Denník N

5 vecí, v ktorých Hlavné správy klamú o Konšpirátoroch

HS Konšpirátori.sk

Pokusy vydavateľa Hlavných správ o vyradenie svojho webu zo zoznamu projektu Konšpirátori.sk právnou cestou sú naďalej neúspešné. Ich návrhy na neodkladné opatrenia zamietli dva bratislavské okresné súdy. Aj keď sme pôvodne chceli celú vec riešiť iba právnou cestou, vytrvalé snahy Hlavných správ a ďalších dezinformačných webov o očiernenie nášho projektu nemôžu ostať bez odpovedí a pravdivých vysvetlení. Ako to už vo svete dezinformačných médií totiž býva zvykom – keď sa im niečo nedarí dokázať, tak si to jednoducho vymyslia.

Aktualizované 22.12.2022: Hlavné správy putujú späť na zoznam dezinfowebov

Aktualizované 21.8.2019: Podľa rozšifrovanej komunikácie mal na obsah Hlavných správ vplyv aj Marian Kočner.

Aktualizované 13.6.2019: Dopĺňame infografiku pre tých, ktorým sa nechce čítať:

Infografika HS a Konšpirátori.sk

Klamstvo prvé: Konšpirátori.sk sú cenzori

Nielen Hlavné správy, ale aj väčšina dezinformačnej scény sa dlhodobo snaží vykresliť projekt Konšpirátori.sk ako snahu obmedziť ich slobodu slova. Na to, aby človek zistil, že je to nezmysel, si pritom stačí s porozumením prečítať, ako projekt funguje.

Definícia cenzúry je “kontrola a obmedzovanie šírenia názorov a informácií šírených hovoreným slovom, médiami alebo inými formami vyjadrovania vonkajšou silou”. Ako autori projektu Konšpirátori.sk venujeme svoje náramkové hodinky prvému človeku, ktorý dokáže, že štát alebo iný kontrolný orgán vypol jeho web preto, lebo je na našom zozname.

Konšpirátori.sk nikomu na svete nebránia vydávať, čo chce a nebránia ani ľuďom čítať, čo chcú. Sú tu na to, aby inzerenti, ktorí nechcú svoju značku spájať s konšpiračnou tvorbou, mali jednoduchú možnosť ju odtiaľ odstrániť. Použitie nášho zoznamu je dobrovoľné a je na slobodnom rozhodnutí každého inzerenta, z ktorých webov svoju reklamu odstráni, a na ktorých ju ponechá. Pokiaľ s naším pohľadom ktorýkoľvek inzerent nesúhlasí, nie je povinný našu databázu využívať.

O zaradení na zoznam rozhoduje odborná komisia hlasovaním na základe piatich jasných kritérií. Každý člen alebo členka komisie pridelí nahlásenému webu známku od 1 do 10, teda od bezproblémového po veľmi problematický. Výsledné skóre, ktoré sa potom zobrazí v zozname, je priemerom ich známok. Zástupcovia vydavateľov tlače majú v komisii iba čestné miesto a nemajú hlasovacie právo.

Ak sa niektoré médium cíti dotknuté tým, že je na zozname, môže požiadať o prehodnotenie a prípadné vyradenie zo zoznamu. Tak sa to stalo napr. v prípade slovenských Parlamentných listov, ktoré upravili svoj obsah a po opätovnom prehodnotení komisiou boli zo zoznamu vyradené.

Ešte poznámka k slobode slova: Je to presne naopak. Obmedzenie našej slobody slova je presne to, o čo sa Hlavné správy pokúšajú spolu so svojou advokátskou kanceláriou Čarnogurský ULC.V súdnych podaniach tvrdia, že obmedzenie reklamy rovná sa obmedzenie šírenia informácií, čo je totálny nezmysel. Napádaním Konšpirátorov na súdoch sa pokúšajú obmedziť slobodu slova nielen nás ako zakladateľov projektu, ale – čo je úplne škandalózne – aj jednotlivých členov komisie ako súkromných osôb.

