Denník N

Podporme našich učiteľov

Presne pred rokom som tu na svojom blogu napísal článok , ktorý bol venovaný Svetovému dňu učiteľov. 5. október je tým dňom, ktorý Organizáci Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) vyhlásila v roku 1994 ako pripomienku Charty učiteľov, prijatých odporúčaní o postavení učiteľov. Napriek súčasnému masírovaniu verejnej mienky o tom ako by mali byť spokojní si povedzme aj to povestné B. Len ich dvíhame zo suterénu nášho spoločenského záujmu na ledva prvé poschodie a zabúdame, že ak chceme niečo zmeniť, musíme im dať poctivú ponuku, ktorej naplnením pocítia zlepšenie svojho života.

Preto som na svojej facebookovej stránke včera 5. októbra zverejnil svoje programové priority. Priority zamerané k podpore učiteľov, vychovávateľov, odborných zamestnancov.

Som jedným z nich a preto ak dostanem vo voľbách dostatočnú podporu nielen od učiteľov, budem presadzovať tieto programové tézy, aby sa naplnili staré sľuby a dosiahlo sa ich dôstojné spoločenské postavenie.
✔ 6% HDP do školstva s podmienkou, aby tieto zdroje išli najmä na personálne výdaje. Zároveň do roku 2024 zrealizovať priame financovanie škôl zo štátnej pokladnice. Materské školy, školské kluby detí, základné umelecké školy a školské jedálne financovať z prenesených kompetencií.
✔ Priemerný plat učiteľa dostať do roku 2024 na úroveň 85% priemerného platu VŠ vzdelaného zamestnanca na Slovensku. Nástupný plat pedagóga viazať do roku 2024 na dvojnásobok minimálnej mzdy. Dosiahnuť stav, aby nárast tarifného platu sa za odpracované roky zdvojnásobil a nie ako dnes, keď po 40 odpracovaných rokoch narastie len o 18%.
✔ Vzdelávací benefit: po 10 odučených rokoch bude môcť učiteľ jednu hodina z úväzku využiť na supervíziu alebo osobný mentoring, po 20 rokoch naopak – učiteľ, ktorý tu hodinu v úväzku využil na mentoring pre seba môže robiť mentora 2 hodiny týždenné v rámci svojho úväzku a to aj na iných školám.
✔ Zosúladiť zákon o odmeňovaní pedagogických a odborných zamestnancov so Zákonníkom práce tak, aby sa odstránila diskriminácia zamestnancov školstva. Čiže zaradiť učiteľov do zodpovedajúceho 5. stupňa náročnosti práce. Znížiť úväzok na 20 hodín týždenne pre pedagogických zamestnancov SŠ aj ZŠ. Pre učiteľky materských škôl a vychovávateľov ho stanoviť na 23 hodín týždenne. Za prácu triedneho učiteľa zvýšiť príplatok na 10%. Zaviesť inštitút výsluhového dôchodku pre pedagogických a odborných zamestnancov.
✔ Zmenu zákona č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, navrhneme explicitne uviesť, že učiteľ môže činnosť súvisiacu s priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou vykonávať mimo pracoviska. Zabezpečiť, aby získaním malého doktorátu (PaedDr., PhDr.) bol učiteľ zaradený automaticky do 8. platovej triedy; vedeckú hodnosť PhD. zaradiť do 9. platovej triedy.
✔ Paritné zastúpenie pedagogických zamestnancov školy v Rade školy (učiteľ-rodič-zriaďovateľ) a zabezpečenie právnej ochrany učiteľov – členov Rady školy proti prepusteniu rovnako ako aj zástupcov žiakov pred rôznymi formami nátlaku.
✔ Študentom vysokých škôl pedagogického smeru zvýšiť počet hodín praxe, už aj od bakalárskej formy štúdia a pridať skúšku z oblasti školských zákonov a predpisov.
✔ Od prvého roku vlády presadzovať v zvyšovanie počtu odborných tímov, ktorých pomoc je pre kvalitu ich práce nevyhnutná, zavádzať opatrenia na demokratickú a participatívnu kultúru na pracoviskách, systémovo znižovať mobbing a zlú klímu v zborovniach, zlepšiť podporu pre pedagógov kvalitnými učebnicami, modernými pomôckami.

Tento rok je síce heslom „Mladí učitelia, budúcnosť profesie“, ale potrebujeme získať všetky vekové kategórie túžiacich po zmene, aby sme vytvorili koalíciu ochotných, ktorí sa budú na tej zmene podieľat.

Ďakujem za komentáre a zdieľanie týchto opatrení.

Teraz najčítanejšie

Miroslav Sopko

Manžel, otec a učiteľ. Autor a správca www.zavretaskola.sk.