Denník N

Ako zlepšiť hospodárenie nemocnice a zefektívniť verejné obstarávanie

Na zlepšenie hospodárenia lôžkového zdravotníckeho zariadenia je potrebné využívať celú radu opatrení. V tomto blogu sa vám pokúsim predostrieť ich zopár, ktoré aj mne napomohli zlepšiť finančnú stránku nemocnice. 

Pravidelné porady s primármi a vrchnými sestrami sú esenciálnou stránkou fungovania zdravotníckeho zariadenia. Je dôležite im predkladať na mesačnej báze prehľad nákladov, výnosov, počty pacientov/hospitalizácii, operačných výkonov, a to najlepšie v porovnaní s mesiacmi predtým ako aj zhodným mesiacom predošlého roka. Aj na základe porady, ktorú môžeme brať ako istý druh verejného fóra, keďže sú tam prítomní kolegovia z iných oddelení, či ambulancií, sa vytvára súťaživosť medzi lekármi a sestrami. Žiaden lekár či sestra  nie je rád/a, že práve jeho/jej oddelenie, či ambulancia je v strate, nelieči dostatočný počet pacientov ako iní „šikovnejší“ kolegovia a ešte sa to aj otvorene na porade povie rečou čísel.

Zavádzanie novej operatívy a inovatívnych spôsobov diagnostiky (vyšetrení) je potrebné aj pre udržanie kroku s dobou a zároveň ponúknuť klientovi, v tomto prípade pacientovi niečo, čo v inom zdravotníckom zariadení nenájde. Určite treba aj finančne podporovať lekárov v ich iniciatíve sa učiť nové trendy a vzdelávať sa na konferenciách doma aj v zahraničí. Minimálne im preplácať náklady spojené s účasťou na takýchto konferenciách alebo stážach.  Nová diagnostika či operatíva pritiahne ďalších klientov/pacientov a zároveň zvyšuje úroveň nemocnice. A s tým súvisia aj nové formy telemedicíny. Mne sa napríklad osvedčilo popisovanie CT snímok na diaľku, a to nie len vlastnými lekármi z pohodlia domu, ale aj lekármi iného zdravotníckeho zariadenia, ktoré sa vyslovene zameriava na CT diagnostiku. Je to lacnejšie, flexibilnejšie a mnoho krát rýchlešie, ako pri lekárovi sediacim priamo v nemocnici, keďže na pracovisku musí veľakrát riešiť aj mnoho iných veci.

Z optimalizačných opatrení by som začal kontrolou stavu zásob na vybraných oddeleniach. Týmto opatrením sa sleduje zníženie zásob liekov a špeciálneho  zdravotníckeho materiálu (ďalej len „šzm“) priamo na oddeleniach. Taktiež tomu celému predchádza vykonanie fyzickej inventúry skladov na oddeleniach, kde sa obvykle zisti,  že mnohé lieky, liečivá či diagnostiká nie sú riadne odpisované, čím skresľujú reálny stav zásob a aj celkový hospodársky výsledok, keďže ide o náklad na oddelenie. Týmto opatrením sa zavedie, pokiaľ ešte nebola,  aj hmotná zodpovednosť na stav zásob skladu na oddelení, ktorá nie vždy je aj právne ukotvená pre zdravotníckych pracovníkov. Taktiež sa zamedzí, aby sa objednávalo viac ako sa reálne musí, čoho následkom býva expirácia niektorých tovarov a teda zbytočná finančná strata. Je nutné zaviesť limity na objemy v skladoch na oddeleniach.

Ďalej zaviesť maximálne povolené skladové zásoby liekov, liečiv a šzm vo verejnej a ústavnej/nemocničnej lekárni. Pre tých ktorý nevedia, tak verejná lekáreň slúži pre výdaj liekov a liečiv priamo pacientom a ústavná/nemocničná lekáreň vydáva lieky, liečiva a šzm oddeleniam nemocnice na liečbu hospitalizovaných pacientov. V ústavnej/nemocničnej  lekárni odporúčam maximálne povolené zásoby liekov, liečiv a šzm na obdobie 15-30 dní za dodržania podmienky, že hodnota skladových zásob nesmie presiahnúť obrat. Maximálne povolené zásoby liekov a liečiv z mimoriadneho dovozu odporúčam na obdobie 60 dní a treba si stanoviť maximálnu celkovú hodnotu skladových zásob v ústavnej lekárni v eur. Vo verejnej lekárni odporúčam maximálne povolené zásoby liekov, liečiv a pomôcok na 10-14 dní za dodržania podmienky, že hodnota skladových zásob nesmie presiahnúť obrat verejnej lekárne. Treba si stanoviť aj celkovú maximálnu hodnotu skladových zásob vo verejnej lekárni, ktorá  nesmie presiahnuť istú sumu v eur.