Odkazujeme im, že tak, ako môžu Hlavné správy a iné dezinfo weby slobodne písať bludy a nezmysly, tak máme my právo na to slobodne poukazovať.A zatiaľ im v ich snahe dokázať opak nedal definitívne za pravdu ani jeden súd.

Klamstvo druhé: Hlavné správy vyhrali súd proti Konšpirátorom

Pozrime sa teda na tie údajne “vyhraté” súdy, o ktorých Hlavné správy píšu vo viacerých článkoch. Advokátska kancelária Čarnogurský ULC opakovane napadla v mene ich vydavateľa Heuréka Evolution s.r.o. bývalého prevádzkovateľa projektu spoločnosť NetSuccess, ale aj vydavateľský dom Petit Press a agentúru Seesame, ako aj jednotlivých členov odbornej komisie ako súkromné osoby.

Urobili tak najprv v októbri 2018 na Okresnom súde Bratislava I, kde argumentovali nekalou súťažou a poškodením dobrej povesti Hlavných správ a žiadali o neodkladné opatrenie, aby hlavnespravy.sk boli vyradené zo zoznamu Konšpirátorov. Okresný súd v novembri návrh na neodkladné opatrenie v celom rozsahu zamietol, lebo Hlavné správy neboli schopné preukázať dôvodnosť svojho nároku, ani že žalovaní boli jeho konkurenti v podnikaní. Rovnako podľa súdu nepreukázali vznik ani hrozbu žiadnej škody spôsobenej stránkou konspiratori.sk. Preto podľa súdu projekt Konšpirátori.sk žiadnu nekalú súťaž nepredstavuje a nie je dôvod na jeho obmedzovanie.

Vo februári 2019 to teda skúsili znova, a to na Okresnom súde Bratislava II. Viacerí členovia našej komisie majú totiž trvalý pobyt v Ružinove, a tak ich žalovali ako fyzické osoby. Tentokrát namiesto nekalej súťaže skúsili ochranu svojej údajnej dobrej povesti. Takýto postup považujeme za zastrašovanie a zneužívanie súdov, pretože ani jedna z týchto osôb nikdy nebola prevádzkovateľom projektu. (Nehovoriac o tom, že na niektorých členov komisie si advokátska kancelária Čarnogurský ULC nebola schopná zistiť ani správnu adresu a súdne zásielky prišli iným ľuďom.)

Hlavné správy podali okrem žaloby opäť aj návrh na neodkladné opatrenie, pričom jeho znenie bolo úplne totožné ako návrh, ktorý podali neúspešne na Okresnom súde Bratislava I tri mesiace predtým. Súd návrh na neodkladné opatrenie voči jednotlivým členom komisie zamietol a zaoberal sa len návrhom voči NetSuccess s.r.o., ktorý bol v minulosti prevádzkovateľom projektu. Hlavné správy opäť žiadali o okamžité vyradenie zo zoznamu, v čom im súd vyhovel, no voči čomu sme sa v stanovenej lehote odvolali a zároveň sme podali návrh na zrušenie daného neodkladného opatrenia pre jeho nezákonnosť.

Okresný súd Bratislava II nám vyhovel a svoje predchádzajúce opatrenie zrušil, lebo rovnaký návrh podali Hlavné správy už na Okresnom súde Bratislave I, čo je neprípustné. Keďže sú Hlavné správy zastúpené advokátom Čarnogurským, museli si byť tejto skutočnosti a neserióznosti svojho postupu veľmi dobre vedomí.

Uznesenie
Ostatné uznesenie Okresného súdu BA II z dňa 13.5.2019, ktorým zrušil neodkladné opatrenie.

Okresný súd Bratislava II priznal NetSuccessu súdne trovy a vo svojom uznesení napomenul Hlavné správy, že sa pokúšajú obchádzať zákon tým, že podali rovnakú vec na dva rôzne súdy.

