Denník N

Kto, ako a prečo s etikou vo výskume na Slovensku

RNDr. Soňa Ftáčniková, PhD.
RNDr. Soňa Ftáčniková, PhD.

Rozhovor s pani RNDr. Soňou Ftáčnikovou, PhD., o etike vo vede a o organizácii medzinárodnej konferencie o Etike, integrite a zodpovednosti vo výskume a vzdelávaní. Ide nám všetkým, vedcom, učiteľom i laickej verejnosti, skutočne o etiku vo vede? Bola kauza opisovania pánom predsedom parlamentu, A. Dankom, momentálnou reakciou, ktorá po čase vyšumela? Je šanca na zmenu systému a jeho nastavenie? Nasledovný text dáva odpovede na tieto i iné otázky.

Dobrý deň, v prvom rade sa chcem poďakovať za poskytnutie rozhovoru. Spolu s pani Hermanovskou pôsobíte v rámci CVTI ako národný kontaktný bod pre Horizon 2020. Čo to presne znamená?
Na úplný začiatok pár slov o Programe Horizont 2020. Je to vôbec najväčší výskumný a inovačný program EÚ. Na sedemročné obdobie (2014 až 2020) sú k dispozícii financie vo výške takmer 80 miliárd EUR. Investície do výskumu a inovácií sú rozhodujúce pre budúcnosť Európy a stali sa jadrom  stratégie Európa 2020. Národná kancelária Horizontu funguje pod Centrom vedecko-technických informácií (CVTI) a poskytuje služby poradenstva pre rámcový program Horizont 2020. Národný kontaktný bod je človek (aj keď sa mu hovorí bod), ktorého úlohou je v danej špecifickej oblasti poradiť, ako sa zapojiť do programu Horizont 2020, ako nájsť tú správnu výzvu, ako pripraviť a podať projektový návrh a teda potenciálne získať finančné prostriedky z EK. V prípade záujmu vykoná pre-skríning projektu a ponúkne výskumníkovi možnosť mentoringu vhodným expertom, ktorý poskytne záujemcovi odborné rady a  zhodnotí pripravovaný projektový návrh. Pravidelne organizujeme informačné dni a pracovné workshopy, kde prakticky radíme záujemcom, ako napísať úspešný projekt. Podrobnejšie informácie o aktivitách NCP nájdete na http://eraportal.sk/horizont-2020/. Ja osobne “fungujem” už od 7. Rámcového programu EÚ  (2007-2013) ako NCP za oblasť excelentná veda na hranici poznaného a nepoznaného, vtedy sa tento program volal IDEAS a v súčasnosti v rámci Programu H2020 (2014-2020) pre projekty ERC (European Research Council) (pozn.: o skúsenostiach s aplikovaním o ERC grant bol aj jeden z predchádzajúcich blogov ŽV od Dominiky Fričovej).
Píšeme projekt ERC 2017
Je záujem zo strany slovenských vedcov o poskytovanie informácií, prípadnú pomoc pri písaní európskych grantov?
Áno,  je. V mojej špecifickej oblasti je to samozrejme užšia skupina výskumníkov, lebo ide naozaj o tú špičku v každej krajine, o základný prelomový výskum, často veľmi riskantný s nepredvídateľnými výsledkami. Sú to predovšetkým výskumní pracovníci zo SAV, UK Bratislava, STU Bratislava a UPJŠ v Košiciach.
21. mája ste v rámci CVTI organizovali medzinárodnú konferenciu Etika, integrita a zodpovednosť vo výskume a vzdelávaní. V Banskej Bystrici. Čo bolo cieľom tohto podujatia? (Záznam z podujatia je možné nájsť TU.)
Cieľom tejto medzinárodnej konferencie bolo zmapovať situáciu na slovenských výskumných organizáciách, univerzitách, v akadémii ako aj v grantových agentúrach v súvislosti s dodržiavaním a podporou zásad vedeckej integrity. V prvej časti konferencie sme sa venovali konkrétnym príkladom organizovania infraštruktúr pre zabezpečenie etického vykonávania výskumu a vzdelávania v európskych krajinách. V druhej časti sa všetci zúčastnení pokúsili spoločne načrtnúť a prediskutovať následné kroky, ktoré je v tomto ohľade potrebné vykonať pre zlepšenie a zharmonizovanie pravidiel v rámci Slovenska a Európy, keďže sme už zapojení do európskeho výskumného priestoru.
Etika v programe Horizont 2020
Jednali sme predovšetkým o vytvorení základných štruktúr zabezpečujúcich integritu vo výskumnej činnosti na Slovensku – vytvorenie národných  „Štandardov“ správnej vedeckej praxe, etických kódexov výskumníkov, etických komisií na monitoring dodržiavania pravidiel ako aj vytvorenie jasných a transparentných postupov pri vyšetrovaní prípadných vedeckých nečestností (aby nedochádzalo „k zametaniu problémov pod koberec“).
Ako eticky publikovat vo vede – 2010
Účastníci konferencie diskutovali o možnosti  zlepšiť aktuálnu neuspokojivú situáciu a dohodli sa, že bude vytvorená NÁRODNÁ PRACOVNÁ SKUPINA zo zástupcov všetkých výskumných organizácií a univerzít (ktoré prejavia záujem), ktorej úlohou bude vypracovať Deklaráciu o upevnení kultúry výskumnej integrity na Slovensku.
Aký bol záujem o konferenciu zo strany vedcov a laickej verejnosti? 
Záujem bol nižší, ako som dúfala, ale potešilo ma, že na konferencii sa zúčastnili zástupcovia hlavných výskumných organizácií, ktorí sa v diskusii jasne prihlásili k návrhu organizátorov konferencie na vytvorenie pracovnej skupiny, ktorá by v rozumne krátkej dobe vytvorila vyššie spomenuté vyhlásenie – DEKLARÁCIU. Cieľom Vyhlásenia je zaviazať všetky organizácie vykonávajúce výskum na Slovensku dodržiavať najvyššie etické štandardy v oblasti integrity výskumu, aby sa zvýšila dôvera verejnosti ako aj medzinárodnej výskumnej komunity voči slovenským výskumným pracoviskám. Vyhlásenie by sa malo opierať o európske štandardy,  predovšetkým „Codex: European Code of Conduct on Research Integrity“, ktorý je súčasne aj záväzným dokumentom pre výskumníkov zapojených do programu H2020. Zároveň by malo zaviazať slovenské výskumné organizácie k zavádzaniu vzdelávania v oblasti „Research Integrity“ pre študentov vysokých škôl, v doktorandskom štúdiu ako aj na vyšších stupňoch vzdelávania. V neposlednom rade je potrebné aj transparentne zadefinovať presné pravidlá pre proces vyšetrovania prípadov nečestného vykonávania výskumu.
NCP Workshop ETIKA v Horizonte – nov 2017
 Aký ste mali následný ohlas? 
Tak ako bolo na konferencii dohodnuté, vytvorila sa pracovná skupina do ktorej sa prihlásili 19 zástupcovia výskumných pracovísk (CVTI, SAV, UK BA, EUBA, UPJŠ KE, UMB BB, TUKE, STU BA, TnUAD, APVV, PriF UK BA, VŠM BA, Akadémia policajného zboru, Slovenská akreditačná agentúra a ESET). Jej prvé pracovné stretnutie je plánované na október 2019.
Za miesto konania ste zvolili Banskú Bystricu. Nedá mi podotknúť, že toto mesto ste zrejme nezvolili len preto, že sa nachádza v strede Slovenska. Ale aj kvôli nedávnej kauze Andreja Danka, predsedu parlamentu SR, a jeho podvodného získania titulu JUDr. na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Viete povedať, či sa konferencie zúčastnili predstavitelia Právnickej fakulty, ktorej sa kauza týkala, prípadne zástupcovia samotnej Univerzity? Boli ochotní diskutovať? 
Áno, máte pravdu. Zástupcovia UMB hneď v úvode pri privítaní účastníkov sa zmienili, že by chceli na svojej univerzite do budúcnosti jasne zadefinovať štruktúry a aj pravidlá na vyšetrovanie prípadných nečestností, neetického správania, aby sa už daná nepríjemná a nelichotivá situácia neopakovala. Pokonferečný rozhovor na túto tému nájdete na stránke týždeň.sk.
Vieme, že čo sa týka Ministerstva školstva, tak to nemá v pláne pripraviť sľubovanú novelu zákona, ktorá mala riešiť problém odoberania udelených titulov univerzitami, ak sa preukáže plagiátorstvo. Ako sa s touto situáciou však vyrovnávajú samotné vysoké školy? Aké majú možnosti v podobných situáciách?
No a práve o tomto bola celá konferencia. Vytvoriť na všetkých výskumných pracoviskách na Slovensku také prostredie a podmienky, aby sa takémuto neetickému správaniu predchádzalo a keď už k nemu dôjde, aby boli pracoviská pripravené riešiť takúto situáciu. Pripravenosť znamená, aby boli vytvorené príslušné etické komisie, ktoré budú riešiť aj porušenia “výskumnej integrity”, aby boli presne zadefinované pojmy ako fabrikácia, falsifikácia a plagiátorstvo, ako aj iné nečestné postupy. Ďalej je nevyhnutné kvôli transparentnosti, aby bol vopred jasne zadefinovaný a všetkým zúčastneným známy postup pri vyšetrovaní nečestností (napr. ochrana obvineného, ako aj toho kto upozornil, zachovávanie dôvernosti, max. doba “vyšetrovania”, forma záverečného vyhodnotenia, prípadné “tresty”..). A predovšetkým je potrebné sa sústrediť na prevenciu vo forme zavádzania seminárov o “Research Integrite” do vzdelávania študentov, doktorandov a aj postdoktorandov. To sa žiaľ u nás, až na vzácne výnimky dosiaľ nedeje.
