Denník N

Gardistický dvojkríž je oficiálne a úradne fašistický symbol

Rovnoramenný dvojkríž v kruhu je známym symbolom polovojenskej Hlinkovej gardy. Nanešťastie neexistovalo žiadne právoplatné rozhodnutie orgánu verejnej správy, že tento symbol jednoducho nie je v poriadku. Spoluobčania obľubujúci zelené mikiny preto bez ohľadu na kontext používania argumentovali, že nejde o fašištický, ale o kresťanský, národný a slovanský symbol. Odteraz to však budú mať výrazne ťažšie. Logo používané ich najobľúbenejšou stranou totiž oficálne rozhodnutie vyhlásilo za podobné symbolom fašistickej organizácie.

Kotlebova strana si pred Vianocami 2016 podala 4 kusy prihlášok loga, obsahujúceho vždy rovnoramenný gardistický dvojkríž. Išlo o tieto variaty:

POZ 2643-2016:

POZ 2644-2016

 

POZ 2645-2016

POZ 2646-2016

V prípade gardistického dvojkríža všetci veľmi dobre vedeli, o čo ide. Slovenskú a národnú obdobu hákového kríža.  Rovnoramenný dvojkríž  používala pre fašizmus rozpustená Slovenská Pospopitosť (alebo pospolitosť?) a dokonca aj nerozpustená a aktuálne parlamentná Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko. Používanie fašistických symbolov týmito zoskupeniami vzhľadom na známe fakty a zúčastnené osoby neprekvapuje.

Kotlebova strana si chcela vytvorit úradný monopol na stranícky merchandizing – zelené mikiny, vlajky a tak ďalej. Zrejme si mysleli, že im to prejde. Mali ale smolu, že som si to všimol. Prihlášky som napadol pripomienkami a kotlebovci  sa potom snažili argumentovať v štýle Mizíkovej obhajoby, dokonca neváhali tvrdiť komunisti sú horší ako fašisti. Nevydalo. Nedávno Úrad priemyselného vlastníctva definívne rozhodol, že gardistický dvojkríž nemožno registrovať ako súčasť ochrannej známky pre rozpor s verejným poriadkom a dobrými mravmi.

Úrad priemyselného vlastníctva uviedol okrem iného:

Vo všeobecnosti platí, že zo zápisu do registra ochranných známok sú podľa § 5 ods. 1 písm. f) zákona o ochranných známkach vylúčené označenia obsahujúce napríklad rasistické, nacistické, pornografické či pohoršujúce prvky a pod.“

Porno v logu kotlebovcov nenájdeme. Rasiszmus je síce typický pre niektorých ich priaznivcov či poslancov, ale v logu taktiež nie je. Ostáva už len ten nacizmus a pohoršenie…..

Nechajme však ďalej hovoriť úradné rozhodutie:

„Orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prihlásené označenie je …. obrazovým označením, ktoré je tvorené obrazovým prvkom dvojkríža …. okolo ktorého sú do kruhu medzi dvomi sústrednými kružnicami umiestnené slovné prvky „KOTLEBA ĽUDOVÁ STRANA NAŠE SLOVENSKO“ napísané štandardným písmom veľkej abecedy v čiernom prevedení. Pokiaľ ide o grafický prvok dvojkríža nachádzajúci sa v prihlásenom označení, tento pozostáva z dvoch rovnako dlhých vodorovných ramien, ktoré sú rovnako vzdialené od temena a päty kríža.

Grafický prvok dvojkríža, vzhľadom na jeho umiestnenie a veľkosť predstavuje ústredný a vizuálne dominantný prvok prihláseného označenia, ktorý prednostne upúta pozornosť spotrebiteľov.
Znak dvojkríža s dvomi rovnako dlhými rovnobežnými ramenami umiestnený uprostred kruhu, resp. kružnice pritom ako jeden zo svojich hlavných symbolov používal v rámci svojej symboliky polovojenský poriadkový zbor známy pod názvom Hlinkova garda v období rokov 1938 až 1945, na čo správne poukázal aj prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí.

Hlinkova garda bola zriadená v rámci Hlinkovej slovenskej ľudovej strany ako pomocný orgán štátnych úradov, pričom k jej oficiálnemu založeniu došlo na valnom zhromaždení klubu Hlinkovej mládeže 28. júla 1938. Hlinkova garda sa po vzniku prvej Slovenskej republiky 14. marca 1939 aktívne podieľala na perzekúciách Čechov, Rómov, Židov a demokraticky zmýšľajúcich Slovákov, neskôr aj na deportáciách židovského obyvateľstva. Počas Slovenského národného povstania sa úderné a pohotovostné oddiely Hlinkovej gardy priamo podieľali na trestných výpravách a akciách po boku nemeckých jednotiek proti povstalcom a civilnému obyvateľstvu. Pohotovostné oddiely Hlinkovej gardy vykonávali spolu s nemeckými jednotkami vraždenie civilného obyvateľstva a  spolupracovali aj na deportáciách do koncentračných táborov. Známe sú popravy vykonané pohotovostnými oddielmi Hlinkovej gardy v Nemeckej.

