Denník N

Program PS/Spolu – kapitola Spravodlivosť

Bod zlomu - kapitola Spravodlivosť
Bod zlomu – kapitola Spravodlivosť

Moje postrehy na pozitívne a negatívne stránky programového dokumentu PS/Spolu v kapitole Spravodlivosť.

V septembri 2019 odprezentovala koalícia PS/Spolu svoj politický program, ktorý nesie názov Bod zlomu (pdf). V týchto článkoch budem prezentovať môj pohľad na tento programový dokument, pričom sa zameriam na jeho pozitívne a negatívne stránky. Sériu odštartujem spravodlivosťou, ktorá je dlhodobo jednou z najproblematickejších oblastí našej spoločnosti. Ľudia na vlastnej koži pociťujú nízku mieru vymožiteľnosti práva, kupovanie si sudcovprokurátorov je bežnou záležitosťou a aj pre tieto dôvody sa vízia spravodlivej spoločnosti stala lajtmotívom v prezidentskej kampani Zuzany Čaputovej a občania svojou voľbou potvrdili, že chcú zásadné zmeny. V ostatných dňoch vyplával na povrch aj kriminálny vzťah medzi bývalým generálnym prokurátorom a “Bruchom,” ktorý šokoval verejnosť.

Článok som konzultoval najmä s Braňom Vančom, ktorý je právnikom a odborníkom na spravodlivosť a inovatívny právny manažment.

Oblasť spravodlivosti je špecifická v tom, že pozostáva najmä z práce odborníkov (sudcov, prokurátorov, advokátov, atď.), a preto sa dá ovplyvniť oveľa rýchlejšie, ako napríklad výstavba najdôležitejšej dopravnej infraštruktúry. Kapitola programu Bod zlomu pre spravodlivosť je preto šitá na krátkodobé a strednodobé riešenia, pričom väčšina z nich je realizovateľná v priebehu jedného volebného obdobia a budú mať výrazne pozitívny vplyv na našu spoločnosť. Gro programu je o zmenách v súdnictve a snahe o definovanie krokov smerujúcich k lepšiemu fungovaniu súdov a samotných sudcov s cieľom poskytovať občanom kvalitnú službu spravodlivosti, tzn. že bude dostupná, rýchla, zrozumiteľná a spravodlivá.

Sudcovia a prokurátori

Pre skvalitnenie sudcov a zástupcov iných právnických povolaní je potrebné urobiť zmeny už v príprave na vysokých školách. Študenti musia nadobúdať prierezové vedomosti založené na príkladoch z praxe, ktoré budú môcť využiť vo svojich ďalších kariérach. Súčasťou výučby by teda mali byť kolokviá so šikovnými ľuďmi z rôznych právnických profesií, ako je to bežné na západe (a neplatí to len pre oblasť spravodlivosti). Následný výber sudcov a prokurátorov musí byť zameraný na aplikovanie vedomostí v modelových príkladoch, kdežto dnes sa hľadí akurát na odrapotanie namemorovaných informácií. Hodnotenie takéhoto testovania musí byť postavené na rovnakom štandardne naprieč krajinou, čím sa zabezpečí transparentnosť výberového procesu, ktorý je dnes ovplyvnený rodinkárstvom a korupciou. Každý štvrtý sudca má na súdoch zamestnaného rodinného príslušníka. V systéme existujú aj vertikálne väzby, a preto je potrebné zaviesť povinnosť, aby sudcovia zverejňovali rodinné väzby nielen s inými sudcami, ale aj s prokurátormi a advokátmi.

Ako aj pri iných povolaniach, aj sudcovia musia prechádzať kontinuálnym vzdelávaním, na čo poslúži zreformovaná Justičná akadémia, ktorá sa nezameria len na technické zručnosti, ale aj na soft skills a hlavne na prezentovanie skúseností z praxe s cieľom zefektívnenia pojednávaní a zlepšenia rozhodovania sudcov a kvality odôvodňovania ich rozhodnutí. Sudcovia budú totiž komunikovať s verejnosťou a médiami a ku každému odôvodneniu rozhodnutia vypracujú stručné a zrozumiteľné odôvodnenie nad rámec, ktoré pochopia aj laici.

