Denník N

Zamestnanie, samostatne zárobkovo činná osoba alebo právnická osoba?

Porovnanie 3 možností z hľadiska príjmov ( zamestnanie, samostatne zárobkovo činná osoba, právnická osoba). Čo je pre vás výhodnejšie?

1, zamestnanie ( výplatná páska )

v tomto je slovenský systém pomerne komplikovaný a máloktorý zamestnanec sa vo svojej výplatnej páske vyzná.

Treba rozlišovať medzi základnými pojmami:

– čistá mzda

– hrubá mzda t.j.základný plat

– superhrubá mzda t.j.cena práce

Čistá mzda je suma, ktorú dostane zamestnanec po odpočítaní všetkých poistení a daní.

Hrubá mzda je suma, ktorú má zamestnanec na zmluve ako jeho základný príjem. Z tejto sumy je 328,11 eur nezdaniteľná časť a 13,4% sú odvody ( invalidné, zdravotné, nemocenské a starobné poistenie ). Maximálny vymeriavací základ je 6.678 eur mesačne, to znamená, že v prípade ak mesačná mzda presiahne túto sumu, odvody sa platia len z 6678 eur.Z výslednej sumy je zaplatená 19% daň z príjmu.

Superhrubá mzda je celkový náklad zamestnávateľa na zamestnanca. V princípe je to navýšenie o 35,2% ku hrubej mzde. Z toho je 10% zdravotné poistenie a 25,2% sociálne poistenie. Sociálne poistenie sa skladá z nemocenského, starobného, poistenia v nezamestnanosti, úrazového, garančného a poistenia do fondu solidarity.

2, SZČO

rozlišujeme novovzniknuté SZČO a SZČO založené pred viac ako jedným rokom

Pri novovzniknutých SZČO sa platí povinný odvod do zdravotnej poisťovne vo výške 14% z minimálneho vymeriavacieho základu. SZČO si môže vybrať, pre zohľadňovanie výdajov, medzi skutočnými ( reálne výdaje zdokladované faktúrami, bločkami atď.) alebo paušálnymi výdavkami ( 60% z príjmov a nemusí dokladovať nič ). Po ukončení daňového roka/obdobia, sa od príjmov odpočítajú náklady a odvody. Takto očistený príjem sa zdaní 19% daňou zo zisku.

Ak SZČO bola vytvorená pred viac ako jedným rokom a/alebo prekročila sumu príjmov 5.724 eur ( platí pre rok 2019, t.j. obrat za 2018 ) začne platiť do sociálnej poisťovne 158,11 eur mesačne ( invalidné, zdravotné, nemocenské, starobné, úrazové, garančné poistenie ) + môže dobrovoľne ďalších 9,54 eur na poistné v nezamestnanosti. SZČO si môže vybrať, pre zohľadňovanie výdajov, medzi skutočnými ( reálne výdaje zdokladované faktúrami, bločkami atď.) alebo paušálnymi výdavkami ( 60% z príjmov a nemusí dokladovať nič ). Po ukončení daňového roka/obdobia, sa od príjmov odpočítajú náklady a odvody. Takto očistený príjem sa zdaní 19% daňou zo zisku.

Takto zdanený príjem môže byť použitý na súkromné použitie.

3, PO

Konateľ sa môže zároveň aj zamestnať na ľubovoľný úväzok ( platí odvody vo výške 48,6% z hrubej mzdy a je kompletne poistený – vzťahujú sa na neho výpočty ako v bode 1 – zamestnanec ) alebo zostane dobrovoľne nezamestnaný ( platí odvod 66,78 eur mesačne a má iba povinné zdravotné poistenie ).

Po ukončení daňového roka/obdobia sa od príjmov odpočítajú skutočné náklady a odvody. Následne sa rozdiel zdaní 21% daňou.

Takto zdanený príjem ešte nemôže byť použitý na súkromné použitie ale môže sa vyplatiť ako dividenda/podiel na zisku a zdaní sa 7% zrážkovou daňou. Až následne môže byť súkromne používaný.