Z porovnania prihláseného označenia so symbolmi používanými Hlinkovou gardou je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade nesporné, že tak ako rovnoramenný dvojkríž v kruhu, resp. v zdvojenom kruhu bol spoločným prvkom symbolov Hlinkovej gardy, ku ktorým boli pridávané ďalšie prvky v jednotlivých symboloch, prihlásené označenie rovnako v sebe zahŕňa symbol dvojkríža v kruhu. V prihlásenom označení  je tento symbol doplnený o slovné prvky „KOTLEBA ĽUDOVÁ STRANA NAŠE SLOVENSKO“ po obvode kruhu. V prípade prihláseného označenia pritom tento symbol (dvojkríž v kruhu) predstavuje vizuálne dominantný prvok.

Čo sa týka farebnosti, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že, ako je zrejmé z vyššie uvedených vyobrazení, Hlinkova garda používala symbol dvojkríža v kruhu v rôznom prevedení, a preto jeho konkrétne farebné (resp. v prípade prihláseného označenia čiernobiele) vyhotovenie nevylučuje podobnosť prihláseného označenia so symbolikou Hlinkovej gardy. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti pripomína, že so symbolikou Hlinkovej gardy sa v súčasnosti možno často stretnúť najmä v čiernobielej podobe na dobových fotografiách alebo filmových záberoch.

Vzhľadom na nepochybne zločinecký charakter pôsobenia Hlinkovej gardy a vzhľadom na zahrnutie znaku dvojkríža v kruhu, resp. v zdvojenom kruhu do prihláseného označenia, ktorý ako svoj hlavný symbol používala aj Hlinkova garda, a to aj napriek tomu, že tento je v prihlásenom označení doplnený o ďalšie, slovné prvky identifikujúce prihlasovateľa, je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade potrebné prihlásené označenie považovať za označenie, ktoré je spôsobilé poburovať a vyvolávať negatívne pocity v mysli slovenskej verejnosti, a teda za označenie, ktoré je v rozpore s verejným poriadkom a dobrými mravmi podľa § 5 ods. 1 písm. f) zákona o ochranných známkach.

Orgán rozhodujúci o rozklade pripomína, že túto zápisnú výluku možno uplatniť na akékoľvek označenie, ktoré je v rozpore s verejným poriadkom a dobrými mravmi, vrátane označení, ktoré nevyhnutne nemusia byť príliš známe širokej verejnosti, čo však neplatí v prípade symboliky Hlinkovej gardy. Symbolika Hlinkovej gardy je verejnosti známa, a to okrem iného z dobových fotografií, literatúry, vrátane školských učebníc pre základné školy, z filmov, múzejných expozícií, ale aj s ohľadom na permanentné pripomínanie si zločinov z obdobia druhej svetovej vojny v médiách (napr. pri príležitosti osláv ukončenia druhej svetovej vojny, osláv Slovenského národného povstania či pri výročiach iných udalostí z obdobia druhej svetovej vojny). Z rovnakých zdrojov (vzdelávanie na školách, literatúra, médiá, múzeá a pod.) sú širokej verejnosti známe vyššie uvedené skutočnosti ohľadne činnosti Hlinkovej gardy.

Tiež je potrebné v tejto súvislosti uviesť, že na Slovensku symbol dvojkríža v kruhu, resp. v zdvojenom kruhu používali napr. aj predstavitelia politickej strany Slovenská pospolitosť – Národná strana, ktorá bola rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. k. 3 Sž 79/2005-54 z 1. marca 2006 rozpustená z dôvodu, že svojimi stanovami a programom porušovala čl. 12, čl. 30 a čl. 33 Ústavy Slovenskej republiky, a podobný symbol používa/používalo aj občianske združenie Slovenská pospolitosť. Nápadná podobnosť nimi používaných označení, ale aj označenia používaného prihlasovateľom so symbolmi Hlinkovej gardy už bola v minulosti predmetom záujmu médií, verejne činných osôb a širokej verejnosti, čo tiež viedlo k tomu, že veľká časť verejnosti mala možnosť pripomenúť si symboliku používanú Hlinkovou gardou počas druhej svetovej vojny a zaregistrovať podobnosť týchto označení.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti, predovšetkým vzhľadom na samotný charakter prihláseného označenia a jeho podobnosť so symbolikou Hlinkovej gardy, ktorá sa podieľala na terore a zločinoch páchaných na slovenskom obyvateľstve počas druhej svetovej vojny, je potrebné prihlásené označenie považovať za označenie v rozpore s verejným poriadkom a dobrými mravmi. Je vo verejnom záujme, aby štát registráciu takéhoto označenia ako ochrannej známky nepripustil a predmetnú prihlášku ochrannej známky zamietol podľa § 5 ods. 1 písm. f) zákona o ochranných známkach.

Škoda, že takéto rozhodnutie neexistovalo v čase, keď sa na Najvyššom súde rozhodovalo o rozpustení kotlebovcov. Na druhej strane, je  vynikajúce, že konečne  máme potvrdené  čierne na bielom  že gardistický dvojkríž  je fašistický symbol. Lebo ak niečo  vyzerá ako fašista, pochoduje ako fašista a rozpráva ako fašista, tak to nebude malý vodný vták z čeľade anatidae, ale….

Foto: Matúš Tremko, under Creative Commons BY-SA 4.0 license.

Teraz najčítanejšie