Denník N

Problematika zamestnávania cudzincov vo Švajčiarskej konfederácii

Problematika zamestnávania cudzincov od 1.7.2018 vo Švajčiarskej konfederácii

V tomto článku sa obmedzím len na územie
Švajčiarskej konfederácie a problematiku zamestnávania cudzincov v tejto krajine, na špecifické
podmienky, ktoré sa zmenili vydaním nového zákona ,ktorý bol uvedený v platnosť dňa 1.7.2018 a
týka sa zamestnávania cudzincov v tejto malej krajine, ďalej na podmienky ako získať povolenie k
pobytu, podmienky ako získať pracovné povolenie, aké typy povolení tam rozlišujeme, finančné
pracovné podmienky t.j. otázku minimálnej mzdy a nepochybne načrtnem prácu cez víkendy, a v
noci, jej preplácanie a rentabilitu.
Neutrálne Švajčiarsko nie je členom Európskej únie, ale za to je súčasťou schengenského priestoru
a spoločného trhu, a to znamená, že do krajiny prúdia migranti s vidinou lepšieho života. Voľný
pohyb osôb môže Švajčiarsko na základe dohody s EÚ obmedziť. Švajčiarsko tak urobilo v roku
2013 a následne znova 09.02.2014 prijala ľudovú iniciatívu, ktorej cieľom je boj proti masovej
imigrácii, tým podporila zmenu vo švajčiarskej imigračnej politike.1
Iniciatíva vyžaduje fixné kvóty
pre občanov Európskej únie pri súčasnom zachovaní bilaterálnych dohôd – čo sú dve možnosti,
ktoré sú nezlučiteľné. Zle sa sedí na dvoch stoličkách tejto ľudovej iniciatíve. Z týchto dvoch
možností nie je prakticky reálne konštrukltívne vychodisko pre riešenie žiadne.
Vzhľadom na túto dilemu sa Švajčiarsky parlament prikláňa k bilaterálnym dohodám, ale konečné
rozhodnutie ako vždy zvolia ľudia, pretože Švajčiarsko je známe svojim referendami. Dovtedy kým
dané rozhodnutie nadobudne platnosť bude vo Švajčiarskej konfederácii platnosť bude platiť voľný
pohyb osôb aj naďalej medzi členskými štátmi EÚ, krajinami EZVO a Švajčiarska.
1.Švajčiarsky zákon o cudzincoch.(Ausl ändergesetz).
Od 1.07.2018 vstúpila vo Švajčiarsku v platnosť partikulárna revízia švajčiarskeho pracovného
zákona o cudzincoch. Zmena sa týka regulácie prisťahovalectva. Táto zmena funguje na princípe
prioritného zamestnávania Švajčiarov a až sekundárneho zamestnávania cudzincov.
Cieľom zmeny je regulácia prisťahovalectva do krajiny a zlepšovanie možností voľného pohybu
osôb.
Tento zákon požaduje časovo obmedzené opatrenia na podporu nezamestnaných občanov, ktorí sú
prihlásení na regionálnom úrade práce (RAV – Regionales Arbeitsvermittlungszentrum). Počnúc
týmto termínom zamestnávatelia sú povinní hlásiť voľné pracovné miesta Úradu práce (RAV). Na
základe týchto opatrení sú zamestnávatelia povinní hlásiťvoľné pracovné miesta Úradu
práce(RAV).
Švajčiarska spolková rada vyhotovila zoznamy odborov a oblastí pracovných činností, ktoré podliehajú hláseniu voľných pracovných pozícií Úradu práce (RAV). V časovom rozmedzí od
1.7.2018 do 31.12.2019 platí povinnosť hlásenia voľných pracovných miest v povolaniach, v
ktorých dosiahne alebo prekročí kvóta nezamestnanosti vo Švajčiarsku 8%. 2Od 1.1.2020 bude
požadovať toto nariadenie pre sprostredkovanie práce povinnosť hlásenia voľných pracovných
miest pre tie profesie, v ktorých dosiahne alebo prekročí miera nezamestnanosti vo Švajčiarsku
5%.
Tým pádom zamestnávatelia musia hlásiť voľné pracovné pozície na miestne príslušnom
Úrade práce RAV a poskytnúť nasledovné údaje:
-hľadané povolanie
-činnosť vrátane špeciálnych požiadaviek
-miesto výkonu práce
-pracovný úväzok
-dátum nástupu do zamestnania
-druh pracovného pomeru : na dobu určitú alebo neurčitú
-kontaktná adresa
-názov podniku
Otázne však ostáva, či ostane vo Švajčiarsku aj po tomto zákone t.j. Tento rok také množstvo
cudzincov ako doteraz. Švajčiari majú circa 1.milión cudzincov. Na to, že je to taká malá krajina je
to väčšie množstvo. Krajina nás cudzincov láka okrem iného aj pre krásy Álp, ktoré sa v nej
nachádzajú, pre kultúrne rozmanitosti, ktoré smerujú až k multikulturalizmu. Krajina je krajinou
kde nevládne organizovaný chaos, ale naopak, všetko má svoj poriadok. To je to, čo sa mi na ich
mentalite najviac páči. Nie sú síce takí družní ako Slováci a Česi, pôvodom Slovania, ale ich život
má svoj rád.
Okrem iného je krajina krajinou, kde sa nekradne, kde sú Švajčiari hrdí na svoje tradície, ktoré aj
udržiavajú. Takéto sú moje dojmy, ktoré som nadobudla počas 2,5 roka pracovania vo Švajčiarsku.
Krajina je svojou politikou ústretová voči cudzincom i z hospodárskeho hľadiska si Švajčiari
uvedomujú, že cudzinci pre nich predstavujú zdroj lacnej pracovnej sily.
2.Typy povolení k pobytu vo Švajčiarsku.
Pre občanov EÚ je možné získať vo Švajčiarsku povolenie k pobytu. V prípade,že sa človek chce
vo Švajčiarsku zdržiavať ako turista, tak môže získať tzv. Turistické vízum.
A. Povolenie k pobytu bez práce :
▪ študentské povolenie – Aus und Weiterbildung
▪ povolenie pre tých, čo prijímajú nejakú službu – Dienstleistungsempfänger
▪ dôchodcovské – Renter

