Denník N

Čierne skládky trápia užívateľov Odkazu čoraz častejšie

Nelegálne skládky by sa dali riešiť rýchlejšie, samosprávy však narážajú na komplikovanú legislatívu. Pomôcť môžete aj správnym zadaním podnetu.

Problematika kvality životného prostredia sa postupne udomácňuje v pozornosti verejnosti aj na Slovensku. Nasvedčuje tomu aj priebežný nárast počtu nahlásených podnetov týkajúcich sa nelegálneho umiestňovania odpadu, teda tzv. čiernych skládok. Zatiaľ čo v prvom roku existencie Odkazu pre starostu sme evidovali 12 takýchto podnetov, v roku 2015 ich bolo 175 a v roku 2018 už 331. Pozorujeme aj nárast podielu podnetov zameraných na čierne skládky na celkovom počte podnetov. Od roku 2012, kedy sa jednalo o 1,5 % podnetov, podiel rástol na 2,8 % v roku 2018.

Úspešnosť riešenia čiernych skládok je na Odkaze pre starostu v porovnaní so všetkými podnetmi dlhodobo nadpriemerná, nakoľko podiel vyriešených skládok bežne prevyšoval v jednotlivých rokoch podiel celkovo vyriešených podnetov aj o 16 percentuálnych bodov.

Napriek tomu nás naši administrátori aj zapojené samosprávy upozornili na to, že pri mapovaní problematických typov podnetov by sme sa mali pozrieť aj práve na čierne skládky. Dôvod je zrejmý pri pohľade na legislatívu, ktorá riešenie týchto podnetov rámcuje.

Ako teda pri tomto rozvetvenom procese zabezpečiť prostredníctvom svojho podnetu čo najrýchlejšie vyriešenie problému?

Ako vyplýva z legislatívneho rámca, dôležitým pre postup je rozsah a druh uloženého odpadu. Prvým bodom, v ktorom je možné riešenie podnetu samospráve zjednodušiť, je preto dodanie čo najkvalitnejšej a najdetailnejšej fotodokumentácie skládky. Tá môže pre samosprávu okrem slovného opisu poslúžiť ako najlepší indikátor rozsahu, druhu a nebezpečnosti odpadu. Ak samospráva dokáže okamžite usúdiť, že sa jedná o komunálny alebo drobný stavebný odpad, k likvidácii skládky môže pristúpiť bezodkladne. V prípade, že sú medzi odpadom na fotografiách zaznamenané viditeľné dokumenty či iné doklady, je zas možné urýchliť proces zisťovania pôvodcu odpadu a jeho odstránenia.

Ako vyplynulo aj z rozhovorov, ktoré sme realizovali so zástupcami orgánov verejnej správy, najmä v prípade podnetov týkajúcich sa odľahlejších častí miest a obcí či okolitých lesov a lesoparkov je podstatné prispieť k čo najpresnejšej lokalizácii podnetu. Ako totiž ukazuje príklad z bratislavskej Karlovej Vsi, samosprávy môžu mať pri obhliadke v lesnatom teréne problém presne identifikovať miesto uloženia odpadu:

Nápomocné teda môže byť a) poskytnutie presných GPS súradníc nahlásenej skládky alebo aspoň b) detailný slovný opis toho, ako sa k miestu dostať, ako napríklad v prípade podnetu z bratislavského Nového Mesta:

Celkovo je teda podstatné dbať na úplnosť informácií o podnetov týkajúcich sa čiernych skládok, či už pri opise a fotodokumentácii ich charakteru, ako aj pri ich lokalizácii. Ak samosprávam nahlásime tieto podnety s čo najviac detailmi, dokážu konať rýchlejšie. Napriek tomu však treba mať na pamäti, že ich obmedzuje aj komplikovaná legislatíva, a preto je na mieste aj istá miera trpezlivosti. V prípade, že sa vám zdá čakanie už pridlhé, môžete sa s podnetom skúsiť obrátiť na miestne aktivistické združenie.

Celú analýzu ohľadom čiernych skládok si môžete stiahnuť a prečítať tu. Manuál k podnetiom nájdete tu.

Blog a analýza sú súčasťou projektu Participácia, informovanosť a tvorba verejných politík na úrovni samospráv – Odkaz pre starostu 2.0 podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez Operačný program Efektívna verejná správa.

 

Stiahnite si mobilnú aplikáciu Odkaz pre starostu pre Android aj iOS.

Odkaz pre starostu je projektom Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť.

Teraz najčítanejšie