Denník N

Pôžičky na štúdium ošetrovateľstva: liek na nedostatok sestier

Vekovým zložením zdravotných sestier sme sa už zaoberali a poukázali sme na starnúci trend v tomto povolaní. Pokiaľ chceme omladiť zdravotnícky personál, musíme v prvom rade motivovať mladých ľudí vo výbere povolania a spomaliť, resp. zastaviť odliv ošetrovateľov do zahraničia. Ako motivácia počas štúdia môže poslúžiť istá forma štátnej pôžičky, keďže náklady na štúdium sa môžu vyšplhať aj na sumu 4 000 € ročne (viď tabuľku nižšie).

 

  za školský rok eur mesačne eur
internát 1200 120
učebnice 300 30
strava 1200 120
ostatné náklady 1300 130
  4000 400

 

Odchod absolventov ošetrovateľstva je alarmujúci. V akademickom roku 2015/2016 bolo 530 absolventov, v ďalšom akademickom roku to bolo 602 a v 2017/2018 počet absolventov stúpol na 672. Štatistický výstup z registra sestier a pôrodných asistentiek hovorí o tom, že zo systému v období medzi septembrom 2015 a augustom 2016 odišlo 2 628 SaPA a zapísalo sa doň 1 030 SaPA.

Za obdobie september 2016 až august 2017 bol počet odídených SaPA zo systému poskytovania zdravotnej starostlivosti 2 018 a novozapísaných iba 985. Alarmujúci je počet odídených zo systému v období september 2017 až august 2018, a to 3 125. Pri novozapísaných poskytovateľoch ošetrovateľskej starostlivosti ich bolo iba 1 412.

Aj napriek mierne zvyšujúcemu sa počtu absolventov v odbore ošetrovateľstvo všetci neprichádzajú do slovenského zdravotníckeho systému, mnohí našu krajinu opúšťajú.

Na základe vyššie spomenutých faktov považujeme za nevyhnutné navrhnúť opatrenie, ktoré

  1. zvýši záujem o štúdium odboru ošetrovateľstva,
  2. zvýši záujem o prácu v systéme ošetrovateľstva na Slovensku.

 

To, že odliv zdravotných sestier zo Slovenska je problém, vieme. Únik sestier sa nám asi nepodarí úplne zastaviť, ale môžeme ho aspoň spomaliť. Efektívnym nástrojom na boj s týmto odlivom sestier do zahraničia môžu byť štátne pôžičky. Cieľom štátnej pôžičky je motivovať študentov, aby si vyberali prioritné odbory, ktoré naše národné hospodárstvo potrebuje.

Štát by požičiaval študentom ročne maximálne 5 000 € a časť tejto pôžičky by dostal študent v deň zápisu na vysokú školu, čo je rozdiel od súčasného stavu. Vďaka platbe v deň zápisu alebo na začiatku akademického roku by študenti zo sociálne slabších rodín mali dostatočne pokryté finančne najnáročnejšie obdobie VŠ, t. j. začiatok školského roka. Pôžička by bola poskytnutá študentom bez ohľadu na ich sociálny status.

Aký by bol spôsob splácania danej pôžičky ? Pôžička bude umorovaná (splácaná) započítaním dane z príjmu fyzickej osoby (tzn. absolvent zaplatí daň zníženú o splátku pôžičky). Parametre pôžičky budú nastavené tak, aby aj priemerný absolvent splatil celú pôžičku daňami počas aktívneho pracovného života. Pôžička bude splácaná len z daní z príjmov zo Slovenska. Takže pre splatenie štátnej pôžičky bude musieť absolvent pracovať na Slovensku.

Aktuálne na Slovensku študuje ošetrovateľstvo 1 750 študentov. Pokiaľ by každý študent požiadal o štátnu pôžičku, tak pre akademický rok 2018/2019 by štát poskytol úvery v objeme 8 750 000,00 €.

Modelové splácanie pôžičky by vyzeralo nasledovne:

výška úveru 15 000
splatnosť 20 rokov
úrok 2 %
mesačná splátka 75,88

 

Pri nastavaní systému, že za 3-ročné štúdium by si mohli študenti odboru ošetrovateľstvo požičať sumu 15 000 € pri splatnosti 20 rokov a 2 % úroku, by splátka úveru bola 75,88 €.

Zároveň narastá aj potreba zvýšiť platy zdravotným sestrám, aby mohli byť pôžičky splatené. Upravené platové tabuľky by vyzerali nasledovne:

plat súčasný plat navrhovaný daň z príjmu súčasná daň navrhovaná
738,7 912 59,2 87,8
775,2 957,6 65,21 95,22
875,5 1048,8 81,71 110,19

 

V súčasnosti zostáva na Slovensku iba 44 % študentov odboru ošetrovateľstvo, pri doktoroch je toto číslo na úrovni 80 %. Náš predpoklad ráta s tým, že v prvom roku sa zvýši motivácia ostať na Slovensku o 6 % a postupne sa bude ročne navyšovať o 5 p. b. až po úroveň ako pri lekároch, na 80 %.

Nasledovne nastavené študentské pôžičky majú za cieľ nielen  zvýšiť počet študentov ošetrovateľstva, ktorí ostanú na Slovensku, ale aj zvýšiť celkovo záujem o študovanie odboru ošetrovateľstva. Zvýšený počet študentov ošetrovateľstva by mohol pochádzať z nižších sociálnych skupín, pre ktorých rodiny by to bola skutočná úľava na rodinnom rozpočte.

Tento článok je súčasťou projektu Politiky zamestnanostirealizovaného Inštitútom zamestnanosti. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci OP EVS.

logo projektu

Teraz najčítanejšie

Inštitút zamestnanosti

Cieľom Inštitútu zamestnanosti je prezentovať odborné poznatky a ponúkať riešenia z oblasti trhu práce širokej verejnosti a zainteresovaným odborníkom. Inštitút zamestnanosti sa snaží byť nápomocný osobám pôsobiacim v ekonomickom výskume, vzdelávaní a praxi. Pracuje v oblasti výchovno-vzdelávacej, výskumnej, osvetovej, sociálnej a poradenskej, najmä na poli trhu práce a zamestnanosti.