Denník N

Ochranná známka a jej registrácia

Pojem ochranná známka predstavuje slovné, obrazové, priestorové alebo kombinované označenie, ktoré odlišuje služby alebo tovar jednej osoby od tovarov a služieb druhej osoby. Podmienky pre zápis ochrannej známky určuje zákon č. 506/2009 Z.z. o ochrannej známke. Platnosť zapísanej ochrannej známky je 10 rokov odo dňa podania prihlášky ochrannej známky. Zákon ďalej vylučuje označenia a pomenovania, ktoré nemôžu byť ochrannou známkou, napr. sú zhodné s už zapísanou známkou, nemajú rozlišovaciu spôsobilosť, obsahujú názvy štátov a pod.

Prihláška pre registráciu

Ak podnikateľ zistí, že jeho známka spĺňa predpísané kritériá ochrannej známky, známka je vhodná a je si istý jej registráciou, môže vyplniť prihlášku a poslať ju na Úrad priemyselného vlastníctva SR. Prihláška sa môže podať elektronicky, poštou alebo osobne. Po podaní prihlášky sa začína 7-mesačné správne konanie o zápise ochrannej známky a prihlasovateľ má právo prednosti. V prípade, že budú vznesené rôzne námietky alebo odvolania, tento proces sa môže predĺžiť až na jeden rok.

Údaje na žiadosti na zápis

Na webovej stránke Úradu priemyselného vlastníctva SR si stiahnete prihlášku na zápis ochrannej známky do registra. V žiadosti musíte vyplniť všetky požadované údaje – identifikačné údaje prihlasovateľa (sídlo, obchodné meno, kontakt) identifikačné údaje zástupcu, zoznam tovarov a služieb, pre ktoré má byť označenie platné ako ochranná známka, zobrazenie prihlasovaného označenia a podpis prihlasovateľa. K prihláške sa platí aj správny poplatok v sume 166.-eur (3 trieda tovarov alebo služieb) , v prípade zápisu viac ako 3 tried ochrannej známky, za každú ďalšiu triedu sa platí poplatok v sume 17.-eur. V prípade podania prihlášky elektronicky sa výška poplatku znižuje na polovicu.

Preskúmanie prihlášky

Keď si podnikateľ už podal prihlášku na registráciu ochrannej známky a zaplatil požadovaný správny poplatok, prihláška podlieha 2 prieskumom – formálny a vecný.  Formálny prieskum sa zameriava na kontrolu všetkých náležitostí prihlášky a či sú správne zatriedené služby a tovary podľa Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb. Ak sa vyskytnú nejaké nedostatky, tak až po ich odstránení sa robí vecný prieskum. Tento prieskum je zameraný na zistenie, či prihlásené označenie spĺňa podmienky na zápis požadované  zákonom. Ak ochranná známka nespĺňa zákonom požadované podmienky, tak návrh na zápis bude zamietnutý. Môže to byť v prípade ak napr. ochranná  známka už existuje, je v rozpore s verejným poriadkom alebo nemá dostatočnú rozlišovaciu schopnosť.

Zverejnenie prihlášky

Ak sa vecným prieskumom nezastaví alebo zamietne prihláška na zápis ochrannej známky, tak sa prihláška zverejní na stránke Úradu priemyselného vlastníctva SR. Po zverejnení prihlášky začína plynúť 3-mesačná lehota určená pre podávanie námietok. V tejto lehote môžu iné spoločnosti napadnúť podaný návrh a reagovať na podanú prihlášku. Všetky námietky musia byť podložené dôkazmi. Ak sa počas 3-mesačnej lehoty nepodajú žiadne námietky, tak úrad zapíše známku do registra. Prihlasovateľ ochrannej známky sa stáva jej majiteľom na 10 rokov od podania prihlášky.

Osvedčenie o zápise

Úrad priemyselného vlastníctva SR doručí majiteľovi ochrannej známky osvedčenie o zápise známky do registra. Majiteľ takejto známky má právo ju používať len na tovary a služby, na ktoré podal prihlášku a môže začať používať značku ®.

Teraz najčítanejšie

Patrik Blazicek

Firemný blog eTuls.sk o založení s.r.o, účtovníctve, ochranných známok, virtuálnych sídiel a o podnikaní.