Denník N

Historická paralela

NSDAP vznikla 24. februára 1920 premenovaním Nemeckej robotníckej strany (po nemecky Deutsche Arbeiterpartei, DAP). Súčasne predstavila svoj 25-bodový program, ktorý bol založený na princípe antisemitského rasizmu a vízii Veľkého Nemecka, ktoré sa malo stať svetovou veľmocou.

Kotleba-ĽSNS vznikla 22. februára 2010 ovládnutím a premenovaním Strany priateľov vína a súčasne predstavila svoj 14-bodový program, ktorý bol založený na princípe populizmu s rasovým podtextom. Podľa vlastných vyhlásení je cieľom strany obnoviť suverenitu a nezávislosť Slovenska a budovanie spoločnosti na troch pilieroch – národnom, kresťanskom a sociálnom.

Podobnosť čisto náhodná

Aj keď na náhody moc neverím, budem to brať, že to náhoda je.

Program:

Prvá fotka je program strany Kotleba-ĽSNS z roku 2010 a druhá fotka je program NSDAP z roku 1920.

 

Program NSDAP :

 1. Žiadame na základe práva na sebaurčenie národov zjednotenie všetkých Nemcov a vznik Veľkého Nemecka.
 2. Žiadame zrovnoprávnenie nemeckého národa s ostatnými národmi a zrušenie Versaillskej a Saintgermainskej mierovej zmluvy.
 3. Žiadame zem a pôdu (kolónie) pre obživu nášho ľudu a usídlenie prírastkov nášho obyvateľstva.
 4. Štátnym občanom môže byť iba súkmeňovec. Súkmeňovcom je iba ten, kto má nemeckú krv, bez ohľadu na vyznanie. Žiadny Žid nemôže preto byť súkmeňovcom.
 5. Kto nie je štátnym občanom, môže žiť v Nemecku iba ako hosť a musí podliehať cudzineckým zákonom.
 6. Právo rozhodovať o riadení štátu a jeho zákonoch môže prináležať iba štátnym občanom. Preto žiadame, aby každý verejný úrad, je jedno aký, či už v Ríši, krajine alebo obci, bol vykonávaný iba štátnymi občanmi. Bojujeme proti skorumpovanému parlamentnému hospodárstvu a obsadzovaniu úradov iba podľa potreby strán, bez ohľadu na charakter a schopnosti uchádzača.
 7. Žiadame, aby sa štát zaviazal v prvom rade, že zabezpečí možnosti zárobku a životnej perspektívy štátnych občanov. Pokiaľ nie je možnosť uživiť všetkých príslušníkov štátu, je potrebné vykázať z Ríše príslušníkov cudzích národov (tých, ktorí nie sú štátnymi občanmi).
 8. Je potrebné zabrániť každej ďalšej imigrácii ne-Nemcov. Požadujeme, aby všetci ne-Nemci, ktorí sa prisťahovali do Nemecka po 2. auguste 1914, boli ihneď prinútení opustiť Ríšu.
 9. Všetci občania štátu musia mať rovnaké práva a povinnosti.
 10. Prvou povinnosťou každého občana štátu musí byť (produktívna) duševná alebo telesná práca. Činnosť jednotlivca nesmie ohrozovať záujmy celku, ale naopak musí prebiehať v rámci celku a na prospech všetkých. Preto požadujeme:
 11. Zrušenie bezpracných príjmov, získaných bez vynaloženia úsilia, t.j. odstránenie úrokovej poroby.
 12. S ohľadom na nesmierne obete na majetku a krvi, ktoré požaduje každá vojna na svojom ľude, musí byť osobné vojnové obohacovanie označené ako zločin proti národu. Preto požadujeme reštitúciu vojnových ziskov, a to bez zostatku.
 13. Žiadame zoštátnenie všetkých (dosiaľ) vzniknutých trustov (podnikov).
 14. Žiadame rozdelenie ziskov veľkopodnikov.
 15. Žiadame vytvorenie veľkorysého systému starostlivosti o starých občanov.
