Denník N

Má byť ústavný sudca garantom nestrannosti a nezávislosti?

Odborná verejnosť poukazuje na doterajšiu rozhodovaciu prax kandidáta na ústavného sudcu, v ktorom opakovane zvýhodňoval jedného z účastníkov

Po dlhom čase zástupcovia ľudu v parlamente konečne zvolili dostatočný počet kandidátov na ústavných sudcov a predpokladáme, že Ústavný súd bude plne obsadený a funkčný. Ako jeden z najvážnejších adeptov na ústavného sudcu je aj JUDr. Peter Straka.

Tento kandidát na funkciu ústavného sudcu zložil sľub, v ktorom deklaroval, že bude rozhodovať v súlade s Ústavou SR, medzinárodnými zmluvami a zákonmi SR.

Funkciu ústavného sudcu vnímame ako vrcholnú funkciu sudcovskej moci na kontrolu ústavnosti a ústavný sudca by mal pri svojej rozhodovacej činnosti dbať najmä na dodržiavanie Ústavou garantovaných práv a na rovnosť účastníkov.

Ako zástupca odbornej verejnosti chcem poukázať na rozhodnutia JUDr. Petra Straku, v ktorých opakovane nerešpektoval rovnosť strán v sporových konaniach, kde jednou zo strán sporu je spotrebiteľ, najmä vo vzťahu k aktuálnej judikatúre Súdneho dvora EÚ;  svojimi rozhodnutiami nedôvodne a v rozpore so zákonom zvýhodňoval spotrebiteľa na úkor dodávateľa ako druhej strany sporu, čím opakovane porušoval ústavné práva dodávateľa v sporovom konaní.

Ako príklad môžeme uviesť:

  • Rozhodnutie Krajského súdu v Prešove 2Co/72/2015, kde sudca JUDr. Peter Straka umožnil vedľajšiemu účastníkovi – združeniu na ochranu spotrebiteľa podať odpor voči platobnému rozkazu. Išlo o svojvoľné rozhodnutie v rozpore s judikatúrou Najvyššieho súdu SR a neskoršia úprava legislatívy výslovne zamedzila podávaniu odporu proti platobnému rozkazu vedľajšími účastníkmi. Pritom vedľajší účastníci nesledovali ochranu spotrebiteľa, ale zneužívali možnosť podať odpor na uplatňovanie trov právneho zastúpenia voči protistrane. Evidujeme mnoho prípadov, kedy vedľajší účastník nezastupoval záujmy spotrebiteľa, ale sledoval jediný cieľ a to náhradu trov právneho zastúpenia od dodávateľa, resp. veriteľa.

JUDr. Peter Straka  takýmto a podobnými rozhodnutiami umožnil, aby združenia na ochranu spotrebiteľa zastúpení advokátom rôznymi obštrukciami znemožňovali plynule a rýchle súdne konanie, čím došlo k porušeniu práv dodávateľov na spravodlivé súdne konanie. Nehovoriac o tom, že združenia na ochranu spotrebiteľov disponovali informáciami o prebiehajúcich súdnych konaniach a sporových stranách, ktoré nie je možné legálne získať a do takýchto konaní hromadne vstupovali.

V tomto rozsudku sudca JUDr. Peter Straka nesprávne a nezákonne rozhodol, že zmluva o úvere je bezúročná ak neobsahuje rozpis jednotlivých splátok na istinu, úroky a poplatky. Tento výklad ustanovení zákona spotrebiteľských úveroch je nesprávny   a jeho správny výklad poskytol rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-42/2015 (Home Credit Slovakia, a.s. a Klára Biróová).

  • Rozhodnutie Krajského súdu 6 Co/93/2018 (https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/i-detail/rozhodnutie/42e937bd-8619-45c4-a354-b45efab0d6c0%3A16a85fca-d2b0-4f9a-a335-eea3b1a96df7) . V tomto rozhodnutí sudca JUDr. Peter Straka vyhodnotil zmluvnú podmienku za ústavne nekonformnú (!) a rozhodol, že zmluvná podmienka je neprijateľná. JUDr. Straka v senáte vyhlásil Dohodu o zrážkach zo mzdy za neprijateľnú, aj keď bola podpísaná na samostatnom liste vo formulárovom vyhotovení. Odôvodnil to skutočnosťou, že použitím Dohody o zrážkach zo mzdy môže dôjsť k vymoženiu plnení zo zmluvy o úvere,  na ktoré veriteľ nemá nárok (bod 27). Taký výklad je nezákonný a nevyplýva z právnych predpisov. Veriteľ má nárok na plnenie podľa uzatvorenej zmluvy o úvere, keďže spotrebiteľovi poskytol úver vo výške 21 000€ a spotrebiteľ úver nevrátil. V uvedenom konaní nebolo preukázané, že si veriteľ uplatňoval viac ako bolo dohodnuté v zmluve o úvere.

Týmto rozhodnutím sudca JUDr. Peter Straka rozhodol, že právo neplatí pre všetkých rovnako, ale že spotrebitelia majú byť neodôvodnene zvýhodnení. Nehovoriac o signáli do spoločnosti, kde spotrebitelia, aj na základe takýchto rozhodnutí, nadobúdajú dojem, že nemusia splácať svoje záväzky a plniť svoje povinnosti.

V konečnom dôsledku sudca JUDr. Peter Straka takýmto rozhodnutím prinútil veriteľa, aby podal žalobu voči spotrebiteľovi, čím sa navýšila pohľadávka spotrebiteľovi o súdny poplatok 1 200 €. Tým, že veriteľ nemôže vykonávať zákonné zrážky zo mzdy, musí podať žalobu voči spotrebiteľovi.

Slovenská republika je budovaná na princípoch právneho štátu čo znamená, že zákon a spravodlivosť v nej platí pre všetkých rovnako. Máme vážne a odôvodnené obavy, či JUDr. Peter Straka dokáže vo funkcii ústavného sudcu garantovať nezávislosť a nestrannosť pre všetkých účastníkov. Z doterajšej rozhodovacej činnosti JUDr. Petra Straku evidujeme jednostranné rozhodnutia v rozpore so zákonom a aktuálnou judikatúrou, porušujúce práva dodávateľov a prekračuje primerané hranice ochrany spotrebiteľa (ako to napríklad uviedol Ústavný súd v rozhodnutí č. PL.ÚS 11/2016- 60).

Autor je viceprezidentom Asociácie slovenských inkasných spoločnosti.

Teraz najčítanejšie