Denník N

Vzdelávanie zdravotných sestier včera a dnes

Povolanie zdravotnej sestry ako jedno z piatich regulovaných povolaní spadá pod odbor ošetrovateľstva. Jeho cieľom nie je len rutinný sled prác, resp. praktických ošetrovateľských postupov. V tomto povolaní ide o komplexné poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti, ktorú pacient vyžaduje. Úlohy ošetrovateľstva siahajú od prevencie ochorení, poskytovanie rehabilitácií, poradenstva až po liečbu pacienta a množstvo ďalších úloh, ktoré zdravotná sestra plní. Preto je vzdelávanie v povolaní zdravotnej sestry veľmi dôležité.

Od vzniku samostatnej Slovenskej republiky sa spôsob ako získať odbornú spôsobilosť v povolaní zdravotná sestra niekoľkokrát menil.

Začiatok siaha do roku 1994, kedy bol schválený koncept ošetrovateľstva, čo znamenalo zadefinovanie ošetrovateľstva a vymedzenie jeho cieľov, predmetu záujmu ošetrovateľstva ako vedy, boli určené hlavné úlohy, sieť pracovísk, pracovníkov, riadenie odboru a zameranie výskumu. Tento počin bol významným míľnikom v chápaní ošetrovateľstva na Slovensku.

Do roku 2001 sa uplatňoval model, kedy stačilo sestre nadobudnúť odbornú spôsobilosť absolvovaním úplného stredného odborného štúdia v trvaní štyroch rokov ukončeného maturitnou skúškou na strednej zdravotníckej škole. Avšak kvôli tomu, že daný typ štúdia nespĺňal kritériá smerníc Európskej únie, bolo toto štúdium k 1. 9. 2001 zrušené. Sčasti bolo nahradené na vybraných stredných zdravotníckych školách odborným štúdiom v odbore diplomovaná sestra a diplomovaná pôrodná asistentka. Taktiež bola otvorená možnosť študovať toto povolanie aj diaľkovo pre sestry z praxe. Úspešne ste mohli absolvovať štúdium, pokiaľ ste zložili absolventskú skúšku.

V dnešnej podobe sa môže vyštudovať ošetrovateľstvo v odbore sestra v troch podobách: ako  diplomovaná sestra, sestra v dennom vysokoškolskom bakalárskom štúdiu a sestra v magisterskom štúdiu.

Sestra na prvom stupni vysokej školy, ktorej štúdium trvá najmenej tri roky, musí splniť 4 600 hodín odbornej výučby. Táto výučba je rozdelená na dve základné časti, teoretickú a praktickú, pričom praktická časť tvorí 60 % výučby. Magisterské štúdium trvá ďalšie dva  roky. Samozrejme, zdravotné sestry po absolvovaní magisterského štúdia majú možnosť pokračovať v treťom stupni vysokoškolského štúdia.

Legislatívne zmeny nastali v minulom roku. Zmien nastalo hneď niekoľko. Zlepšilo sa postavenie zdravotnej sestry ako rovnocenného partnera lekára. Taktiež sa rozšírili kompetencie sestry. Určil sa rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne a v spolupráci s lekárom. Ale zásadnou zmenou bolo delenie sestier do štyroch kategórií: sestra, sestra špecialistka, sestra s pokročilou praxou a sestra pre riadenie ošetrovateľskej praxe. Každá kategória sestry má prirodzene svoje špecifiká. Vyhláška je platná od 1. 4. 2018.

Zdravotných sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku s platnou registráciou máme v súčasnosti 40 925. Štruktúra vzdelania sestier je nasledovná: 23 162 sestier je s najvyšším ukončeným stredoškolským vzdelaním, 5 187 je diplomovaných sestier a pôrodných asistentiek, 6 595 má bakalárske štúdium a 5 838 má ukončené magisterské štúdium. Tretí stupeň vysokoškolského štúdia má na Slovensku len 32 sestier a zloženú rigoróznu skúšku má 119 sestier.

Podľa všetkých doterajších analýz je povolanie sestry jedným z najmenej ohrozených automatizáciou. Ruka v ruke s tým, že zdravotníctvo je odvetvie, ktoré sa technologicky najrýchlejšie mení. Predmetné protikladné sily budú vyvíjať ešte väčší tlak na zmenu vzdelávania sestier.

logo evsTento článok je súčasťou projektu Politiky zamestnanosti realizovaného Inštitútom zamestnanosti. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci OP EVS.

Teraz najčítanejšie

Inštitút zamestnanosti

Cieľom Inštitútu zamestnanosti je prezentovať odborné poznatky a ponúkať riešenia z oblasti trhu práce širokej verejnosti a zainteresovaným odborníkom. Inštitút zamestnanosti sa snaží byť nápomocný osobám pôsobiacim v ekonomickom výskume, vzdelávaní a praxi. Pracuje v oblasti výchovno-vzdelávacej, výskumnej, osvetovej, sociálnej a poradenskej, najmä na poli trhu práce a zamestnanosti.