Denník N

Československé udalosti roku 1968 v archívoch ukrajinskej KGB – záver

V predošlých dvoch blogoch som na základe archívnych záznamov popísal, ako ukrajinské pracoviská KGB sledovali vývoj v Československu v mesiacoch a dňoch, ktoré predchádzali invázii vojsk v auguste 1968. V tomto treťom, a poslednom, budeme vidieť, ako KGB pracovala bezprostrednej po invázii, ako monitorovala dianie v Československu, ale aj reakcie svojich vlastných občanov.

KGB hneď po invázii vojsk Varšavskej zmluvy na čele so Sovietskou armádou začala s podrobným monitoringom médií na území Československa, predovšetkým rozhlasu a televízie. Druhý deň invázie,  22.augusta 1968 vo svojom hlásení konštatuje, že stacionárne vysielače v Prahe, Bratislave a Košiciach už prestali vysielať. Zachytila však vysielanie z Gottwaldova (dnešný Zlín), Banskej Bystrice, Plzne a Českých Budějovíc z mobilných vysielačov, ktoré priebežne menili svoje  frekvencie. KGB osobitne zaujímali výzvy na podporu vedenia KSČ a štátu, na čele s Alexandrom Dubčekom a prezidentom Ludvíkom Svobodom, ako aj usmernenia, ako sa majú čs.občania chovať voči okupačným vojskám. Okrem československých médií ukrajinské pracoviská sovietskej KGB veľmi podrobne monitorovali aj vysielanie televízie a rozhlasu v susednom Rumunsku, ktoré sa odmietlo zúčastniť invázie. V hláseniach sa tiež objavovali informácie o vysielaní iných zahraničných, hlavne západoeurópskych a severoamerických rozhlasových staníc, ktoré prinášali vo svojich správach informácie o dianí v Československu.

Sledovanie reakcií vlastných občanov a cudzincov na udalosti v Československu

KGB konštatuje, že väčšina občanov ZSSR (Ukrajiny) pozitívne hodnotí „vstup vojsk“ do ČSSR. Podrobne monitoruje výnimky, hlavne v západnej Ukrajine medzi tzv.„ukrajinskými nacionalistami“. Medzi mnohými hláseniami popisujúcimi negatívne reakcie svojich občanov na inváziu do Československa, informuje o liste, ktorý 22.augusta obdržal prvý tajomník oblastného výboru komunistickej strany v Černovciach: „1937 – HITLER, 1968 – BREŽNEV. Intervencia v ČSSR. HITLER aj BREŽNEV – bezbožníci a banditi. Nemajú hanby ani svedomia pred celým svetom. Takto sa buduje sloboda s nožom v rukách. Tu je heslo: nemiešať sa do cudzích vecí! Preč z ČSSR, lebo inak môže vzbĺknuť svet a zožrať naše deti! Černovecké matky“. KGB na záver sucho konštatuje, že sú prijaté opatrenia na vypátranie autora listu. Podobné pátranie sa viedlo aj voči autorovi plagátov rozlepených po mestečku Krasnyj Luč v Luhanskej oblasti, na ktorých bola napísané: Nech žije Dubček!

KGB vypracovala podrobnú analýzu a štatistiku odsledovaných  reakcií občanov Ukrajiny na udalosti v ČSSR od 21.8.po 7.9.1968. Konštatuje, že sa jej podarilo zachytiť 1182 prípadov negatívnych reakcií rôzneho druhu v súvislosti s inváziou Sovietskeho zväzu a jeho spojencov do Československa. Z nich 303 boli priamo proti vstupu vojsk a za nemiešanie sa do vnútorných záležitostí ČSSR, 214 občanov vyslovili obavu z vypuknutia tretej svetovej vojny, či 209 charakterizovali vstup vojsk ako okupáciu alebo intervenciu. Za negatívnu reakciu KGB však považovala aj výzvy na vstup sovietskych vojsk aj do Rumunska a Juhoslávie. KGB podrobne rozpísala aj sociálnu štruktúru jednotlivých postojov, ako aj členstvo v Komunistickej strane ZSSR.

Podobnú podrobnú analýzu KGB urobila aj o postojoch cudzincov, a predovšetkým občanov ČSSR, ktorí sa v čase invázie a koncom augusta nachádzali na území sovietskej Ukrajiny. Podľa hlásenia KGB z 22.augusta niektorí občania ČSSR nachádzajúci sa na území ZSSR schvaľujú okupáciu, ale väčšina reaguje negatívne. KGB tiež monitorovala komunikáciu a situáciu na generálnom konzuláte ČSSR v Kyjeve. V hlásení z 28.augusta sa píše, že jeho pracovníci negatívne reagovali na okupáciu svojej vlasti. KGB podrobne monitorovala aj chovanie ďalších zahraničných turistov, osobitne z tzv.kapitalistických krajín. O ich počte a pohybe mali veľmi podobné informácie, o čom svedčí napr.hlásenie z 24.augusta. Podľa neho sa v ten deň na území sovietskej Ukrajiny nachádzalo dokopy 3249 zahraničných občanov z týchto kapitalistických štátov, pričom bol uvedený aj podrobný rozpis podľa krajín pôvodu. Šiestich z nich KGB podozrievala, že sú agentmi zahraničných rozviedok, a voči 34 z nich sa viedla operatívna činnosť.

KGB vždy podrobne monitorovala zahraničnú korešpondenciu svojich občanov a inštitúcií s cudzinou. Celý rok 1968 osobitnú pozornosť venovala práve listom, ktoré prichádzali, alebo odchádzali do Československa, alebo listom, v ktorých bola zmienka o vývoji situácie v Československu. Vo svojich hláseniach pred aj po invázii pravidelne popisuje ich obsah a z mnohých z nich aj obsiahlo cituje. Po invázii KGB zachytila aj list japonských rusistov svojim sovietskym kolegom z ukrajinského pracoviska akadémie vied, v ktorom  odsúdili okupáciu ČSSR. „Vyjadrujeme rezolútny protest vedeniu Sovietskeho zväzu, ktoré vykonalo takýto neospravedlniteľný krok a žiadame bezpodmienečný a okamžitý odchod okupačných vojsk piatich štátov Varšavskej zmluvy pod vedením Sovietskeho zväzu z územia Československa,“ cituje KGB z listu Japoncov.

Hlásenia príslušníkov KGB priamo z  Československa

KGB mala svojich pracovníkov po invázii aj priamo na území Československa. Prvý deň septembra 1968 podal hlásenie plukovník KGB Davydov z Košíc. Podľa neho na schôdzi policajného vedenia východoslovenského kraja v Košiciach, ktorá sa uskutočnila 28.augusta, bola vyslovená podpora vedeniu československého štátu, na čele s Dubčekom  a prezidentom Svobodom. Plukovník KGB z Košíc tiež informuje o rezolúcii krajského a mestského vedenia KSČ, v ktorých sa odmietajú výsledky rokovaní v Moskve, keďže boli voči predstaviteľom ČSSR vedené pod hrubým nátlakom, a ktoré vyzývajú na stiahnutie okupačných vojsk (poznámka autora: Sovieti hneď po invázii zadržali vedenie Československa a KSČ na čele s Dubčekom a tajne ich previezli do Moskvy, kde väčšinu z nich prinútili podpísať  tzv.Moskovské protokoly). „Vedúci predstavitelia krajskej správy Ministerstva vnútra (MV), Štátnej bezpečnosti (ŠtB) aj Verejnej bezpečnosti odsudzujú pozíciu vedenia krajskej aj mestskej komunistickej strany, a prosili odovzdať prosbu sovietskemu veliteľstvu, aby prijalo voči nim rezolútne opatrenia,“ hlási Davydov z Košíc o postoji predstaviteľov tamojších bezpečnostných zložiek. Informuje, že na jeho žiadosť ho čelní predstavitelia MV a ŠtB v Košiciach, Kovaľ a Dovina, oboznámili s rozkazom MV ČSSR č.16 z 28.augusta, v ktorom boli vydané pokyny príslušníkom MV, ako sa majú zachovať po vtrhnutí vojsk.