▪ hľadajúci si prácu – Stellensuchende

V prípade študentov je povolenie udeľované na rok avšak postupne je predlžované podľa dĺžky
štúdia. Toto povolenie je udeľované SECO-m (Štátnym sekretariátom pre hospodárske záležitosti),
za predpokladov : 1. dostatku finančných prostriedkov behom doby pobytu 2. osoba má uzatvorené
zdravotné poistenie v príslušnej Krankenkasse. Toto mu kryje riziká. Má tzv.
Krankenversicherungsschutz.
B.Povolenie k pobytu s prácou :
▪ Na 3 mesiace v kalendárnom roku je to tzv. Meldepflicht
▪ Na 1 rok povolenie typu L – Erteilung für Aufenthalte mit einer Dauer von mehr als einem Jahr
EG/EFTA- Bürgerinnen und Bürger – pre občanov EÚ
▪ Na 5 rokov povolenie typu B – in der Regel für 5 Jahre EG/EFTA
▪ Povolenie tzv. Cezhraničné typu G – Grenzgängerbewilligung EG/EFTA
▪ Na dobu neurčitú povolenie typu N – Niederlassungsbewilligung EG/EFTA
Pri vybavovaní každého jedného z týchto povolení sa postupuje v zásade rovnako. Je potrebné
predložiť pracovnú zmluvu na Gemeinde t.j.Mestský alebo Obecný úrad v príslušnom kantóne.
Pričom pracovná zmluva môže byť buď na dobu určitú alebo na dobu neurčitú, od toho sa potom
logicky odvíja aj typ získaného povolenia. Pracovné činnosti, ktoré vo Švajčiarsku človek smie
vykonávať sú buď kratkodobého charakteru alebo dlhodobého charakteru.napr.v prípade Živnosti.
Živnosť vo Švajčiarsku je činnosť dlhodobého charakteru a teda pobyt možno získať dokonca i
trvalý pobyt. Trvalý pobyt možno získať i tým, že človek už má vo Švajčiarsku príbuzných, u
ktorých sa nahlási k pobytu. To je iná cesta ako získať trvalý pobyt.
V prípade krátkodobého pobytu, v prípade ,ktorého môže byť aj pracovná činnosť.
Avšak toto nie je úplne ľahké získať. V podstate ani povolenie na 5 rokov nie je jednoduché
získať.Podľa mne dostupných informácií od mojej kamarátky Marcelky, ktorá žije v Zürichu, sa jej
to podarilo len sprostredkovane cez príbuzných t.j.jej sestru, ktorá tam žije natrvalo.
Udelenie Krátkodobého povolenia :
▪ pridelenie na obmedzené pobyty v dĺžke až na jeden rok
▪ špecifický dȏvod k pobytu je nevyhnutný
▪ SECO(Štátny sekretariát pre hospodárske záležitosti,Bern) – môže stanoviť ešte ďalšie podmienky
▪ celková doba tohoto typu pobytu sa môže predĺžiť ešte o ďalšie 2 roky
▪ povolenie má plnú geografickú mobilitu
▪ s povolením má osoba nárok na prisťahovanie si člena rodiny
Udelenie Dlhodobého povolenia :
▪ ide o udelenie pre pobyty s trvaním viacej ako 1 rok-Erteilung für Aufenhalte mit einer Dauer von
mehr als einem Jahr
▪ ide o pobyty spravidla na 5 rokov – in den Regel für 5 Jahre
▪ povolenie platí pre celé Švajčiarsko – gilt für die gesamte Schweiz

