Denník N

Životné partnerstvá LGBTI. Rozumné riešenie v rovnováhe medzi praktickým aj emocionálnym.

Posledný prieskum agentúry AKO, ktorý zadala iniciatíva Inakosť a ktorý rieši toleranciu majority voči partnerstvám LGBTI vyznieva optimisticky. Nemožno však pominúť skutočnosti, na ktoré poukazuje tunajší denník. Výsledok prieskumu je často závislý na tom kto a ako položí danú otázku.

Vidím tu istú paralelu. Medzi tým ako je zadaná otázka prieskumu a náladami, či postojmi ľudí v našej spoločnosti. Čím je otázka položená jemnejšie, taktnejšie a láskavejšie, tým viac ľudí je ochotných na ňu odpovedať pozitívne. Vo formulácii prieskumu agentúry Focus z roku 2016, zadaného Fórom života, je v otázke niekoľkokrát použité slovné spojenie vyzdvihujúce sexuálny moment a pohlavnú náklonnosť. V dnešnom príspevku Denníku N to nazval Andrej Findor z Fakulty spoločenských a ekonomických vied na Univerzite Komenského ‚sexualizovaním‘. A pokračovanie otázky vyzdvihujúce rovnaké ekonomické práva ako zosobášení manželia, nevyznieva o nič priaznivejšie či láskavejšie.

Tu sa mi žiada podotknúť. Nemôžeme reálne očakávať priateľskosť a láskavosť od odporcov oficiálnych vzťahov LGBTI. To je predsa logické. Navyše naša spoločnosť sa radikalizuje a je to zrejmé aj z odpovedí respondentov v posledných rokoch. I keď vo všeobecnosti pribúda pozitívnych odpovedí, pribúda aj jednoznačných negatívnych odpovedí. Čo však očakávať môžeme, je pozitívny prístup ľudí vtedy, keď je aj naša komunikácia pozitívna. To z prieskumov agentúr AKO i Focus vyznelo jednoznačne.

Nový status predsa nie je a ani nebude slúžiť na vyzdvihovanie samotnej sexuálnej náklonnosti budúcich partnerov. To je presne ten druh, ktorý patrí do intímneho prostredia našich domovov. Nedá sa poprieť, že je súčasťou našich životov, ale patrí tam, kam nemajú prístup názory a postoje vonkajšieho sveta.

Riešiť termín registrované partnerstvá a manželstvá LGBTI má svoje úskalia. Status RP vo všeobecnosti rieši len vzťahy LGBTI. Navyše termín registrované partnerstvá vyznieva neosobne.  Manželstvá LGBTI sa stretávajú s veľkým odporom majority. Tu len pripomeniem: 4. júna 2014 Národná rada prijala ústavný zákon (číslo 490/2014), ktorým sa mení Ústava  z roku 1992, ktorá nadobudne účinnosť 1. septembra 2014. Článok 41 zákona definuje manželstvo ako “jedinečný zväzok jedného muža a jednej ženy”. Dôvodová správa zákona uvádza, že páry rovnakého pohlavia nebudú mať možnosť vstúpiť do manželstva.

Takže presadzovanie RP či manželstiev LGBTI je samo o sebe problematické či už po stránke právnej, praktickej aj emocionálnej.

Do návrhu statusu životného partnerstva, ktorý by zahŕňal všetky páry bez rozdielu pohlavia či sexuálnej orientácie, som sa takpovediac zamiloval hneď, keď s ním Iniciatíva Inakosť vyšla v 2015 roku. Životné partnerstvo vyzdvihuje partnerstvo dvoch osôb v spoločnom živote. Ja predsa nenazvem svojho partnera: Toto je môj registrovaný partner Danko. Ale bez zaváhania ho môžem nazvať životným partnerom. Prečo? Lebo ním je. Je v tom povedané všetko, čo by status mal vyjadrovať. Vážnosť, lásku aj rešpekt zo strany spoločnosti.

Argument predsedníčky Fóra života Marcely Dobešovej len dokumentuje nepriateľský prístup a navyše nemá nijaké logické opodstatnenie. Citujem:

„Posun od používania pojmu registrovaného partnera k pojmu ‚životný‘ partner môže priniesť len ďalší zmätok a podprahový odkaz, že aj partneri rovnakého pohlavia môžu dať život tak, ako partneri rôzneho pohlavia. Ale nemôžu, oni si môžu len nárokovať život niekoho iného,“ hovorí Dobešová.

Nie, p. Dobešová. Status životných partnerstiev sa priamo týka spoločného života oboch partnerov a podprahový odkaz na možnosť ‚dať život‘ podobne ako pri partneroch rôzneho pohlavia tam vidíte len vy. Ja tam vidím žiť spoločný život na základe lásky, úcty a tolerancie. A o to skôr je dobré, ak status životného partnerstva nerieši pohlavie ani sexuálnu orientáciu párov, ktoré do neho vstúpia. Aby už konečne prestalo to nezmyselné vyhraňovanie sa a vytváranie trecích plôch. Žiadny zmätok ale jednoznačne zadefinované spolužitie. Po stránke emocionálnej, právnej i praktickej.

 

Roman Dulgerov

 

 

 

Teraz najčítanejšie

Roman Dulgerov a Danko Beran

Viac rokov sme varili a písali na blogu SME. Dnes sa po období oddychu vraciame na blogy s novými receptami. Asi nám to chýbalo. Najviac sa budeme venovať receptom podla zdravého životného štýlu. Ale z času načas určite zaradíme aj nejaké to obžerstvo.