Justičná akadémia bude teda zbierať príklady o dobrom či zlom fungovaní súdov nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Práve tu bude možné použiť emeritných sudcov, t.j. sudcov, ktorým automaticky skončí sudcovská funkcia po dosiahnutí stanoveného veku (o odchode do dôchodku už nebude rozhodovať Súdna rada), ale aj naďalej budú chcieť pôsobiť v justícii a odovzdávať svoje skúsenosti mladším generáciám. Ďalšia možnosť pre ich využitie je na profesionálnom disciplinárnom súde, ktorý bude potrebné vytvoriť. Disciplinárne konania sú momentálne brané ako neželaná záťaž sudcov, ktorí sú motivovaní vec radšej zamiesť pod stôl a ďalej sa venovať svojim pojednávaniam. Rýchlo konajúci Disciplinárny súd by aj za pomoci emeritných sudcov pomohol zefektívniť disciplínu sudcov po celej krajine.

Ak chceme mať kvalitné súdnictvo a kvalitných sudcov, musia byť aj férovo a motivačne ohodnotení. Na tento účel sa zriadi Hodnotiace centrum, ktoré bude hodnotiť najmä kvalitu práce, trvanie súdneho procesu a pozitívne či negatívne podnety zúčastnených strán za stanovenia nového etického kódexu. Na prácu sudcov sa bude pozerať očami projektového manažmentu, kde budú mať súdne pojednávania stanovené jasné časové míľniky, ktoré bude potrebné dodržať. Sudcovia budú hodnotení len za ich vlastnú prácu a nie za kvalitatívny priemer oddelenia, ktorého sú súčasťou a bude im prezentovaná jasná vízia kariérneho rastu.

Pri voľbe generálneho a špeciálneho prokurátora je potrebné, aby bola viac na očiach verejnosti, aby kandidátov nominoval širší okruh subjektov a hodnotila ich rozšírená Rada prokurátorov a aby voľba v NR SR prebehla verejne. Musíme mať posilnenú Radu prokurátorov s väčšími právomocami voči generálnemu prokurátorovi a pri výbere a kariérnom raste prokurátorov. Rada prokurátorov bude môcť podať návrh na disciplinárne stíhanie generálneho a špeciálneho prokurátora a bude môcť zrušiť príkazy udelené prokurátorom od ich nadriadených, ktoré by sa priečili zákonným povinnostiam prokuratúry, čo sa dnes stáva v dôsledku politických tlakov. Nadriadení budú musieť zdôvodňovať svoje príkazy a rozhodnutia o pridelení alebo odňatí prípadov, pričom tieto zdôvodnenia sa budú zverejňovať. Dohľad posilní aj novovzniknutý Výbor NR SR na kontrolu prokuratúry, ktorému sa budú generálny a špeciálny prokurátor zodpovedať.

Prípady sa na prokuratúre budú prideľovať náhodným výberom, krajskí a okresní prokurátori budú mať určenú maximálnu dobu na výkon funkcie, aj prokurátori budú zverejňovať svoje rodinné väzby a prokuratúra bude zverejňovať prehľadné štatistické informácie o svojej činnosti. Aby toho nebolo málo, zavedie sa inštitút subsidiárnej žaloby, čo je nástroj, ktorý môže použiť poškodený v prípade, že prokuratúra nekoná a poškodený na základe vyšetrovania polície podá návrh na začatie trestného súdneho konania.

Veľmi dôležité bude odbremeniť Úrad špeciálnej prokuratúry, ktorý sa v súčasnosti musí zaoberať aj drobnými korupčnými trestnými činmi, ktoré by mohli riešiť bežné súdy. Kľúčovou zmenou bude rozšírenie oprávnenia a kapacít Úradu tak, aby mohol realizovať vyšetrovacie úkony nezávisle od policajného zboru. Jedná sa o veľmi silný nástroj na kontrolu činnosti vyšetrovateľov a proti prípadnej nečinnosti polície. Aj v prípade, že by jeden z týchto dvoch článkov bol v budúcnosti ovplyvňovaný tlakmi zo strany politikov alebo záujmových skupín, bude vyššia pravdepodobnosť, že sa trestná činnosť bude vyšetrovať, dôjde k odhaleniu páchateľov a budú udelené tresty.

Súdy

V porovnaní s inými krajinami EÚ vynakladá Slovensko na súdnictvo príliš malé prostriedky, čo vplýva na zaťaženosť súdov a ich rýchlosť a kvalitu rozhodovania. Zlučovanie súdov so sebou prinesie zníženie počtu vyššie platených predsedov súdov. Prístup na tieto skôr manažérske pozície bude otvorený aj zástupcom iných právnických povolaní. Predseda súdu bude manažér, ktorý bude zodpovedať za chod súdu a reprezentovať súd navonok. Pri zlučovaní súdov sa bude brať zreteľ aj na možnú špecializáciu väčších súdov, a teda váš prípad sa dostane k špecialistovi na danú problematiku, čím dôjde k zvýšeniu kvality rozhodovania.