 16. Žiadame vytvorenie zdravého stredného stavu a jeho podporu, okamžité zospoločenštenie veľkých obchodných domov a ich prenajatie za nízke ceny malým živnostníkom, čo najväčšie zohľadnenie všetkých malých živnostníkov pri dodávkach štátu, zemiam alebo obciam.
 17. Žiadame pozemkovú reformu, prispôsobenú našim národným potrebám, vytvorenie zákona o vyvlastnení pôdy na verejnoprospešné účely bez náhrady. Požadujeme odstránenie pozemkovej dane a zabránenie špekuláciám s pôdou.
 18. Žiadame nemilosrdný boj proti tým, ktorí svojou činnosťou poškodzujú spoločné záujmy. Sprostých zločincov, úžerníkov, šmelinárov a im podobných je potrebné potrestať smrťou, a to bez ohľadu na ich vyznanie a rasu.
 19. Žiadame, aby bolo rímske právo, slúžiace materialistickému svetovému názoru, nahradené nemeckým všeobecným právom.
 20. Aby bolo každému schopnému a snaživému Nemcovi umožnené dosiahnuť vyššie vzdelanie, a tým tiež vedúce postavenie, musí sa štát postarať o dôkladné budovanie našej ľudovo-vzdelávacej sústavy. Učebné osnovy všetkých vzdelávacích zariadení je potrebné prispôsobiť potrebám praktického života. Pochopenie štátnej myšlienky je potrebné podporovať už od začiatku školskej výchovy (v občianskej výchove). Žiadame, aby bolo zvlášť nadaným deťom chudobných rodičov bez ohľadu na ich stav alebo postavenie poskytnuté vzdelanie na náklady štátu.
 21. Štát sa musí postarať o povznesenie zdravia ľudu, a to ochranou matky a dieťaťa, zákazom práce mladistvých, zvyšovaním telesnej zdatnosti na základe povinnej telesnej a športovej výchovy zo zákona, väčšou podporou všetkých spolkov, ktoré sa zaoberajú fyzickou výchovou mládeže.
 22. Žiadame odstránenie žoldnierskeho vojska a vytvorenie ľudovej armády.
 23. Žiadame uzákonenie boja proti vedomým politickým klamstvám a ich rozširovanie v tlači. Na vytvorenie nemeckej tlače požadujeme, aby:
  1. všetci spisovatelia a spolupracovníci novín, ktoré vychádzajú v nemeckom jazyku, museli byť súkmeňovci,
  2. vydávanie nenemeckých novín podliehalo výslovnému povoleniu štátu. Tieto noviny nemôžu byť tlačené v nemeckom jazyku,
  3. bolo ne-Nemcom zákonom zakázané finančne sa podieľať na vydávaní nemeckých novín alebo ich ovplyvňovať. Ako trest za takýto priestupok požadujeme taký novinársky podnik zavrieť a ne-Nemcov, ktorí sa na ňom podieľali, okamžite vykázať z Ríše.
  4. Noviny, ktoré by sa prehrešili proti všeobecnému záujmu, treba zakázať. Žiadame zákonný boj proti takému umeleckému alebo literárnemu smeru, ktorý pôsobí na život nášho ľudu rozkladným vplyvom, a zatvorenie všetkých inštitúcií, ktoré sa prehrešili proti vyššie uvedeným požiadavkám.
 1. Žiadame slobodu všetkých cirkevných vyznaní v štáte, ak tieto neohrozujú jeho existenciu alebo sa neprehrešujú proti mravnosti a morálke germánskej rasy. Strana ako taká zastáva stanovisko pozitívneho kresťanstva, ale neviaže sa na určité vyznanie. Bojuje proti židovsko-materialistickému duchu v nás a mimo nás a je presvedčená, že trvalé ozdravenie nášho ľudu sa môže konať iba zvnútra na základe:
 2. Všeobecný záujem stojí pred záujmom jednotlivca.Na splnenie všetkých týchto požiadaviek požadujeme: vytvorenie silnej centrálnej moci Ríše, bezpodmienečnú autoritu politického ústredného parlamentu nad celou Ríšou a jej organizáciami všeobecne.

