Denník N

Aké „drahé“ sú nám naše deti alebo financovanie materských škôl na Slovensku

Počúvame o tom často.  V materských školách nie je dosť peňazí. Respektíve v niektorých áno, v niektorých nie. Prečo je to tak? Je to pravda? Prečo niektoré vyzerajú ako ultramoderný luxusný raj pre  deti a iné ako preplnené zariadenia zo sedemdesiatych rokov minulého storočia? Ako sú financované materské školy zriaďované obcami/mestami, súkromné, či cirkevné materské školy? Pokúsila som sa o vytvorenie stručného polopatistického sprievodcu pre každého, koho táto téma zaujíma. Mám na to jednoduchý dôvod. Najľahšie sa totiž manipulujú a zavádzajú nevedomí a neinformovaní a na nevedomosť, či neinformovanosť v dnešnej dobe informačnej naozaj nie je dôvod.

Ak sa miestami v texte stratíte, nevadí. Strácala som sa v ňom aj ja pri jeho písaní, nie je to vôbec jednoduchá téma. Hemží sa to násobeniami, deleniami, koeficientmi, podielmi, inými podmienkami. Túto Ariadninu niť sa však oplatí sledovať už len z dôvodu, že na konci čaká poznanie – vedomosť – informácia. Držím palce.

Poznámka: Ak som niekde uviedla omylom nepresný údaj, číslo, neaktuálne všeobecne záväzné nariadenie (napr. vyšiel dodatok), či neposkytla úplne celú informáciu ako by mala odznieť, upozornite ma prosím. Veľmi rada a rýchlo to napravím. Zmyslom tohto príspevku je informovať správne a jasne.

Čo to vlastne financujeme?

Materská škola je inštitúcia poskytujúca predprimárne (predškolské) vzdelávanie, v ktorom je skĺbená aj výchova aj starostlivosť spravidla pre deti od 3 do 6 rokov veku. Materské školy, ich podoby a formy  na Slovensku sú veľmi rôznorodé. Toto môžem smelo konštatovať aj napriek tomu, že niektoré lobistické, či záujmové skupiny o nich šíria tendenčné informácie ako o unifikovaných inštitúciách bez náznaku originality a jedinečnosti. Na začiatok teda treba povedať, že na Slovensku sú v súčasnosti zriadené materské školy:

 • obcou (obcou sa rozumie obec aj mesto);
 • štátom uznanou cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou (cirkevné materské školy),
 • alebo inou právnickou osobou (občianske združenie, firma, podnik) alebo fyzickou osobou (súkromná osoba) – nazývané ako súkromné materské školy. (§ 19, odsek 2 zákona 596/2003 Z.z.)

Už mnoho rokov je aj u nás možné zriadiť aj „podnikovú“, či „firemnú“ materskú školu – v obidvoch prípadoch ide o súkromnú materskú školu zriadenú inou právnickou osobou. Je možné zriadiť materskú školu, čo má najmenej 10 detí (§ 28, odsek 2 školského zákona), teda ekvivalent tak populárnej zamýšľanej málopočetnej, priestorovo úspornej, čo do počtu detí pre rodičov atraktívnej „detskej skupiny“, ktorú v súčasnosti niektorí politici prezentujú ako veľmi žiadúcu formu zriadenia predprimárneho vzdelávania, i keď oni to myslia trošičku ináč ako len málopočetnú skupinku detí. Takáto komorná materská škola má oproti viactriednej dokonca zvýhodnené financovanie, čo si ukážeme nižšie. Mimochodom, detské skupiny naozaj v zahraničí úspešne existujú a sú rodičmi veľmi vyhľadávané, napríklad aj v susedných Čechách. Nie však ako súčasť  inštitúcií predprimárneho vzdelávania, výchovy a starostlivosti pre deti od 3 do 6 rokov, teda deti predškolského veku, ale ako služba starostlivosti o deti od jedného roku, teda pre batoľatá. Toto sa mnohým trošku pletie, no je to téma na iný blog, ktorý má svoj čas.

Z hľadiska rozdielnosti zriaďovateľov  máme u nás teda materské školy  zriadené obcou a mestom, cirkevné, súkromné  a ešte aj materské školy štátne – tie sú zriaďované okresnými úradmi v sídle kraja a sú určené výhradne pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Skutočný počet štátnych materských škôl je minimálny v porovnaní s počtom materských škôl zriadených obcou a mestom (k 15. 09. 2018 ich bolo 2 748).

