Denník N

Konateľ s.r.o. a jeho trestnoprávny postih

V druhoch sankcií za protiprávne konanie sa trestnoprávny postih konateľa s.r.o. považuje za ,,ultimaratio“, čiže to znamená krajné a posledné riešenie toho, keď nestačia ani právne prostriedky hlavne Obchodného zákonníka alebo Občianskeho zákonníka. Pre eseročky je podstatný hlavne Obchodný zákonník a ustanovenia Občianskeho zákonníka sú len  podporné. V trestnom zákone je podrobne špecifikovaný trestnoprávny postih konateľa s.r.o.

V súčasnej ekonomickej situácii sa na trhu s pôsobením s.r.o. môže stať, že sa mnohí podnikatelia – s.r.o., a.s. alebo iné právnické osoby môžu dostať do platobnej neschopnosti a nie sú schopní plniť obchodné záväzky voči svojim obchodným partnerom. Ak má s.r.o. viacerých veriteľov, tak nemôže v rámci uspokojovania svojich pohľadávok postupovať svojvoľne.

Ak sa stane prípadne, že dlžník, ktorý nie je schopný plniť svoje záväzky zmarí uspokojenie svojho veriteľa tým, že zvýhodní iného, tak sa dopúšťa trestného činu. ,,Zvýhodňovanie veriteľa“ podľa ust. § 240 Trestného zákona. Zákon v tomto prípade umožňuje za spáchanie trestného činu uložiť konateľovi s.r.o. trestnoprávny postih konateľa s.r.o. a to uložením trestu odňatia slobody v trvaní 2 rokov. Pri spáchaní trestného činu veľkého rozsahu a škody je trestná sadzba od 3 do 8 rokov.

Rozdiel nastáva u trestného činu ,,Poškodzovania veriteľa“ , kedy sa dlžníkov majetok nezmenšuje (napr. zadlžená s.r.o.), ale môže byť použitý na uspokojenie veriteľov nerovnomerne. Táto úprava v trestnom zákone zaručuje ochranu veriteľom s.r.o. v čase, ktorý predchádza podaniu návrhu na konkurz s.r.o., vtedy totiž zo strany dlžníka hrozí najväčšie riziko straty jeho majetku na úkor svojich veriteľov. Konateľ každej spoločnosti musí neustále dodržiavať ustanovenia v Občianskom aj v Obchodnom zákonníku zamerané na povinnosti konateľa eseročky. Pri výkone funkcie konateľa spoločnosti s.r.o. je trestnoprávny postih konateľa s.r.o. len jednou z možných sankcií za porušenie zákona z jeho strany.

Aby nedochádzalo k takýmto situáciám – k spáchaniu trestného činu ,,Zvýhodňovanie veriteľa“ zo strany dlžníka, dlžník je povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu s.r.o. do 30 dní, odkedy sa dozvedel o svojom úpadku v zmysle zákona o konkurze a reštrukturalizácii. Návrh na vyhlásenie konkurzu s.r.o. podáva štatutárny orgán, ktorým je konateľ spoločnosti.

Konateľ s.r.o. môže byť podľa novej právnej úpravy zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií zaviazaný súdom zaplatiť sankciu najviac vo výške dvojnásobku min. výšky základného imania eseročky.

Tento článok Vám priniesla spoločnosť Etuls International SK s.r.o. 

Teraz najčítanejšie

Patrik Blazicek

Firemný blog eTuls.sk o založení s.r.o, účtovníctve, ochranných známok, virtuálnych sídiel a o podnikaní.