▪ povolenie obsahuje plnú pracovnú mobilitu – volle berufliche Mobilität. To v praxi znamená
zmena miesta a profesie. Ďalej to znamená samostatnosť, je to myslené napr.v podnikaní
t.j.Selbständigkeit. Ďalej v prípade zamestnaneckého pomeru je to
nesamostatnosťt.j.Unselbständigkeit.
▪ povolenie obsahuje plnú geografickú mobilitu.To znamená v praxi zmenu pracovného miesta i
miesta pobytu na území Švajčiarska.
▪ Predĺženie je možné, v prípade, že nebude predložený návrh na zrušenie povolenia o ďalších 5
rokov.
Udelenie povolenia typu G – Grenzgängerbewilligung EG/EFTA :
Je to povolenie pre občanov EÚ, ktorí pracujú vo Švajčiarsku, ale žijú vo svojej vlasti tzn., že denne
prechádzajú hranice za svojou prácou.
Udelenie povolenia typu N – Niederlassungsbewilligung EG/EFTA :
Podľa švajčiarskeho zákona je udelený neobmedzený pobyt. Avšak k tomuto povoleniu je
nevyhnutné spĺňať isté podmienky. Jednou z nich je celkový pobyt najmenej v trvaní 10 rokov t.j.po
nasčítaní povolení k pobytu L a B.Ďalšou podmienkou je , že pobyt nesmie byť prerušený behom
posledných 5 rokov. Ďalšou podmienkou je, že nesmú byť dané žiadne dôvody k prerušeniu tohoto
pobytu, podľa odst.62 švajčiarskeho zákona.
3.Existuje vo Švajčiarsku minimálna mzda?
Vo Švajčiarsku nie je presne definovaná min.mzda. V mnohých prípadoch táto výška vyplýva z
dohody medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Okrem individuálnej pracovnej zmluvy si
zamestnanec smie vo švajčiarskych firmách svojou šikovnosťou dojednať Univerzálnu pracovnú
zmluvu. Je to zmluva v prípade, ktorej sa dohodnú odbory so zamestnávateľom na nariadení
ohľadom min.mzdy v tom danom konkrétnom podniku. Tak isto aj určia podmienky pracovného
času, dovolenky, ale aj výpovede. V tomto prípade môže ísť o celošvajčiarsku pracovnú zmluvu
alebo rovnako aj o kantonálnu univerzálnu pracovnú zmluvu. Avšak existuje viacero typov tejto
univerzálnej pracovnej zmluvy :
1.Univerzálna pracovná zmluva je záväzná, len pre podniky, ktoré sú členmi zväzu podnikateľov.
2.Univerzálna pracovná zmluva je záväzná iba pre podnik, ktorý ohľadom tohoto uzavrel zmluvu.
3.Univerzálna pracovná zmluva je závazná pre všetkých zamestnávateľov v rámci kantónu, ak to
tak určil kantón.
4.Univerzálna pracovná zmluva je záväzná pre všetkých zamestnávateľov vo Švajčiarsku ak jej
podmienky určila Spolková rada. To úplne ideálny prípad, keď štát určí podmienky za, ktorých jeho
občania budú pracovať. Takúto krajinu by človek nemohol nemať rád.
Ďalej, vo Švajčiarsku sa vyskystujú aj pracovné skupiny, ktoré však nespadajú do tejto kategórie
pracovných zmlúv. Vtedy môžeme hovoriť o tzv. normálnej pracovnej zmluve. Táto univerzálna
pracovná zmluva je naozaj perfektná a mne osobne sa veľmi pozdáva.