Z hľadiska počtu tried máme materské školy  jednotriedne až napr. desať či viac ako 30 triedne (to sú „celomestské“ kolosy s mnohými elokovanými pracoviskami, od seba niekoľko kilometrov vzdialenými budovami. Je to naozaj veľmi rôznorodé, ale stále hovoríme o inštitúcii s názvom „materská škola“, aby sme sa v tom vyznali.  Materskou školou sú len zariadenia, ktoré splnili podmienky pre zaradenie do siete škôl podľa príslušného zákona a zaviazali sa poskytovať vzdelávanie, výchovu a starostlivosť podľa štátneho vzdelávacieho programu a podľa neho vypracovaného školského vzdelávacieho programu. Vtedy majú nárok aj na financovanie. Ináč nárok nemajú. Nemajú tiež žiadne záväzky voči štátu, nemajú povinnosť uskutočňovať výchovu a vzdelávanie podľa cieľov a princípov výchovy a vzdelávania podľa školského zákona a nemajú ani oprávnenie vydávať doklad o získaní predprimárneho vzdelania. To je rozdiel medzi zaradením a nezaradením „škôlky“ v sieti, ktoré sa v súčasnosti s obľubou pretriasa v súvislosti s povinným predprimárnym vzdelávaním. A zásadne ovplyvňuje aj financovanie týchto inštitúcií.

Miera autonómie obecných materských škôl

Dôležité je poznamenať, že kým napríklad obcou zriadené plno organizované základné školy sú všetky bez výnimky právnickými osobami, materské školy nimi všetky nie sú. Rozdiel medzi tými, čo sú a nie sú,  je v povahe a miere autonómie ekonomického riadenia. Z hľadiska financovania to znamená, že:

 • tie ktoré sú právnickými osobami (či právnymi subjektami), za svoj rozpočet zodpovedajú samé a aj s ním disponujú, aktívne a adresne ho prispôsobujú potrebám konkrétnej materskej školy,
 • tie, ktoré nie sú právnickými osobami (či právnymi subjektami), za svoj rozpočet nezodpovedajú, sú plne v „moci“ zriaďovateľa, ktorý tvorí rozpočet, disponuje ním a je na ňom, či ho prispôsobí alebo neprispôsobí potrebám materskej školy.

 Z čoho vlastne žije materská škola?

Financovanie materských škôl je viac menej jednotné a dá sa zhrnúť do štyroch zdrojov. Prvým zdrojom, podielovými daňami, disponuje zriaďovateľ materskej školy (obec, cirkev, fyzická či právnická osoba), druhý zdroj, štátny rozpočet, je prísne účelovo viazaný a musí byť použitý výhradne na presne vymedzené oblasti týkajúce sa výchovy a vzdelávania konkrétnych detí v konkrétnej materskej škole – detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky a detí, ktoré sú členmi domácnosti, ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi tzv. „príspevok na výchovu a vzdelávanie“. Tretím zdrojom je príspevok zákonných zástupcov/rodičov na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole. Štvrtým zdrojom je rozpočet samotného zriaďovateľa materskej školy, ale vzhľadom na to, že tieto údaje nepoznám, nebudem sa tomuto zdroju financovania ďalej venovať.

Ak ste sa už teraz v tom stratili, nevadí. Na druhé, tretie, či štvrté prečítanie to príde.

Financovanie z podielových daní prostredníctvom financovania originálnych kompetencií obcí

Ako a odkiaľ sa peniaze do materskej školy dostanú? Niekoľko dobrých informácií nájdete aj na stránke ministerstva školstva tutu.

Materské školy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, teda tzv. špeciálne materské školy zriaďuje okresný úrad v sídle kraja, nie obec (preto sa hovorí, že sú štátne a nie obecné). Sú financované ináč ako bežné materské školy, prostredníctvom „prenesených kompetencií“ a preto, čo sa týka financovania, sa ich tieto riadky netýkajú.

Úroveň štátu

Každý pracujúci človek platí dane. Každoročne sa výnos z daní fyzických osôb spočíta a následne sa prerozdeľuje obciam a vyšším územným celkom, teda orgánom územnej samosprávy. Z celkovej čiastky, ktorú dostanú obce, sa obciam až  40% z výnosu daní vyčlení na školstvo.

Napríklad:

V kalendárnom roku 2019 bol výnos z daní určený obciam 2 179 532 000€, z toho 40% pre školstvo znamená sumu 871 812 800 € (vypočítajte 0,4 x 2 179 532 000).

Aby bolo jasné, koľko ktorej obci treba peňazí poslať, treba vypočítať podiel financií na jedného žiaka/dieťa, z ktorého budeme vychádzať pri ďalšom určení výšky príspevku na jedno dieťa na rok 2019. Prepočítaný podiel žiakov na rok 2019 je celkom divoké číslo, až 9 296 272,4. Tento sa prepočítava podľa koeficientu pridelenému konkrétnemu typu zariadenia, či školy (iný má MŠ, ZUŠ, CVČ).

