Denník N

Občianske združenia, nezabudnite sa zapísať do registra, máte na to ešte mesiac!

Milé občianske združenia,

od minulého roku je platný zákon č.346/2018 Z.z. o registri mimovládnych organizácií, z ktorého vám vyplývajú určité povinnosti. Na základe tohto zákona sa po prvýkrát zriaďuje jednotný register mimovládnych organizácií, do ktorého sa zapisujú nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby, neinvestičné fondy, odborové organizácie, organizácie zamestnávateľov a organizácie s medzinárodným prvkom. Takže, ak ste napríklad politická strana, cirkev, alebo jej účelové zariadenie, či spoločenstvo vlastníkov bytov, táto povinnosť sa vás netýka, aj keď ste rovnako považovaní za mimovládnu organizáciu. Údaje o nadáciách, neziskových organizáciách a neinvestičných fondoch budú do registra prenesené, občianske združenia, ktoré vznikli do 31. 10. 2018 si musia túto povinnosť splniť.

Údaje, ktoré budete musieť do registra uviesť, a teda údaje, ktoré budú v ňom zapísané, sa delia na dve skupiny. Na povinne zapisované údajenepovinné údaje, medzi ktoré patrí web a verejnoprospešné účely, ktorým sa venujete.

Medzi povinne zapisované údaje pri každej organizácii patria údaje o štatutárnych zástupcov v znení:

  1. meno a priezvisko,
  2. adresa trvalého pobytu,
  3. dátum narodenia,
  4. rodné číslo,
  5. a súčasne pri každom štatutárovi musíte uviesť deň vzniku jeho funkcie (pozn. kedy bol do funkcie zvolený, či ustanovený).

A toto všetko musí občianske združenie doložiť a preukázať dokumentmi, ktoré osvedčia všetky skutočnosti / údaje, ktoré sa navrhujú zapísať o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu. Teda najlepšie zápisnicami z valného zhromaždenia, snemu a podobných zasadnutí podľa stanov.

To však ešte nie je všetko! Okrem toho, že samotné oznámenie údajov o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu musí byť podpísané štatutárnym orgánom alebo takým počtom členov štatutárneho orgánu, aký je potrebný podľa stanov, súčasne treba pamätať na to, že vyžaduje, aby pravosť podpisu / podpisov bola úradne osvedčená u notára alebo na matrike.

Do registra sa musia povinne zapísať aj dcérske jednotky občianskych združení s právnou subjektivitou, teda tie, ktoré majú za IČO lomítko a pridelené číslo. Tieto organizačné jednotky sa doteraz do registra občianskych združení nezapisovali.

Túto povinnosť netreba brať na ľahkú váhu, pretože ak uvediete neúplné informácie, do momentu kým tento nedostatok neodstránite nemôžete prijímať prostriedky z verejných zdrojov (dotácie, eurofondy, 2 %).

Pokiaľ toto všetko stihnete do 30. 6. 2019, za podanie údajov na zápis do registra nie je potrebné platiť žiadny poplatok. Ak to do termínu nestihnete, poplatok za zápis do registra mimovládnych organizácií je 16,50 eur.

Ministerstvo sľubovalo, že postupne zverejní na svojej stránke vzor formulára, ale do dnešného dňa sa tak nestalo, takže nie je potrebné používať špeciálny formulár, stačí požadované údaje oznámiť formou jednoduchého oznámenia.

Oznámenie údajov, pokiaľ máte ako občianske združenie aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie písomností, môžete vykonať:

  • elektronicky prostredníctvom podania cez ponuku „Všeobecná agenda“ cez známy portál verejnej správy slovensko.sk,
  • alebo klasicky písomne na adresu,
  • (oprava 10. júna) alebo osobne na príslušnom Okresnom úrade v sídle kraja a jeho registrovom úrade odboru všeobecnej vnútornej správy, 
  • alebo priamo na adrese Ministerstva vnútra SR sekcia verejnej správy: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy, odbor všeobecnej vnútornej správy, oddelenie registrácií, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29.

Teraz najčítanejšie

Jaroslava Lukačovičová

Poradkyňa Združenia podnikateľov Slovenska, prezidentka účtovnej asociácie a expertka na dane, odvody a podnikateľské prostredie.