Vytvorenie stavovských a profesných komôr za účelom uplatňovania rámcových zákonov, vydaných štátom, v jednotlivých spolkových štátoch.
A teraz si poďme bod po bode rozobrať 14 bodov Kotlebovcov.
  1. Odstránime nespravodlivé zvýhodňovanie nielen cigánskych parazitov pred slušnými ľuďmi!– toto je vlastne upravený bod číslo 18 programu NSDAP.
  2. Každému umožníme pracovať. Parazitom nedáme zadarmo vôbec nič – žiadne domy, dávky či príspevky! – toto môže byť bod číslo 7 programu NSDAP.
  3. Zavedieme účelové bezúročné mladomanželské pôžičky. Spustíme štátnu výstavbu nízkonákladových bytov pre slušných pracujúcich ľudí! –  toto môže byť bod číslo 3 programu NSDAP.
  4. Hranicu trestnej zodpovednosti znížime na 12 rokov! Väzenský a trestný systém upravíme tak, aby si každý, parazit aj politik, dobre rozmyslel, či bude radšej poctivo pracovať, alebo kradnúť, lúpiť, znásilňovať a vraždiť! – toto je vlastne upravený bod číslo 18 programu NSDAP.
  5. Založíme Domobranu a slušným ľuďom dáme možnosť aktívne sa podieľať na ochrane svojich životoch a majetku! – toto by mohlo byť 22 bod programu NSDAP.
  6. Najnižší dôchodok a minimálnu mzdu určíme  v závislosti od odpracovaných rokov a náročnosti práce! – toto by mohlo byť bod 15 programu NSDAP.
  7. Dôchodkový vek ustanovíme na 60 rokov a ústavným zákonom zabránime jeho zvyšovaniu! – toto je ako bod vyššie čiže 15 bod programu NSDAP.
  8. Počet poslancov NR SR znížime zo súčasných 150 na 100. Ich imunitu obmedzíme len na politickú činnosť! bod 6 programu NSDAP.
  9. Zredukujeme funkcie vládnych poradcov a splnomocnencov. Zrušíme štátne príspevky politickým stranám! – bod 6 a 19 programu NSDAP.
  10. Obnovíme potravinovú a energetickú sebestačnosť Slovenska bez ohľadu na názor Európskej únie! body 13, 14, 16 a 17 programu NSDAP.
  11. Podporíme zakladanie rodinných firiem. Odstránime zvýhodňovanie zahraničných podnikateľov pred slovenskými! – body 4, 5, 7, 13, 14 a 16 programu NSDAP.
  12. Ochranu učiteľov ako verejných činiteľov im navrátime autoritu a dôstojnosť a to najmä vo vzťahu k deťom zo zbohatlíckych a asociálnych rodín! -bod 20 programu NSDAP.
  13. Zrušíme postihovanie ľudí za ich názory a myšlienky! Odstránime politické zneužívanie polície a tajnej služby! – body 6, 19 a 23 programu NSDAP.
  14. Stiahneme slovenských vojakov zo zahraničných misií a posilníme obranyschopnosť vlasti! Nedopustíme zmenu našich hraníc, ktorú žiadajú protislovenskí šovinisti! – body 1, 2, 17, 18,22 a 23 programu NSDAP.

 

Symbolika:

Ľudia chcú niekam patriť a Kotleba-ĽSNS, takisto ako NSDAP, im takúto možnosť doprialo vo forme „uniforiem“, znakov a podobne. Kotlebovi sympatizanti veľmi radi dávajú najavo svoju príslušnosť ku Kotleba-ĽSNS.