Takýto postup je v našom právnom poriadku nezákonný a advokát, ktorý sa takto úmyselne snaží „podvádzať“ a skúša to opakovane na viacerých súdoch, koná minimálne neeticky a neprofesionálne. Na to by si mohla posvietiť aj disciplinárna komisia Slovenskej advokátskej komory.

Uznesenie BA II
Okresný súd BA II v uznesení zo dňa 13.5.2019 napomína Hlavné správy a advokátsku kanceláriu ULC Čarnogurský, že sa pokúšajú obchádzať zákon tým, že podali tú istú vec na dva súdy.

Treba povedať, že právne spory sa týmto ešte neskončili. Hlavné správy môžu podať voči rozhodnutiu súdu o zrušení neodkladného opatrenia odvolanie a budú sa snažiť ponechať ho v platnosti čo najdlhšie. Zároveň prebieha exekučné konanie voči bývalému prevádzkovateľovi projektu Konšpirátori.sk, u ktorého sa Hlavné správy snažia vymôcť s pomocou exekútora ich stiahnutie zo zoznamu konšpirátorov. My netrpezlivo čakáme, kedy súdy začnú rozhodovať v oboch súdnych konaniach o samotných žalobách, ktorými sa Hlavné správy domáhajú ochrany pred nekalou súťažou a ochrany dobrej povesti. Pretože súčasná situácia, kedy súdy rozhodujú len na základe jednostranných, zavádzajúcich návrhov na neodkladné opatrenia bez možnosti vypočutia druhej strany, vyhovuje len Hlavným správam.

Chceme sa poďakovať advokátskej kancelárii Paul Q, že nás v týchto sporoch kvalifikovane zastupuje a bráni.

Klamstvo tretie: Konšpirátori nerešpektujú rozhodnutia súdu

Hlavné správy na súde vytrvalo napádajú spoločnosť NetSuccess, ktorá bola v minulosti prevádzkovateľom projektu Konšpirátori.sk. V čase vzniku (apríl 2016) to bolo najjednoduchšie riešenie, keďže náš zakladateľ, Ján Urbančík, bol zároveň konateľom tejto spoločnosti, ktorá zároveň ako digitálna agentúra vytvorila aj web nášho projektu.

So stupňujúcimi sa vyhrážkami dezinfo webov sme sa rozhodli založiť občianske združenie a previesť prevádzku projektu na neho. V spoločnosti NetSuccess má totiž väčšinový podiel – no bez manažérskej kontroly – vydavateľský dom Petit Press, čo bola voda na mlyn dezinformátorom, ktorí sa tým snažili dokázať, že Konšpirátori.sk sú len predĺženou rukou vydavateľa SME v obchodnom boji proti tzv. “alternatívnym” médiám.

Spätne považujeme za chybu, že sme občianske združenie nezaložili hneď, lebo vo svojej podstate ide od začiatku o nekomerčný projekt. Všetci, vrátane členov komisie, ho robíme vo voľnom čase a bez nároku na honorár. No pre krátkosť času a vyťaženosť bolo pre nás zo začiatku jednoduchšie prevádzkovať Konšpirátorov pod existujúcim subjektom, než zakladať nový.

Návrh na založenie občianskeho združenia sme podali až v čase, kedy Okresný súd Bratislava I zamietol návrh Hlavných správ na neodkladné opatrenie. Ministerstvo vnútra nám OZ zaregistrovalo 13. decembra 2018, keďže nám však nedalo vedieť písomne a na potvrdenie o registrácii sme museli dlhšie čakať, doména a web na občianske združenie prešla až 8. februára 2019.

Nezávisle od toho Hlavné správy stále napádali spoločnosť NetSuccess. Prvé rozhodnutie Okresného súdu BA II bolo vydané 22.2.2019, a kým ho druhým nezrušil, prikazovalo NetSuccessu odstrániť hlavnespravy.sk zo zoznamu Konšpirátorov, no v tom čase už NetSuccess nebol jeho prevádzkovateľom, a teda rozhodnutie nebolo vykonateľné.