Nasledovali ďalšie hlásenia príslušníkov KGB a sovietskych politických pracovníkov, ktorí boli spolu s inváznou armádou vyslaní do Československa, a pôsobili začiatkom septembra na území východného Slovenska. Podľa jedného z nich, z  5.septembra, sa  v Košiciach stretli s dvoma pracovníkmi košickej prokuratúry, ktorí za druhej svetovej vojny bojovali ako partizáni na území západnej Ukrajiny a ČSSR. Jozef Kubenec a Teodor Bandurovič sovietskych agentov informovali o schôdzi vedenia čs.prokuratúry, ktorá sa uskutočnila 30.augusta v Prahe. Podľa nich bol vydaný ústny pokyn, aby sa provokačné činy voči okupačným vojskám vyšetrovali len naoko a formálne, bez prikročenia k trestnému konaniu. Tiež sa na košickej prokuratúre šepkalo, že bol vydaný pokyn, aby tí pracovníci, ktorí budú spolupracovať s okupačnými vojskami, boli prepustení. Súbežne s tým košický náčelník ŠtB Dovina agentov KGB nasadených v Košiciach  informoval, že ŠtB už začala zbierať podklady proti osobám, ktoré vyjadrovali nesúhlas s okupáciou a vystupovali proti Sovietskemu zväzu. Podobne sovietskych agentov informoval aj zástupca krajského náčelníka vojenskej kontrarozviedky Jaromír Král.

„Kágebáci“ tiež svoje vedenie  informovali, že slovenské noviny pokračujú v publikácii protisovietskych článkov. Osobitnú pozornosť venujú v jednom zo svojich hlásení špeciálnej brožúrke, ktorá bola distribuovaná verejnosti v Košiciach a ďalších mestách východného Slovenska cez obchodnú sieť. Brožúrka obsahovala zbierku vyhlásení a citátov najvyšších československých predstaviteľov, ktoré povedali po 21.auguste v súvislosti s inváziou.  Veľkú nevôľu u agentov KGB tiež vyvolalo vydanie dielu spravodajského kinožurnálu na sklonku augusta, ktorý bol tradične v tých časoch premietaný pred filmami v kinách. Vo  svojom hlásení tvrdili, že tendenčne a kompromitujúco opisuje konanie Sovietskej armády, čím demoralizuje mládež a československých vojakov. „Sovietske (vojenské) velenie už prijíma opatrenia na zamedzenie premietania tohto žurnálu,“ hlásia agenti KGB domov do krajiny Sovietov.

Stretnutia KGB s príslušníkmi ŠtB a MV ČSSR

Pár dní po invázii, 9.septembra, sa s predstaviteľmi KGB v Čope opäť stretávajú aj náčelník ŠtB v Čiernej nad Tisou Ján Široký a jeho zástupca Juraj Katana. Obaja sa s nevôľou KGB sťažujú na postup okupačnej armády z Maďarska, ktorá v mieste svojej dislokácie prikročila k odzbrojeniu československých pohraničníkov, policajtov, milicionárov a príslušníkov ŠtB. Podľa nich to neurobili žiadne iné invázne vojská a zdôraznili, že sa to považuje za urážku tých ľudí v ČSSR, ktorí ostali verní komunistickým ideám. Oni samotní však vstup vojsk schvaľujú, a považujú ho za nevyhnutný. Vyjadrili tiež nevôľu nad kvalitou vysielania sovietskeho rozhlasu pre ČSSR. Osobitne sa im nepáčila kvalita slovenského vysielania, ktoré bolo vedené vo veľmi zlej slovenčine, a preto bolo nepočúvateľné. Naopak, vysielanie v češtine pochválili a bolo podľa nich oveľa kvalitnejšie.

Operatívci KGB hlásia 4.októbra aj o stretnutí s príslušníkmi ŠtB zo západných Čiech. Tí im tvrdia, že situácia v Československu sa nezlepšuje a ostáva zložitou. Na svojich miestach ostávajú v regiónoch vo vedení komunistickej strany prívrženci Dubčeka a Josefa Smrkovského , ktorí nerobia žiadne reálne kroky proti potieraniu aktivít „pravicových elementov“.  Na otázku „kágebákov“, čo by sa stalo, keby sa Sovietska armáda stiahla z ČSSR, západočeskí „eštébáci“ kategoricky vyhlásili, že by to bola katastrofa pre ČSSR, ako aj pre celý socialistický tábor, lebo pravicové reakčné sily by zvíťazili.