Východiskové štatistické údaje a podiel obcí na výnose DPFO pre rok 2019 nájdete na stránke Ministerstva financií SR:

Rekapitulácia:

 • výnos dane z príjmov fyzických osôb pre rok 2019: 2.179.532.000,00 €
 • prepočítaný počet žiakov: 9.296.272,4
 • časť určená na školstvo: 40% z podielových daní

Výpočet jednotkového koeficientu: (0,40 x výnos dane z príjmov fyzických osôb/prepočítaný počet žiakov  k 15.9.2018 ), t.j. (0,40 x 2.179.532.000 €) : 9.296.272,4 = 93,78 eur na dieťa.

So získaným číslom 93,78 sa ďalej pracuje v závislosti od toho, pre aký druh školského zariadenia, či školy chceme financie vypočítať. Nás v tomto článku zaujíma len materská škola.

Koeficienty

Materská škola má tak ako iné zariadenia, určený. v Prílohe č. 3 k nariadeniu vlády č. 668/2004 Z. z.  svoj koeficient, podľa ktorého sa vypočíta základný objem finančných prostriedkov určený na rok na jedno dieťa zapísané v materskej škole. Ten „náš“ je 27,3 a zvyšuje sa neúmerne s počtom detí, ak ich má materská škola menej ako 25 podľa metodiky, ktorú určuje tabuľka 2. tejto prílohy:

Ukážka výpočtu:

 • počet detí v obecnej MŠ do 10, potom sa spočíta 27,3 + zvýšenie 20,6 = koeficient 47,9 x prepočítaný podiel výnosu dane na žiaka 93,78 = obec dostane 4 492,06 € na rok na jedno dieťa v materskej škole,
 • počet detí v obecnej MŠ do 11, potom sa spočíta 27,3 + zvýšenie 17,6 = koeficient 44,9 x prepočítaný podiel výnosu dane na žiaka 93,78 = obec dostane 4 210,72 € na rok na jedno dieťa v materskej škole,
 • počet detí v obecnej MŠ 12, potom sa spočíta 27,3 + zvýšenie 15 = koeficient 42,3 x prepočítaný podiel výnosu dane na žiaka 93,78 = obec dostane  3 966,89 € na rok na jedno dieťa v materskej škole
 • počet detí v obecnej MŠ 13, potom sa spočíta 27,3 + zvýšenie 12,9 = koeficient 40,2 x prepočítaný podiel výnosu dane na žiaka 93,78 = obec dostane  3 769,95 € na rok na jedno dieťa v materskej škole
 • a tak ďalej stále menej a menej až po počet detí 25, kedy sa koeficient zvyšuje len 27,3 + 0,5 koeficient 27,8 x prepočítaný podiel výnosu dane na žiaka 93,78 = obec dostane  2 607 € na rok na jedno dieťa v materskej škole.

Ak je počet detí v celej obecnej MŠ nad 25, čo je najbežnejší prípad na Slovensku, koeficient pre MŠ ostáva bez navýšenia na úrovni 27,3 x prepočítaný podiel výnosu dane na dieťa 93,78 = obec dostane  2560,19 € na rok na jedno dieťa v materskej škole

Úroveň obce

Peniaze v tejto výške prichádzajú každý mesiac na účet obce. A čo ďalej?

 „Obce dostávajú do vlastných príjmov z daní fyzických osôb napočítané finančné prostriedky na všetky deti materskej školy bez ohľadu na to, z akej sú obce. Teda na všetky deti, ktoré boli uvedené pri zbere údajov vo výkaze škôl (MŠVVŠ SR) 40 – 01 k 15. 9. predchádzajúceho kalendárneho roka.“ (s.6 tu).

Lebo je to tak – na účet mesta, či obce prichádzajú mesačne peniaze 1/12 z celkového objemu na všetky deti, ktoré navštevujú materské školy bez rozdielu zriaďovateľa (obecné, súkromné, či cirkevné). Dôležité je vyvrátiť aj populárny mýtus, že obec dostáva z podielových daní financie len na deti, ktoré majú trvalý pobyt na jej území, čo vôbec nie je pravda a kto takto argumentuje, tak to robí buď z neznalosti alebo vás z čistej chladnej vypočítavosti zavádza.