Následne v konaní začatom pred Okresným súdom Bratislava I vyhovel 29.3.2019 Krajský súd v Bratislave odvolaniu Hlavných správ voči zamietnutiu ich návrhu na neodkladné opatrenie, avšak vtedy už NetSuccess dávno nebol prevádzkovateľom projektu.

Hlavné správy a ich advokáti sa snažili tvrdiť, že prevod na občianske združenie bol účelový a dokazovali to tým, že k prevodu domény konspiratori.sk do vlastníctva OZ došlo až 8. marca 2019. Ťažko povedať, či ide zo strany Hlavných správ o úmyselné zavádzanie alebo o nekompetentnosť ich advokátskej kancelárie, ale jednoduchým gúglením by si ľahko overili, že k zmene vlastníka došlo skutočne ešte vo februári. Nimi uvádzaného 8. marca došlo iba k predĺženiu platnosti domény, čo nemá nič spoločné so zmenou vlastníctva. K zmene vlastníctva domény teda došlo pred vydaním neodkladného opatrenia a celá časť ich námietok je postavená na nepravde.

Čiže nie je to tak, že Konšpirátori.sk nerešpektujú rozhodnutia súdov, ale Hlavné správy a ich advokáti sa súdy pokúšajú manipulovať a zavádzať.To im však nebráni písať bludy o tom, že sa správame ako daňoví podvodníci či rasisti, ktorí odmietajú zamestnávať Rómov. Keď nedokážu obalamutiť súdy, skúšajú to aspoň na svojich čitateľov.

HS 2 rozhodnutia
HS Romovia
Úporná snaha Hlavných správ robiť zo seba obeť a pripisovať Konšpirátorom úmysly, o ktorých by sa nám ani nesnívalo.

Klamstvo štvrté: Hlavné správy nie sú dezinformačný web

Pozrime sa ale teraz na podstatu toho, prečo sa Hlavné správy cítia také dotknuté tým, že sú na našom zozname. Aj keď sa vydavateľ Hlavných správ snaží súdnou cestou dokázať opak, obsah ich webu hovorí o inom.

Naša odborná komisia opakovane posudzovala tvorbu Hlavných správ a opakovane našla pochybenia v spôsobe, akými narába s informáciami, a v akých bazálnych redakčných postupoch zlyháva. Portál minimálne od roku 2014 s obľubou preberá články z dezinformačných webov ako Sputnik či RT, ktoré vo svete šíria kremeľskú propagandu. Šírili napr. hoax o tom, ako Ukrajinci odoberajú vojnovým obetiam orgány na transplantáciu, či dezinformáciu o tom, že Biblia má byť v Spojených štátoch vyradená z verejných knižníc, pričom Korán vraj neprekáža. Nekriticky preberajú vyhlásenia fašistickej ĽSNS, nedávajú priestor dotknutým stranám, zverejňujú nepodložené obvinenia a svojich názorových oponentov radi nálepkujú rôznymi pejoratívnymi prívlastkami.

Hlavné správy o sebe tiež dlhodobo tvrdili, že sú “najdôveryhodnejšie spravodajské internetové médium v SR”. Citovali pritom renomovaný Reuters Institute, ktorý ale nikdy nič také nepovedal.

HS Reuters

Ďalšie dezinformácie šírené Hlavnými správami, z ktorých mnohé na nich bez opravy visia dodnes, nájdete na tomto tomto blogu.

Samostatnou kapitolou je experiment blogera Jakuba Godu, ktorý na Hlavných správach úspešne vydával vymyslené články bez akejkoľvek editorskej kontroly či overovania faktov, ktoré sú v bežnej redakcii základom novinárskej práce. Stačilo, že jeho vyfabrikované články vyhovovali predsudkom redakcie a čitateľov, ktorí sa na Hlavné správy nechodia informovať, ale iba potvrdzovať svoje alternatívne videnie reality.

