Denník N

Dlhodobá starostlivosť u českých bratov

V minulom blogu sme sa venovali štruktúre dlhodobej starostlivosti na Slovensku. Aby sme vedeli porovnať oba systémy, je dôležité urobiť prehľad o nastavení systému u našich susedov.

Terajší zákon o sociálnych službách v Českej republike nadobudol platnosť 1. 1. 2007. Dovtedajší systém financovania tzv. dotáciou na lôžko sa zmenil. Pred rokom 2007 sa dotácie poskytovali len pre ústavy sociálnych služieb a domovy dôchodcov, ktorých zriaďovateľmi a prevádzkovateľmi boli obce. Tieto dotácie boli poskytnuté zo štátneho rozpočtu, pričom výška príspevku bola každoročne určená zákonom.

Dnešná podoba systému v Čechách existuje od prijatia zákona o krajoch a obciach. Kraje získali vďaka finančným prostriedkom zo štátnej pokladnice možnosť zriaďovať vlastné sociálne služby a zároveň samostatne rozhodovať o ďalšom smerovaní finančných tokov. Podobná situácia nastala aj v prípade obcí, ktoré prevzali úlohy okresných úradov.

Financovanie prešlo od 1. 1. 2007 radikálnou zmenou, keďže nastalo uplatňovanie systému viaczdrojového financovania. Zdroje, z ktorých môže zriaďovateľ sociálnej služby čerpať, sú nasledovné:

  • financovanie priamo od užívateľov (s využitím príspevku na starostlivosť),
  • dotácie zo štátneho rozpočtu,
  • dotácie od kraja a obce,
  • platba zo zdravotnej poisťovne (po splnení legislatívnych podmienok),
  • fondy EÚ,
  • úrad práce a pod.

Celkový finančný objem, ktorý vyčlení vláda na sociálne služby, sa delí každoročne medzi kraje nasledovným percentuálnym podielom:

Samotné kraje po prijatí financií zo strany štátu tieto prostriedky prerozdelia jednotlivým poskytovateľom sociálnych služieb, ktoré kraj zriadil v rámci tzv. krajskej siete poskytovateľov sociálnych služieb.

Tento systém je v súčasnosti kritizovaný za svoju neschopnosť reagovať na aktuálne potreby v danom kraji. Momentálne percentuálne prerozdelenie neodzrkadľuje súčasný stav a zároveň kraj kvôli časovému rozpätiu medzi žiadosťou a príjmom dotácie zo štátneho rozpočtu pociťuje nesúlad medzi potrebnou výškou dotácie a pridelenou výškou danej dotácie. Rovnako v prípade českých krajov nastáva záťaž v podobe obdobia obdržania dotácie, čím sú poskytovatelia sociálnych služieb nútení poberať finančné pôžičky.

Výška dotácií pre kraje pre rok 2019:

Zdroj MPSV ČR, upravená

Nasleduje tabuľka pojednávajúca o priemernej výške dotácie na danú sociálnu službu.

Zdroj: MPSV ČR, 2019

Závažný problém, ktorý očakáva české ministerstvo práce a sociálnych vecí, sa javí v podobe starnutia populácie, ktoré má byť v Českej republike jedno z najrýchlejších. Náklady spojené so starostlivosťou o seniorov by mali byť podľa demografického vývoja v roku 2064 na úrovni 353 miliárd Kč, čo je o 899,9 % vyššia suma, než boli vynaložené náklady v roku 2015. Viac o starnutí populácie na Slovensku tu.

Aká je štruktúra výdavkov v Českej republike?

Zdroj: MPSV ČR, 2019

Z tabuľky jasne vidieť, že financovanie dlhodobej starostlivosti stojí na viacerých pilieroch. Našu odpoveď, ktorý systém je efektívnejší a dlhodobo udržateľnejší, vám prinesieme v nasledujúcom blogu.

logo evsTento článok je súčasťou projektu Politiky zamestnanosti realizovaného Inštitútom zamestnanosti. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci OP EVS.

Teraz najčítanejšie

Inštitút zamestnanosti

Cieľom Inštitútu zamestnanosti je prezentovať odborné poznatky a ponúkať riešenia z oblasti trhu práce širokej verejnosti a zainteresovaným odborníkom. Inštitút zamestnanosti sa snaží byť nápomocný osobám pôsobiacim v ekonomickom výskume, vzdelávaní a praxi. Pracuje v oblasti výchovno-vzdelávacej, výskumnej, osvetovej, sociálnej a poradenskej, najmä na poli trhu práce a zamestnanosti.