Prvého novembra sa uskutočňuje na československo-sovietskej hranici prvé „poinvázne“ oficiálne stretnutie na najvyššej úrovni. Československú delegáciu vedie do funkcie prvého námestníka MV ČSSR povýšený plukovník Ján Majer, náčelníci východoslovenskej krajskej správy MV a ŠtB, podplukovníci  Kovaľ a Dovina a tajomník východoslovenského Krajského národného výboru Juraj Krempa. Za Sovietov zástupca náčelníka ukrajinskej KGB Trojak, náčelník zakarpatskej KGB Žabčenko a predseda Zakarpatského výboru pracujúcich Šena.

Iniciátormi boli Čechoslováci. KGB konštatuje, že počas stretnutia, ktoré sa nieslo v priateľskom duchu, bolo možné zaregistrovať, že Čechoslováci chcú obnoviť staré kontakty a stretnutia. Informovali o dianí v orgánoch MV, pričom „bola citeľná tendencia nás presvedčiť, že bezpečnostné orgány ČSSR sú zase, tak ako v minulosti, pripravené spolupracovať s orgánmi KGB Sovietskeho zväzu“. Tiež, že  sú pripravení k aktívnejším krokom doma, ale nemajú potrebné direktívy od vedenia štátu a KSČ. Čechoslováci informovali tiež o situácii v štáte aj v komunistickej strane. „Kágebáci“ počas stretnutia pociťovali, že čs.predstavitelia, osobitne Majer, ospravedlňovali malú aktivitu a pasivitu vedenia strany a štátu pri normalizácii pomerov. „Kágebákom“ tvrdili, že tí predstavitelia, ktorí budú vyzývať k väčšej dôraznosti, budú označení za kolaborantov. Ako príklad im uvádzali Gustáva Husáka. Z hlásenia, ktoré KGB vypracovalo vyplýva, že ich rozčarovali a vôbec neuspokojili  odpovede čs.kolegov na konkrétne otázky týkajúce sa práce orgánov Štátnej bezpečnosti, vrátane aktívnej agentúrnej práce proti tzv.vnútorným politickým nepriateľom. „V dôsledku oslabenia orgánov MV, absencie ich konkrétneho riadenia zo strany vlády, nie sú nateraz pripravené cestou represií prekaziť nepriateľove aktivity a takto ukázať pracujúcim ČSSR, že orgány Štátnej bezpečnosti sú v súčasnej situácii akcieschopné, “ konštatovali veľmi kriticky „kágebáci“ nielen vo svojom hlásení, ale aj priamo pred svojimi čs.kolegami. Tí reagovali, že kým nebudú mať jasné a presné pokyny, nemôžu byť viac aktívni, pretože by sa to považovalo za výsledok nátlaku Sovietov a ich armády.

Plukovník Majer  sa snažil „kágebákov“ upokojiť, že napriek tomu sú aktívne zhromažďované materiály o nepriateľských osobách, o čom sú informovaní aj predstavitelia KGB pri MV v Prahe. „Z toho môžeme vyvodiť záver, že vedenie Ministerstva vnútra, vrátane jeho prvého námestníka, nie je pripravené na aktívne bojové akcie, tým viac, že im takúto úlohu ani nikto nedal,“ robí si však svoj záver KGB. Na záver stretnutia ich ešte Majer informoval, že o štyri dni sa uskutoční stretnutie vedenia MV a ŠtB s Dubčekom. Toto stretnutie predchádza následným rokovaniam s vedením KGB v Moskve. „Na poznámku (KGB), že na stretnutí je nevyhnutné Dubčekovi povedať, že sa nedá ďalej trpieť v takej situácii pasívnosť orgánov MV v ústredí aj regiónoch, a že je ich nutné aktívne použiť v boji s nepriateľmi, Majer jasne neodpovedal,“  konštatujú vo svojom hlásení zjavne rozčarovaní a nespokojní predstavitelia KGB.

Počas stretnutia ešte košickí náčelníci Dovina a Kovaľ vyslovili svoju neľúbosť s tým, že za posledné štyri mesiace sa s nimi ich kolegovia z KGB nechceli stretnúť. „Kágebáci“ ich chlácholili, že to robili zámerne, aby ich pred ich vlastnými kolegami a československou verejnosťou nekompromitovali. Súčasne poukázali na to, že mali možnosť sa pravidelne stretávať priamo v Košiciach s tam vyslanými dôstojníkmi KGB Davydovom, Golodom a Pavlovičem.