 

Podobnosť loga strany Kotleba- ĽSNSHlinkovými gardamiSlovenskou pospolitosťou je tiež čisto náhodná.

Aj keď v marci 2018 strana predstavila nové logo, aby sa navonok dištancovala od nacistov, stále je to strana, v ktorej je veľmi veľa ľudí podporujúcich neonacizmus a fašizmus.

Svedčia o tom tetovania členov a funkcionárov strany a tiež aj jej podporovateľov. O nich sa dočítate v blogoch Jána Benčíka. Ten monitoruje a píše blogy o (ne) neonacistoch v strane. Za čo si vyslúžil rôzne pomenovania, nadávky a vyhrážky.

Ďalšou úplnou náhodou je práca s mládežou (vymývanie mozgov) už od útleho veku. Hitler aj Kotleba pochopili, že mladý mozog ľahšie podliehabrain washingu. Preto tak, ako Hitler vytvoril Hitlerjugend, Kotlebovci vytvorili Ľudovú mládež.

Ďalšou náhodou akiste boli fakľové pochody v kópiách uniforiem Hlinkových gárd, v ktorých sa ešte za čias Slovenskej pospolitosti pochodovalo po slovenských mestách. Tých Hlinkových gárd, ktoré pomáhali gestapu po potlačení SNP s vraždením Slovenských občanov za napomáhanie partizánom.

Ďalšou náhodou je aj to, že sa snažia rehabilitovať Prezidenta Slovakštátu Jozefa Tisa, ktorý arizoval Slovensko dokonca vo väčšej miere ako to požadoval Hitler. S tvrdením, že Tiso nevedel, že slovenský Židia idú na smrť do vyhladzovacích táborov.

Na funkcionárov, členov, či sympatizantov strany Kotleba-ĽSNS bolo podaných už niekoľko trestných oznámení ohľadom ich výrokov alebo postojov zverejnených na sociálnych sieťach. Či už to bol vodca Marián Kolteba, keď úplnou náhodou rozdával šeky so symbolickou sumou „1488“, toto číslo pozná každý fašista či neonacista na celom svete. Alebo Milan Mazurek, ktorý rád popiera. Najprv popieral holokaust. Keď mal niesť následky, poprel, že ho popieral. Ďalším je poslanec Milan Mizík, ktorý sa na svojej facebookovej stránke vyjadril hanlivo na adresu „Židov“. Keď mal niesť následky za svoje konanie, zbabelo zmazal svoju stránku a na súde sa obhajoval tvrdením, že neovláda prácu na PC. Tiež bolo podané trestné oznámenie za použitie obrázku v straníckych novinách, ktorý vyobrazoval  Žida ako lichvára, tiež sav ĽSNS vyhovorili, že iný obrázok nemali po ruke.

Rasizmusantisemitizmus sa prelína celým spektrom Kotleba-ĽSNS.  Marián Kotleba balansuje na hrane zákona a zatiaľ mu to vychádza.

 

Môj názor je, že strana Kotleba- ĽSNS by mala byť rozpustená, nakoľko toľko náhod pohromade ani nemôže existovať. Aj keď mám obavy z toho, či to rozpustenie nebude kontraproduktívne, pretože vedenie tejto strany má pripravenú záložnú stranu. Je varovaním, že sa vôbec takáto strana dostala do parlamentu. Dokonca výkričníkom boli nedávne voľby za prezidenta Slovenskej republiky,  v ktorých vodca Marián Kotleba získal 222 935 hlaso,v čo predstavuje 5% oprávnených voličov aj napriek tomu, že časť jeho voličov „prebehlo“ k Štefanovi Harabínovi.

 

Za korektúru ďakujem Ondrejovi.

 

Zdroje:

wikipedia
facebook

Teraz najčítanejšie

Michal Antoš

Som len obyčajný robotník od guľatej lopaty. Platený turista ktorému záleží na tom našom malom Slovensku.