Denník N

Viva La Science

Počas 28 augustových dní 2018 sme na pôde Letnej školy privítali 18 vysokoškolských študentov z celého Slovenska, ktorí boli vtiahnutí do zákutí vedeckého života, a odišli s jasnejšou predstavou o ich profesionálnej budúcnosti. Spolu sme zažili množstvo poučných i zábavných momentov, podelili sa o svoje poznatky a skúsenosti, našli nových priateľov. Teším sa, že možno aj vďaka Letnej škole sa niektorí rozhodli pokračovať na doktorantúre alebo sa venovať vede aj po ukončení.

V auguste usporiadavate v Nitre Letnú školu s názvom Viva La Science. Predstavíš nám v skratke Váš projekt?
Letná škola predstavuje intenzívny mesačný program pre vysokoškolských študentov, študujúcich biologické alebo biotechnologické disciplíny. Pôvodne sme sa zamerali na študentov 3. a 4. ročníka, ktorí už majú minimálne teoretický základ, avšak po skvelej minuloročnej skúsenosti so študentami prvých ročníkov sme otvorení všetkým vysokoškolákom, ktorí sa v biológii a biotechnológiách našli ☺ Školu organizujeme na pôde Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre v spolupráci s našim výskumným centrom AgroBioTech počas celého augusta.
Prečo ste sa rozhodli usporiadať letnú školu?
Mňa osobne k tomuto rozhodnutiu motivovali dve skúsenosti, ktoré vo veľkej miere ovplyvnili môj pohľad na prípravu budúcej generácie vedcov. Prvá je viazaná na moje študentské časy, kedy som v rámci programu Erasmus absolvovala 2 semestre na Universidad de Valladolid v Španielsku. Praktické semináre a laboratórne cvičenia boli perfektne vypracované, študenti mali možnosť sa naučiť komplexné laboratórne metodiky, o ktorých nám v tom čase na Slovensku iba rozprávali. Praktická výučba bola sprevádzaná atmosférou motivácie k teamworku a neustálou podporou zo strany pedagógov. Vlastná myšlienka organizovať Letnú školu skrsla počas môjho pobytu v USA. Center for Reproductive Medicine už niekoľko rokov organizuje intenzívny 6-týždňový kurz pre reprodukčnú biológiu pre študentov medicíny a biológie z celého sveta, ktorý je naozaj skvelo zorganizovaný, a ktorého kostrou sme sa nechali inšpirovať pri príprave Viva la Science. Vzhľadom ku skutočnosti, že slovenskí študenti biológie a biotechnológií majú obmedzené možnosti zažiť skutočný život výskumníka so všetkými radosťami a starosťami, myšlienka umožniť študentom nahliadnuť do všetkých komponentov vedeckého života nám pripadala ako jeden z efektívnych spôsobov, ako inšpirovať budúcu generáciu slovenských vedcov.
Mali by mať naši študenti väčší rozsah praktického vyučovania  (laboratórne cvičenia, prax vo firme, stáže a internshipy)?
Jednoznačne áno. Každý, či už prírodovedný alebo technický odbor doslova kričí po praktických skúsenostiach. Bohužiaľ, kvôli časovej obmedzenosti laboratórnych cvičení, nedostatku materiálu a financií, ako aj kvantu teoretických poznatkov, ktoré sú stále považované za dominantné, praktická výučba častokrát výrazne zaostáva. Preto sa veľmi často stáva, že nám do laboratória prídu študenti, ktorí sú chodiace encyklopédie, avšak nevedia ani správne pipetovať. Situácia s ponukami praktickej stáže je v porovnaní s nedávnou minulosťou podstatne lepšia, avšak stále naráža na fakt, že študenti jednoducho nie sú na reálne podmienky praxe dostatočne pripravení.
Myslíš, že je na Slovensku dostatočný počet ambicióznych študentov, ktorí sa  vzdajú mesiaca prázdnin?
Myslím si, že čoraz viac študentov sa zamýšľa nad ich budúcnosťou po ukončení štúdia. Pri propagácii Letnej školy sa stretávame s 2 typmi študentov: študentami, pre ktorých mesiac strávený v laboratóriu na úkor voľného času alebo brigády môže byť komplikáciou. Týmto sa snažíme vysvetliť zmysluplnosť všetkých komponentov vedeckého života, ktoré budú dôležité pre ich ďalší profesionálny rast. Druhým typom sú šikovní študenti, ktorí síce majú záujem o prácu v laboratóriu, avšak hľadajú možnosti stáže v zahraničí. Týmto sa snažíme ukázať, že kvalitná veda sa dá realizovať aj na Slovensku.
Musia študenti absolvovať celé 4 týždne, alebo sa môžu prihlásiť aj na kratšiu dobu?
