Denník N

Otvorený list primátorom slovenských miest

Vážený pán primátor,

 

Združenie domových samospráv už niekoľko rokov aktívne a úspešne prispieva k tvorbe kvalitnejšieho a zdravšieho životného prostredia, k zvyšovaniu transparentnosti a zákonnosti vo verejnej sfére a k zvýšeniu estetickej úrovne verejných priestorov v slovenských obciach a mestách. Ochrana environmentu, zabezpečenie trvalej udržateľnosti a presadzovanie záujmov verejnosti sú kľúčovými cieľmi nášho združenia, ktorému sa podarilo v tomto smere pozitívne zasiahnuť do prípravy viacerých developerských projektov a inovatívne zmeniť zaužívané postupy a rokmi vžité paradigmy, ktoré dlhodobo určovali spôsob projektovania urbanistického a architektonického rozvoja našich miest a obcí.

 

Združenie domových samospráv bude aj naďalej využívať proces verejného posudzovania vplyvov stavieb na životné prostredie (proces EIA) a presadzovať ako účastník konaní riešenia pre budúcnosť a vo verejnom záujme na úkor tých, ktorí chcú stavať rýchlo a lacno, bez ohľadu na kvalitu životného prostredia a potreby širokej verejnosti. Združenie domových samospráv bude naďalej vykonávať osvetu a zvyšovať latku bežného štandardu. Veríme, že Vy ako prvý muž mesta a samospráva, ktorú reprezentujete, dokážete konštruktívne prispieť k napĺňaniu tohto poslania a že sa s našim úsilím stotožníte. Združenie domových samospráv je zákonom definované ako inštitúcia ochrany verejného záujmu a ochrany životného prostredia. Verejnosť nás chápe ako neoficiálneho ombudsmana verejnosti voči investorom a úradom a mnohí zodpovední investori nás rešpektujú ako autoritu, ktorá im pomôže zvládnuť náročné požiadavky spoločenskej a environmentálnej zodpovednosti. V princípe sme však samostatné autonómne združenie, ktoré je vždy na strane všetkých občanov a samospráv, ktorí chcú zlepšovať život ľudí v mestách a obciach na Slovensku.

 

Pozorne sme sledovali aj Vaše priority v predvolebnej kampani a mimoriadne oceňujeme, že dávate ochranu životného prostredia a kvalitný život v meste na jednu z popredných hodnotových priečok. Tým ste potvrdili svoj verejný záväzok k tejto problematike a orientáciu na moderný spôsob tvorby mesta a ochranu hodnôt v prospech budúcich generácií.

 

K naplneniu týchto cieľov existujú podľa nášho názoru dva prístupy. Prvý prístup spočíva v tom, že navonok môžete deklarovať postoj, ktorý bude okrajovo korešpondovať s týmito hodnotami a verejnosť skôr či neskôr príde na to, že výsledky nie sú hmatateľné, pretože už aj dnes verejnosť vyčíta mnohým aktivistom účelovú orientáciu na témy, ktoré ich dostávajú do volených kresiel, čo má z hľadiska osobnej prezentácie iba krátku životnosť. Druhý prístup je založený na tom, že budete dôsledne štyri roky napĺňať všetky princípy ochrany životného prostredia a zohľadníte ich aj v administratívnych procesoch mesta a vo filozofii, ktorú ako primátor mesta budete pretavovať do reálnych krokov v prospech občanov, ktorými ste volený. V druhom prístupe Vám ako skúsená a profesionálna organizácia veľmi radi pomôžeme, pretože nám záleží na tom, aby bolo Slovensko riadené slušnými a zodpovednými ľuďmi. Chceme Vám v tomto úsilí popriať veľa úspechov a zároveň deklarovať, že sme pripravení Vás – ak o to prejavíte záujem –  podporiť v tejto snahe a začať na túto tému vzájomne rešpektovanú diskusiu a prípadne aj konštruktívnu spoluprácu.

 

Dovoľujeme si Vám preto poslať niekoľko zásadných otázok, aby sme si mohli verifikovať postoj Vašej osoby primátora a samosprávy k tejto problematike. Vopred ďakujeme za Vaše odpovede.

Nakoľko sme občianske združenie, ktoré sleduje verejný záujem a tvorbu verejného priestoru, považujte tento otvorený list ako žiadosť v zmysle zákona o prístupe k informáciám č. 211/2000 Z.z. o sprístupnenie informácie v zákonnej lehote a to v rozsahu nasledujúcich otázok:

  • Ako chcete napĺňať svoj program v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia v podmienkach Vášho mesta?
  • Akým spôsobom chcete zaviesť participáciu občanov na rozhodnutiach samosprávy vo Vašom meste?
  • Aké sú Vaše doterajšie riešenia v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia?
  • Akým konkrétnym spôsobom (konkrétne projekty alebo opatrenia) chcete prispieť k zlepšeniu environmentu vo Vašom meste?
  • Čo podľa Vás zhoršuje prípadne ovplyvňuje kvalitu životného prostredia vo Vašom meste?
  • Je vo Vašom programe primátora neuberať zo zelene na úkor betónu a nových projektov?
  • Aký je Vás postoj k developerským projektom a stavbám, ako aj ich vzťahu k obyvateľom Vášho mesta a životnému prostrediu?
  • Máte vo svojich plánoch podporu environmentálneho vzdelávania žiakov základných a stredných škôl?
  • Máte vo svojich plánoch osvetu a environmentálne vzdelávanie dospelých obyvateľov mesta a podnikateľov, pôsobiacich vo Vašom meste?
  • Stotožňujete sa s názorom, aby developeri, projektanti a úradníci rešpektovali zákony a nehľadali spôsoby ako ich obísť, a tak neoberali občanov o to, čo tu má ostať pre budúce generácie?

 

Tento list Vám adresujeme písomne, ale vzhľadom na jeho charakter ho publikujeme aj ako otvorený list na blogu predsedu združenia na internetovej stránke Denníka N: https://dennikn.sk/autor/marcelslavik/?ref=in; tu následne uverejníme aj odpovede na zaslané otázky.

 

Marcel Slávik, predseda Združenia domových samospráv 
 


 

Teraz najčítanejšie

Marcel Slávik

Občiansky aktivista, predseda Združenia domových samospráv a dlhoročný bojovník za lepší život v mestách aj na vidieku, ochranca prírody. Marcel Slávik sa narodil na Myjave, žije v Bratislave, v Senici a v Sobotišti, ktoré mu prirástli k srdcu a je tu doma. Má tu rodinu, priateľov a rád tu trávi svoj čas športom ale aj kultúrou. Študoval na Fakulte matematiky fyziky a informatiky Univerzity Komenského, fakulte podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity, Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici v odbore ochrane životného prostredia a tvorbe krajiny. Teraz študuje právo na Univerzite Komenského. V profesionálnom živote bol manažérom slovenských firiem, úspešne riadil viacero zaujímavých projektov z oblasti infraštruktúry, informačných technológií, dopravy a energetiky. V roku 2006 spoluzakladal Združenie domových samospráv, ktorého je dlhoročným predsedom. Z tejto pozície sa dlhodobo zasadzuje o transparentnosť a zákonnosť rozhodovacích procesov a realizuje mnohé zaujímavé projekty a nápady skavlitňujúce život v meste. Bojuje za práva verejnosti vo verejnom priestore.