Denník N

Novela zákona o stimuloch neprinesie kvalitnejší výskum, ani inovácie

Pred Vianocami 2018 ministerstvo školstva pridelilo viac ako 33 miliónov eur 30 firmám v rámci schémy stimulov pre výskum a vývoj. (1) Úlohou stimulov bolo finančne podporiť výskum, v rámci ktorého mali spolupracovať firmy s akademikmi a vytvoriť inovatívne aplikácie v praxi. (2) Prostriedky však boli pridelené aj firmám, ktoré vznikli len krátko pred vypísaním výzvy, alebo sa výskumu v minulosti nevenovali. (3)

Toto vyvolalo mnohé pochybnosti, kvôli čomu vo februári 2019 ministerka školstva čelila v parlamente odvolávaniu zo svojej funkcie. (4) Ako reakciu ministerstvo školstva navrhlo novelu zákona č. 185/2009 o stimuloch pre výskum a vývoj, ktorá je predložená na schválenie v Národnej rade SR.

Novela však nie je skutočným riešením. Kľúčové totiž je celkové nastavenie schémy stimulov, ktoré naďalej vyvoláva obavy, že aj v budúcnosti môžu nastať problémy spojené s transparentnosťou a odbornosťou ich posudzovania a prideľovania. Práve netransparentnosť rozdeľovania prostriedkov na výskum, spolu s jeho nedostatočným financovaním, sú podľa prieskumu To dá rozum dôvodmi, prečo sa naši úspešní akademici a akademičky pôsobiaci v zahraničí nechcú vrátiť domov. Slovensko tak prichádza o príležitosť skvalitniť svoj výskum a vývoj a ukracuje sa o zaujímavé inovácie.

Novela ako dymová clona
Jeden z problémov vyčítaný ministerstvu školstva bol, že viaceré firmy, ktoré získali stimuly, neboli zapísané do registra partnerov verejného sektora. Ide o dôležitú výhradu z pohľadu transparentnosti rozdeľovania verejných zdrojov. Register umožňuje verejnú kontrolu toho, kto obchoduje so štátom. Reakciou ministerstva je predloženie novely zákona o stimuloch, ktorá registráciou udelenie stimulov už podmieňuje. Novela však nie je skutočným riešením, pretože podľa bývalej ministerky spravodlivosti a autorky zákona o registri Lucie Žitňanskej už dnešná právna úprava takúto podmienku obsahuje a vzťahuje sa teda aj na subjekty, žiadajúce o stimuly na výskum a vývoj. (5)

Reálny problém stimulov pre výskum a vývoj je v samotnom nastavení schémy
Novela zákona o stimuloch nijakým spôsobom nerieši skutočnosť, že súčasný systém prideľovania stimulov na výskum a vývoj, ukotvený v zákone, je celkovo zle nastavený a je predpoklad, že aj v budúcnosti bude spôsobovať problémy. Hodnotiaci proces projektov žiadajúcich o stimuly je plne v rukách ministerstva školstva, ktoré na to nemá a ani nemôže mať odbornú kapacitu a jeho konanie tak vyvoláva otázky aj o férovosti celého procesu. Ministerstvo podľa zákona o stimuloch na podporu výskumu a vývoja stanovuje kritériá výberu projektov, menuje hodnotiacu komisiu a určuje postup pri vyhodnocovaní žiadostí. Ministerka má zároveň konečné slovo v tom, ktoré projekty budú podporené a nemusí pri tom rešpektovať rozhodnutie komisie. V prípade, že sa rozhodne projekt podporiť napriek negatívnemu odporúčaniu komisie, musí k tomu dať len zdôvodnenie.

Takto nastavená schéma má dva základné problémy. Prvým je koncentrácia moci do rúk politického nominanta, čo vytvára hrozbu politického a neobjektívneho rozhodovania. V prípade ostatnej výzvy sa takéto hrozby javia byť pravdepodobné, keďže podľa Nadácie Zastavme korupciu, najúspešnejší žiadateľ má prepojenia na stranu, ktorej je ministerka školstva nominantkou. (6) Druhý problém spočíva v tom, že ministerstvo nemá a ani nemôže mať odbornú kapacitu, aby poznalo odborníkov, ktorých by malo osloviť do komisie a ako hodnotiteľov projektov. Nie je náhodou, že všetky naše grantové agentúry majú svoje rady (Agentúra na podporu výskumu a vývoja – APVV) alebo komisie (VEGA, KEGA), ktoré vyberajú hodnotiteľov a vyhodnocujú projekty vo vedeckej či tematickej oblasti, v ktorej sú doma. (7) (8) (9) Je totiž zrejmé, že nikto nie je schopný rozumieť projektom od biomedicíny cez robotiku až po vŕtanie pomocou plazmy. Ani ministerka, či minister.

