Denník N

Je to „win-win“ situácia, na konci ktorej je šťastné a vzdelané dieťa…

Z tohoto mám fakt veľkú radosť…

Písal som o tom pred pár týždňami a dnes je to skutočnosťou. Zámer výstavby novej základnej školy s telocvičňou, kostola, či komunitného centra vo Hviezdoslavove bol včera na zastupiteľstve jednohlasne schválený.

Cirkevná základná škola je 100-krát lepšia, než žiadna škola.

Písal som to 27. júna a napíšem to znovu.

Cirkevná základná škola je 100-krát lepšia, než žiadna škola a je to „win-win“ situácia, na konci ktorej je šťastné a vzdelané dieťa…

Teší ma, že Vám môžem oznámiť, že obecné zastupiteľstvo včera na svojom mimoriadnom zasadnutí Uznesením č. 79/2019 schválilo Zámer výmeny obecných pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Hviezdoslavova, evidovaných na LV č. 177 ako výlučné vlastníctvo Hviezdoslavova (niekoľkých parciel v lokalite „Pažiť“), ktorými disponuje ako vlastník, z dôvodov hodných osobitného zreteľa, z ktorých sa vyčlenia nové parcely v nasledovnej výmere:

  • 241 m2 na parkovacie miesta pre materskú školu a základnú školu,
  • 1137 m2 pre novú základnú školu,
  • 1434 m2 pre nový rímsko-katolícky kostol s prístupom,
  • 1265 m2 pre nové komunitné centrum a farskú budovu,

a to podľa navrhovaného geometrického plánu, v celkovej výmere spolu 4077 m2, a na základe rokovaní s rímsko-katolíckou cirkvou zastúpenou Farnosťou sv. Jakuba vo Štvrtku n. O., predmetom ktorých boli pri dohodnutom výmennom koeficiente 1:8 pozemky pre obec Hviezdoslavov na parcele 240/2 podľa návrhu obce (spolu 32616 m2).

Hviezdoslavov tak po dlhých rokoch získava novú pôdu, ktorú môže neskôr správnym konvertovaním využiť pre akúkoľvek vhodnú a chýbajúcu funkciu – v tomto prípade v celkovej výmere vyše troch hektárov, v dotyku so zastavaným územím, neďaleko časti Hviezdoslavov-Podháj…

Uznesenie bolo prijaté jednohlasne všetkými prítomnými poslancami.

Obecné zastupiteľstvo včera na zasadnutí Uznesením č. 80/2019 tiež schválilo v zmysle schváleného Zámeru rovno i Zámennú zmluvu o zámene nehnuteľností uzatvorenú podľa § 611 Občianskeho zákonníka medzi obcou Hviezdoslavov a Rímsko-katolíckou cirkvou – farnosťou Štvrtok n. O..

Uznesenie bolo prijaté jednohlasne všetkými prítomnými poslancami.

Uznesenia zastupiteľstva som ako starosta podpísal hneď na druhý deň o desiatej doobeda. Radosť pracovať s takýmto tímom ľudí…

Pevne verím, že nová základná škola s telocvičňou rozširujúca ponuku vzdelávania v súlade s princípmi pluralitnej spoločnosti, nový a esteticky mimoriadne hodnotný a príťažlivý kostol a jeho sakrálna architektúra, nové komunitné centrum pre ľudí a napokon i farská budova budú realitou čo najskôr.

Som pripravený poskytnúť maximálnu možnú súčinnosť.

Je to pomerne jednoduché. Je to „win-win“ situácia, na konci ktorej je šťastné a vzdelané dieťa…

A o to nám predsa ide.

 

P.S.: Sledovať ma môžete tu, veľmi ma to poteší:

https://www.facebook.com/ZaLepsiHviezdoslavov

Teraz najčítanejšie

Marek Lackovič

Novozvolený progresívny starosta najrýchlejšie rastúcej obce na Slovensku - Hviezdoslavova. Kým veľká časť obcí sa z prírastku obyvateľstva teší, v prípade Hviezdoslavova je situácia iná. Obec, dnes už s vyše 4.000 obyvateľmi, mnohými neslávne prezývaná aj ako najväčší bratislavský satelit, vzdialená len 13 kilometrov od prvej tabule „Bratislava“ musí čeliť enormnému nárastu populácie. Marek Lackovič je zakladajúcim členom Progresívneho Slovenska a donedávna bol aj jeho trnavským predsedom. Predsedovania sa vzdal bezprostredne po zvolení za starostu, aby naplno sedel len na jednej stoličke. 20. septembra 2019 bol Hviezdoslavov pod jeho vedením ocenený Cenou pre otvorenú samosprávu za rok 2019, ktorú udeľuje Združenie občanov miest a obcí Slovenska.