HS transplantacie
Lživá a prekrútená správa obviňujúca Ukrajincov, že z mŕtvol vojnových obetí kradnú orgány za účelom predaja na transplantácie. Túto správu po opakovanej kritike v iných médiách Hlavnespravy.sk zo svojho webu odstránili, ale opravu neuverejnili.
HS LGBTI
Článok o Dúhovom PRIDE, v ktorom zástupcov sexuálnych menšín označujú za “LGBTI extrémistov” a Kotlebovu ĽSNS za „zástancov tradičnej rodiny“. Článok visí na webe dodnes.

Znovu opakujeme, že ani pri všetkých týchto nedostatkoch a zlyhaniach nikomu nebránime Hlavné správy čítať. Iba poukazujeme na to, do čoho čitateľ ide. A samozrejme, je na slobodnom rozhodnutí každého jedného inzerenta, či vedľa takéhoto obsahu chce vidieť svoju reklamu, alebo nie.

Klamstvo piate: Konšpirátori.sk sa snažia zlikvidovať “alternatívne” médiá

“Projekt K[o]nšpirátori.sk nie je žiadnou verejnoprospešnou iniciatívou, ako to navonok prezentuje. […] Cieľom projektu je diskvalifikovať konkurenciu a zachrániť tak čo najväčší objem webovej reklamy pre internetové médiá hlavného prúdu,” píše na Datel.sk a na Hlavných správach Peter Tóth, bývalý novinár, neskôr spravodajský dôstojník SIS a napokon sledovač novinárov v službách Mariána Kočnera.

Odhliadnime na chvíľu od toho, kto Peter Tóth je a pozrime sa na to, čo tvrdí. V článku sa snaží raziť argument, že manipulujú všetci a je jedno, či je to mainstream alebo alternatíva. Tvrdenie, že nikomu sa nedá veriť, lebo všetci klamú rovnako, je ďalšia mimoriadne nebezpečná dezinformácia, ktorú razia médiá tzv. “alternatívy”, aby z občanov urobili zmätených a apatických trkvasov. Tvária sa, že nevedomky napísať chybu a potom ju opraviť je to isté, ako držať mesiace na webe hoax o ilegálnych transplantačných staniciach.

Náš projekt však vznikol pre firmy a organizácie, ktoré v tom rozdiel vidia a nechcú svoju značku spájať s obsahom, ktorý produkujú dezinformačné a konšpirátorské weby na to, aby si vytvárali vlastnú pokrútenú realitu plnú strachu a nenávisti.

Vďaka Konšpirátorom majú inzerenti jednoduchý spôsob, ktorým tieto weby vyradia z reklamných platforiem ako napr. Google Ads. To ale neznamená, že dezinformačné weby tým pádom, prídu o všetky príjmy z reklamy. Aj teraz nájdete na Hlavných správach bannery. Dezinfo weby môžu naďalej predávať reklamný priestor, a aj to robia. Akurát im to nejde už tak pohodlne, ako keď sa viezli v košiari reklamných platforiem spolu so serióznymi a neškodnými webmi.

Pomôžte Konšpirátorom prežiť

Súdne spory s Hlavnými správami nás stoja veľa času a peňazí. Namiesto osvetovej činnosti smerujeme našu silu do čítania žalôb a písania odvolaní.

Ak sa vám páči, čo Konšpirátori.sk robia, staňte sa naším podporovateľom.

Ďakujú vám:

Ján Urbančík, predseda Konšpirátori.sk, o.z.

Peter Jančárik, podpredseda Konšpirátori.sk, o.z.

Juraj Smatana, podpredseda Konšpirátori.sk, o.z.

Teraz najčítanejšie

Konšpirátori.sk

Sme verejná databáza webových stránok s neserióznym, klamlivým, podvodným, konšpiračným alebo propagandistickým obsahom. Pomôžeme vám zabrániť tomu, aby sa vaša reklama zobrazovala na weboch, ktoré môžu poškodiť vašu reputáciu.