobytom v obci o vzdelávanie sa v štátnom jazyku a jazyku národnostných menšín na území obce. Vhodným riešením, ako uspokojiť záujem niekoľkých obyvateľov našej obce, je zriadiť spoločný školský obvod, s obcou, ktorá už je zriaďovateľom ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským, má dostatočnú kapacitu školských budov a je primerane vzdialená.

 

V Rohovciach dňa 29.4.2019

Poslanci obce Rohovce

Teraz najčítanejšie