Denník N

Chceme, aby sa za psíka z útulku platila polovičná daň. To je celé…

Naše nové VZN, ktoré primárne rieši chov psov, opäť trhá rekordy internetov.

Je to zvláštna situácia…

Nie, obyvatelia nemali záujem pripomienkovať VZN č. 1/2019 o určení výšky príspevkov pre MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce (ba ani jeho následný Dodatok č. 1), ani VZN č. 2/2019 o zásadách hospodárenia s majetkom obce, ba dokonca ani VZN č. 3/2019 o zásadách bezodplatného prevodu cestnej a technickej infraštruktúry do vlastníctva obce.

Prvá „naozajstná“, legitímne podaná pripomienka na všeobecne záväzné nariadenie našej obce v roku 2019 prišla až na VZN č. 4/2019 o niektorých podmienkach pre chov, držanie zvierat a psov.

Funguje to veľmi jednoducho.

Podľa § 6 ods. 4 Zákona č. 369/1990 Zb. dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej 10-dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Ďalej to komentovať nechcem, ale nebudem skrývať, že som z toho fakt rozčarovaný…

Prečo je toto jediné VZN, ktoré priťahuje taký záujem občianskej verejnosti?

Prečo sa oň vedie búrlivejšia debata než o stravovaní našich detí v materských školách?

Niekedy naozaj neviem…

Z nového VZN mám inak celkom radosť.

Poňaté bolo dosť progresívne (veď by sa aj patrilo) – posúďte sami napríklad taký Článok 4:

Čl. IV

Zníženie sadzby dane za psa

Sadzba dane za psa bude znížená na polovicu u psa, ktorého majitelia
a) preukážu ovládateľnosť a základnú poslušnosť psa predložením kópie certifikátu, resp. iného osvedčenia o úspešnom absolvovaní výcviku psa alebo
b) nadobudli z útulku, čo preukážu predložením kópie adopčnej zmluvy alebo
c) predložia k nahliadnutiu verejnú listinu preukazujúci rodokmeň psa (najmä preukaz pôvodu).

Spoločnosť potrebuje ľudí, ktorí ju tvoria, motivovať. Spoločnosť taktiež potrebuje ľudí, ktorí budú na jej pravidlách participovať. Budeme veľmi radi, keď budete všeobecne záväzné nariadenia, ktoré navrhujeme, v súlade so zákonom pripomienkovať. Preto ich, na rozdiel aj ostatných, nemáme problém zverejňovať pokojne aj na Facebooku.

Nerobíme ich pre seba, sú pre nás všetkých…

Nech nás však, prosím, zaujímajú aj ostatné aspoň tak, ako konkrétne toto posledné o chove psíkov…

 

P.S.: Sledovať ma môžete tu, veľmi ma to poteší:

Teraz najčítanejšie

Marek Lackovič

Progresívny starosta (od r. 2018) jednej z najrýchlejšie rastúcich samospráv SR - Hviezdoslavova. Kým mnoho miest a obcí sa z prírastku obyvateľstva teší, tu je situácia iná. Obec, dnes už s vyše 4.000 obyvateľmi, mnohými neslávne prezývaná aj "najväčší bratislavský satelit", vzdialená len 13 kilometrov od prvej tabule „Bratislava“, čelí enormnému nárastu populácie spôsobenému nerozumným uvoľňovaním územného plánu v rokoch 2008 - 2014. M. Lackovič je zakladajúcim členom Progresívneho Slovenska a pred starostovaním bol aj jeho trnavským predsedom. Predsedovania sa vzdal ihneď po zvolení za starostu, aby naplno sedel len na jednej stoličke. V septembri 2019 bol Hviezdoslavov pod jeho 10-mesačným vedením ocenený prestížnou Cenou pre otvorenú samosprávu za r. 2019, udelenou Združením občanov miest a obcí Slovenska. Po roku bola obec na ocenenie nominovaná opäť. V r. 2021 pridal svoje ocenenie aj nezávislý portál PlatStarostu.sk. V decembri 2021 bol M. Lackovič zaradený medzi 30 tvárí lepšieho Slovenska v knižnej edícii "Humans", ktorú priniesol Forbes. V r. 2022 bol súčasťou slovenskej delegácie Transparency International v Kosove. V októbri 2022 obhájil svoj mandát starostu obce s výsledkom 83,2%.