Konkrétny príklad pri sume 1.000 eur mesačne ako príjem na zmluve ( hrubá mzda zamestnanca ) alebo na faktúre ( pre SZČO alebo P.O.):

1, zamestnanie

Zamestnanec dostane čistú mzdu 763,81 eur. Zamestnávateľ má celkový náklad 1.352 eur.

výhody: zamestnanec má všetky poistenia, 2 mesačná výpovedná doba ( alebo 3-mesačná po odpracovaní 5 rokov ), 1-3 mesačné odstupné podľa počtu odpracovaných rokov a formy ukončenia PP, platená dovolenka, prvých 10 dní PN platí zamestnávateľ,platené prekážky v práci, tzv. paragrafy – 7 dní na seba + 7 dní na členov rodiny, príspevok zamestnávateľa na stravu.

nevýhody: nižšia suma čistého príjmu pre zamestnanca, vyššie náklady pre zamestnávateľa, zamestnanec si nemôže započítať žiadne výdaje

Ročný čistý príjem zamestnanca je 9.165,72 eur.

Ročný náklad zamestnávateľa je 16.224 eur.

2, SZČO

Na účet dostane 1.000 eur, t.j.12.000 eur ročne. V prípade novovzniknutej spoločnosti zaplatí na povinných odvodoch 801,36 eur ( 12×66,78 ) a uplatní si paušálne výdavky 60% čiže 7.200 eur. Nezdaniteľná časť bude 3.937,32 eur ( 12×328,11 ). V tomto prípade je základ dane 61,32 eur a ten sa zdaní 19% sadzbou. Čiže celkovo zaplatí SZČO za jeden rok 813,01 eur ( 11,65 daň + 801,36 odvody ).

výhody: nižší náklad pre zamestnávateľa/odberateľa, môže používať peniaze na súkromné účely, môže si dávať rôzne výdaje ako daňovo odpočítateľnú položku

nevýhody: ručí za prípadné pokuty a pod.celým svojím majetkom. Nemá platené PN, dovolenky, žiadne odstupné.

Ročný čistý príjem SZČO je 11.186,99 eur ( v prípade novovzniknutej SZČO ) alebo 9.301,32 eur ( v prípade SZČO založenej pred viac ako jedným rokom, ktorá zaplatí navyše 158,11 eur x 12 mesiacov sociálne odvody do SP ).

Ročný náklad odberateľa je 12.000 eur.

3, PO

Na účet dostane 1.000 eur t.j.12.000 eur ročne.

Môže si uplatniť iba skutočné výdavky ( napr.mzdy, odvody, faktúra za telefón, automobil, pohonné hmoty atď. ).  Suma zostávajúca po odpočítaní nákladov od príjmov spoločnosti sa zdaní 21% daňou ( nie je tu nezdaniteľná časť, tá sa vzťahuje len na mzdu, ktorú si bude konateľ vyplácať a stanoví si sám jej výšku ) a ak sa vypláca ako dividenda/podiel na zisku, zdaní sa ešte 7% zrážkovou daňou.

výhody: nižší náklad pre zamestnávateľa/odberateľa, môže si dávať rôzne výdaje ako daňovo odpočítateľnú položku. Ručí za prípadné pokuty a pod.iba do určitej výšky ručenia.

nevýhody: vyššie zdanenie oproti SZČO, nemá žiadne poistenia ( ak nie je zamestnancom ), ak chce peniaze následne používať na súkromné účely, musí si ich najskôr vyplatiť ako dividendu/podiel na zisku a zdaniť ďalšími 7% , nie je tu nezdaniteľná časť dane.

Ročný čistý príjem je ( v hypotetickom prípade bez akýchkoľvek výdavkov ) je 8.816,4 eur (  9.480 eur  po zdanení 21% z celého ročného príjmu 12.000 eur a následne zdanená dividenda/podiel na zisku 7% ). Akýkoľvek oprávnený výdavok znižuje daňovú povinnosť.

Ročný náklad odberateľa je 12.000 eur.

 

Teraz najčítanejšie