Denník N

„Mičinaanikadasahensabatabolončák, boj sa Boha!“,

kričali po dzedziňe teta Anka, mama Prudentova …

Dofčilka nevim, co to vlastňe povidali,

ked sa na ňekoho ohromňe nahňevali:

„Mičinaanikadasahensabatabolončák, boj sa Boha!“,

kričali po dzedziňe teta Anka, mama Prudentova …

Je obďivuhodné, že naša súsedka si to dúhé roki pamatá,

aj ked vúbec neví, co to vlastňe znamená …

„Mičinaanikadasahensabatabolončák, boj sa Boha!“,

akorád to, že často ríkali její dvoranka, starenka Masárová.

To ešče pred ňekolko desítkama rokú sa staųo,

ftedi ve vedlajším dvori aj padesát ludzí sa pohibovaųo

a údajňe biųo v ňem skoro dicki veseųo …

Ženi f tem časi gaťki obyčajňe nenosili,

proto o žádnich mikózách aňi nechirovali,

ale ňekolko sukeň na sebje oblečené mjeli …

A ked ňekerá si na šňúru sedem gaťek vivjesiųa

no a do ví, lesik na sebje ešče další, ósmé!, nemjeųa …

tak babi, co išli okoųo ze záviscú í ríkali:

„A co Ti si herečka?!“ a pod nosem sa uškŕňali.

To o tich gaťkách víceré Smolinčanki si pamatajú,

aj tetu Anku, Prudentovú mamu, ňekeré spomínajú,

vjedzá, že často ríkaųa ňeco, co sa zapamatat nedá,

no naša súsedka, též Anka, si to velice dobre pamatá,

a úprimňe priznává, že neví co to sųovo či sųovňí spojeňí znamená:

„Mičinaanikadasahensabatabolončák, boj sa Boha!“

13.08.2019

Poznámka:

Jazyková korektúra: Andrea Danišová z obce Smolinské.

Teraz najčítanejšie

Anton Žemlička

milovník kníh i hier so slovíčkami pred rokom a pol začal premýšľať nad (ču)desnými mu(d)rovačkami prvá knižka vyšla minulý rok v decembri a ďalej v nich pokračuje na sklonku všedných dní ...