Denník N

Mýty o koncipientskej praxi Zuzany Čaputovej v prezidentskej kampani

Prial by som si, aby sa politici a iné verejne činné osoby, ktoré sa hlásia k titulu JUDr., rovnako silno zaujímali o poznanie práva. Inak len robia hanbu slovenskej právnickej komunite.

V súvislosti s prezidentskými voľbami sa niektorí prezidentskí kandidáti pokúsili spochybniť profesionálnu a etickú konzistentnosť ich konkurujúcej kandidátky obvineniami, podľa ktorých

a) v minulosti poskytovala právne služby „pokútne“, t. j. bez advokátskej licencie,

b) v období od 22.8.2005 až do konca koncipientskej praxe (31.1.2010) mala v živnostenskom registri evidované živnostenské oprávnenie na niekoľko živností, a

c) počas prvej koncipientskej praxe u advokátky Mgr. Evy Kováčechovej v období od 15.8.2005 do 31.8.2007 bývala v Pezinku, pričom advokátka Kováčechová mala v zozname advokátov uvedené sídlo v Banskej Bystrici;

pričom k písmenu a) prezidentský kandidát neuviedol akýkoľvek dôkaz, ani ho nijako bližšie nešpecifikoval, čím zostalo v rovine nepodloženého obvinenia. Preto sa ním v ďalšom texte ani nemá cenu zaoberať; snáď s výnimkou vyslovenia veľkého poľutovania nad skutočnosťou, že jeho autor je sudcom Najvyššieho súdu SR.

Pokiaľ sa jedná o písmená b) a c), ich súlad alebo rozpor s vtedy účinnými zákonmi a podzákonnými predpismi je ľahko overiteľný:

Podmienky zapísania osoby do zoznamu koncipientov upravuje a aj v období koncipientskej praxe Zuzany Čaputovej upravoval § 62 ods. 1 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii v znení neskorších predpisov (ďalej v texte „Zákon o advokácii“). V počas trvania jej celej koncipientskej praxe (15.8.2005 – 31.1.2010) znel nasledovne:

Komora zapíše do zoznamu advokátskych koncipientov na návrh advokáta, verejnej obchodnej spoločnosti, komanditnej spoločnosti alebo spoločnosti s ručením obmedzeným do 15 dní toho, kto

a) je plne spôsobilý na právne úkony,

b) získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike alebo má uznaný doklad o právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou,

c) je bezúhonný,

d) je v pracovnom pomere s advokátom, verejnou obchodnou spoločnosťou, komanditnou spoločnosťou alebo so spoločnosťou s ručením obmedzeným, pričom nie je súčasne v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnoprávnom vzťahu s iným zamestnávateľom s výnimkou pedagogickej, publicistickej, literárnej, vedeckej alebo umeleckej činnosti, ak svojím rozsahom nemôže ohroziť výkon praxe advokátskeho koncipienta a nevykonáva ani činnosť, ktorá je nezlučiteľná s povahou a etickými princípmi výkonu praxe advokátskeho koncipienta.

Ako je z citovaného textu zrejmé, Zákon o advokácii v čase trvania celej koncipientskej praxe Zuzany Čaputovej nezakazoval, aby koncipient mal popri koncipientskej praxi živnosť. Nezakazoval to ani žiadny iný zákon či predpis vzťahujúci sa na advokátskych koncipientov a dodnes je tomu rovnako.

Podmienky výkonu koncipientskej praxe upravuje a aj v období koncipientskej praxe Zuzany Čaputovej upravoval § 64 Zákona o advokácii. V období jej prvej koncipientskej praxe (15.8.2005 – 31.8.2007) znel nasledovne:

Ods. 1: Pracovný pomer advokátskeho koncipienta sa spravuje pracovnoprávnymi predpismi.

Ods. 2: Advokátsky koncipient vykonáva pod vedením a dohľadom advokáta, spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti, komplementára komanditnej spoločnosti alebo konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným právnu prax, ktorej účelom je nadobudnúť vedomosti a osvojiť si skúsenosti potrebné na výkon advokácie. Počas tejto praxe je advokát oprávnený poveriť advokátskeho koncipienta vykonaním jednotlivých úkonov právnych služieb, ktoré advokátsky koncipient robí samostatne.

Je teda zrejmé, že Zákon o advokácii nezakazoval, aby koncipient vykonával koncipientskú prax inde ako v mieste sídla advokáta. Ba naopak, v prvom odseku § 64 uvádza, že pracovný pomer advokátskeho koncipienta sa riadi pracovnoprávnymi predpismi, teda zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonníkom práce v znení neskorších predpisov, ktorý tak teraz, ako aj v čase praxe Zuzany Čaputovej v § 43 ods. 1 písm. b) umožňoval zamestnávateľovi a zamestnancovi dohodnúť si ľubovoľné miesto výkonu práce, teda miesto výkonu práce nemusí a nemuselo korešpondovať s miestom sídla zamestnávateľa.

V prvom rade treba vysvetliť, že sídlo advokáta má v zásade taký charakter, ako má sídlo spoločnosti s ručením obmedzením. Rovnako môže mať advokát uvedené sídlo napríklad v mieste svojho bydliska, ale fyzicky sa môže zdržiavať v kancelárii, ktorá sa nachádza na inej adrese, dokonca aj v inom meste. Preto fakt, že advokátka, u ktorej Zuzana Čaputová vykonávala v období od 15.8.2005 do 31.8.2007 koncipientskú prax, mala sídlo v Banskej Bystrici neznamená, že sa nemohla fyzicky nachádzať v kancelárii na hocakom inom mieste v Slovenskej republike a teda mohla byť fyzicky prítomná v priestoroch, kde vykonávala koncipientskú prax Zuzana Čaputová a to aj bez toho, aby jedna alebo druhá museli na toto miesto každý deň cestovať.

V druhom rade treba uviesť, že aj v prípade, ak by sa advokátka nachádzala v mieste svojho sídla a Zuzana Čaputová by sa zdržiavala v mieste svojho bydliska, odlišnom od miesta sídla advokátky, nepredstavovalo by to porušenie Zákona o advokácii a v období od 15.8.2005 do 31.8.2007 ani vtedy účinného Advokátskeho poriadku. V tom období bolo pomerne bežné, že advokát svojho koncipienta pridelil, vyslal alebo poveril, aby svoju prax vykonával na inom mieste, napríklad u paušálneho („veľkého“) klienta, ktorého agenda vyžaduje veľmi častú prítomnosť osoby s právnym vzdelaním, alebo u spolupracujúceho advokáta, s ktorým sa o koncipienta neformálne „delili“. V roku 2005 bola už komunikácia prostredníctvom internetu na dostatočnej úrovni na to, aby takto mohol koncipient s advokátom efektívne komunikovať a prijímať od neho rady a inštrukcie. Dokonca aj keby Zuzana Čaputová vykonávala koncipientskú prax na „home office“, nebolo by to porušením Zákona o advokácii a v období od 15.8.2005 do 31.8.2007 ani vtedy účinného Advokátskeho poriadku.

V období prvej koncipientskej praxe Zuzany Čaputovej totiž platil Advokátsky poriadok schválený konferenciou advokátov 19.6.2004, ktorý miesto výkonu praxe advokátskeho koncipienta nereguloval.

Text je súčasťou blogov Denníka N, nie je redakčným obsahom.
Administrátorov blogov môžete kontaktovať na adrese blog@dennikn.sk.

Teraz najčítanejšie

Mirek Karas

Pracujem ako advokát. V súčasnosti sa najviac venujem právnym otázkam v súvislosti s verejným priestorom a architektúrou.