Obec môže použiť na financovanie originálnych kompetencií v školstve väčšiu aj menšiu časť ako jej určuje výpočet. O objeme poskytovaných finančných prostriedkov rozhoduje obecné zastupiteľstvo, obec či mesto vydá príslušné VZN, v ktorom určí výšku príspevku na mzdy a dotácie pre zariadenia zriadené obcou aj zariadenia zriadené cirkvou, fyzickou, či súkromnou osobou.“ (s. 4 ods.9 tu)

Čo sa týka súkromných a cirkevných materských škôl, obec im poskytne z finančných prostriedkov poukázaných podľa zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov najmenej vo výške 88% zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Mnohé obce sa tejto spodnej hranice striktne držia, no sú aj obce,  ktoré vnímajú materskú školu bez ohľadu na jej zriaďovateľa a súkromným aj cirkevným materským školám poskytujú rovnaký objem finančných prostriedkov ako „svojim“ materským školám, teda im dávajú 100 %. No nemusí to byť 100% príspevku, ktorý príde z podielových daní.

Ako si ukážeme ďalej, mnohé obce sa rozhodnú „trošku“ na deťoch ušetriť a na úkor materských škôl investujú do chodníkov, námestí, obecných kultúrnych domov, sponzorovania športovcov atď. Na druhej strane ale treba kvôli objektívnosti povedať aj to, že sú mnohé obce, ktorým na rozvíjaní materských škôl a na blahu ich najmenších obyvateľov naozaj záleží a materské školy dofinancujú zo svojich rozpočtov. Do hry vstupujú samozrejme faktory ako finančná náročnosť prevádzky budov, mzdové ohodnotenie zamestnancov, prevádzka školských jedální a podobne.

Malý prehľad o tom, ako obce prispievajú na prevádzku a mzdy materských škôl si pozrite v tabuľke, ktorú som vytvorila z verejne dostupných zdrojov. Čísla si môžete overiť kliknutím na názov obce, otvorí sa Vám príslušné všeobecne záväzné nariadenie. Pri prezeraní tabuľky si spomeňte na informácie z predchádzajúcich riadkov, že ak je počet detí v obecnej MŠ nad 25, čo je najbežnejší prípad na Slovensku, koeficient pre MŠ ostáva na úrovni 27,3 x prepočítaný podiel výnosu dane na žiaka 93,78 = obec dostane  2 560,19 € na jedno a na každé dieťa v materskej škole bez ohľadu na zriaďovateľa materskej školy zriadenej na jej území. V obciach, kde je počet detí 25 a nižší, je to viac.

Obec Príspevok na dieťa v obecnej MŠ (v eurách) Príspevok na dieťa v MŠ iného zriaďovateľa – cirkevná, súkromná (v eurách)
Janovce 2825
Hamuliakovo 2560,19
Poprad 2600 2600
Banská Bystrica 2199,20 1979,28
Nové mesto nad Váhom 2 680,00 2 546,00
Ondavské Matiašovce 2 301,37
Martin 2 484,30 2 186,73
Trenčín 2556,69 2249,89
Trebišov 2881,42 2535,65
Nitra 2342,40 2061,20
Stankovany 2808,90
Rožňava 2400 2112
Prešov 2560,10 2560,10
Sečovce 2511,6
Komjatná 2953
Žabokreky 2.560,194
Púchov 2560,20 2252,98
Nová Baňa 3712,93
Žilina 2560,19 2034,17
Žiar nad Hronom 2 598 2286
Veľký Krtíš 2 074,80
Lučenec 2 239,00 2 060,00
Topoľčany v mestskej časti Veľké Bedzany

3264,90

 

Topoľčany MŠ Ul. J. Kráľa, Ul. Tribečská 2703/10 a Ul. Škultétyho

 

2379,00

Topoľčany MŠ Ul. Tribečská 2633/12, Ul. Ľ. Fullu, Ul. Gagarinova, MŠ Ul. lipová, ZŠ s MŠ Ul. Gogoľova 2428,60
Topoľčianky 3538,42
Bánovce nad Bebravou 2 423,00 2.132,24

Pozn. Prehľad je len ilustračný a má informačný charakter bez zámeru, vzorka je náhodná. Ak v stĺpci chýba údaj, na území obce nie je zriadená cirkevná ani súkromná materská škola.

Štátna dotácia alebo príspevok na výchovu a vzdelávanie pre deti rok pred plnením školskej dochádzky

 Ďalším finančným zdrojom je tzv. príspevok na výchovu a vzdelávanie detí rok pred plnením školskej dochádzky alebo pre deti, ktoré sú členmi domácnosti, ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa § 6b zákona č. 597/2003 Z. z.. a to bez ohľadu na vek. Peniaze musí dostať každá materská škola, obecná, cirkevná, zriadená fyzickou, či právnickou osobou a to v plnej výške na každé dieťa v sume na cent ako ho dostane zriaďovateľ prostredníctvom okresného úradu v sídle kraja zo štátneho rozpočtu.

