Denník N

Tankodrómy v meste: Ako riešiť výtlky na Odkaze pre starostu?

Prekážkou pre opravy výtlkov je popri nedostatku prostriedkov aj presúvanie zodpovednosti. Používatelia Odkazu však môžu prácu samosprávam uľahčiť.

Rozbitú cesta či chodník nájdete v ktorejkoľvek obci či meste. Niekedy je príčinou zlého stavu prirodzená opotrebovanosť materiálu, inokedy zas nekvalitne vykonaná práca. Výtlky sa pritom dostávajú do pozornosti užívateľov a užívateliek Odkazu pre starostu čoraz viac. V roku 2011 sme evidovali iba 10 takýchto podnetov predstavujúcich 2,6 % z celkového počtu podnetov. Minulý rok ich bolo až 1 234 a tvorili 10,4 % zo všetkých podnetov.

Do roku 2016 si samosprávy pri výtlkoch viedli relatívne dobre a podiel vyriešených podnetov bol vyšší ako priemerná úspešnosť pri všetkých podnetoch. V predchádzajúcich dvoch rokoch sme však zaznamenali zmenu. V roku 2018 zaostáva úspešnosť riešenia podnetov oproti priemeru už o 4 %.

Faktom však je, že oprava výtlkov sa často nedá urobiť obratom. Vo všeobecnosti sa za tým skrýva napríklad nemožnosť vykonávať opravné práce v zimnom období, ktoré počasím nepraje technickým postupom. Zdržanie môže spôsobiť aj momentálna nedostupnosť vhodného typu asfaltu či prečerpannie ročného rozpočtu na tieto opravy. Aj preto sme pri analýze obsahu odpovedí samospráv v diskusiách pod týmito podnetmi vo viac ako polovici prípadov, kedy hovorili o zaradení konkrétneho výtlku do harmonogramu opráv, nenašli informáciu o konkrétnom alebo aspoň približnom čase, kedy môžu užívatelia rátať s vyriešením podnetu.

Na základe rozhovorov so zástupcami samospráv zodpovedajúcimi za agendu opráv výtlkov sme vytvorili všeobecnú schému riešenia podnetov v tejto kategórii.

Na jej pozadí stojí pridelenie zodpovednosti za správu konkrétnej komunikácie v závislosti od jej typu. Vo všeobecnosti sa člení takto:

  1. Diaľnice, rýchlostné cesty – Národná diaľničná spoločnosť,
  2. cesty I. triedy – Slovenská správa ciest,
  3. cesty II. a III. triedy – starostlivosť preberá samosprávny kraj, prípadne právnické osoby ním na tento účel založené alebo zriadené  – príkladom je napríklad Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja,
  4. prejazdné úseky ciest vo vlastníctve obce, miestne komunikácie a účelové komunikácie vo vlastníctve obce – starostlivosť je na samotnej obci prípadne na právnickej osobe na tento účelom založenej alebo zriadenej,
  5. účelové komunikácie  vo vlastníctve štátu – v správe právnických osôb, ktorým celkom alebo prevažne slúžia dané komunikácie.

Ako teda môžu zadávatelia a zadávateľky podnetov dopomôcť tomu, aby bolo riešenie výtlkov čo najúspešnejšie? S čím je potrebné v prípade výtlkov rátať?

Pri pohľade na odpovede samospráv pri podnetoch ako aj prostredníctvom rozhovorov s ich pracovníkmi sme zistili, že jedným z problémov pri výtlkoch je nesprávne určenie polohy výtlku, alebo subjektu zodpovedajúceho za správu predmetného úseku. To môže viesť k presúvaniu zodpovednosti za riešenie medzi rôznymi inštitúciami, či problém nájsť konkrétny výtlk pri obhliadke.

Prvým spôsobom, ako tomu predísť, je čo najpresnejšie určiť polohu daného výtlku, napríklad prostredníctvom fotiek, z ktorých sa dá rozoznať aj okolie výtlku, či slovného popisu jeho umiestnenia a charakteristík (plocha, hĺbka a pod.).

Druhým spôsobom je prevereť si, ktorá inštitúcia nesie zodpovednosť za správu danej komunikácie, v atlase komunikácií. Atlas komunikácií nájdete na stránke https://ismcs.cdb.sk/portal/mapviewer/, kde používateľ môže vyhľadať komunikáciu sám na mape alebo s pomocou vyhľadávača v pravom hornom rohu zadaním názvu ulice a mesta (v prípade Bratislavy a Košíc okresu). Po kliknutí na predmetný úsek sa rozbalí okno obsahujúce aj označenie správcu komunikácie.

Pri výtlkoch na komunikáciách, ktoré nie sú zaradené do passportu, je však treba rátať s tým, že riešenie podnetu sa predĺži.

Okrem toho je však najčastejšie spomínaný argument zo strany zodpovedných inštitúcii na nedokončené alebo odložené opravy výtlkov nedostatok financií a priorizácia. Prednosť majú frekventovanejšie cesty a chodníky, alebo komunikácie v havarijnom stave. Nápomocné preto napokon môže byť aj lobovať priamo u  poslancov a poslankyne za príslušný volebný obvod, keďže sú zodpovední za schvaľovanie rozpočtu a jeho prípadných úprav a môžu v spolupráci so starostom zariadiť uvoľnenie dodatočných prostriedkov.

Blog je súčasťou projektu Participácia, informovanosť a tvorba verejných politík na úrovni samospráv – Odkaz pre starostu 2.0 podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez Operačný program Efektívna verejná správa.

Stiahnite si mobilnú aplikáciu Odkaz pre starostu pre Android aj iOS.

Odkaz pre starostu je projektom Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť.

Teraz najčítanejšie