Ďalšia schôdzka medzi východoslovenskými „eštébákmi“ a zakarpatskými „kágebákmi“ sa uskutočnila už o štyri dni. Na nej boli Sovieti informovaní o možných personálnych zmenách vo vedení KSČ aj štátu. Za favorita na miesto Dubčeka označili „eštébáci“ Husáka.  „Hoci v minulosti podporoval kontrarevolucionárov, a taktiež sa prejavil ako kariérista,“ cituje KGB v hlásení charakteristiku nastupujúcej novej hlavy strany a štátu . Príslušníci ŠtB sa pred kolegami z KGB tiež prihovárali, aby podporili vymenovanie Viliama Šalgoviča za nového ministra obrany. Pripomenuli im, že to bol práve Šalgovič, ktorý pripravil v auguste čs.letiská na bezproblémový výsadok sovietskych výsadkárov, a teraz ostal v Bratislave bez funkcie.  V novembri KGB zachytáva ešte ďalšie stretnutia náčelníka ŠtB v Čiernej nad Tisou Širokého a jeho zástupcu Katamu s náčelníkom čopského KGB. Obaja ho  informovali o pripravovanej reorganizácii ŠtB, vrátane povýšenia seba a iných predstaviteľov východoslovenských orgánov ŠtB, do vysokých riadiacich funkcií.

Problémoví železničiari

Hneď prvý deň invázie, 21.augusta, KGB zachytila telefonát náčelníka železničnej stanice v Čiernej nad Tisou Dudinského svojmu proťajšku v Čope, v ktorom privítal inváziu vojsk Varšavskej zmluvy. Podľa jeho tvrdenia, podobný postoj má aj celý kolektív železničiarov na stanici. KGB zachycuje aj stretnutie medzi náčelníkmi pohraničných oddelení cestného priechodu Vyšné Nemecké a Užhorod. Na tomto stretnutí  vtedajší náčelník Vyšného  Nemeckého proti invázii ostro protestoval.

Odlišný  postoj, ako náčelník stanice v Čiernej nad Tisou, má vedenie železničnej správy v Košiciach. Náčelník košického železničného uzla o 17.hod 21.augusta telegramom informuje náčelníka užhorodského uzla, že zastavuje príjem železnej rudy kvôli tomu, že sovietske vojská ochromili prácu železnice.  Avšak už o pár dní, 24.augusta, náčelník stanice v Čiernej nad Tisou opäť telefonuje svojmu kolegovi do Čopu, a tvrdí mu, že vlaky prichádzajúce zo ZSSR (vrátane vojenských) sa prijímajú a prekladajú bez problémov. Náčelník sa len posťažuje na problémy s prázdnymi sovietskymi vagónmi, ktoré sa vracajú z vnútrozemia ČSSR popísané protisovietskymi heslami.

Prvý septembrový deň na vlastnú žiadosť sa na stanici Čop stretol so svojimi železničiarskymi kolegami a náčelníkom čopského oddelenia KGB náčelník stanice Čiernej nad Tisou Dudinský. Ako sa píše v hlásení KGB, Dudinský ich iniciatívne informoval o svojej účasti na práve skončenom mimoriadnom zjazde KSS v Bratislave. Podľa neho atmosféra na ňom bola veľmi nepriateľská voči ZSSR a negatívna voči okupácii ČSSR. Situáciu zmenilo až vystúpenie Gustáva Husáka, ktorý vyzval delegátov na zdržanlivý postoj. Dudinský označil polovicu novozvoleného predsedníctva KSS za „neúprimných priateľov Sovietskeho zväzu“ a on sám vyjadril podporu vstupu vojsk do ČSSR.  Súčasne Sovietom udal, že náčelníci železničných okruhov v Bratislave a Košiciach vydali príkazy na blokáciu a zámerné sťaženie prepravy nákladov sovietskej armády. On sám požiadal o trvalú dislokáciu oddielov sovietskej armády v Čiernej nad Tisou, pretože to podľa neho zabezpečuje plynulú prácu železničného uzla.