Prečo nás majú trápiť stimuly
Súčasný spôsob prerozdeľovania grantov má viaceré negatívne dopady. Po prvé, pri dlhodobom podfinancovaní vedy, na ktorú dávame menej peňazí ako väčšina členských štátov EÚ, vrátane všetkých našich susedov (10), má mrhanie každým eurom negatívne dopady na vedeckú a výskumnícku komunitu na Slovensku. Pri stimuloch na výskum a vývoj nejde v našich podmienkach o malé peniaze. Z ostatnej výzvy na stimuly bolo podporených 30 projektov v sume 33 miliónov eur. Pre porovnanie, v rámci všeobecnej výzvy APVV, ktorá je určená pre akademikov a akademičky, ako aj pre firmy, bolo v roku 2016, za ktorý sú dostupné posledné údaje, poskytnutých tiež takmer 33 miliónov eur, avšak celkovo pre 154 projektov (11), čiže 5-krát viac projektov ako v rámci schémy stimulov.

Ďalším problémom je, že takýto prístup k prerozdeľovaniu verejných zdrojov na vedu a výskum znižuje potenciál návratu akademikov a akademičiek pôsobiacich v zahraničí, pričom títo ľudia by mohli významne zvýšiť kvalitu slovenskej vedy a výskumu. Ako vyplýva z dotazníkového prieskumu To dá rozum, problémy okolo rozdeľovania prostriedkov na vedu a výskum akademici v zahraničí vnímajú veľmi citlivo. Tabuľka nižšie sumarizuje odpovede na otázku, prečo sa nechcú naši akademici vrátiť na Slovensko. Išlo o 147 zo 197 akademikov, ktorí v dotazníku povedali, že neuvažujú o návrate na Slovensko, respektíve ešte nevedia, či by sa vrátili. Ďalších 50 povedalo, že o návrate uvažujú.

Tabuľka: Najčastejšie prekážky návratu akademikov pôsobiacich v zahraničí na Slovensko

Zdroj: Dotazníkový prieskum To dá rozum realizovaný v roku 2018.

Ako vidieť z tabuľky, najväčšia časť akademikov a akademičiek, ktorí neuvažujú o návrate na Slovensko, respektíve ešte nevedia, či by sa vrátili, uvádzala ako dôvod práve nedostatok peňazí na vedeckú a umeleckú činnosť a ich netransparentné prerozdeľovanie. Vnímanie týchto ľudí nemení podľa prieskumu To dá rozum ani štátna schéma Návratov, ktorá má na základe jednorazovej podpory prilákať našich akademikov zo zahraničia späť domov. Len pre 15 % zo 197 respondentov spomedzi akademikov pôsobiacich v zahraničí by táto schéma bola dôvodom návratu. Jeden z hlavných dôvodov, prečo ju respondenti nevnímali ako motiváciu k návratu bola na základe dát prieskumu To dá rozum práve absencia záruky dlhodobého financovania výskumných grantov. Inými slovami, to, ako sú spravované prostriedky na vedeckú a výskumnú činnosť, je pre našich akademikov v zahraničí dôležitejšie než jednorazové a nesystémové schémy.

Môžu stimuly na Slovensku fungovať?
Aj na Slovensku môžu stimuly na výskum a vývoj fungovať zmysluplne. Na to je však potrebná zásadná zmena spôsobu ich prideľovania. Súčasný systém by sa mal pretransformovať na štandardnú grantovú schému, ktorá je od vypísania výzvy až po schválenie projektov v rukách odborníkov na jednotlivé vedné a výskumné oblasti. Toto je relatívne jednoduchý, i keď politicky možno nie až taký ľahký krok. Stačí prostriedky na stimuly preradiť z priamej pôsobnosti ministerstva pod odborníkmi spravovanú schému, akou je napríklad APVV. Zavedenie odborného výberu projektov zameraných na výskum a inovácie by bol zároveň ústretovým krokom voči výskumníkom na Slovensku a tiež pozitívnym signálom pre našich akademikov v zahraničí. No najmä, prinieslo by to kvalitnejšie výskumné výsledky, ktoré by boli prínosom pre Slovensko ako krajinu, ak nechce byť iba montážnou dielňou, ale miestom, kde vznikajú inovácie.

Renáta Hall
analytička projektu To dá rozum

Blog je súčasťou projektu, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom programu Efektívna verejná správa.

