Denník N

Povinnú materskú školu na Slovensku potrebujeme

Dobrá správa je, že návrh zákona o povinnej materskej škole prešiel v parlamente do druhého čítania a vedie sa o ňom verejná diskusia. Zlá správa je, že v politickej debate na túto tému cítiť neskrývaný koalično-opozičný spor, ktorý jej vecnú stránku prekrýva. Je to škoda, pretože návod na to, ako dosiahnuť a sprístupniť kvalitné predškolské vzdelávanie pre všetky deti, nie je vôbec vecou jedného volebného obdobia, ale vyžaduje si postupnosť a nadväznosť ďalších opatrení aj zo strany tých, čo prídu ku „kormidlu“ o čosi neskôr.

Nesúhlasím s argumentom, že zavádzať ďalšiu zložku povinnosti do súčasného nefunkčného vzdelávacieho systému je nezmysel. So súčasným znením zákona nie som ani ja spokojný, preto spolu s viacerými kolegami z mimovládnych organizácií navrhujeme upraviť zákon v druhom parlamentnom čítaní tak, aby vytváral flexibilnejšie možnosti pre prípravu detí v iných formách predškolského vzdelávania, ale aj v domácom prostredí a upravil ustanovenia ohľadom opakovania predškolského ročníka a sankcií vrátane zrušenia možnosti vytvárať oddelené triedy. Po zapracovaní zmien je však potrebné zákon prijať a nariadiť starostom a primátorom, aby kapacity materských škôl povinne dobudovali. Ide často aj o (ne)konanie zo strany samotných zriaďovateľov škôl, ktoré v praxi spôsobuje veľké vzdelávacie nerovnosti. Zákonná povinnosť vytvorí priestor aj na to, aby na Ministerstve školstva vznikla konečne ucelená agenda pre materské školy a nevenovala sa tomu len jedna úradníčka.

Je to dôležité aj preto, aby sa štát už nezbavoval zodpovednosti a konečne začal o téme aj koncepčne, systémovo a dlhodobo uvažovať a začal láskavo vytvárať priestor pre rozvoj a skvalitnenie celkového systému rannej starostlivosti a vzdelávania. Platí tiež, že čím nižší je vek dieťaťa, tým je téma povinne navštevovať materskú školu citlivejšia, preto je v takomto prípade pre mladšie deti vhodnejšie skôr zotrvať v rodinnom prostredí, prípadne (s prižmúreným okom) zaviesť pre ne právny nárok na miesto v materskej škole. Môžeme napokon hodiny diskutovať o tom, ako by mal byť na Slovensku správne, efektívne riadený školský systém. Či viac centralisticky a uplatňovať voči školám viac priamych nariadení a povinností, alebo by mal byť viac liberálny a dobrovoľný. Vo finále je však dôležité pochopiť, že základnou úlohou demokratických školských systémov je sprístupniť pokiaľ možno čo najväčšej skupine detí kvalitné vzdelávanie už na samotnom vstupe. Z tohto dôvodu nemožno osudy predškolákov naďalej ponechať v rukách starostov, ale je potrebné ich vložiť pod odbornú garanciu, dohľad a kontrolu štátu.

Dôvodová správa k predkladanému zákonu poukazuje na slabú zaškolenosť detí z vylúčených komunít. Psychológovia a špeciálni pedagógovia však upozorňujú, že nám z roka na rok stúpa aj vo väčšinovej populácii počet detí s poruchami učenia a správania. Kvalitná predškolská príprava by tento fenomén mohla pomôcť podchytiť, keďže sa predpokladá, že väčšina porúch má exogénne príčiny. Nakoniec, každá rozsiahla reforma presahuje funkčné obdobie príslušnej vlády, preto si – ak má byť úspešná – vyžaduje kontinuitu, nadväznosť, pokračovanie v rozbehnutých zmenách aj zo strany tých čo prídu ku „kormidlu“ o čosi neskôr. Malo by byť preto výzvou aj pre opozičných poslancov, aby v diskusii o zavedení povinnej materskej školy boli reálne kritickí, vyžadovali potrebné zmeny v predkladanom zákone, no po ich zapracovaní aj za zákon zahlasovali a prijali tak zodpovednosť pokračovať v započatých zmenách.

Argumentovať tým, že celý zákon treba napokon z rokovania stiahnuť, pretože si nemôžeme dovoliť urobiť z detí rukojemníkov súčasného nekvalitného vzdelávacieho systému, nie je podľa mojej mienky dobré východisko. Znamená to potom, že ak roky nedosahujeme požadovanú kvalitu vzdelávania v základných školách, zakážeme celoplošne – podľa tejto logiky – všetkým deťom tieto školy navštevovať? Mimochodom, Každý skúsený učiteľ dokáže veľmi rýchlo rozoznať aj v súčasnom nadstavení kvality vzdelávania v materských školách pozitívny rozdiel u tých detí, ktoré „škôlku“ aspoň rok navštevovali v porovnaní s deťmi, ktoré „škôlku“ z rôznych dôvodov obchádzali. Na tomto neodškriepiteľnom fakte však nechcem postaviť moju obhajobu súčasnej kvality vzdelávania v materských školách.

Naopak, som presvedčený, že s tými členmi demokratických politických strán, ktorí ašpirujú zasadnúť v budúcnosti do vedenia rezortu školstva, je potrebné začať už dnes otvorene diskutovať aj o tom, ako v „škôlkach“ docieliť vyššiu kvalitu vzdelávania: profesor pedagogiky Branislav Pupala položil veľmi slušné základy v našom vzdelávacom systéme pre inkluzívne predškolské kurikulum. Problém je, že učitelia ho stále nedokážu naplno uviesť aj do praxe. Je dôležité začať diskutovať aj o kvalifikačných predpokladoch učiteliek materských škôl, o potrebe asistentov, o Metodicko-pedagogických centrách, ktoré sú finančne, odborne a personálne podvyživené a o mnohých iných potrebných zmenách.

Isté je, že už si naozaj nemôžeme dovoliť ďalšie dekády opäť iba prešľapovať na jednom mieste. Preto diskusiu o povinnej „škôlke“, ktorá v súčasnosti polarizuje odbornú aj laickú verejnosť by bolo napokon dobré ukončiť celospoločenskou dohodou: ak je súčasťou predkladaného zákona hlavný cieľ dostať konečne pod kontrolu správanie sa predškolského systému a dostať doň čo najväčší počet detí, aby sme čo najskôr začali zvyšovať ich šance na lepší, zrelší život v dospelosti, potom musí byť povinnosťou budúcich vlád tento systém ďalej skvalitňovať a rozvíjať ho.

Vlado Rafael, 

autor je riaditeľ občianskeho združenia eduRoma

 

Teraz najčítanejšie

eduRoma - Roma Education Project

eduRoma je vzdelávacia mimovládna organizácia, ktorá vznikla v roku 2012 a ktorej víziou je inkluzívna spoločnosť. Za hlavný prameň tvorby inkluzívnej spoločnosti považujeme vzdelávacie inštitúcie. Každý deň sa snažíme podnecovať zmeny v školskom systéme a vzdelávacej praxi tak, aby školy a školské zariadenia poskytovali kvalitné vzdelávanie aj rómskym deťom a aby nikto nebol v prístupe ku kvalitnému vzdelávaniu diskriminovaný. Našim hlavným cieľom je presadzovať prístup rómskych detí ku kvalitnému vzdelávaniu a podporovať ich školskú úspešnosť.