Denník N

Prenajímate nehnuteľnosť? Takto si vypočítate daň

Na to, aby ste prenajímali svoju nehnuteľnosť, alebo jej časť, nemusíte byť podnikateľom, stačí byť zaregistrovaný na daň z príjmov na daňovom úrade. Takýto prenájom nehnuteľnosti mimo živnostenského podnikania sa však aj trochu inak správa z pohľadu odvodov a daní ako keby ste prenajímali v rámci živnosti. Keďže aj príjmy z takéhoto prenájmu podliehajú v tomto čase podávaným daňovým priznaniam, ponúkam stručný návod na to, ako si vypočítať príjmy a výdavky z prenájmu mimo živnosti.

Základné fakty:

  • Pri prenájme mimo živnosti nemôžete použiť paušálne výdavky, môžete si odpočítať iba reálne výdavky spojené s predmetnou nehnuteľnosťou.
  • To, aké všetky výdavky si môžete odpočítať závisí od toho, či máte alebo nemáte predmetnú nehnuteľnosť zaradenú vo svojom obchodnom majetku.
  • Pokiaľ je prenajímaná nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, títo sa môžu dohodnúť, akým pomerom si rozdelia dosiahnuté príjmy.
  • Pokiaľ je nehnuteľnosť v podielovom vlastníctve viacerých vlastníkov, títo priznávajú príjmy adekvátne výške svojho vlastníckeho podielu.
  • K základu dane z prenájmu mimo živnosti nie je možné uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane, nakoľko sa jedná o tzv. pasívny príjem.
  • Základ dane z príjmov z prenájmu mimo živnosti nevstupuje do vymeriavacieho základu na odvody – znamená to, že sa z neho neplatia odvody na zdravotné ani sociálne poistenie.
  • Pokiaľ nemáte iný príjem, alebo pokiaľ máte okrem tohto príjmu iné príjmy mimo podnikania, nemusíte daňové priznanie podávať elektronicky.

K príjmom z prenájmu podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov sa vzťahuje oslobodenie vo výške 500 eur/rok/daňovníka, čo znamená, že každý, kto priznáva príjmy z prenájmu si ich môže oslobodiť o 500 eur/rok. Ak máte príjmy z prenájmu do 500 eur/rok, do daňového priznania ich neuvádzate.

Aké výdavky si môžete k príjmom z prenájmu uplatniť? V prípade, ak nemáte nehnuteľnosť zaradenú do obchodného majetku, môžete do výdavkov uplatniť len výdavky na riadnu prevádzku danej nehnuteľnosti. V praxi to znamená výdavky na energie, vodu, plyn, internet, TV a poplatky správcovi nehnuteľnosti mimo poplatkov do fondu opráv a údržby. V prípade, ak prenajímateľ zaradí nehnuteľnosť do obchodného majetku, čo znamená zaeviduje ju v daňovej evidencii alebo účtovníctve, môže uplatniť okrem vyššie spomínaných výdavkov aj odpisy nehnuteľnosti, daň z nehnuteľnosti, poistenie, úroky z úveru či opravy a technické zhodnotenie danej nehnuteľnosti. V takomto prípade však treba brať do úvahy aj fakt, že pokiaľ by prenajímateľ chcel danú nehnuteľnosť predať, takýto predaj je oslobodený od dane až po piatich rokoch od vyradenia nehnuteľnosti z obchodného majetku.

Ak hovoríme o tom, že môžete uplatniť len reálne výdavky, tieto musíte mať aj riadne zaevidované, a to buď prostredníctvom daňovej evidencie alebo jednoduchého či podvojného účtovníctva. Ak nie ste odborník na účtovníctvo, alebo chcete ušetriť peniaze za účtovníka ,daňovú evidenciu zvládnete aj v tabuľkovom programe. Daňové evidencia totiž nemá zákonom predpísanú formu, je podstatné, aby ste v časovom slede viedli evidenciu o príjmoch a výdavkoch, pohľadávkach a záväzkoch a majetku.

A ako si teda prenajímateľ vypočíta samotnú daň z príjmov? Ukážeme si to na príklade so základnými údajmi:

Príjem/rok = 4968 eur

Výdavky/rok = 1987,20 eur

Zákon hovorí, že príjmy si môže oslobodiť o 500 eur/rok, teda príjmy po oslobodení sú nasledovné:

Príjem/rok = 4968 – 500 = 4468 eur

 

Ak si však oslobodil príjmy, musí si týmto pomerom krátiť aj výdavky, a to urobí nasledovne:

Pomer oslobodených príjmov k celkovým: 500 eur/4968 eur = 10,06 %

 

Týmto pomerom musí krátiť aj výdavky:

1987,20 * 10,06 % = 199,91 eur, tzn. výdavky po krátení 1987,2 – 199,91 = 1787,29 eur

 

Do daňového priznania uvádza:

Príjmy 4468 eur

Výdavky 1787,29 eur

 

Základ dane = 4468 – 1787,29 = 2680,71 eur

Daň z prenájmu = 2680,71 * 19 % = 509,33 eur

Text je súčasťou blogov Denníka N, nie je redakčným obsahom.
Administrátorov blogov môžete kontaktovať na adrese blog@dennikn.sk.

Teraz najčítanejšie

Jaroslava Lukačovičová

Poradkyňa Združenia podnikateľov Slovenska, prezidentka účtovnej asociácie a expertka strany SPOLU na dane, odvody a podnikateľské prostredie.