Denník N

Motýlí efekt pre inovácie vo firmách a v produkte

Teórie o cykliskosti sa dajú aplikovať na rôzne témy. Pri tímoch si má každý nový tím prechádzať obdobím formovania, búrky, stabilizácie až sa nakoniec dostane k želanému výkonu. Ekonomiky idú cez expanziu, vrchol, recesiu, krízu až po dno. Je možné narušiť tieto cykly? Cez aké cykly idú firmy, či produkty a aké kroky vieme spraviť, aby sme narušili nejaké vzorce správania?

Firmy a ich produkty po uvedení na trh prechádzajú rastom, neskôr obdobím saturácie a postupne prichádza stagnácia, pokles. Čo funguje ako intervencia, či prevencia, pred stagnáciou a poklesom? Inovácia, iterácia, disrupcia, R&D, UX. Každá firma hľadá spôsob, ktorý je pre ňu najvhodnejší. Krásny príklad zo sveta je Netflix, ktorý prešiel niekoľkými iteráciami svojho produktu a dnes je globálne úspešnou, rastúcou firmou. Presne opačný známy príklad je Blockbuster, ktorý neinovoval a dnes už je úspech pre nich minulosťou. Na spravenie edukovaného rozhodnutia je potrebný kontext, odvaha, konkrétne nástroje a kroky.

Keď hovorím kontext, hovorím v princípe o biznis mindsete, o porozumení produktu, službe, ktorú tvorím. Ten proces nie je raketová veda, ale je komplexný. Začína sa nápadom, definíciou cieľovej skupiny, potreby. Následne vzniká koncept, prototyp, ktorý treba s cieľovou skupinou validovať. Porozumenie cieľovej skupine je celá alchýmia. Ako sa správa, aké má návyky, akú potrebu jej produkt rieši je potrebné riešiť počas celého životného cyklu produktu. Aj to ako, kedy a cez aké kanály bol produkt na trh uvedený ovplyvňuje, ako na finálny produkt reagujú zákazníci. A keď už je produkt vonku, ako poskytovať podporu zákazníkom, ako ho udržiavať aké nástroje monetizácie fungujú, aké doplniť aby bol schopný generovať výnosy a ultimátne zisk. Je toho celkom dosť, čo treba neustále držať v hlave a neustále prehodnocovať.

Uvedomenie si toho, ako každý jednotlivec, ktorý sa na tvorbe produktu podieľa, prispieva k tvorbe hodnoty je veľmi dôležité pre jeho efektívne fungovanie. Odbornosť, hĺbka aj šírka a zároveň porozumenie produktovému cyklu, finančná udržateľnosť, by mali byť základnou vedomosťou každého kto na produkte pracuje.

Zabezpečiť, aby ľudia vo firmách rozumeli biznis kontextu, aby mali to správne biznis nastavenie mysle je jedna z najväčších výziev každej väčšej firmy. Na úvod nie sú zdroje, každý robí všetko a vďaka tomu sa rýchlo učí, musí veci rýchlo doťahovať, rozumieť širším súvislostiam. Takéto prostredie láka ľudí s vyššou mierou flexibility, s potrebou objavovať, silnou potrebou autonómie, explórerov. Postupne, ako prichádza úspech, zdroje, je potreba špecializácie, odbornosti, prichádzajú procesy a porozumenie šírky sa znižuje. Ľudia si zvyknú na predvídateľnosť, stabilitu, kontrolu, nižšiu flexibilitu. Vtedy si firmy zakladajú R&D jednotky, vtedy prichádzajú hackathony, vtedy sa začínajú pozerať mimo svoj zabehnutý proces, aby videli produkt, trh, zákazníka viac z inej perspektívy. Vtedy prichádza potreba inovácie, explórerov.