Letná škola je plánovaná na 4 týždne, aby sa na našich účastníkov „nalepilo“ čo najviac, a aby bolo možné zrealizovať aj komplikovanejšie pokusy. Samozrejme, účasť na jednotlivých prednáškach a seminároch je dobrovoľná a závisí od záujmu študenta o konkrétnu problematiku. Účasť na praktickej časti letnej školy závisí na dohode študentov s ich mentormi.
Viva La Science (zdroj: archív Viva La Science a Eviny Tvrdej)
Koľko hodín denne bude trvať výučba?
Výučba trvá celý deň od rána po ukončenie pokusov ☺ V dopoludňajších hodinách prebiehajú prednášky a diskusie (zväčša 1-2 denne), poobedia sú venované predovšetkým laboratórnej práci. Každý deň je však iný, niektoré dni sú v plnej miere využívané pre laboratórnu prax. Snažíme sa dynamiku jednotlivých dní Letnej školy čo najviac obmieňať, aby študenti neupadli do monotónnosti.
Ako máte šktrukturovanú výučbu – len prax; teória+prax; seminár?
Letná škola je tvorená 4 typmi výučby:
  • Prednášky akademikov a vedcov z celého Slovenska, na ktorých sa rozprávame na nimi zvolenú tému. Prednášky sa snažíme viesť v uvoľnenej atmosfére a formou debaty.
  • Workshopy, ktoré sú venované potravinárskym biotechnológiám, počas ktorých sa študenti naučia hodnotiť víno, pivo, med, či upiecť si vlastný chlieb.
  • Semináre venované základom akademického písania, prednesu, práce s databázami a štipendijným pobytom v zahraničí.
  • Laboratórna prax: Letnú školu zastrešuje skupina výskumníkov, pôsobiacich v rôznych oblastiach biológie a biotechnológií, ktorí navrhnú mesačný výskumný miniprojekt. Hneď na začiatku Letnej školy absolvujú študenti tzv. rotáciu, kde sa oboznámia s témou a navrhnutými experimentmi v rámci každého miniprojektu, a podľa preferencií sú rozdelení do skupiniek po 2-3, ktoré budú na konkrétnom projekte pracovať od začiatku do konca. Výsledky svojho mesačného bádania následne spracujú a prezentujú pred odbornou komisiou a kolegami počas posledného – prezentačného dňa Letnej školy.
Môže študent behom trvania letnej školy pracovať na zadaní svojej  diplomovej práce?
Technicky áno, závisí to na dohode s mentorom miniprojektu, na ktorom pracuje. Vo všeobecnosti ja osobne motivujem študentov, aby si vybrali miniprojekt na tému, ktorej sa vo svojej záverečnej práci nevenujú, ale ktorá ich možno zaujíma len tak ☺ aby si rozšírili obzor svojich vedomostí a zručností.
Je letná škola robená primárne v angličtine? Ak nie, plánujete ju robiť v Aj v budúcnosti?
Výučba momentálne prebieha v slovenčine, nakoľko bol projekt Letnej školy primárne koncipovaný pre slovenských študentov. Na základe pozitívneho feedbacku z minulého ročníka však plánujeme koncept Letnej školy rozšíriť minimálne na úroveň krajín V4, pričom by sme radi privítali študentov aj prednášajúcich z Česka, Poľska a Maďarska. V tomto prípade bude Letná škola vedená výlučne po anglicky.
Ponúkate pre študentov, ktorí nepochadzajú/neštudujú v Nitre, aj  možnosť ubytovania? Je dotované?
Áno, ubytovanie je zabezpečené na internáte partnerskej univerzity. Nanešťastie, študenti si ubytovanie musia hradiť sami. V rámci Letnej školy však majú zabezpečené občerstvenie a obedy zadarmo. Stále hľadáme možnosti, ako náklady účastníkov Letnej školy znížiť na minimum.
Čo si študent z letnej školy po 4 týždňoch odnesie?
Nové vedomosti a laboratórne zručnosti, kontakty a priateľstvá. Pevne verím, že aj vyššie sebavedomie, cieľavedomosť a rozhľad vo svete vedy a výskumu. A ešte certifikát a tričko ☺
Viva La Science (zdroj: archív Viva La Science a Eviny Tvrdej)
Bolo ťažké získať finančné prostriedky na realizáciu letnej školy?
Nakoľko predstava letných škôl pre študentov biológie a biotechnológii oslovila Kultúrnu a edukačnú grantovú agentúru MŠVVŠ, Letná škola je momentálne finančne zabezpečená projektom KEGA. V súčasnosti intenzívne hľadáme ďalšie možnosti financovania, aby sme znížili prípadné náklady zo strany študentov na minimum.
Ponúkajú slovenské firmy študentom prax?
V porovnaní s nedávnymi časmi sa čoraz viac slovenských firiem obracia na univerzity, hľadajúc vhodných adeptov pre stáže a možné zamestnanie. V porovnaní s inými krajinami Európy sa ešte stále máme čo učiť, avšak myslím si, že sme na dobrej ceste.
