Denník N

Zakážme vstup politikom do škôl

S údivom sledujem ako sa vracajú staré eštebácke praktiky. Riaditeľom škôl prišiel email z odboru kontroly ministerstva školstva, aby zmonitoroval činnosť a propagáciu politikov na školách. Rozmiestnime ozbrojenú ochranku alebo nasaďme senzory, ktoré v prítomnosti politicky exponovanej osoby na akademickej pôde spustia červené kontrolné svetlo a hlasný alarm. POZOR, politik vám ide zmanipulovať deti.

Čiže už aby som nesmel vystúpiť ani na rodičovskom združení svojich detí?!
Áno, priznávam, že som vždy prijal pozvanie vystúpiť pri otvorení školského roka a absolvoval som aj sériu prednášok o kariérnom raste, ale v živote by ma nenapadlo sa opovážiť to robiť počas času politickej kampane.

To teraz začneme monitorovať aj vstup politikov-lekárov do nemocníc?!

Prečítajte si celé znenie emailu, ktorý bol poslaný na školy:

„Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,

odbor kontroly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky si Vás dovoľuje požiadať o vyplnenie dotazníka zameraného na overenie činnosti a propagácie politických strán, politických hnutí a politicky exponovaných osôb v školách a v školských zaradeniach za obdobie školského roka 2018/2019.

Podľa § 5 ods. 2 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve samospráve a zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o štátnej správe v školstve“) ,,riaditeľ školy zodpovedá za dodržiavanie všeobecné záväzných právnych predpisov, ktoré súvisia s predmetom činnosti školy alebo školského zariadenia“.

Podľa § 14 ods. 6 písm. j) zákona o štátnej správe v školstve ,,ministerstvo ďalej vykonáva kontrolu na úseku dodržiavania všeobecných záväzných právnych predpisov“.

Politicky exponovanou osobou sa na účely tohto dotazníka rozumie fyzická osoba, ktorá vystupuje verejne za politickú stranu, resp. je mediálne známou osobou v súvislosti s politickou stranou resp. s akoukoľvek politickou činnosťou (napr. nezaradený poslanec, nezávislý kandidát vo voľbách…).

Činnosťou a propagáciou politických strán, politických hnutí rozumieme akékoľvek vystúpenie politicky exponovanej osoby na škole a v školských zariadeniach a to aj odborne/profesne zamerané vystúpenie takejto osoby.

Ak nie je uvedené inak, dotazníkom zisťujeme podrobnosti o poslednom realizovanom vystúpení politicky exponovanej osoby.

Dotazník je zverejnený na adrese https://vyzvy.iedu.sk/Dotazniky/DotaznikRIAM/20 a prístup k nemu je možný prostredníctvom systému RIAM. V prípade problémov s prístupom do systému RIAM kontaktujte prosím Centrum podpory používateľov Dátového centra rezortu školstva na telefónnom čísle 0800 138 033, alebo emailom na helpdesk@iedu.sk.

Termín na vyplnenie dotazníka je stanovený do utorka 25.06.2019.

S úctou tím odboru kontrol“

Prečítajte si aj otázky z predmetného dotazníka:

1. Boli ste Vy alebo iný zamestnanec školy/školského zariadenia oslovený so žiadosťou o uskutočnenie vystúpenia politicky exponovanej osoby?

2. Akou formou ste boli oslovený so žiadosťou o uskutočnenie vystúpenia politicky exponovanej osoby vo vašej škole/školskom zariadení?

3. Akou formou ste žiadateľovi odpovedali?

4. Existuje písomný záznam odsúhlasenia vystúpenia politicky exponovanej osoby?

5. Uskutočnilo sa požadované vystúpenie politicky exponovanej osoby?

6. Politicky exponovaná osoba, ktorá vystúpila vo vašej škole/školskom zariadení, je:

7. Témou vystúpenia bolo:

8. Vystúpenie politicky exponovanej osoby sa uskutočnilo:

9. Bol počas vystúpenia zabezpečený dozor zo strany školy/školského zariadenia?

10. Vystúpenia politicky exponovanej osoby sa zúčastnili žiaci vo veku:

11. Existuje písomný záznam z vystúpenia politicky exponovanej osoby?

12. Bol z vystúpenia politicky exponovanej osoby vyhotovený obrazový alebo zvukový záznam?

13. Koľko vystúpení politicky exponovaných osôb bolo vo vašej škole/školskom zariadení uskutočnených v priebehu školského roka 2018/2019?

Čo dodať na záver? Na školách by nemal fungovať lacný politický marketing, ale politici musia diskutovať so žiakmi, študentami i učiteľmi, aby poznali skutočné problémy nášho školstva. Neformovali a neprijímali rozhodnutia na základe vlastných alebo sprostredkovaných dojmov. Takáto skratka nám spôsobila dnešný stav, kedy sme dopustili odtrhnutie politiky od života obyčajných ľudí. Kto sa bojí polemiky alebo zvedavých otázok mladých ľudí, mal by zvážiť ako zastupuje ľudí, ktorí mu dali svoju dôveru.
Politiku vnímam ako prirodzenú súčasť života, je to práca ako každá iná a ak sa má robiť poriadne, kontakt s ľuďmi je pre ňu nevyhnutný.

Teraz najčítanejšie

Miroslav Sopko

Manžel, otec a učiteľ. Autor a správca www.zavretaskola.sk.