Keď sme brainstormovali aký potenciál má Butterfly effect program pre firmy – či už zakladateľské, tak aj ostatné firmy na trhu – pozerali sme sa na to, ako im vieme práve v tejto cez inováciu priniesť hodnotu. Zanalyzovali sme si možnosti a vytvorili priestor v niekoľkých oblastiach, ktoré môžu byž zaujímavé práve pre firmy.

  1. Výzva – firma sa môže zapojiť vyhlásením výzvy pre účastníkov – máme problém, skúste nám vymyslieť riešenie. Výstupom je natívna, webová, či hybridná aplikácia. Zväčša vie tím vytvoriť koncept, ktorý ide mimo štandardný proces uvažovania, pracuje s dátami od užívateľov, učí sa ako tieto dáta zbierať, vyhodnocovať, aplikovať. Výstupom je študentský projekt, čiže nie finálne riešenie, ale prototyp validovaný cieľovou skupinou. Inovačné tímy, R&D tímy vo väčších firmách vedia vytvoriť zaujímavé zadanie – aktuálne riešime problém, ktorý zadefinovalo mesto Bratislava.
  2. Jednotlivec z firmy, či tím – jednotlivec, či celý tím z firmy sa vie naučiť iteračný proces vývoja digitálneho produktu od nápadu, cez verifikáciu s cieľovou skupinou, až po go-to-market stratégiu. Toto je zaujímavá alternatíva pre learning & development, rozvoj zamestnancov, ale aj inovačné a R&D tímy.
  3. Dobrá vec – mnohé firmy hľadajú projekty, prostredníctvom ktorých môžu podporiť dobrú vec v rámci spoločnosti, v ktorej žijeme. Sú to CSR projekty.
  4. Individuálny talent s kontextovým a biznis mindsetom – absolventi programu si prechádzajú iteratívnym procesom vývoja produktu, veľmi rýchlo musia nájsť svojho zákazníka, hovoriť s ním, rozmýšľať nad hodnotou, ktorú pre neho tvoria, nad zmysluplnou monetizáciou. To všetko ich núti neustále sa posúvať ďalej v uvažovaní o produkte, v hľadaní hodnoty, ktorú tvoria pre zákazníka a výnosy, ktoré generujú, aby pokryli náklady a generovali zisk. Naša alumni skupina už má viac ako 60 členov, talentovaných jednotlivcov, ktorí si počas 5 mesiacov v tomto programe učili práve takémuto nastaveniu. Práve táto skupina môže byť zaujímavá pre recruiterov.

Každá firma si môže vytvoriť vlastný, interný Butterfly Effect tím, či projekt. V takto vytvorených tímoch je najsilnejší knowledge, interne firmy najľahšie posúvajú informácie, know-how na interné inovatívne tímy, či jednotlivcov. Je to finančne a časovo náročnejšia alternatíva, pomáha tvoriť nastavenie vo firme, ktoré poníma aj exploitáciu existujúcich možností, aj exploráciu nových. Je to hodnotná, no náročná cesta. Každá firma, ktorá to skúsila, vie presne o čom hovorím ;) Výhody, či nevýhody internej, či exerne záskanej inovácie sú u každej firmy iné. Podstatné je, kde je jej vnútorné nastavenie, čo vie mať najväčší pre ňu a jej produkty želaný efekt.

Signing out…

Teraz najčítanejšie

Lucia Sickova

Lucia Šicková je spoluzakladateľka PIXEL FEDERATION, matka 3 detí s vášňou pre inovácie, vzdelávanie, hry, svoje deti, tvorivé radosti, udržateľný rast. Riadila projekty v oblasti ľudských zdrojov pre korporátne inštitúcie, od analýz tréningových potrieb vo verejnom sektore, riadenie IT projektov, až po rozbeh vlastnej spoločnosti. V súčastnosti má na starosti riadenie rozvojových programov spoločnosti PIXEL FEDERATION. Jej druhou témou je riadenie aktivít Edufactory by Pixel Federation, ktoré sú zamerané na podporu a tvorbu edukatívnych projektov.