Denník N

ZOMOS – cena pre dobrú samosprávu

Združenie občanov miest a obcí Slovenska, pri príležitosti schválenia zákona o obecnom zriadení, prvý raz udelilo ocenenie Zdravá otvorená moderná obecná samospráva za proobčiansky prístup, aktívne zverejňovanie a podporu participácie v obciach do 5000 obyvateľov. Cieľom udeľovania ceny je motivovať menšie samosprávy k transparentnosti a k zapájaniu občanov do správy vecí verejných.

Cenu odovzdával v Ružomberku spisovateľ Jozef Karika, ktorého meno aj kariéra je úzko spätá práve so samosprávou. V užšom výbere hodnotiaca komisia v zložení Lucia Vidanová, Dušan Chrastina a Ivan Rončák vyberala z obcí Čečejovce, Hviezdoslavov, Horná Súča, Kálnica, Keť, Koválovec, Rimavská Baňa, Spišský Hrhov a Trnavá Hora. Na udeľovaní sa zúčastnili zástupcovia takmer všetkých nominovaných samospráv. Ocenenie pre rok 2019 si odniesla obec Hviezdoslavov najmä za aktívny prístup v informovaní občanov, zverejňovanie nad rámec zákona, inovatívne metódy financovania a podporu komunitného prostredia.

Našim cieľom bolo ukázať prstom na takú obec, aby držiteľ ceny ZOMOS bola obecná samospráva hodná tohto pomenovania a bola zároveň aj zdravou, otvorenou a modernou. S dôrazom na každé jedno z týchto slov.

Zdravá = aby fungovali inštitúcie a zároveň aby bola finančne zdravá. Čiže aby mala obec starostu, ktorý pravidelne komunikuje s poslancami obecného zastupiteľstva, aby fungoval kontrolný systém v samospráve. Aby obec mala riadne zvoleného hlavného kontrolóra, ktorý robí, čo obec robiť má.

Otvorená = aby zverejňovala, čo musí zverejňovať, lebo jej to kážu zákony. Ale aby zverejňovala oveľa viac o sebe. O predstaviteľoch obce a o používaní spoločných obecných verejných financií. Lebo práve otvorenosťou vzniká dôvera. A tá je veľmi krehká, ale životne dôležitá!

Moderná = aby využívala moderné metódy komunikácie s občanmi obce ale aj so svetom. Svet sa rýchlo mení a je nutné, aby sa týmto zmenám prispôsobovali aj naše obce. A aby tieto tri prívlastky (čiže „zdravá“, „otvorená“ a „moderná“) mohli byť priradené k pojmu „obecná samospráva“.

My v ZOMOSe nečítame pojem „obecná samospráva“ len prísne formalisticky, čiže rečou zákona ako územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky združujúci osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt, ale ako „komunita“. Obec sa musí správať ako komunita. Týmto komunitným princípom musí byť presiaknuté všetko – dočasní správcovia obce sa musia starať o všetkých, nikto nesmie byť vylúčený z rozhodovania. Správcovia obce musia dbať na trvalou udržateľné financovanie obce a pri cielení míňania obecných peňazí komunikovať s verejnosťou. Dobrá samospráva je tá, kde sa ľuďom dobre žije. Kde majú ľudia pocit, že vedenie obce je na ich strane, vypočujú si ich názor a požiadavky a snažia sa ich premietnuť do konkrétnych rozhodnutí, opatrení, aktivít.

Po dlhšom zvažovaní, na koho prvý krát ukázať prstom, sme sa rozhodli pre obec Hviezdoslavov. Sme presvedčení, že Hviezdoslavov je zároveň „obecnou samosprávou“, je komunitou a zároveň je zdravá, otvorená a moderná.

Pozreli sme si ich internetové stránky, čo všetko obce zverejňujú, ako komunikujú na sociálnych sieťach. Pozreli sme ich rozpočty, záverečné účty, účtovné závierky a ďalšie informácie zistiteľné z verejných zdrojov. V prípade topfinalistov sme sa pýtali aj miestnych, aby sme dostali aj takúto spätnú väzbu.

Hodnotiaca komisia vyberala sme z desiatky nominácií. Boli to všetky inšpiratívne príklady samospráv, v každej bolo možné vydvihnúť niečo iné. Slovenská samospráva vie byť zdravou, otvorenou a modernou komunitou. Čím viac takýchto obcí bude, tým väčšiu šancu má naša krajina byť naozaj dobrým miestom pre život. A to všetci, verím, že nielen v ZOMOSe, chceme.

Milena Veresová

Projekt „Zorientuj sa v samospráve“ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.

 

Teraz najčítanejšie

ZOMOS

ZOMOS je komunita aktívnych bojovníkov proti korupcii na lokálnej úrovni obcí a miest. Projekt ZORIENTUJ SA V SAMOSPRÁVE je tu pre Vás.