Denník N

Národný pochod za život

Národný pochod za život sa uskutoční už tretíkrát v histórii Slovenska, 22.09.2019, v Bratislave. Národný pochod za život, uskutočnený v Košiciach v r. 2013 a v Bratislave v r. 2015 boli akcie označované ako najmasovejšie akcie od Nežnej revolúcie.[1] Aj tam sa ľudia snažili o zmenu k lepšiemu.

Nie je logický dôvod, prečo sa Národného pochodu za život nezúčastniť.
Veď je to jedinečná akcia svojho druhu – pokojná manifestácia, kde môžem vyjadriť svoj postoj k životu – že sa dožadujem jeho ochrany zo strany štátu vo forme vhodných zákonov od počatia až po prirodzenú smrť.

Šialený je paradox, že Slovenská republika sa  „búcha do pŕs“, ako chráni život, viď. čl.15 ods. 1 Ústavy SR, kde sa píše, že ľudský život je hodný ochrany už pred narodením.[2]  Zároveň je Zákonom č. 73/1986 Zb. O umelom prerušení tehotenstva legalizovaný potrat do 12 týždňa tehotenstva.[3]
Či chceme, či nie, potrat je vlastne vražda, nech už použijeme akékoľvek eufemizmy, aby sme toto  pomenovanie  bagatelizovali.

Zaujímavosťou je, že spoločnosť si na potraty zvykla, berie ich ako jej súčasť a preto sa ľudia ani nepozastavujú nad skutočným významom daného skutku. Ja sama som mala problém so zakorenenosťou potratu ako zvyku, ktorý je v spoločnosti etablovaný ako prirodzený a ktorý netreba riešiť.  Samozrejme, že to treba riešiť.

Podľa Národného centra zdravotníckych informácií bolo za rok 2018 evidovaných 15 274 potratov, z toho umelé prerušenie tehotenstva (ďalej len UPT) predstavovalo 7347 (48,1%).
V porovnaní s rokom 2017 klesol celkový počet potratov o 655 a v počte UPT o 156.[4]
Číslo je však stále alarmujúce. Nehovoriac o tom, že Slovensko sa v r. 2017 a v r. 2018 stalo atraktívnejšou krajinou pre ženy mimo trvalého bydliska SR na vykonanie potratu oproti roku 2016.[5]

Neobstojí argument, že na zníženie počtu potratov je potrebná kvalitnejšia sexuálna výchova mladistvých organizovaná vzdelávacou inštitúciou, či väčšia informovanosť o použití antikoncepcii, či potratových tabletkách. Netvárme sa, že síce klesajúce, ale stále veľké čísla potratov chceme znížiť pomocou iných prostriedkov ochrán. Pes je zakopaný inde, a síce v hodnotovom nastavení človeka, učeniu ho od malička k zodpovednému životu, aby dané prostriedky nepovažoval za „záchranu“ vlastného nezodpovedného konania.

Ďalším z dôvodov zúčastnenia sa Národného pochodu za život je ten, že Národný pochod za život sa v súvislosti s ochranou života od počatia až po prirodzenú smrť hlási k spolužitiu v manželstve. K tomu spolužitiu, ktorého forma je najlepšia pre fyzický aj psychický vývin dieťaťa. Je zarážajúce, že v dnešnej  spoločnosti, uvažujúcej voľnomyšlienkarsky, je veľká rozvodovosť, prípadne spolužitie nadivoko. Pod rúškom prizmy „ja viem najlepšie, čo je pre mňa dobré“, sa v človeku otupuje, stráca schopnosť byť vytrvalý vo zväzku, nakoľko je to menej pohodlné.

Aj ja sa zúčastním Národného pochodu za život, pretože jeho prostredníctvom budú prezentované morálne hodnoty založené na pravde.
Zúčastním sa Národného pochodu za život, pretože mi nie je jedno, aké hodnoty vyznáva Slovenská republika. Nie je mi jedno postavenie základnej bunky v spoločnosti. Nie je mi jedno, ako sa zaobchádza s najzraniteľnejšími. Nie je mi to jedno. Preto prídem na Národný pochod za život a budem rada, keď prídete aj vy.

 

[1] Pochod za život. [online]. Dostupné na internete: https://sk.wikipedia.org/wiki/Pochod_za_život#Slovensko

[2] Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky. In Zákony pre ľudí.sk. [online]. Dostupné na internete: https://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-460

[3] Zákon č. 73/1986 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o umelom prerušení tehotenstva. In Zákony pre ľudí.sk. [online]. Dostupné na internete: https://www.zakonypreludi.sk/zz/1986-73

[4]Za r. 2017 je celkovo evidovaných 15929 potratov, z toho 47,1% = cca 7502 umelých prerušení tehotenstva.
Národné centrum zdravotníckych informácii. [online]. Dostupné na internete: http://www.nczisk.sk/Aktuality/Pages/Potraty-v-SR-2018.aspx
http://www.nczisk.sk/Aktuality/Pages/Potraty-v-SR-2017.aspx

[5]V r. 2016 –  3 UPT; r. 2017 – 1394 UPT; r. 2018 –  1331 UPT.
Národné centrum zdravotníckych informácii. [online]. Dostupné na internete: http://www.nczisk.sk/Aktuality/Pages/Potraty-v-SR-2018.aspx
http://www.nczisk.sk/Aktuality/Pages/Potraty-v-SR-2017.aspx

 

Teraz najčítanejšie