Denník N

Chceme, aby sa za psíka z útulku platila polovičná daň. To je celé…

Naše nové VZN, ktoré primárne rieši chov psov, opäť trhá rekordy internetov.

Je to zvláštna situácia…

Nie, obyvatelia nemali záujem pripomienkovať VZN č. 1/2019 o určení výšky príspevkov pre MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce (ba ani jeho následný Dodatok č. 1), ani VZN č. 2/2019 o zásadách hospodárenia s majetkom obce, ba dokonca ani VZN č. 3/2019 o zásadách bezodplatného prevodu cestnej a technickej infraštruktúry do vlastníctva obce.

Prvá „naozajstná“, legitímne podaná pripomienka na všeobecne záväzné nariadenie našej obce v roku 2019 prišla až na VZN č. 4/2019 o niektorých podmienkach pre chov, držanie zvierat a psov.

Funguje to veľmi jednoducho.

Podľa § 6 ods. 4 Zákona č. 369/1990 Zb. dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej 10-dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Ďalej to komentovať nechcem, ale nebudem skrývať, že som z toho fakt rozčarovaný…

Prečo je toto jediné VZN, ktoré priťahuje taký záujem občianskej verejnosti?

Prečo sa oň vedie búrlivejšia debata než o stravovaní našich detí v materských školách?

Niekedy naozaj neviem…

Z nového VZN mám inak celkom radosť.

Poňaté bolo dosť progresívne (veď by sa aj patrilo) – posúďte sami napríklad taký Článok 4:

Čl. IV

Zníženie sadzby dane za psa

Sadzba dane za psa bude znížená na polovicu u psa, ktorého majitelia
a) preukážu ovládateľnosť a základnú poslušnosť psa predložením kópie certifikátu, resp. iného osvedčenia o úspešnom absolvovaní výcviku psa alebo
b) nadobudli z útulku, čo preukážu predložením kópie adopčnej zmluvy alebo
c) predložia k nahliadnutiu verejnú listinu preukazujúci rodokmeň psa (najmä preukaz pôvodu).

Spoločnosť potrebuje ľudí, ktorí ju tvoria, motivovať. Spoločnosť taktiež potrebuje ľudí, ktorí budú na jej pravidlách participovať. Budeme veľmi radi, keď budete všeobecne záväzné nariadenia, ktoré navrhujeme, v súlade so zákonom pripomienkovať. Preto ich, na rozdiel aj ostatných, nemáme problém zverejňovať pokojne aj na Facebooku.

Nerobíme ich pre seba, sú pre nás všetkých…

Nech nás však, prosím, zaujímajú aj ostatné aspoň tak, ako konkrétne toto posledné o chove psíkov…

 

P.S.: Sledovať ma môžete tu, veľmi ma to poteší:

Marek Lackovič

Novozvolený progresívny starosta najrýchlejšie rastúcej obce na Slovensku - Hviezdoslavova. Kým veľká časť samospráv sa z prírastku obyvateľstva teší, v prípade Hviezdoslavova je situácia iná. Obec, dnes už s vyše 4.000 obyvateľmi, mnohými neslávne prezývaná aj ako najväčší bratislavský satelit, vzdialená len 13 kilometrov od prvej tabule „Bratislava“, musí čeliť enormnému nárastu populácie. Marek Lackovič je zakladajúcim členom Progresívneho Slovenska a donedávna bol aj jeho trnavským predsedom. Predsedovania sa vzdal bezprostredne po zvolení za starostu, aby naplno sedel len na jednej stoličke. 20. septembra 2019 bol Hviezdoslavov pod jeho 10-mesačným vedením ocenený prestížnou Cenou pre otvorenú samosprávu za rok 2019, ktorú udeľuje Združenie občanov miest a obcí Slovenska. Po roku bol Hviezdoslavov na ocenenie nominovaný opäť.