Ten istý Dudinský sa zúčastnil aj veľkej schôdzky oblastných vedení železníc z Ukrajiny a Slovenska, ktoré sa uskutočnilo 12.9. v Čiernej nad Tisou. Formálnym dôvodom bola sťažnosť československej strany, že sovietska strana porušuje vzájomnú dohodu o pravidlách prepravy tovaru. KGB, ktoré aj toto stretnutie podrobne zmonitorovala, v svojom hlásení uvádza, že skutočná príčina spočívala v tom, že náčelníci železničných okruhov v Bratislave a Košiciach odmietali plynulú prepravu armádnych vlakov. „Päťhodinové rokovanie prebiehalo v napätej atmosfére. Šutko (náčelník bratislavského železničného okruhu) a Kohút (náčelník košického žel.okruhu) sa pokúšali celú vinu zvaliť na sovietsku stranu.  Kohút otvorene vyjadroval nepriateľský postoj k ZSSR. Všetky svoje vyhlásenia viedol v tom duchu, že ich štát je okupovaný, načo ste k nám prišli, kedy vojská odídu,“ píše sa v hlásení KGB. „Sovietskymi železničiarmi predložené fakty štrajkov československých železničiarov, odmietanie strojvodcov  ťahať vlaky zo ZSSR, príkazy Kohúta zamerané na zastavenie prepravy atď. československá strana nemohla vyvrátiť. Tá, s výnimkou Kohúta, uznala, že v prerušení časti vlakov a nesplnenia plánu prepravy tovarov je vinná ona samotná. Šutko sľúbil urobiť všetko pre normálnu tovarovú prepravu. Veľkú podporu sovietskej strane preukázal náčelník stanice v Čiernej Dudinský,“ hlásila KGB.  Tá, na základe hlásenia zúčastnených ukrajinských železničiarov, napísala, že  náčelník košického železničného okruhu je „otvorený nacionalista a antisovietčik“. KGB v hlásení tvrdí, že vtedajší košický železničný náčelník  na záverečné slová sovietskych kolegov o tom, že aj tak predsa ostávajú priateľmi, odvetil: „Nie, iba susedmi“.  Naopak, Dudinský sa Sovietom na záver súkromne ešte stačil posťažovať, že kým sa vo vedení nachádzajú Dubček a Smrkovský, dovtedy sa situácia v ČSSR neznormalizuje.

Pikantnosťou je hlásenie KGB z 13.októbra 1968. Podľa neho československí colníci v ten deň zhabali u sovietskych sprievodcov vlaku Moskva-Praha sovietske propagandistické brožúrky s názvom: „Udalosti v ČSSR“. Sprievodcovia sa bránili tým, že o tieto brožúrky je medzi československými občanmi veľký záujem. Avšak československí colníci sovietske propagandistické brožúrky označili za zakázanú literatúru na území svojej krajiny a zhabali ich.

Na záver tejto „trilógie“ blogov o udalostiach roku 1968, ako ich zachytili archívy ukrajinských pracovísk sovietskej tajnej služby KGB, chcem úprimne poďakovať za priateľskú a nezištnú pomoc pracovníkom našej diplomacie. Bez ich aktívnej práce a pochopenia, že ide o veľmi dôležitý zdroj informácií o našej nedávnej histórii, by nemohli vzniknúť nielen tieto moje blogy, ale hlavne ďalšie odborné práce slovenských a českých historikov, ktoré sa ešte len pripravujú.  Ďakujem, priatelia!

 

 

 

 

Karel Hirman

  • Vyštudoval ťažbu ropy a plynu.
  • Pôsobil ako manažér a člen riadiacich orgánov niekoľkých slovenských energetických spoločností a v Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre.
  • Riadil projektový tím projektu energetickej efektívnosti ELENA financovaného EIB na VÚC v Prešove.
  • Bol externým poradcom pre energetiku ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka a premiérky Ivety Radičovej a ako expert pre energetiku členom tímu poradcov ukrajinského premiéra Volodymyra Hrojsmana.
  • Pôsobil v týždenníku Trend a pravidelne publikuje o energetike a otázkach medzinárodnej bezpečnosti.
  • Je členom Správnej rady SFPA.
  • Podniká v oblasti energetiky a medzinárodného obchodu a je odborným gestorom energetickej časti pripravovaného predvolebného programu koalície PS/Spolu.