Zdroje:

(1) Zoznam úspešných a neúspešných žiadateľov o stimuly v roku 2018 podľa § 6a ods. 7 písm. a) a písm. b) zákona o stimuloch, [cit. 2019- 4 -3]. Dostupné na:  https://www.vedatechnika.sk/SK/stimuly/Stranky/Informacia-o-vyhodnoteni-stimulov-pre-vyskum-a-vyvoj-v-roku-2018.aspx

(2) Oznámenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o predkladaní žiadostí o stimuly pre výskum a vývoj, Bratislava, 21. september 2018. Číslo: 2018/7838:1-26C0, [cit. 2019- 4 -3]. Dostupné na:  https://www.vedatechnika.sk/SK/stimuly/Documents/Stimuly%202018/Oznamenie-stimuly-24-09-2018-FINAL.PDF

(3) SUCHÝ, M. Lubyovej podpora vedy: vianočný darček dostal aj Dankov známy. Blog Zastavme korupciu na DenníkN, 3. január 2019 [cit. 2019- 4 -3]. Dostupné na: https://dennikn.sk/blog/1340052/lubyovej-podpora-vedy-vianocny-darcek-dostal-aj-dankov-znamy/?ref=in

(4) SITA, TASR Lubyová prežila hlasovanie o dôvere, zostáva ministerkou. Denník SME, 18. február 2019 [cit. 2019- 4 -3]. Dostupné na:  https://domov.sme.sk/c/22055399/lubyova-ministrka-skolstva-odvolavanie-pridelovanie-stimulov-opozicia.html

(5) TASR Lubyová nenašla pochybenia pri udeľovaní dotácií na stimuly. Denník SME, 9. január 2019 [cit. 2019- 4 -3]. Dostupné na: https://domov.sme.sk/c/22024823/dotacie-register-partnerov-verejneho-sektora-skolstvo-lubyova.html

(6) SUCHÝ, M. Lubyovej podpora vedy: Zo stimulov dostal najviac, okrem Danka podnikal aj s ďalším národniarom. Blog Zastavme korupciu na DenníkN, 26. marec 2019 [cit. 2019- 4 -3]. Dostupné na: https://dennikn.sk/blog/1422854/lubyovej-podpora-vedy-zo-stimulov-dostal-najviac-okrem-danka-podnikal-aj-s-dalsim-narodniarom/?fbclid=IwAR2Zfpok9kHG97sVjfdH_GJjU655zYejrVavKKtX6SVT7X0h2GFo-bZ3joE

(7) Štatút Agentúry na podporu výskumu a vývoja [cit. 2019- 4 -3]. Dostupné na: https://www.apvv.sk/buxus/docs/agentura/predpisy-externe/statut-apvv.pdf

(8) Štatút Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied – poradného orgánu ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a pomocného orgánu Predsedníctva Slovenskej akadémie vied [cit. 2019- 4 -3]. Dostupné na: https://www.minedu.sk/data/att/11171.pdf

(9) Štatút KEGA [cit. 2019- 4 -3]. Dostupné na: https://www.minedu.sk/data/att/1705.pdf

(10) EUROSTAT. Press release: First estimates of Research & Development expenditure R&D expenditure in the EU increased slightly to 2.07% of GDP in 2017. Two thirds spent in the business enterprise sector, 10. január 2019 [cit. 2019- 4 -3]. Dostupné na: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9483597/9-10012019-AP-EN.pdf/856ce1d3-b8a8-4fa6-bf00-a8ded6dd1cc1

(11) Agentúry na podporu výskumu a vývoja. Výročná správa o činnosti Agentúry na podporu výskumu a vývoja za rok 2017, [cit. 2019- 4 -3]. Dostupné na: https://www.apvv.sk/buxus/docs/agentura/vyrocne-spravy/apvv-vs-2017.pdf

 

Informácie o prieskume To dá rozum:

Dotazník, z ktorého sú použité dáta, bol vytvorený na základe kvalitatívnych rozhovorov realizovaných v máji až septembri 2017. Prieskumu sa zúčastnili akademici a akademičky pôsobiaci v zahraničí a vedci, ktorí sa vrátili na Slovensko. Dotazníkový prieskum medzi akademikmi v zahraničí prebehol v máji – júni 2018 na vzorke 197 respondentov.

Teraz najčítanejšie

To dá rozum

TO DÁ ROZUM je projekt o výskume a odbornej diskusii v oblasti školstva na Slovensku. Identifikuje najväčšie problémy vo vzdelávaní, definuje novú víziu ako ucelenú zmenu školstva od predškolskej cez vysoké školy až po celoživotné vzdelávanie a nastaví kroky, ktorými bude možné víziu dosiahnuť. Blog je súčasťou projektu, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom programu Efektívna verejná správa. Viac informácii o podpore nájdete tu >>> http://mesa10.org/projects/opevstdr/