Účelom tohto príspevku je zabezpečiť prostriedky priamo pre výchovu a vzdelávanie detí, teda nie na „kúrenie a svietenie“. Nebolo totiž vždy takou samozrejmosťou, že z peňazí, ktoré zriaďovateľ na túto skupinu detí v materskej škole dostal, tieto prostriedky aj poskytol materskej škole. Často sa ignorovalo, že v materských školách sa nielen „kúri a svieti“ ale div sa svete, aj vychováva a vzdeláva. Prispieť deťom na vybavenie pomôckami, hračkami, materiálom, či na exkurziu, plavecký kurz, bola pre zriaďovateľa len možnosť, nie povinnosť a viete ako to je, keď sa niečo nemusí. Pokus zmariť účelovú viazanosť tohto príspevku sme tu mali aj v roku 2017, našťastie aj vďaka intervencii profesijných organizácií a svedomiu poslancov bolo toto zamýšľané zrušenie účelovosti príspevku na výchovu a vzdelávanie zmarené.

Príspevok na výchovu a vzdelávanie možno použiť na aktivity súvisiace s výchovou a vzdelávaním detí a to len na (zdôrazňujem explicitne účelovo viazané):

 • na osobný príplatok alebo odmenu zamestnancov materskej školy, ktorí sa podieľajú navýchove a vzdelávaní detí (myslí sa tým detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky a detí, ktoré sú členmi domácnosti, ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi)
 • na vybavenie miestnosti určenej na výchovu a vzdelávanie detí (myslí sa tým detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky a detí, ktoré sú členmi domácnosti, ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi)
  1. didaktickou technikou,
  2. učebnými pomôckami,
  3. kompenzačnými pomôckami,
 • na úhradu nákladov súvisiacich s pobytom detí (myslí sa tým detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky a detí, ktoré sú členmi domácnosti, ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi) na aktivitách podľa osobitného predpisu, ktorým je § 28 ods. 16 zákona č. 245/2008 Z. z. a § 9 ods. 4 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole – týmito aktivitami sú výlety, exkurzie, saunovanie, športový výcvik, pobyty detí v škole v prírode, krúžky (organizované v súlade so školským vzdelávacím programom) a ďalších aktivitách, ako napr. bábkových a divadelných predstaveniach, výchovných koncertoch organizovaných ZUŠ, príp. CVČ a pod. alebo
 • na úhradu nákladov za spotrebný materiál použitý pri výchove a vzdelávaní detí (myslí sa tým detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky a detí, ktoré sú členmi domácnosti, ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi).

Interiérové vybavenie materskej školy, ako napr. stoly, stoličky, nábytok, koberce atď. patrí k materiálno-technickému vybaveniu materskej školy. Vzhľadom na skôr uvedené, na nákup interiérového vybavenia tried nie je možné použiť finančné prostriedky pridelené zriaďovateľovi materskej školy ako príspevok na výchovu a vzdelávanie.  Príspevok na výchovu a vzdelávanie nemožno tiež použiť ani na úhradu za energie, palivo a podobne.

Informácie o aktuálnej sume príspevku pre jednotlivé materské školy sú dostupné na stránke MŠVVaŠ.

Príspevok sa vypočíta takto:

K 15.9. je každá materská škola povinná do výkazu 40-01 pre štát uviesť presný počet detí rok pred plnením školskej dochádzky vrátane detí s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a presný počet detí, ktoré sú členmi domácnosti, ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi .

Na základe tohto počtu sa vypočíta príspevok na obdobie september až december vo výške súčinu 4-násobku objemu finančných prostriedkov pripadajúceho na 15 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa) platnej k 1. septembru príslušného kalendárneho roka a počtu detí materskej školy, teda pre rok 2019 4 x (95,96 x 0,15) x počet predškolákov v MŠ vrátane detí s odloženou školskou dochádzkou. Tento príspevok príde na účet obcí približne v novembri a tie sú povinné ho poskytnúť materským školám v plnej výške na cent. Následne na začiatku nového roka príslušného školského roka (teda v roku 2020 školského roka 2019/2020) prídu na účet obce finančné prostriedky na ďalších osem mesiacov školského roka – január až august, ktoré sa počítajú podobne, avšak ako súčin 8-násobku objemu finančných prostriedkov pripadajúceho na 15 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa) platnej k 1. septembru príslušného kalendárneho roka a počtu detí materskej školy, teda ako sa nezmení suma životného minima, tak 8 x (95,96 x 0,15) X počet predškolákov v MŠ vrátane detí s odloženou školskou dochádzkou. Aj tieto prostriedky sú povinné poskytnúť materským školám v plnej výške na cent. Vždy a v každom prípade musia byť použité len na výdavky uvedené vyššie.

