Denník N

V čom zriaďovatelia pomáhajú pri riadení škôl?

Každá materská, základná a stredná škola na Slovensku má svojho zriaďovateľa. To, ako k výkonu svojich právomocí pristupuje, o čom reálne rozhoduje a v čom pri rozvoji školy pomáha alebo jej život komplikuje, je veľmi rôznorodé. Mnohí riaditelia oceňujú spoluprácu so svojím zriaďovateľom, no nemalá časť z nich ju nepovažuje za optimálnu.

Na Slovensku školy zriaďujú miestne a regionálne samosprávy, cirkevní a súkromní zriaďovatelia, ako aj „štát“ prostredníctvom okresných úradov v sídlach krajov. Vo veľkej väčšine sú zriaďovateľmi škôl práve samosprávy, v prípade materských a základných škôl obce a mestá, v prípade stredných škôl vyššie územné celky. V tomto školskom roku približne 2 tisíc obcí a presne 8 samosprávnych krajov má v zriaďovateľskej pôsobnosti vyše 5 tisíc škôl, ktoré navštevuje viac ako 730 tisíc detí a žiakov. Na porovnanie, školy na všetkých troch stupňoch, ktoré zriaďujú cirkvi alebo súkromní poskytovatelia, navštevuje vyše 80 tisíc detí a žiakov, čo predstavuje približne 11 %. (1)

Zriaďovatelia zabezpečujú najmä financie, kontrolu a infraštruktúru

Podľa Združenia miest a obcí Slovenska „pôsobenie obce ako zriaďovateľa smerom ku skvalitňovaniu výchovno-vzdelávacieho procesu je len v oblasti vytvárania finančných a materiálno-technických podmienok.“ (2) To čiastočne potvrdzujú aj zistenia z reprezentatívneho dotazníkového prieskumu To dá rozum medzi riaditeľmi škôl. Tí sa vyjadrovali k tomu, aké funkcie zriaďovateľ podľa ich skúsenosti plní.

Ako ukazuje graf č. 1, riaditelia a riaditeľky najčastejšie uvádzali, že zriaďovatelia ich na návrh rady školy menujú a odvolávajú, poskytujú školám financie na prevádzku a mzdy a kontrolujú ich hospodárenie. Menej riaditeľov už označilo, že zriaďovatelia sa starajú o školskú infraštruktúru, či to, že sa zaoberajú školským vzdelávacím programom alebo víziou a strategickým rozvojom školy. Najmenej zapojenia riaditelia u zriaďovateľov deklarovali pri praktických záležitostiach, napríklad pri pomoci s verejným obstarávaním a manažovaní personálnej a ekonomickej agendy školy, čo je súčasťou vytvárania finančných a materiálno-technických podmienok na fungovanie škôl.

Podľa riaditeľov škôl zapojených do prieskumu sa väčšina zriaďovateľov venuje iba tomu, čo im priamo vyplýva zo zákona. Len menej ako polovica uviedla, že sa zriaďovateľ zaoberá aj obsahom vzdelávania a iba tretina z nich, že sa spolupodieľa aj na strategickom rozvoji školy. Personálnu a ekonomickú agendu ponecháva veľká väčšina zriaďovateľov na školách samotných.

Tretine riaditeľov zriaďovatelia nepomáhajú

Z dotazníkového prieskumu To dá rozum vyplýva aj to, že riaditeľom škôl pri riadení pomáha kvalitný pedagogický tím, zriaďovateľ, vedenie školy či administratívni a technickí zamestnanci. Ako ukazuje graf č. 2, pomoc zriaďovateľa uviedlo 67 % riaditeľov a riaditeliek, čo poukazuje na to, že väčšina zriaďovateľov školám pri riadení pomáha.

