Denník N

Všetko, čo ste chceli vedieť o zvyšovaní platov začínajúcich učiteľov

Do parlamentu bola predložená novela zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorej cieľom je zvýšiť platy učiteľom na začiatku kariéry od 1. 9. 2019. Vzhľadom na to, že predložené riešenie presne kopíruje návrh, ktorý sme spoločne s Útvarom hodnoty za peniaze (ÚHP) zverejnili v Revízii výdavkov na vzdelávanie (2017), rozhodli sme sa vysvetliť jeho účel a základné parametre. Chceme tým predísť prípadným nejasnostiam a dezinterpretáciám a poukázať na výhody tejto zmeny.

Prečo je dôležité zvyšovať platy začínajúcim učiteľom?

Nízky plat je najčastejší dôvod, prečo sa stredoškolskí a vysokoškolskí študenti rozhodli nestať učiteľom. Vyplýva to z prieskumu, ktorý pre nás a ÚHP v roku 2018 realizovala agentúra FOCUS. 58 % študentov stredných a vysokých škôl uviedlo, že práve nízky plat je pre nich jeden z troch hlavných dôvodov, prečo sa nevydali na učiteľskú dráhu.

Zároveň z medzinárodného porovnania vyplýva, že platy mladých učiteľov na Slovensku zaostávajú za platmi vysokoškolsky vzdelaných rovesníkov výraznejšie ako v zahraničí. Kým slovenskí učitelia vo veku 25 – 34 rokov zarábali v roku 2016 v priemere len 61 % platu vysokoškolsky vzdelaných rovesníkov, v krajinách OECD to bolo 97 %.

Zdroj: prepočet IVP na základe údajov OECD, 2018 a Trexima

Aká je podstata aktuálneho návrhu na zvýšenie platov začínajúcich učiteľov?

Cieľom návrhu je zabezpečiť, aby sa čo najvýraznejšie a najadresnejšie zvýšili platy začínajúcich učiteľov a zároveň zostal zachovaný princíp, že služobne starší učitelia budú zarábať viac ako mladší. Základ platu učiteľov tvorí platová tarifa, ktorá sa odvíja od toho, či je učiteľ kvalifikovaný alebo či získal atestáciu. Táto tarifa sa za každý odpracovaný rok zvyšuje. Okrem toho majú učiteľa nárok na rôzne druhy príplatkov (napríklad príplatok za riadenie, príplatok pre triedneho učiteľa alebo kreditový príplatok za absolvované vzdelávania).

Predložený návrh v prípade učiteľov v regionálnom školstve zvyšuje platovú tarifu o 9,5 % a zároveň spomaľuje nárast platov za odpracované roky počas prvých 16 rokov praxe. Zatiaľ čo v súčasnosti plat učiteľov rastie počas prvých 16 rokov praxe každý rok o 1 %, po novom to bude o 0,25 % do 8 rokov praxe a o 0,5 % od 9 rokov praxe.

Ako vidno na grafe, vďaka tomu sa zvýši plat predovšetkým učiteľom s nižším počtom rokov praxe. Ich plat však nepresiahne plat služobne starších kolegov. Zároveň učiteľom s nižším počtom rokov praxe bude plat medziročne rásť pomalšie ako dnes.

Zdroj: prepočet IVP na základe údajov MŠVVŠ SR, 2019 a návrh novely zákona 553/2003

Ako sa zmení plat začínajúceho učiteľa?

Plat začínajúceho učiteľa sa zvýši o 76,50 eur. Zatiaľ čo dnes je nástupný plat začínajúceho učiteľa 805 eur, po novom to bude 881,50 eur.


Zdroj: prepočet IVP na základe údajov MŠVVŠ SR, 2019 a návrh novely zákona 553/2003

Ako zmena ovplyvní plat učiteľov s vyšším počtom rokov praxe?

Učiteľov s vyšším počtom rokov praxe sa opatrenie takmer nijako nedotkne. Dá sa to ukázať na najpočetnejšej skupine učiteľov s dlhšou praxou, ktorými sú učitelia v 8. platovej triede so 16 rokmi praxe. V súčasnosti je ich tarifný plat 1 076 eur, po novom to bude 1 077 eur.

Zdroj: prepočet IVP na základe údajov MŠVVŠ SR, 2019 a návrh novely zákona 553/2003

Zmení sa výška niektorých príplatkov?

Návrh sa nijako nedotkne výšky príplatku za riadenie, limitu osobného príplatku, ani príplatku pre triedneho učiteľa a príplatku pre uvádzajúceho pedagogického zamestnanca. V súčasnosti sa tieto príplatky rátajú z platovej tarify učiteľa zvýšenej o 24 %. Hoci sa toto percento znižuje z 24 % na 14 %, vďaka zvýšeniu základnej tarify sa reálna výška príplatkov prakticky nezmení. Napríklad príplatok pre triedneho učiteľa v 7. platovej triede je v súčasnosti 51,50 eur, po novom bude 52 eur.​

 

Michal Rehúš

riaditeľ Inštitútu vzdelávacej politiky

 

Teraz najčítanejšie

Inštitút vzdelávacej politiky

Sme analytický tím ministerstva školstva. Veríme, že najlepšie systémové zmeny sa začínajú analýzou založenou na hodnoverných dátach, ako aj na overených domácich a zahraničných skúsenostiach.