Napríklad:

V školskom roku 2019/2020 je počet detí v materskej škole 66, z toho 20 detí rok pred plnením školskej dochádzky. Príspevok na výchovu a vzdelávania pre predškolákov, za predpokladu, že sa nezmení výška životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa, bude:

4 x (14,39 x 20) = 1151,20 € za september až december

8 x (14,39 x 20) = 2302,40 za január až august

Spolu môže teda materská škola počítať so sumou 3453,60 € za rok.

Pozn. Výpočet je informačný a odvíja sa od reálnej výšky životného minima určenej na jedno nezaopatrené dieťa na konkrétny kalendárny rok.

Všimnite si prosím, že takýto príspevok materská škola dostane výhradne na deti rok pred plnením školskej dochádzky. dochádzky a na deti, ktoré sú členmi domácnosti, ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. Ak v konkrétnej materskej škole, v danom školskom roku, nie je ani jedno dieťa, ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky a ani žiadne dieťa, ktoré je členom domácnosti, ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,  častokrát tieto materské školy dostávajú od zriaďovateľa len finančné prostriedky na „kúrenie a svietenie“. Problém ale majú aj materské školy s nižším počtom tried, ktoré majú často pomerne málo predškolákov (1 – 3). Z príspevku na výchovu a vzdelávanie na taký nízky počet detí nevykryjú ani nákup učebných pomôcok, či spotrebného materiálu napr. na výtvarné činnosti detí, nie to ešte ostatné v zákone spomenuté položky.

Pre deti, ktoré majú menej ako 5 rokov, sa preto v mnohých obciach (čo sa týka financovania) len kúri a svieti. Neexistuje žiadny účelovo viazaný príspevok na výchovu a vzdelávanie detí do 5 rokov. Toto treba opakovať, pripomínať a hlavne vyriešiť, ak to s podporou predprimárneho vzdelávania na Slovensku myslíme vážne.

Na tomto mieste chcem upriamiť pozornosť na zmenu, ktorú prinesie zákon 209/2019 Z.z., ktorý v súvislosti so zavedením povinného predprimárneho vzdelávania prináša navýšenie tohto príspevku z 15 % na 43,75 % pre deti, pre ktoré bude predprimárne vzdelávanie povinné ale nie pre deti, ktoré sú členmi domácnosti, ktorej členovi sa poskytuje pomoc  v hmotnej núdzi. Navýšenie by zmenilo náš ilustračný výpočet zo sumy 3 453,60 € za rok na 10 075,8 €. Ak však uvážime, že tieto prostriedky majú byť s hlasno deklarovaným trendom inklúzie v materských školách použité na toto všetko, čo je uvedené v zákone, neveríte vlastným očiam. Pôvodný návrh znel totiž 88 %. Čo by znamenalo v našom ilustračnom príklade sumu 20 266,75 €. Toto všetko by sme vraj mohli zo spomínaného príspevku od roku 2021 „utiahnuť“ [citujem z už schváleného znenia zákona (§ 6b ods. 7)].

 „Finančné prostriedky pridelené zriaďovateľovi podľa odseku 1 písm. a) možno použiť na aktivity súvisiace s výchovou a vzdelávaním detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, a to len na

a) osobný príplatok alebo odmenu pedagogických zamestnancov materskej školy podľa osobitného predpisu, ktorí sa podieľajú na výchove a vzdelávaní detí,predpisu,23h) ktorí sa podieľajú na výchove a vzdelávaní detí,

b) zabezpečenie pedagogického asistenta pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,

c) zabezpečenie odborných zamestnancov materskej školy, ktorí sa podieľajú na výchove a vzdelávaní detí

d) individuálne vzdelávanie detí,

e) vybavenie miestnosti určenej na výchovu a vzdelávanie detí

 1. didaktickou technikou,
 2. učebnými pomôckami,
 3. pracovnými zošitmi a pracovnými listami,
 4. kompenzačnými pomôckami,

f) úhradu nákladov súvisiacich s pobytom detí na aktivitách podľa osobitného predpisu,23ha)

g) úhradu nákladov za spotrebný materiál použitý pri výchove a vzdelávaní detí,

h) vybavenie exteriéru materskej školy

 1. záhradným náradím, náčiním a hrovými prvkami na rozvíjanie pohybových schopností a zručností detí,
 2. učebnými pomôckami na rozvíjanie prírodovednej gramotnosti a matematickej gramotnosti detí.“

Ak sa v tejto veci nič nezmení, riaditelia sa budú musieť rozhodnúť, či zamestnajú jedného veľmi skromného asistenta, zaplatia učiteľovi za individuálne vzdelávanie dieťaťa v domácom vzdelávaní, alebo investujú do rozvíjania prostredia materskej školy. Buď alebo. Nedá sa mať všetko, deti sú nám proste „drahé“.

