Denník N

Je to „win-win“ situácia, na konci ktorej je šťastné a vzdelané dieťa…

Z tohoto mám fakt veľkú radosť…

Písal som o tom pred pár týždňami a dnes je to skutočnosťou. Zámer výstavby novej základnej školy s telocvičňou, kostola, či komunitného centra vo Hviezdoslavove bol včera na zastupiteľstve jednohlasne schválený.

Cirkevná základná škola je 100-krát lepšia, než žiadna škola.

Písal som to 27. júna a napíšem to znovu.

Cirkevná základná škola je 100-krát lepšia, než žiadna škola a je to „win-win“ situácia, na konci ktorej je šťastné a vzdelané dieťa…

Teší ma, že Vám môžem oznámiť, že obecné zastupiteľstvo včera na svojom mimoriadnom zasadnutí Uznesením č. 79/2019 schválilo Zámer výmeny obecných pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Hviezdoslavova, evidovaných na LV č. 177 ako výlučné vlastníctvo Hviezdoslavova (niekoľkých parciel v lokalite „Pažiť“), ktorými disponuje ako vlastník, z dôvodov hodných osobitného zreteľa, z ktorých sa vyčlenia nové parcely v nasledovnej výmere:

  • 241 m2 na parkovacie miesta pre materskú školu a základnú školu,
  • 1137 m2 pre novú základnú školu,
  • 1434 m2 pre nový rímsko-katolícky kostol s prístupom,
  • 1265 m2 pre nové komunitné centrum a farskú budovu,

a to podľa navrhovaného geometrického plánu, v celkovej výmere spolu 4077 m2, a na základe rokovaní s rímsko-katolíckou cirkvou zastúpenou Farnosťou sv. Jakuba vo Štvrtku n. O., predmetom ktorých boli pri dohodnutom výmennom koeficiente 1:8 pozemky pre obec Hviezdoslavov na parcele 240/2 podľa návrhu obce (spolu 32616 m2).

Hviezdoslavov tak po dlhých rokoch získava novú pôdu, ktorú môže neskôr správnym konvertovaním využiť pre akúkoľvek vhodnú a chýbajúcu funkciu – v tomto prípade v celkovej výmere vyše troch hektárov, v dotyku so zastavaným územím, neďaleko časti Hviezdoslavov-Podháj…

Uznesenie bolo prijaté jednohlasne všetkými prítomnými poslancami.

Obecné zastupiteľstvo včera na zasadnutí Uznesením č. 80/2019 tiež schválilo v zmysle schváleného Zámeru rovno i Zámennú zmluvu o zámene nehnuteľností uzatvorenú podľa § 611 Občianskeho zákonníka medzi obcou Hviezdoslavov a Rímsko-katolíckou cirkvou – farnosťou Štvrtok n. O..

Uznesenie bolo prijaté jednohlasne všetkými prítomnými poslancami.

Uznesenia zastupiteľstva som ako starosta podpísal hneď na druhý deň o desiatej doobeda. Radosť pracovať s takýmto tímom ľudí…

Pevne verím, že nová základná škola s telocvičňou rozširujúca ponuku vzdelávania v súlade s princípmi pluralitnej spoločnosti, nový a esteticky mimoriadne hodnotný a príťažlivý kostol a jeho sakrálna architektúra, nové komunitné centrum pre ľudí a napokon i farská budova budú realitou čo najskôr.

Som pripravený poskytnúť maximálnu možnú súčinnosť.

Je to pomerne jednoduché. Je to „win-win“ situácia, na konci ktorej je šťastné a vzdelané dieťa…

A o to nám predsa ide.

 

P.S.: Sledovať ma môžete tu, veľmi ma to poteší:

https://www.facebook.com/ZaLepsiHviezdoslavov

Teraz najčítanejšie

Marek Lackovič

Novozvolený progresívny starosta najrýchlejšie rastúcej obce na Slovensku - Hviezdoslavova. Kým veľká časť obcí sa z prírastku obyvateľstva teší, v prípade Hviezdoslavova je situácia iná. Obec, dnes už takmer s 5.000 obyvateľmi, mnohými neslávne prezývaná aj ako najväčší bratislavský satelit, vzdialená len 13 kilometrov od prvej tabule „Bratislava“ musí čeliť enormnému nárastu populácie. Marek Lackovič je zakladajúcim členom Progresívneho Slovenska a donedávna bol aj jeho trnavským predsedom. Predsedovania sa vzdal bezprostredne po zvolení za starostu, aby sa od začiatku sústredil hlavne na výkon mandátu starostu.