Na Slovensku je situácia veľmi rozmanitá a rozhodne nie transparentná. V niektorých výskumných inštitúciách a univerzitách existujú Kódexy a Smernice, ktoré sú na veľmi odlišných kvalitatívnych úrovniach, etické komisie vytvorené väčšinou na riešenie etických otázok predmetu výskumu a nie pre riešenie prehreškov proti nečestným postupom, niektoré sú ad hoc bez príslušných skúseností… Táto situácia komplikuje aj zapojenie sa našich výskumníkov do európskych programov ako je H2020, keďže tam je požadovaná existencia  týchto štruktúr.
Ako by sa dala zlepšiť situácia týkajúca sa stavu povedomia o vedeckej integrite o správnom etickom vykonávaní výskumu na Slovensku?
Na Slovensku zatiaľ chýba povedomie dôležitosti tohto rozmeru vo výskume. Je potrebné si uvedomiť, že excelentný výskum musí byť nevyhnutne etický. Ale aj najdlhšia cesta začína prvým krokom.
Správna vedecká prax
V roku 2008 v rámci APVV sme zorganizovali medzinárodnú konferenciu Etika vo výskume a v roku 2010 celoslovenskú konferenciu Publikačná etika. V rámci CVTI pravidelne organizujem celoslovenské semináre na tému etika vo výskume. V rámci APVT som vydala publikáciu Správna vedecká prax (2004) a v rámci môjho pôsobenia ako národný etický poradca v Programe H2020 som vydala publikáciu Etika v H2020 (2014, 2019). Podieľala som sa a vzdelávaní postdoktoradov v rámci projektu FunGlass na Trenčianskej univerzite v  oblasti “Research Integrity” ako aj v iných dôležitých etických otázok súvisiacich s výchovou mladých výskumníkov a s vykonávaním správnej vedeckej praxe.
ETIKA v programe Horizont 2020 – Brožúra
Etika je žiaľ často výskumníkmi pociťovaná ako zbytočná administrácia, brzdenie či dokonca bránenie výskumu a často je nedodržiavaná z čírej nevedomosti!
Aká je situácia v Európe a vo svete?
Rôzne krajiny pristupujú k zabezpečeniu výskumnej integrity odlišne, od najmenej fungujúceho systému, akým je princíp samoregulácie výskumníkov, cez zavedenie inštitucionálnych pravidiel kvalitatívne veľmi rôznorodých v rámci samotnej krajiny, cez systém pravidiel určený grantovými agentúrami, učenými či profesijnými spoločnosťami až po reguláciu národnými štruktúrami či priamo legislatívou. Neexistuje jeden najlepší ideálny model, ale základné princípy harmonizácie a nejakého stupňa koordinácie sú nevyhnutné k fungovaniu celého systému. V rámci Európy funguje neformálna organizácia ENRIO – European Network of Research Integrity Offices – ako nástupca predchádzajúcej aktivity Forum of Research Integrity, ktoré bolo tvorcom prvého Európskeho kódexu (2010) organizovanej European Science Foundation. V roku 2011 sa stala členom tejto organizácii APVV, ktorá zastupovala Slovensko, a od 2017 prevzala štafetu SAV. ENRIO slúži ako fórum na výmenu skúseností jednak s organizovaním štruktúr zaisťujúcich etické vykonávanie výskumu a tiež sa tu spoločne diskutuje a  riešia komplikované prípady vedeckých nečestností v jednotlivých krajinách na základe širších európskych skúseností. Na celosvetovej úrovni sa organizujú rôzne aktivity, z ktorých najvýznamnejšie sú celosvetové konferencie on Research Integrity (WCRI), ktorých cieľom je okrem iného zharmonizovať základné pravidlá vedeckej integrity na celosvetovej úrovni. Toto je cieľom dokumentov ako napr. Singapore Statement alebo Montreal Statement, ktorý sa venuje pravidlám v medzinárodnom výskume. 2. – 5. júna 2019 prebehol v Hong Kongu už 6. ročník WCRI.
Ďakujeme za rozhovor a za zdieľanie zaujímavých informácií.
RNDr. Soňa Ftáčniková, PhD. je absolventka Matematicko-fyzikálnej fakulty UK, odbor biofyzika, národný kontaktný bod pre European Research Council (ERC) v H2020 a národný poradca pre etické otázky v projektoch H2020. Členka konzorcia projektu programu H2020 MoTiV na Žilinskej univerzite a v rámci activity TEAMING – projektu GunGlass na Trenčianskej univerzite v pozícii etického poradcu projektu. V minulosti pôsobila ako vedúca odboru projektov APVT, neskôr ako vedúca dvojstrannej a multilaterálnej spolupráce APVV, národný kontaktný bod pre ESF v Štrasburgu a zástupca SR v European Network for Research Integrity Offices. Obrázky a fotografie do článku pochádzajú z archívu p. Ftáčnikovej.

Teraz najčítanejšie

Žijemvedu.sk

Sme nadstranícka platforma, ktorá chce spájať slovenských vedcov doma a v zahraničí a realizujeme iniciatívu "Nie je nám to ukradnuté!"