Rodičia a zákonní zástupcovia prispievajú tiež

Ďalším zdrojom finančných prostriedkov v materských školách zriadených obcami (v súkromných a cirkevných materských školách je to inak) sú príspevky zákonných zástupcov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom detí v materskej škole. Od príspevku sú „oslobodené“ deti, ktoré majú rok pred plnením školskej dochádzky, bez ohľadu na vek deti rodičov v hmotnej núdzi, deti umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu (detského domova, profesionálnej rodiny), deti, ktoré majú prerušenú dochádzku do materskej školy (§ 28, ods. 6,7).

O určení výšky príspevku hovorí § 28 odsek 5 zákona 245/2008 Z.z. (školský zákon) a jeho výška je úplne v kompetencie obce. Príspevok možno požadovať len od rodiča/zákonného zástupcu dieťaťa, ktoré má vydané rozhodnutie o prijatí dieťaťa do materskej školy a zároveň do 15. septembra príslušného školského roku aj fyzicky začalo navštevovať materskú školu na základe čoho ho zriaďovateľ uviedol v počte detí vo výkaze Škol (MŠ SR) 40 – 01 o počte žiakov základných umeleckých škôl, detí materských škôl a školských zariadení a poslucháčov jazykových škôl v územnej pôsobnosti obce podľa stavu k 15. septembru. (s. 25 tu) Jeho výška je rôznorodá, nájdu sa obce, ktoré vyberajú mesačne 5 €, nájdu sa obce, ktoré vyberajú 16 €, aj obce, ktoré sa pokúšajú vyberať 250 €.

V mnohých mestách a obciach je tento príspevok pre všetky deti jednotný, tak ako to má byť, keďže je financovanie materských škôl také aké je, že teda v ňom nehrá rolu napríklad trvalý pobyt detí, či ich rodičov, ani vek detí, ani to či ide čas školského vyučovania alebo čas prázdnin, a už vôbec nie to, či napr. rodičia zaplatili miestne dane alebo za odvoz smetí (dobre čítate, aj takéto bizarnosti sa na Slovensku nájdu). Niektoré obce však diferencujú tento príspevok podľa trvalého pobytu dieťaťa alebo jeho rodičov, podľa jeho veku, dokonca podľa toho, či ide o jedno, či viac detí z rodiny, ktoré materskú školu navštevujú, alebo či ide o zamestnanca organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, v tomto sú obce celkom tvorivé. Tieto dôvody určovania rôznej výšky príspevku nemožno považovať za súladné s platným právnym stavom aj keď sa  legitimitu svojich postupov obce všemožne snažia dokazovať a obhajovať, dokonca aj v médiách. Tu sa opäť natíska otázka, čí sú naozaj materské školy pre všetky deti, alebo sa majú stať len privilégiom niektorých detí, či majú byť výborným zdrojom nekontrolovaných financií?

Veľmi podrobné vysvetlenie ako sa má a nemá určovať výška príspevku zákonných zástupcov a prečo má byť jednotná, podáva napríklad dôvodová správa časť B k návrhu zákona o povinnom predprimárnom vzdelávaní na strane 2.

V cirkevných a súkromných materských školách je možné poskytovať výchovu a vzdelávanie za úhradu. Teda príspevok si takáto materská škola určí sama bez obmedzenia, ktoré platia pre obecné materské školy. Výška príspevku v súkromnej či cirkevnej  materskej škole je veľmi rozličná, od porovnateľnej s obecnou materskou školou až po príspevok vo výške niekoľkých stoviek eur. Napriek zákonnému obmedzeniu, v niektorých najmä súkromných materských školách  tento príspevok platia aj rodičia predškolákov v plnej výške, alebo len s malým rozdielom.

Finančné zdroje získané mesačne z týchto príspevkov sa zväčša v prípade obecných materských škôl bez právnej subjektivity využijú na náklady spojené s prevádzkou materskej školy, disponuje nimi v plnej výške zriaďovateľ. Existujú materské školy, ktoré príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovou a vzdelávaním dostanú v plnej výške späť a môžu ho využiť pre vlastné potreby podľa uváženia – na nákup výtvarného materiálu, spotrebného materiálu, služby, čistiace prostriedky a podobne. No zďaleka to nie je pravidlom.

