Denník N

Niektorí progresívci sú kuku a iné školské dôležitosti

Gestori pre vzdelávanie v koalícii Progresívne Slovensko/Spolu včera reagovali na hodnotenie volebného programu v oblasti vzdelávania denníka Postoj (https://www.postoj.sk/47485/ad-co-vymysleli-progresivci-a-progresivky). Vo svojej reakcii sa obmedzujú viac-menej na všeobecné konštatovania, ale spomínajú v nej aj jednu konkrétnu vec: „Ako je zrejmé aj z nášho programu, jedným z našich cieľov je zmeniť obsah vzdelávania, teda to, čo sa žiaci v škole musia učiť. Uvedomujeme si, aké zásadné zmeny a globálne výzvy nás a generáciu dnešných žiakov čakajú. Preto nepovažujeme za dôležité, či žiaci vedia určiť prístavok vo vete: Miško, najlepší žiak v triede, túto písomku nepísal. Za oveľa dôležitejšie považujeme rozvoj životných, sociálnych a digitálnych zručností.“

Určovanie prístavku sa môže zdať na prvý pohľad zbytočné, ale opak je pravdou. Je to kľúčová vedomosť pre porozumenie textu. Napríklad veta Miško, najlepší žiak v triede, túto písomku nepísal, má iný význam než Miško Najlepší, žiak v triede, túto písomku nepísal, resp. Miško, najlepší žiak, v triede túto písomku nepísal. Kým prvá veta hovorí, že Miško je najlepší žiak v triede a nepísal túto písomku, druhá hovorí, že nejaký žiak v triede má kráľovskú prezývku Miško Najlepší (Miško the Best) a túto písomku nepísal, a tretia, že Miško je najlepší žiak nevedno kde, zato vieme, že danú písomku nepísal v triede. A to sú dosť odlišné veci.

Čiarky netreba brať na ľahkú váhu, pretože berú a zachraňujú životy. Známe historické anekdoty hovoria, že bola takto zabitá uhorská kráľovná Gertrúda, prvá manželka Ondreja II. Ostrihomský arcibiskup poslal vraj sprisahancom z radov uhorskej šľachty, ktorí čakali na jeho súhlas, list, kde bolo napísané: Regginam occidere nolite timere bonum est si omnes consentiunt ego non contradico. Inštrukcia o zabití kráľovnej bola prečítaná nesprávne, kráľovnú zabili, hoci arcibiskup im nenapísal ak všetci súhlasia, ja nie som proti, lež ak všetci súhlasia, ja nie, som proti. Toto vysvetlenie mu prinajmenšom napokon malo zachrániť život.

Niečo podobné sa v našich končinách traduje v súvislosti s Jozefom Tisom a Edvardom Benešom, ktorý mal takto napísať Popravit nemožno omilostnit. Tiso popravený bol, ale Beneš za to nemohol, takže odstránil politického súpera a ešte si nad tým aj v reči ľudu poumýval ruky. Klasickým príkladom významu písania čiarky je však latinský výrok Ibis redibis non morieris in bello, ktorý veštkyne hovorili vojakom a nikdy sa nemýlili, lebo znamenal buď Pôjdeš, vrátiš sa, nezomrieš vo vojne, alebo Pôjdeš, nevrátiš sa, zomrieš vo vojne. Podľa čiarky. Z toho, že každému predpovedali pravdivo, mali zaiste nemalý ekonomický prospech. Toto ale progresívci, ktorí ignorujú minulosť a hľadia len v ústrety svetlým zajtrajškom, nemôžu vedieť.

Prístavok nie je jediným vetným členom, ktorý je dôležitý pre porozumenie textu. Keďže zo znenia spomínaného článku nevedno, či má podľa progresívcov chýbať v budúcich učebných osnovách iba prístavok ako úplná absurdnosť medzi vedomosťami, alebo bude chýbať celá syntax, netreba čitateľa nudiť výkladom, že všetky členy majú svoj význam. Spomeniem len príklad slovesno-menného prísudku, kde napríklad vo vetách typu Všetky učiteľky sú ženy, môže pôsobiť vo význame „rovná sa“, teda učiteľky = ženy, čo je pravda, ale neplatí to už naopak: Všetky ženy sú učiteľky, čiže treba jasne pochopiť, že prísudkom je sú ženy, nie iba .

Ak nebudú študenti rozumieť vetnej skladbe, môžu mať vážne problémy napríklad aj pri chápaní vetnej negácie, čo potom môže viesť k ich ľahkému manipulovaniu, čo je častý prípad tiež pri zlom určení prísudku. Tak napríklad veta Niektorí progresívci sú omylní, samozrejme, nemá negáciu Niektorí progresívci nie sú omylní, resp. Niektorí progresívci sú neomylní, pretože môže pokojne znamenať aj to, že všetci progresívci sú omylní. Výrok, ktorý znie Niektorí progresívci sú omylní, by bol pravdivý aj v takomto prípade. Keď povieme o desiatich jablkách v miske, kde nič iné nie je, že Niektoré predmety v miske sú jablká, je pravdivý.

Správnou negáciou tohto výroku je teda niečo iné. To je nepochybné. To, že negovať daný výrok by bolo nesprávne, je však ešte nepochybnejšie.

Teraz najčítanejšie

Martin Pukanec

Po štúdiách lingvistiky a filozofie na Univerzite Mateja Bela, Univerzite Karlovej, Univerzite Georga Augusta v Göttingene, Univerzite v Ľubľane, Univerzite Sorbonne v Paríži, Srbskom inštitúte v Budyšíne či Univerzite v Bukurešti som pracoval v Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, v Európskom parlamente, na Michiganskej univerzite a na Univerzite Blaisa Pascala v Clermont-Ferrand; momentálne pôsobím na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre.