Denník N

O jedinej možnej vízii ďalšieho napredovania

V našej spoločnosti i vo svete je vyvíjané enormné snaženie o zlepšovanie života a neustály nárast blahobytu. Zlepšujú sa ekonomické a hospodárske ukazovatele, zlepšuje sa finančná situácia ľudí, a tisíce vzdelaných a schopných osobností na všetkých úrovniach riadenia štátu sa snažia robiť to najlepšie pre vlastný národ. Ale toto je len jedna strana mince! Je to len jej líc. Jej rubom sú totiž mnohé tienisté a temné stránky života, ktorý všetci každodenne prežívame.

Svet z globálneho hľadiska trpí biedou hmotnou, ale i duchovnou! Napätá svetová politická situácia, povrchná bezuzdná konzumnosť, štvavá túžba po uplatnení sa a užití si života, kolabujúce vzťahy v rodinách, v zamestnaní, v priateľstvách, celková apatia a nezáujem o ušľachtilé hodnoty, do neúnosnej miery rozšírená vulgárnosť, násilie a nemravnosť.

Ale prečo? Prečo ten ostrý rozpor medzi nástojčivou snahou o zlepšenie života na jednej strane a neradostným stavom na strane druhej? V čom je chyba? Kde hľadať príčinu?

Tá príčina bola a bude vždy len jediná: Všetko úsilie o pokrok sa pohybuje iba v medziach osobného – ľudsky vlastného chcenia! Každý človek sa snaží o konanie dobra spôsobom, zodpovedajúcim jeho osobnej predstave. Podobný prístup je však potencionálnym zdrojom permanentne sa opakujúcich konfliktných situácií, pretože každý z jednotlivcov presadzuje svoju vlastnú predstavu o ceste k prosperite. A tak paradoxne, hoci mnohí chcú naozaj a úprimne dobre, rozchádzajú sa neraz až v nepriateľstve, čoho môžeme byť dennodennými svedkami pri rokovaní parlamentu, či pri mnohých iných politických diskusiách.

Osobné, ľudsky vlastné chcenie nám jasne ukazuje svoju nedostatočnosť! A pritom už stáročia je ľudstvu ponúkaná jediná možná cesta zdravého rozvoja vo všetkých oblastiach života – cesta naplňovania Vôle Stvoriteľa! Áno, len v podriadení sa malého ľudského chcenia veľkému chceniu Najvyššieho nájdu ľudia spoločnú reč, spoločný cieľ a spoločnú cestu! Iba v osobnom, individuálnom podrobení sa každého jednotlivca tomuto jednotnému vedeniu zmiznú všetky zásadné rozpory a nebude už vznikať množstvo navzájom si protirečiacich názorov na jednu vec! To je kľúč, to je cesta, to je jediný možný zjednocujúci činiteľ, schopný priviesť všetkých ľudí k porozumeniu a všetky národy k veľkému rozmachu!

Len sa raz pozrime do histórie. Ľudské chcenie, ľudské snahy a ľudské zákony priviedli už neraz mnohé národy k veľkému rozkvetu. Ale iba po určitú hranicu! Hranicu, po dosiahnutí ktorej došlo zrazu k úpadku, rozvratu a skaze! Je to zákonitosť a historický, stáročiami overený jav! Lebo všetko, čo nestojí vo Vôli Stvoriteľa, nemá v sebe pevného základu a je stavbou, už dopredu odsúdenou na zrútenie.

Ako východisko a pomoc ľudom súčasnej doby, vypuklo sa prejavujúcej nedostatočnosťou čisto ľudských snáh je preto potrebné dať do všeobecnej pozornosti významné dielo s názvom „Vo Svetle Pravdy“, ktoré vecne, jasne a jednoducho prezentuje požiadavky Tvorcu univerza na človeka. Lebo iba zohľadnením a zapracovaním vysokých a vznešených princípov do pozemského zákonodarstva a samozrejme, ich dôsledným dodržiavaním vo všetkých oblastiach života spoločnosti môže byť privodený toľko očakávaný obrat k lepšiemu. Obrat v oblasti ekonomických a hospodárskych vzťahov, v školstve, v zdravotníctve, v osobnom živote, proste všade!

Cestu zo súčasnej duchovnej a morálnej krízy totiž nemožno ani pri tej najlepšej vôli hľadať a realizovať v rámci terajších právnych predpisov a noriem, ktoré nekorešpondujú so Zákonitosťami Stvorenia. Vzhľadom k svojej nedostatočnosti musia byť preto novelizované a dané do súzvuku s Vyššou Vôľou, lebo iba celospoločenské odhodlanie sa k tomuto kroku môže zaručiť jednotlivým národom i celému svetu bezpečnú a istú cestu k dôstojnejšej budúcnosti. Nič iného!

A pokiaľ jednotlivé národy i náš svet ako celok nechce ísť touto cestou, môžeme ňou vždy kráčať my samotní ako jednotlivci. Tým totiž pomôžeme nie len sebe, ale aj svojej krajine. Ba celému svetu, pretože tak aspoň čiastočne zmenšíme mieru trosiek veľkého a desivého pádu našej civilizácie, ktorá sa rozhodla až do úplného konca arogantne ignorovať Vôľu Stvoriteľa.

Text je súčasťou blogov Denníka N, nie je redakčným obsahom.
Administrátorov blogov môžete kontaktovať na adrese blog@dennikn.sk.

Teraz najčítanejšie