Keďže sú často zaužívane 14 a 30 dňové splatnosti faktúr pri zmluvách a objednávkach, odporúčam využívať dlhšiu dobu splatnosti. Teda plošne zaviezť 60 dňovú dobu splatnosti, ale s tým, že sa bude aj reálne dodržiavať. Vtedy s tým dodávatelia nemajú problém. A zároveň tam, kde je to možné, no najmä pri väčších jednorázových nákupoch prístrojovej techniky, si dohodnúť splátkový kalendár. Týmito opatreniami by sa mal vylepšiť cashflow nemocnice.

Je dôležité zlepšovať vykazovania v DRG klasifikačnom systéme, keďže na konci dňa sú práve príjmy zo zdravotných poisťovní najdôležitejšie pre nemocnicu. Aktivity, ktoré majú byť vykonané na odstránenie nežiaduceho stavu  sú overenie funkcionalít v nemocničnom informačnom systéme, zistenie chybovosti pri zadávaní do informačného systému nemocnice, príprava návrhu na zmenu vo vykazovaní. Manažment nemocnice by mal vykonávať pravidelné preškolenie zdravotníckych pracovníkov v systéme DRG. Dôležité sú tiež výmeny skúseností kóderov navzájom, najlepšie na platfome komisie, ktorá je tvorená kódermi jednotlivých oddelení a ambulancií zdravotníckeho zariadenia. Nesmierne dôležitá je aj kontrola uzavretých hospitalizačných prípadov niekým tretím. Hlavnú  a vedľajšiu diagnózu majú vždy zadávať lekári, no často to za nich robia sestry, čo je veľkou chybou.

Ako ďalšie odporúčanie je potrebné zaviesť elektronický obstarávací systém v rámci zdravotníckeho zariadenia. Ide o komplexný systém elektronizácie verejného obstarávania. Zabezpečuje jednotné formuláre, ktoré používajú všetci pri obstarávaní, uchováva celú dokumentáciu elektronicky, sleduje a upozorňuje na termíny a je prepojený na systémy verejnej správy – ISZÚ, CRZ a EKS. Čiže aj menšie nákupy a zadávanie zákazok s nízkou hodnotou môžu vykonávať poverení zamestnanci administratívy sami v tomto systéme. Systém poskytuje aj odborné poradenstvo pri realizácií procesov verejných obstarávaní v zmysle zákona o verejnom obstarávaní poskytované emailom alebo telefonicky poskytovateľom, v rozsahu a podľa požiadaviek objednávateľa. Čo považujem za veľké plus, že vie niekto ešte po vás skontrolovať súťažné podklady pred spustením súťaže.

Určite preferujem uzatvárania rámcových dohôd ako výsledok verejného obstarávania na konkrétne stavebné činnosti, čiže osobitne rámcová dohoda na maľovanie, osobitná rámcová dohoda na demontáž a montáž podláh, či okien,… Nemocnica má tým vysúťažené pevné jednotkové ceny  a vie ich použiť na rôzne udržiavacie a drobné investičné akcie počas celého obdobia napríklad roka.

Treba brať ohľad na trhové ceny, a preto pri službách ako je napríklad mobilný operátor, internet navrhujem robiť súťaž a zmluvu vždy len na obdobie 1 roka a po roku znova zopakovať, nakoľko ceny najmä pri týchto službách sa znižujú pri určitom objeme, ktoré nemocnica spotrebuje.

Teraz najčítanejšie

Filip Barbarič

Vyštudoval som Právnickú fakultu Trnavskej univerzity. Hneď po ukončení univerzity som sa vrhol do praxe. Pôsobil som ako oblastný právnik v neštátnej stavebnej a developerskej spoločnosti. Tu som sa stretol nielen s klasickou právnickou praxou, ale aj s priebehom verejných obstarávaní. Keďže sme vtedy pôsobili na pozícii uchádzača, museli sme ako tím pripravovať podklady do rôznych verejných súťaží. Aby som si rozšíril rozhľad a dokázal vnímať veci aj z druhej (štátnej) strany, rozhodol som sa zamestnať vo verejnom sektore. Ako právnika na Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou ma zavialo k špecifickému druhu medicínskeho a zdravotníckeho práva. Ako povedal Seneca, osud vedie toho, kto chce, kto nechce, toho ťahá. Ako som začal spoznávať právnickú prax, zisťoval som, že práve oblasť práva a manažmentu zdravotníctva je mi veľmi blízka. Začal som sa zúčastňovať mnohých odborných konferencií a workshopov. Môj záujem som zakončil trojročným štúdiom Master of Public Health. Vyvrcholením mojej práce na Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou bolo, že sám som tento inštitút reprezentoval na konferenciách, predstavoval jeho prácu a výsledky.