Denník N

Z eurofondov budú modernejšie nemocnice a nové zdravotné centrá aj v najmenej rozvinutých regiónoch

Z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) sa plánuje využiť približne 102 miliónov eur aj na vybudovanie centier integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS), čo zlepší poskytovanie primárnej zdravotnej starostlivosti. Ďalších 174 miliónov eur bude použitých na rekonštrukciu, modernizáciu a dostavbu našich nemocníc.

Peniaze zo štrukturálnych fondov pomôžu nášmu zdravotníctvu

Európsky fond regionálneho rozvoja sa zameriava na posilnenie hospodárskej, sociálnej súdržnosti v Európskej únií vyrovnávaním regionálnych rozdielov. Tieto zdroje sú aj súčasťou operačného programu IROP (integrovaný regionálny operačný program), z ktorého sú financované bezpečná a ekologická doprava, prístup ku kvalitnejším verejným službám, zlepšenia napojenia regiónov, environmentálne projekty ale aj zlepšenie a skvalitnenie siete sociálnej a zdravotnej infraštruktúry.

Priamo na zdravotníctvo pripadne z EFRR približne 276 miliónov eur. Aby bolo možné tieto zdroje čerpať, je potrebné, aby zdravotnícke zariadenia vypracovali projekty, ktorými sa preukáže zámer zlepšiť poskytovanie či už ambulantnej alebo akútnej zdravotnej starostlivosti v nemocniciach.

Zlepšenie poskytovania ambulantnej starostlivosti prebehne formou zriadenia CIZS – centier integrovanej zdravotnej starostlivosti, na ktoré je vyčlenených približne 102 miliónov eur. Zlepšenie akútnej zdravotnej starostlivosti sa dosiahne rekonštrukciou, modernizáciou a dostavbou našich nemocníc, kde bude použitých 174 miliónov eur zo zdrojov EFRR.

CIZS – nástupca bývalých zdravotných stredísk

V centrách CIZS budú mať pacienti prístup k primárnej zdravotnej starostlivosti a nájdu v nich všeobecného lekára pre dospelých, všeobecného lekára pre deti a lekára v odbore gynekológia-pôrodníctvo. Okrem povinných zdravotných služieb budú CIZS poskytovať aj fakultatívne – nepovinné zdravotné a sociálne služby. Vzniká tak priestor, aby jednotlivé centrá poskytovali služby s ohľadom na špecifiká regiónov (ak sa chcete dozvedieť viac, prečítajte si našu analýzu). CIZS môžeme zjednodušene chápať ako nástupcu bývalých zdravotných stredísk.

Prebehlo prvé kolo výziev na predkladanie projektových zámerov a predložených ich bolo približne 90. Mapa zobrazuje prehľad všetkých podaných projektových zámerov. Zeleným odtieňom sú označené obce, ktoré už podali žiadosť o  nenávratný finančný príspevok. Modrou farbou sú označené tie, ktoré podali žiadosť o projektový zámer a v súčasnej dobe môžu predkladať žiadosti o nenávratný finančný príspevok (údaje boli spracované v mesiaci apríl).

Pokrytie CIZS do 20 minút jazdy autom (na základe priebežných žiadostí)

Na základe štatistiky predložených projektových zámerov (aktuálne k mesiacu apríl) sme vypočítali aj potenciálne pokrytie sieťou CIZS. Ak by sa zrealizovali len tie projekty, ktoré sa prihlásili v doteraz zverejnených výzvach, tak do 20 minút jazdy autom majú prístup k CIZS viac ako 2 z 3 pacientov (mimo Bratislavského kraja, v rámci ktorého nie je možné čerpať prostriedky z programu). Tento výpočet je však len predbežný a orientačný, nakoľko nemusia byť všetky schválené a v druhom kole výzvy pribudnú nové projektové zámery a žiadosti o NFP.

Očakávaná výška NFP za podané projekty je 64 miliónov eur, čo je viac ako polovica z alokovaných prostriedkov. Predpokladáme, že zvyšné zdroje sa vyčerpajú v ďalších kolách výzvy, čo ešte viac zlepší prístup k zdravotnej starostlivosti. Druhé kolo výzvy je naplánované na august tohto roka.

174 miliónov z eurofondov v našich nemocniciach

Peniaze z EFRR pomôžu aj našim nemocniciam. Na rekonštrukciu, modernizáciu a dobudovanie bude z fondu použitých 174 miliónov eur. Okrem týchto zdrojov budú projekty spolufinancované aj štátom a nemocnicami. Zdroje sa budú čerpať v 28 nemocniciach po Slovensku, na mape si môžete pozrieť znázornenie čerpania.

Vďaka zdrojom z Európskeho fondu regionálneho rozvoja sa zrekonštruuje, zmodernizuje alebo dobuduje 28 slovenských nemocníc a takisto sú vyhradené prostriedky aj na centrá integrovanej zdravotnej starostlivosti, čo výrazne zlepší prístup k zdravotnej starostlivosti pre väčšinu pacientov.

Lukáš Sekelský

Róbert Martin Hudec

Inštitút zdravotnej politiky

Ak vás zaujala naša práca, budeme radi ak nás budete sledovať na Facebooku.

Teraz najčítanejšie