Denník N

Zápis do obchodného registra – najčastejšie chyby

Pri zapísaní eseročky do obchodného registra môže často dochádzať k chybám, na základe ktorých súd uvedenú eseročku odmietne zapísať.

Najčastejšie chyby pri zápise s.r.o. do obchodného registra:

  • nie sú priložené všetky potrebné prílohy potrebné k zápisu s.r.o. často sa pri zápise s.r.o. stáva, že sa zabudne priložiť príloha napr. plnomocenstvo, súhlas správcu dane, živnostenské osvedčenie, alebo návrh na zápis s.r.o. podáva iná osoba ako konateľ,
  • prílohy alebo návrh na zápis s.r.o. neobsahuje zákonom stanovené náležitosti – pri prvom zápise je potrebné uviesť všetky údaje ako obchodné meno, údaje o konateľovi, miesto sídla, údaje o základnom imaní, o spoločníkoch, vklade a pod. Ak niektorý z údajov chýba, zápis eseročky súd zamietne,
  • rozdiel údajov v prílohách a v návrhu na zápis s.r.o. – jedná sa hlavne o gramatické chyby, je dôležité dávať pozor na malé a veľké písmená pri názve spoločnosti, na zmeny v mene konateľa, v rozdielnom dátume narodenia a pod.,
  • iné chyby z nepozornosti – nepodpísanie návrhu na zápis s.r.o. alebo neuvedenie dátumu spísania návrhu majú za následok odmietnutie zapísania eseročky,
  • všetky podpisy na dokumentoch ako – podpis na spoločenskej zmluve, podpis na plnomocenstve alebo podpisovom vzore konateľa musia byť úradne osvedčené (buď notárom alebo na matričnom úrade),
  • nezaplatenie správneho poplatku – za zápis s.r.o. do obchodného registra sa platí správny poplatok v sume 150.-Eur (pri elektronickom zápise) alebo suma 300.-Eur v listinnej podobe. Ak nezaplatíte správny poplatok ani po výzve na uhradenie, vtedy súd odmietne Vašu žiadosť o zápis eseročky do Obchodného registra,
  • obchodné meno Vašej spoločnosti nesmie byť podobné alebo rovnaké ako obchodné meno inej spoločnosti – preto odporúčame pred spísaním spoločenskej zmluvy si pozrieť Obchodný register, či už neexistuje spoločnosť s rovnakým menom. Obchodné meno Vašej spoločnosti nesmie byť ani podobné, pretože by mohlo klamlivo vzbudzovať predstavu o podnikaní jeho majiteľa,
  • zákonné obmedzenia – spoločnosť musí mať uvedené základné imanie a musí byť uvedený minimálny vklad spoločníka, maximálny počet spoločníkov je 50, maximálny počet eseročiek pri jednej fyzickej osobe sú 3 a zákaz založiť s.r.o. v ktorej jediným spoločníkom má byť s.r.o. s jedným spoločníkom.

Teraz najčítanejšie

Patrik Blazicek

Firemný blog eTuls.sk o založení s.r.o, účtovníctve, ochranných známok, virtuálnych sídiel a o podnikaní.