Škoda, že nič také nie je u
nás na Slovensku.
3.1 Minimálna mzda podľa povolania.
Práve preto, lebo minimálna mzda vo Švajčiarsku nie je stanovená zákonom, tak závisí od typu
povolania, ktoré tu človek vykonáva, prípadne od spomínanej univerzálnej pracovnej zmluvy.
Spomeniem aspoň príklad z Gastro oblasti napr.z hoteliérstva, kde je to približne 3383Chf mesačne
alebo príklad z oblasti Stavebníctva, kde min.mzda stúpa sa jedná o sumu vyššiu ako 4330Chf
mesačne.
Platové podmienky vo Švajčiarsku sú jednozačne individuálne. Napríklad priemerný ročný plat
lekára brutto je 12 0548Chf a lekárnika je 90 193Chf. Čo sa týka psychicky náročnejších pozícií
akou je aj Pedagóg, tak jeho ročný plat je v priemere 92 359Chf. Čo sa týka ešte zdravotníckych
pozícií je ročný plat brutto v priemere 65 761Chf. Myslia sa tým však opatrovateľky seniorov v
sociálnych a zdravotníckych zariadeniach. V prípade záujmu si priemerné platy vo Švajčiarsku
podľa povolania môžete skontrolovať na www.lohnanalyse.ch.
3.2 Mzdová parita.
Mzdová parita pre mužov a ženy je obsiahnutá a zakotvená v spolkovej ústave.To v praxi znamená
toľko, že ženy a muži dostávajú za vykonávanie rovnakej práce rovnaké platové ohodnotenie. Touto
otázkou sa zaoberá aj Švajčiarska kancelária pre rovnoprávnosť žien a mužov, na ktorú je možné sa
obrátiť v prípade platovej diskrimininácie a kancelária občana následne informuje ako má
postupovať v prípade diskriminácie.
3.3. Referendum za zavedenie minimálnej mzdy.
V roku 2014 sa vo Švajčiarskej konfederácii konalo Referendum za zavedenie minimálnej mzdy,
ktoré viedli odborári, avšak skončilo neúspechom. Švajčiari odmietli návrh na zavedenie
minimálnej mzdy vo výške 4000Chf. Odborári presvedčili len 23,7% voličov, pričom súčasne sa v
Kantóne Wallis konalo kantonálne referendum na túto istú tému, ale suma minimálnej mzdy bola
nižšia t.j. 3792Chf. V tomto kantóne federálnej minimálnej mzde povedalo nie 82% voličov, pričom
kantonálnej minimálnej mzde povedalo nie 80,7% voličov zo všetkých percent zúčastnených.
3.4 Referendum za bezpodmienečný základný príjem.
Toto referendum sa naposledy konalo v roku 05.06.2016. Tento príjem mal podľa jeho
predkladateľov zabespečiť dôstojný a slušný život obyvateľom Švajčiarska.V referende odpovedalo
nie 76,9% voličov. Pričom všetky kantóny boli celkom jednoznačné. Najsilnejšiu podporu získala
iniciatíva v Kantóne Basel-Stadt t.j.36% a najnižšiu v konzervatívnom horskom Kantóne Appenzell
t.j.12,6%.
4. Práca v noci,cez víkendy a pracovné nadčasy.
V prípade práce v noci sa vyžaduje zvlášne povolenie vo Švajčiarsku. V noci môžu pracovať len
tieto odvetvia : televízie, kiosky, pekárne, elektrárne, campingy. Tieto prevádzky však nepotrebujú
zvláštne povolenia.