Kontaktujú Vás slovenské biotechnologické firmy so záujmom o spoluprácu,  prípadne so záujmom o šikovných študentov?
V poslednom čase nás kontaktuje značné množstvo firiem, predovšetkým biotechnologického a potravinárskeho zamerania, s cieľom prepojenia vedeckého sveta s praxou. Interdisciplinárna spolupráca využívajúca vedecké poznatky priamo vo výrobe je ideálnym štartovacím mostíkom pre prácu budúcich absolventov ako aj výhodným prostredím pre spoločnosti, ktoré hľadajú potenciálnych zamestnancov. Osobne ma teší, že tento model spolupráce už u nás začína fungovať.
Vyučuje sa u nás aj bioinformatika, aby si študenti vedeli  spracovať výsledky sekvenovaní či iných biologických dát?
V rámci bežného vyučovania áno, avšak nie v postačujúcom rozsahu. V rámci Letnej školy sa základy bioinformatiky preberajú predovšetkým v rámci miniprojektov zameraných na genetickú problematiku.
Robia sa semináre so snahou rozvíjať u študentov kritické myslenie?
Áno, je to jedna zo základných myšlienok Letnej školy.
Viva La Science (zdroj: archív Viva La Science a Eviny Tvrdej)
Koľko vyučujúcich sa bude deliť o svoje vedomosti a praktické  znalosti so študentmi letnej školy?
13 vyučujúcich bude zabezpečovať semináre, workshopy a miniprojekty. Minulý rok sa na pôde Letnej školy vystriedalo 32 akademikov a vedcov z celého Slovenska, ktorí k nám prišli prednášať a diskutovať, a s podobným číslom počítame aj tento rok ☺
Názov letnej školy nesie poetický názov „Viva La Science“? Ako  názov vznikol?
Snažili sme sa Letnú školu nazvať trefne, akčne úderne a zapamätateľne ☺ Inšpirácia prišla znenazdajky, počas sledovania dokumentu o Che Guevarovi a jeho legendárneho „Viva la Revolución“. Aj preto nosia naše titulné postavy (v roku 2018 to bol Albert Einstein, tento rok je to Marie Curie) čiapku s typickou revolucionárskou hviezdou ☺ V určitom a nadnesenom zmysle slova sa snažíme o mini-revolúciu v zmýšľaní slovenských študentov a ich pohľade na slovenskú vedu a výskum ☺
Ziskajú študenti po absolvovaní letnej školy aj certifikát?
Áno, každý absolvent získa certifikát o absolvovaní Letnej školy ako aj podrobný výpis jednotlivých aktivít (prednášok, seminárov, workshopov, laboratórnej práce) spolu s podrobným rozpisom počtu hodín pre každú aktivitu. Tento dokument môže slúžiť pre akceptáciu absolvovania Letnej školy ako povinnú prax.
Kde čerpáš motiváciu a energiu na usporiadavanie koordinačne a pracovne náročnej letnej školy?
Počas 28 augustových dní 2018 sme na pôde Letnej školy privítali 18 vysokoškolských študentov z celého Slovenska, ktorí boli vtiahnutí do zákutí vedeckého života, a odišli s jasnejšou predstavou o ich profesionálnej budúcnosti. Spolu sme zažili množstvo poučných i zábavných momentov, podelili sa o svoje poznatky a skúsenosti, našli nových priateľov. Teším sa, že možno aj vďaka Letnej škole sa niektorí rozhodli pokračovať na doktorantúre alebo sa venovať vede aj po ukončení. Rozhovor s Evinou pripravila Viera Kováčová. Fotografie pochádzajú z archívu Viva La Science a Eviny Tvrdej. Ing. Eva Tvrdá, PhD. pracuje ako vedecko-výskumná pracovníčka na Katedre fyziológie živočíchov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a súčasne šéfuje laboratóriu pre experimentálnu toxikológiu a andrológiu Výskumného centra AgroBioTech. Je absolventkou Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre, kde získala PhD. v odbore molekulárna biológia, pričom sa špecializovala v problematike oxidatívneho stresu a samčej reprodukčnej dysfunkcie. Momentálne sa venuje skúmaniu fyziologických a patologických funkcií voľných radikálov a bakteriocenóz v samčej reprodukcii a snaží sa využiť potenciál syntetickej biológie pri prevencii alebo manažmente samčej neplodnosti.Cez programy Erasmus, SCIEX-NMSch a  Fulbright pôsobila na Unidad de Genética, Universidad Autónoma de Madrid, Clinic for Reproductive Endocrinology, University Hospital Zurich a v Center for Reproductive Medicine, Cleveland Clinic, USA.

Teraz najčítanejšie

Žijem vedu

Žijem Vedu je platforma, ktorá dáva priestor všetkým slovenským vedkyniam a vedcom prispieť k napredovaniu vedy na Slovensku.