Až pre tretinu riaditeľov však činnosť zriaďovateľa v dotazníkovom zisťovaní uvedená nebola. Dôvody môžu byť rôzne a viacero problémov pri spolupráci zriaďovateľov a riaditeľov naznačil kvalitatívny zber dát To dá rozum. Podľa niektorých riaditeľov sa ich zriaďovatelia zaujímajú iba o financie a hospodárenie, pričom napríklad obsah a výsledky vzdelávania ich nezaujímajú. Takúto skúsenosť má napríklad riaditeľka strednej školy zo stredného Slovenska: „Náš zriaďovateľ naozaj reálne pozerá len na to, ako sme na tom s peniazmi…“

Ďalšia oblasť, v ktorej časť riaditeľov pomoc od zriaďovateľa nedostáva, je napríklad verejné obstarávanie, ktoré školy administratívne zaťažuje. Riaditeľ gymnázia to uviedol na príklade: „Čokoľvek potrebujete do školy, čokoľvek potrebujete zrealizovať, napríklad nejakú väčšiu stavebnú prácu, musíte na to mať verejné obstarávanie. Aby verejné obstarávanie prebehlo, tak musíte zriaďovateľovi pripraviť všetky podklady, ktoré od vás vyžaduje. (…) Ako mu ja mám dať výkaz, výmer stavebných prác, no ako, ja nie som stavbár!“

Na zdĺhavý proces schvaľovania upozornila aj riaditeľka strednej školy na západnom Slovensku: „Všetko na zriaďovateľa. Všetko. A to je veľmi dlhý proces potom. Viete, musíte dať požiadavku, potom sa to musí vôbec dostať do zastupiteľstva, tam sa to schváli, neschváli a tak ďalej. A potom to je, aj keď niečo väčšie, tak to aj vyše roka trvá.“ Takéto zdĺhavé rozhodovanie potom sťažuje efektívne fungovanie školy.

Časti riaditeľov neangažovanie sa zriaďovateľov vyhovuje. Ak by do jej chodu zasahovali príliš, nevnímali by to ako pomoc, ale ako zasahovanie do svojich právomocí. To však môže pozíciu školy v niektoých situáciách aj oslabovať. Na takúto skúsenosť poukázala napríklad zástupkyňa riaditeľa základnej školy na južnom Slovensku: „Jedna vec je, že sa [starosta] nestará. Možno to nie je niekedy úplne dobre, že sa vôbec nestará. A vo veľa veciach sa potom školy nezastane.“

Záver

Zapojenie zriaďovateľov do spravovania škôl sa podľa zistení projektu To dá rozum naprieč Slovenskom veľmi líši. Časť riaditeľov nepovažuje za dobré, ak sa zriaďovateľ nezaujíma o obsah a výsledky vzdelávania a ich činnosť preto nepovažuje za nápomocnú. Iná časť je rada, ak sa práve o toto nestará a skôr si želá, aby im pomáhal predovšetkým pri ekonomickom a administratívnom riadení. Nie každý zriaďovateľ to však robí, a to nielen kvôli nejednoznačnému výkladu svojich kompetencií, ale aj kvôli nedostatočným kapacitám a metodickej podpore.

Na to, aby spolupráca medzi riaditeľom a zriaďovateľom fungovala a odvíjala sa od potrieb školy, potrebujeme ucelenú predstavu. Iba vtedy bude možné školy riadiť dobre, a nie im komplikovať život.

 

Peter Dráľ
analytik projektu To dá rozum

Blog je súčasťou projektu, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom programu Efektívna verejná správa.

 

Zdroje:

(1) Údaje Centra vedecko-technických informácií SR (2019). Dostupné tu: http://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-skolstve/statistiky/casove-rady.html?page_id=9724

(2) Mederly, P. a kol.: Súčasné problémy v regionálnom školstve a možnosti ich riešenia z pohľadu miest a obcí. (2017). Bratislava: Združenie miest a obcí Slovenska, s. 119.

Teraz najčítanejšie

To dá rozum

TO DÁ ROZUM je projekt o výskume a odbornej diskusii v oblasti školstva na Slovensku. Identifikuje najväčšie problémy vo vzdelávaní, definuje novú víziu ako ucelenú zmenu školstva od predškolskej cez vysoké školy až po celoživotné vzdelávanie a nastaví kroky, ktorými bude možné víziu dosiahnuť. Blog je súčasťou projektu, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom programu Efektívna verejná správa. Viac informácii o podpore nájdete tu >>> http://mesa10.org/projects/opevstdr/