Denník N

Podnikanie občianskych združení

Slovenská ústava sa zaväzuje právu združovania sa subjektov ako základné práva a slobody. Postavenie občianskeho združenia (OZ) upravuje zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Zákon hovorí o základnej podstate OZ, teda o združovaní sa občanov v spolkoch, spoločnostiach, hnutiach, zväzov, kluboch a i. OZ. Príslušníkmi takýchto združení môžu byť ako fyzické tak aj právnické osoby.

Založenie občianskeho združenia je veľmi jednoduché. Stačí sa zaregistrovať na Ministerstve vnútra SR a poplatky sú relatívne nízke. OZ ako nezisková organizácia je jednou z foriem pôsobenia, ktoré sú najviac využívané. Hlavným zámerom je teda združovanie sa fyzických, alebo právnických jednotiek a výkon neziskových aktivít. Hlavným účelom nesmie byť podnikanie. Vykonávané neziskové aktivity slúžia členom OZ alebo spoločnosti.

Keď hovoríme o podnikaní OZ, musí to byť v súlade so zákonom. Predpisy úplne nevylučujú podnikanie OZ, ktoré slúži ako nástroj na dosiahnutie prostriedkov na samotný výkon neziskovej činnosti. Táto podnikateľská činnosť však nesmie byť primárne účelová.

OZ získava prevažnú časť prostriedkov z členských príspevkov svojich prívržencov, grantov, dotácií, formou daru, príp. z podielu zaplatenej dane, t.j. 2%. V niektorých prípadoch však ani to nestačí na financovanie svojej podnikateľskej činnosti, a práve vtedy môže OZ podnikať. Takáto podnikateľská činnosť ako sme už spomínali, by mala byť sekundárnou činnosťou OZ a mala by rozvíjať prvotný zámer, ktorým je nezisková činnosť. Každé OZ musí uvádzať svoju podnikateľskú činnosť v stanovách.

Odporúčame si prečítať aj definíciu občianskeho združenia.

Podnikanie OZ ako forma živnosti

Ak sa členovia OZ rozhodnú získať nové finančné zdroje pre svoje pôsobenie, musia získať príslušné oprávnenia. Takisto ako iné podnikateľské subjekty, musia aj OZ spĺňať rovnaké podmienky a na získanie živosti sa vyžaduje osvedčenie o živnostenskom oprávnení. OZ musí mať jasno v tom o aký druh živnosti má záujem, či už ide o voľnú, remeselnú alebo viazanú živnosť. Najčastejšie OZ sú voľné živnosti, ktoré si vyžadujú splnenie všeobecných podmienok prevádzkovania živnosti:

  • Dovŕšenie 18. roka života
  • Právna spôsobilosť osoby
  • Bezúhonnosť

Uvedené podmienky je nutné aby spĺňal štatutárny orgán OZ.

Teraz najčítanejšie

Patrik Blazicek

Firemný blog eTuls.sk o založení s.r.o, účtovníctve, ochranných známok, virtuálnych sídiel a o podnikaní.