Denník N

Územný plan náš každodenný, zbav nás všetkého zla…

Dnes nás čaká ďalšie z pravidelných a plánovaných zasadnutí nášho zastupiteľstva vo Hviezdoslavove, už druhého počas letných prázdnin, čím sme tromfli aj väčšinu okresných miest v tejto malebnej krajine. Poslanci ma niekedy musia neznášať, ale čo sa dá robiť. V júli bolo treba schváliť novú základnú školu s telocvičňou a zmluvu na zámenu pozemkov, dnes potrebujeme odsúhlasiť stravovanie pre 111 našich škôlkarov od septembra, interiérové vybavenie do ich novej materskej školy, alokovanie peňazí na prímestskú autobusovú dopravu, či zadania pre spracovania urbanistických štúdií ďalších investičných projektov.

Pri týchto zadaniach ešte chvíľu zostaneme, lebo sú dôležité a bez nich sa nepohneme.

Pretože Územný plán.

Predmetné pozemky nachádzajúce sa v katastrálnom území Hviezdoslavova sú v právoplatnom Územnom pláne a jeho Zmenách a doplnkoch označené ako rozvojové plochy. V právoplatnom územnom pláne obce Hviezdoslavov bolo stanovené spracovanie urbanistickej štúdie (ďalej aj ako „UŠ“) pre tieto lokality. Podľa stavebného zákona a vyhlášky 55/2001 musí byť pred spracovaním Urbanistickej štúdie najskôr spracované Zadanie urbanistickej štúdie, ktoré určí najmä obsah a rozsah štúdie. Platný Územný plán hovorí, že Zadanie schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Hviezdoslavov.

Mnohí ľudia stále nechápu, že proti právoplatnému Územnému plánu sa bojuje len veľmi ťažko.

Bez ohľadu na to, ako diletantsky bol ten náš pred vyše desiatimi rokmi urobený.

Je právoplatný.

Perie však rozhodne nepredáme ľahko. Aby sme transparentnosti a efektívnej správe vecí verejných učinili zadosť, tak sme sa rozhodli verejne prerokúvať (aj na webe obce v príslušnej kategórii) nielen samotné vypracované urbanistické štúdie, ale už aj ich samotné zadania.

Proces obstarania UŠ je teda vo Hviezdoslavove od môjho nástupu nasledovný:

1)        Spracovanie a predloženie Návrhu zadania UŠ. Rozsah tohto zadania je stanovený v ods. 1) § 3 vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Zb. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii. Týmto investor iniciuje zahájenie procesu. Návrh zadania prejde najprv prerokovaním na príslušnej Komisii zriadenej pri OZ, ktorá vydá (ne)odporúčacie stanovisko zastupiteľstvu. Stavebná komisia môže odporučiť, aby sa zasadnutie OZ, na ktorom sa Návrh zadania prerokuje a (ne)súhlasí, uskutočnilo až po ukončení verejného pripomienkovania.

2)        Prerokovanie a odsúhlasenie Zadania UŠ (odsúhlasujú najmä obce, mesta a samosprávne kraje) v zmysle ods. 3) § 4 stav. zákona: „Obsah a rozsah urbanistickej štúdie sa určuje v jej zadaní, na ktoré dáva súhlas orgán územného plánovania, ktorý garantuje štátne, regionálne, resp. komunálne záujmy.“ Obecný úrad informuje o Zadaní verejnosť transparentným 15-dňovým vyvesením Návrhu zadania (ktoré môže verejnosť pripomienkovať) na webovom sídle obce a úradnej tabuli obce. OZ vyjadrí so Zadaním (ne)súhlas na svojom zasadnutí, v súlade s dikciou Územného plánu.

3)        Spracovanie UŠ autorizovaným architektom v zmysle ods. 2), § 3 vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Zb. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii v súlade so zadaním v rozsahu:

  1. a) textová časť vrátane doplňujúcich tabuliek a grafov,
  2. b) grafická časť.

4)        Predloženie UŠ investorom, jej zverejnenie  na obvyklom mieste opäť po dobu ďalších 15 dní, prerokovanie UŠ obecným zastupiteľstvom a vzatie UŠ na vedomie s vyhodnotením pripomienok poslancov a občanov k UŠ (ak nejaké sú) a formulovaním odporúčaní pre Stavebný úrad. Týmto obec posúva proces do pôsobnosti Stavebného úradu obce (v odôvodnených prípadoch je možnosť verejného zhromaždenia, o čom bude verejnosť min. 7 dní vopred informovaná) a odporúčania obce, ktoré vzišli z procesu pripomienkovania UŠ budú tvoriť podklad  pre vyjadrenie obce k projektovej dokumentácii v územnom konaní a tiež jeden z podkladov ku ktorým bude stavebný úrad prihliadať pri formulovaní územného rozhodnutia. 

Je teraz na investorovi či si počká na uznesenie OZ, že berie UŠ na vedomie a odporúčania obce zapracuje do projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, alebo už bude mať PD pripravenú a podá žiadosť na Stavebný úrad už skôr. V prípade vážnejších nezrovnalostí však riskuje prerušenie, alebo dokonca zastavenie konania až do vyriešenia sporných problémov…

Ľudia majú právo sa vyjadriť a my ich chceme počúvať a spolupracovať.

Občan je u nás vždy na prvom mieste. Pokiaľ tu budem ja, nič sa na tom nemení…

Transparentne, progresívne a slušne.

 

P.S.: Sledovať ma môžete tu, veľmi ma to poteší:

https://www.facebook.com/ZaLepsiHviezdoslavov

Marek Lackovič

Novozvolený progresívny starosta najrýchlejšie rastúcej obce na Slovensku - Hviezdoslavova. Kým veľká časť samospráv sa z prírastku obyvateľstva teší, v prípade Hviezdoslavova je situácia iná. Obec, dnes už s vyše 4.000 obyvateľmi, mnohými neslávne prezývaná aj ako najväčší bratislavský satelit, vzdialená len 13 kilometrov od prvej tabule „Bratislava“, musí čeliť enormnému nárastu populácie. Marek Lackovič je zakladajúcim členom Progresívneho Slovenska a donedávna bol aj jeho trnavským predsedom. Predsedovania sa vzdal bezprostredne po zvolení za starostu, aby naplno sedel len na jednej stoličke. 20. septembra 2019 bol Hviezdoslavov pod jeho 10-mesačným vedením ocenený prestížnou Cenou pre otvorenú samosprávu za rok 2019, ktorú udeľuje Združenie občanov miest a obcí Slovenska. Po roku bol Hviezdoslavov na ocenenie nominovaný opäť.