Denník N

Cez deň je to „čierna“ a v noci cynicky osvetlená stavba

Správa o tom, ako sa zo stavby postavenej bez povolení stáva legálna stavba.

Koncom minulého roka vyrástla na začiatku obce Lokca v smere od Námestova stavba pripomínajúca umývačku áut. Na tom by nebolo nič zlé, veď takmer v každej rodine dnes máme aspoň jeden osobný automobil. A autá treba z času na čas aj umyť, a taká umývačka, ktorá je hneď poruke, poteší asi takmer každého. Problém je však v tom, že táto stavba bola postavená bez akéhokoľvek povolenia stavebného úradu, bez súhlasu majiteľov susedných pozemkov a bez vedomia úradov, ktoré sa majú podľa Stavebného zákona k tomu vyjadrovať. Jediné, čo stavebník urobil, bolo to, že na zasadanie obecného zastupiteľstva dňa 8.6.2018 poslal „Žiadosť o povolenie výstavby Samoobslužnej autoumyvárne“ a to bez žiadnych ďalších podkladov, projektu či situačného plánu s plánovaným umiestnením budúcej stavby. Obecné zastupiteľstvo zobralo túto jeho žiadosť vtedy len na vedomie (t. j. nepovedalo k tejto žiadosti ani ÁNO, ani NIE) a stavebnej komisii uložilo vykonať obhliadku miesta a podať stanovisko.
Stavebná komisia sa však k tomu následne nevedela a ani nemohla vyjadriť, pretože od žiadateľa nemala žiadnu inú dokumentáciu okrem samotnej žiadosti.

ZÁHADNÝ OBRAT

Jednou z podmienok prípadnej legalizácie tejto „čiernej“ stavby je zmena územného plánu obce, pretože daná stavba sa nachádza za hranicou intravilánu. Preto aj stavebník v tejto veci poslal na obec príslušnú žiadosť. Na zasadaní obecného zastupiteľstva v decembri 2018 boli všetci poslanci obecného zastupiteľstva ešte jednohlasne proti zmene územného plánu obce. Stavebník, ani žiadny jeho zástupcovia tam vtedy neboli prítomní a na poslancov neboli vyvíjané ešte žiadne nátlaky. Obrat nastal na nasledujúcom zasadaní obecného zastupiteľstva dňa 12.4.2019. Stavebník opakovane podal žiadosť o zmenu územného plánu obce. Na zasadaní už boli prítomní 2 ľudia zastupujúci pána stavebníka. Ten zrejme nenašiel odvahu prísť obhajovať dôvody jeho nezákonnej stavebnej činnosti. Počas diskusie padli rôzne názory za, ale najmä proti začatiu procesu legalizácie tejto stavby. Najzásadnejším argumentom sa však nakoniec javil apel od pána starostu, s ktorým sa obrátil na prítomných poslancov. Parafrázujem: „Keď ste vlani neboli nikto proti žiadosti stavebníka a žiadosť ste „zobrali len na vedomie“, tak teraz by ste už nemali byť proti a mali by ste jeho žiadosti vyhovieť“ (a tým de facto dať legalizácii čiernej stavbe „zelenú“). (Parafrázované vyjadrenie starostu nájdete v tomto zázname: (od času 26.30 do 28.30):
https://www.facebook.com/watch/?v=2168803169843208) A tak sa stalo to, že sa hneď aj hlasovalo a väčšina z 8 prítomných poslancov (5 za, 1 proti a 2 sa zdržali) hlasovalo za začatie obstarávania Zmien a doplnkov č.3 Územného plánu obce Lokca.

Ku kolaudačnému konaniu má stavba ešte ďaleko. Stavebník bude musieť prekonať ešte viacero prekážok od súhlasu od správcu ciest, až po prípadné súdne spory, ktoré mu môžu hroziť od nespokojných občanov (doteraz bol podaný jeden podpísaný a jeden anonymný podnet), ktorých sa daná stavba priamo dotýka. Obecné zastupiteľstvo ale týmto vyslalo jasný signál, že sa takýmto tlakom zatiaľ nedokáže postaviť a čeliť im podľa vlastného vedomia a svedomia. O tom, prečo u niektorých poslancov došlo v priebehu niekoľkých týždňov k takému zásadnému obratu a prečo poslancov týmto smerom ovplyvňoval aj pán starosta, by sa dalo rôzne polemizovať. Každý nech si urobí závery sám napríklad na základe verejne dostupných informácií. Ako pomôcku môžem dať aj tento odkaz:

https://www.lokca.sk/zverejnovanie/zmluvy-1/

JE ČIERNA, A PREDSA SVIETI

Akákoľvek stavba bez stavebného povolenia je u nás nelegálna. Lenže doteraz sa nikde na Slovensku nestalo to, že by bola nejaká aj zbúraná. A s tým aj stavitelia takýchto stavieb samozrejme počítajú. Stavba Lokčianskej umývačky je však v niečom predsa len unikátna. Stavebník si je tak sebavedomý a verí, že sa mu nič nemôže u nás stať, že si tú stavbu nielenže osvetlil, ale na reklamné plachty si dal dokonca vytlačiť názov svojej firmy, svoje meno a telefónne číslo. Ukážkový príklad cynizmu najvyššieho stupňa a výsmechu všetkým kompetentným rovno do tváre.

Fotogaléria nelegálnej stavby:

http://www.euro-ekol.sk/galeria.php?page=3

Záznam zo zasadania obecného zastupiteľstva v Lokci zo dňa 12. 4. 2019 nájdete tu:

https://www.facebook.com/lokcabuducnosti/videos/2168803169843208/

https://www.facebook.com/lokcabuducnosti/videos/831784767189758/

 

Doplnenie zo dňa 27.5.2020

Na zasadaní obecného zastupiteľstva v Lokci 22.5.2020 sa opäť hlasovalo o návrhu Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu obce Lokca, ktorý vznikol na podnet staviteľa nelegálnej stavby autoumývačky.
Dostali sa však do „patovej“ situácie, keďže pokračovanie v tejto veci neodsúhlasili, ani nezamietli.

Stále sú tam totiž 3 „udatní“ poslanci, ktorí túto stavbu napriek všetkému zrejme nepovažujú za problém (výsledok hlasovania za pokračovanie konania aj s autoumývačkou (doplnok D.3.1)):
4 proti
3 za
2 zdržali
Uvidíme teda ako to celé bude pokračovať….

 

Doplnenie zo dňa 19.6.2020

Po zasadaní obecného zastupiteľstva v Lokci 22.5.2020, kedy sa neodhlasovalo pokračovanie všetkých Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu obce Lokca, ktorý vznikol na podnet staviteľa nelegálnej stavby autoumývačky, prišlo k vylúčeniu doplnku D.3.1, t. j. autoumývačka tam nemôže byť dodatočne zlegalizovaná.
Doplnenie zo dňa 29.12.2020

Na zasadaní obecného zastupiteľstva v Lokci 11.12.2020 sa opäť hlasovalo o umývačke áut nasledovne:
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s opätovným zaradením autoumyvárne do návrhu riešenia zmien a doplnkov č. 3 ÚPN obce Lokca a zároveň sa ruší uznesenie 29/2020 zo dňa 22.5.2020.

Doplnenie zo dňa 29.6.2021

Na zasadaní obecného zastupiteľstva v Lokci 11. 6. 2021 sa opäť hlasovalo o umývačke áut nasledovne:
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s vyhodnotením stanoviska SSC BA a ponechaním doplnku D3.1 v návrhu ZaDč. 3 – UPN obce Lokca

Teraz najčítanejšie

Miroslav Benian

Narodil som sa a 18 rokov žil na sídlisku Medvedzie na Orave. Po ukončení vysokoškolského štúdia a krátkom pracovnom pôsobení v Trnave som sa opäť vrátil na Oravu do Lokce. Vyštudoval som jadrovú energetiku, ale už viac ako 10 rokov sa živím ako prekladať technických textov. Som ženatý, mám tri dcéry, chovám jednu mačku, jedného psa a päť sliepok. Som spoluzakladateľ a predseda občianskeho združenia Beskydy bez hraníc, o.z., spoluzakladateľ občianskej iniciatívy Lokca budúcnosti a bol som jeden z organizátorov zhromaždení za Slušné Slovensko v Námestove. V rokoch 2018 - 2020 som bol nezávislým poslanom obecného zastupiteľstva v Lokci.