Na čom sa šetrí a nemalo by sa

Zo všetkých strán počúvame, že materské školy nemajú dosť financií a treba šetriť. Šetrenie je síce cnosť, no často sa šetrí tam, kde sa nemá. Niekoľko ukážok z praxe:

 • v niektorých obciach sa prijímajú prednostne nízko kvalifikované učiteľky, ktorých mzdy menej zaťažujú rozpočet,
 • v niektorých obciach sa prijímajú dokonca nekvalifikované „učiteľky“, čo umožňuje dobiehajúci „starý“ aj „nový“ zákon o pedagogických zamestnancoch, ktoré najmenej zaťažujú rozpočet,
 • niektorí zriaďovatelia a zamestnávatelia (mestá, obce, či súkromníci) bránia učiteľkám v profesijnom rozvoji a vzdelávaní všelijakými prefíkanými pravidlami, či priamymi zákazmi (medzi štyrmi očami), čím im znemožňujú získanie príplatkov, profesijný rozvoj, či kariérny rast, čo sa „pozitívne“ odrazí na rozpočte,
 • niektorí zriaďovatelia a zamestnávatelia šetria na osobných príplatkoch zamestnancov, buď im nedávajú žiadne, alebo len minimálne, ktoré ich celkom isto nemôžu motivovať k lepším výkonom,
 • niektorí zriaďovatelia a zamestnávatelia šetria na  príplatkoch za riadenie riaditeľkám a zástupkyniam, ktoré sú v niektorých obciach a mestách také nízke, že riaditeľ vyzerá ako blázon, keď ich výšku prezradí napríklad kolegyniam riaditeľkám z iného mesta (príklad zo života 57 € v hrubom za riadenie štvortriednej materskej školy bez právnej subjektivity),
 • niektoré materské školy sú z dôvodu veľmi nízkeho prídelu financií na všeobecný materiál a služby donútené prosiť zákonných zástupcov o dopĺňanie prostriedkov na udržanie osobnej hygieny (toaletný papier, servítky, mydlo a podobne), či čistiacich prostriedkov, na kopírovacie služby, tonery, kancelárske potreby.
 • niektoré materské školy sú z dôvodu veľmi nízkeho alebo žiadne príspevku na výchovu a vzdelávanie a zároveň absencie prostriedkov od zriaďovateľa nútené žiadať náhradu príspevku od rodičov tak aby zabezpečili každodennú výchovu a vzdelávanie – pastelky, výtvarné pomôcky, dokonca označené meno dieťaťa.

Kolegyne z praxe majú takýchto príkladov v zásobe iste veľké množstvo. Uviedla som len niektoré, vynaliezavosť v tejto oblasti je tiež pestrá. Chcem však podotknúť, že sa zďaleka netýka všetkých zriaďovateľov, či zamestnávateľov. Sú to len smutné príklady zlej praxe.

Záver

Dočítať sa na koniec tohto príspevku znamená zrejme veľký záujem o túto tému. Nie je to téma jednoduchá a všetka česť, ak ste sa ňou prehrýzli. Čo myslíte po jeho prečítaní? Je takéto financovanie MS udržateľné? Nie je naozaj čas úplne zmeniť systém financovania škôl vrátane systému a zdrojov financovania MS. Je ešte stále na mieste financovať materské školy ako originálne kompetencie? Uvažovalo sa nad tým už mnohokrát, no akosi nie je vôľa sa do tejto zmeny pustiť. Prečo?

Čo sa týka financovania materských škôl, teda financovania zabezpečenia kvalitnej výchovy a vzdelávania našich detí, nemalo by byť predmetom handrkovania, politikárčenia ani vypočítavosti. Materské školy a teda deti v nich majú dostať to, čo potrebujú a tým je podnetné, bezpečné a kvalitné prostredie, v ktorom sa môžu realizovať, aktívne učiť a hrať, výbornú stravu, vzdelaných a vzdelávajúcich sa  učiteľov, pomáhajúcich dospelých, ktorí robia svoju prácu radi a ktorá ich uživí, didaktické a kompenzačné pomôcky bez toho, aby riaditelia museli voliť „buď alebo“. Rozpočet treba prispôsobovať potrebám materských škôl, nie materské školy rozpočtu.  Deti sú úplne bez nadsázky naša budúcnosť. Investujeme do nich a dajme im, čo potrebujú.  Nech aspoň ony nie sú predmetom politického boja a ekonomickej vypočítavosti. Lebo spoločnosť je taká dobrá a taká perspektívna ako dobre a  perspektívne investuje do svojich detí.

 

Zdroje: Všetky zdroje sú uvedené priamo v texte prelinkovaním.

Teraz najčítanejšie

Michaela Vargová

Venujem sa predškolskej pedagogike. Aktuálne som riaditeľkou jednej milej materskej školy, ktorú mám veľmi rada. a predsedníčkou OZ Rada pre rozvoj materských škôl. Náš ľudský svet vo svete prírody ma fascinuje. Na zázraky neverím.