4.1 Pridelenie zvlášneho povolenia.

Toto povolenie vystavuje zvláštny kantonálny úrad alebo kantón sám. Povolenie sa vystavuje na 3
mesiace. V prípade,že je nutné povolenie na viacej rokov, tak ho vystavuje SECO úrad t.j. Štátny
sekretariát pre hospodárske záležitosti v Berne. Pre viacej informácie o tom dávam link
www.seco.admin.ch .V prípade tejto práce je nutné dodržiavať zákonom danú pracovnú dobu a dobu
odpočinku. K tomuto sa vzťahujú nasledovné zákony: Arbeitsgesetz (ArG) mit Verordnung
1(ArGV1) und Verordnung 2(ArGV2), Mutterschutzverordnung, Wegleitung zum Arbeitsgesetz und
zu den Verordnungen 1 und 2 (BBL 3003 Bern, Best.Nr.710.255) Pričom maximálna pracovná doba
v týždni je 45 hodín a denná doba odpočinku je stanovená tak, že sa počíta ako doba mimo firmu,
vrátane cesty do práce. Medzi pracovnými dňami musí byť dodržaná doba odpočinku min.11 hodín.
Raz za týždeň sa však môže skrátiť. Ďalej, čo sa týka prestávok, tak to vypadá takto :
1.Pracovná doba viac ako 5,5 hodín – 1/4 hodiny prestávka
2.Pracovná doba viac ako 7 hodín – 1/2 hodiny prestávka
3.Pracovná doba viac ako 9 hodín – 1 hodina prestávka
4.2 Pracovné dni a nedeľa, práca cez deň a večer, práca v noci.
Pracovný týždeň je stanovený od Pondelka do Piatku, pričom v Nedeľu je stanovené voľno. Ďalej, v
prípade práce večer a cez deň firmy nepotrebujú žiadne povolenie.Vo Švajčiarsku je možné
pracovať v rozsahu od 6-23 hodín, čo je prevádzková doba. Ďalej, čo sa týka práce v noci, tak táto
je povolená na 7 hodín, pričom zamestnanci smú pracovať maximálne 9 hodín. Avšak ďalšie
nadčasy už sú zakázané.9
4.3 Pracovné nadčasy.(Űberzeit)
Ako zamestnanec je občan povinný pracovať nadčasy, len v istých prípadoch t.j. :
Je to nutné. 2. Nie ste fyzicky a ani psychicky preťažení. 3. Je to neúnosné. 4. V prípade,že je
dodržaná pracovná doba a doba odpočinku. Za odpracované nadčasy človeku náleží príslušný
Príplatok (Zuschlag), ktorý je hodnotený takto: 1.Nadčasy musia byť hodnotené príplatkom 25%.
2. Je možnosť príplatok písomne zamietnuť. 3. Nadčasy môžu byť hradené voľným časom v

rovnakom počte hodín. 4. V prípade,že nadčasy nie sú nahradené voľnom, tak je nutné ich preplatiť
príplatkom 25%.
Nadčasmi je myslené to, že nastane prípad, že je prekročená zákonom daná maximálna pracovná
doba, ktorá podľa odborov činí od 45-50 pracovných hodín v týždni.
1.Nesmie to byť viac ako 2 hodiny denne. 2. V kalendárnom roku to nesmie byť viac ako 170 hodín
(v prípade pracovného týždňa 45 hodín) popr.140 hodín (v prípade 50hodinového pracovného
týždňa)
Záver.
Záverom by som chcela situáciu sumarizovať a vyhodnotiť asi takto. Od 1.7.2018 sa týmto
zákonom, ktorý vošiel do platnosti zhoršili celkovo vo Švajčiarsku podmienky zamestnávania
cudzincov, a navyše zo širšieho pohľadu je za daných pracovných podmienok, ktoré tu podrobnejšie
rozvádzam, napr. Prácu v nadčasoch, prácu v Nedele, v noci , referendum za zavedenenie
minimálnej mzdy, či referendum za bezdopmienečný základný príjem veľmi ťažké prežiť. Aj keď Švajčiari sú k cudzincom milí, ale z hľadiska ich mentality to trvá dlhšie, kým si k ním človek našej
slovenskej či českej mentality nájde cestu. Sú veľkí introverti, ktorí majú aj svoje rituály, napr.pri
zdravení sa, za znak dôvery pokladajú ,keď niekoho pobozkajú 3x, raz na čelo a 2x na jedno a
druhé líce. Je to taký ich klasický zvyk, ale fajn. Túto krajinu mám rada pre svoje prírodné krásy,
tradície a poriadkumilovnosť, avšak tiež mi trvalo, kým som si k nim našla cestu, avšak som
vďačná za každú skúsenosť z tejto krajiny syrov, Álp a čokolády, a nielen to.

Teraz najčítanejšie