Mediácia predstavuje čoraz populárnejší spôsob riešenia sporov ešte predtým, ako by skončili na súdnom pojednávaní. Kvalitný mediátor dokáže nielen nájsť zhodu medzi oboma stranami, ale nastaví ich vzťahy do budúcna. Na každom súde by sa teda malo nachádzať mediačné oddelenie, ktoré bude pre občana fungovať bezplatne.

Kľúčovou zmenou bude elektronizácia a digitalizácia justície. Súdy budú využívať výhradne elektronické súdne spisy, ku ktorým budú mať zúčastnené strany jednoduchý prístup, čím sa eliminuje čas potrebný na fyzickú manipuláciu so spisom a prostredníctvom Hodnotiaceho centra budú jeho míľniky ľahko kontrolovateľné. Zavedie sa Portál právnej pomoci, ktorý občanom poskytne potrebné informácie, bude obsahovať online formuláre pre automatizované generovanie návrhov a podaní, bude taktiež obsahovať všetky rozhodnutia súdov (15-20% rozhodnutí súdov sa v súčasnosti nezverejňuje kvôli nedôslednosti a miestami aj úmyselnosti) a občania budú mať k dispozícii aj online riešenie sporov prostredníctvom Elektronického súdu, ktorý bude riešiť jednoduchšie záležitosti s krátkym trvaním do 10 týždňov (napr. spory v oblasti ochrany spotrebiteľa), ktoré v súčasnosti zaťažujú bežné súdy.

Akonáhle dosiahneme vysoký stupeň elektronizácie a digitalizácie justície a systém bude roky plnený informáciami o súdnych sporoch, zavedie sa systém pre výpočet pravdepodobnosti úspechu v spore, ktorý prostredníctvom zozbieraných dát a umelej inteligencie vyhodnotí pravdepodobnosť úspechu v spore. Informácia bude len orientačná, ale určite občanom pomôže. Ako doplnok Portálu právnej pomoci poslúži bezplatná telefonická linka právnej pomoci a centrá právnej pomoci umiestnené po celom Slovensku (napr. v okresných a krajských mestách). Dôraz sa bude klásť na obete trestných činov, ktoré potrebujú kvalitnú právnu pomoc v rámci trestného konania.

Ako som už spomenul, na súdoch sa zavedú princípy projektového manažmentu, pričom sa stanovia časové ciele pre dané typy konaní, vytvorí sa kalendár konania s podrobným časovým plánom, ktorý sa dohodne na začiatku konania. Pre zjednodušenie kontroly kvality súdov a sudcov poslúži aj systém výročných správ súdov a mesačný reporting s návrhmi a analýzou uskutočnených opatrení pre zefektívnenie fungovania súdu. Vďaka reportom a vyhodnocovaniu elektronických spisov sa výrazne zjednoduší kontrola súdov a jednotlivých sudcov.

Voľba sudcov Ústavného súdu bola zneužitá politickou stranou Smer kvôli nenaplneným ambíciám predsedu tejto strany. Momentálne je Ústavný súd už v plnej sile, ale situácia podobná tej tohtoročnej sa môže opakovať. Problematická je aj návalová obmena väčšiny sudcov, ktorá umožňuje zabetónovanie si „svojich ľudí“ na tomto najdôležitejšom súde v krajine. Momentálne sú kandidáti navrhovaní oprávnenými navrhovateľmi, čo môže a nemusí viesť k identifikovaniu najlepších kandidátov na sudcov.

Preto je dôležité rozložiť výber časti sudcov na 4-ročné cykly, čím by dochádzalo k plynulejšej obmene súdu, voľba by vždy prebiehala verejne a kandidáti by už nemuseli byť nominovaní oprávnenými navrhovateľmi, ale postačila by písomná prihláška. Písomné prihlášky môžu teoreticky zaťažiť výber vyšším počtom kandidátov, ale na druhej strane si budú potenciálni uchádzači uvedomovať vysoké nároky na kandidátov a potrebu absolvovania verejného vypočutia, a tak bude zmena na prospech veci.

Ostatné

Dôležitou prioritou je ochrana verejného majetku, ktorá bude centralizovaná v rámci Ministerstva spravodlivosti SR. Verejní funkcionári budú niesť hmotnú zodpovednosť za svoje činy, k čomu dopomôže aj efektívnejšie preukazovanie pôvodu majetku a lepší slobodný prístup k informáciám. Povinnosť preukázať pôvod majetku budú mať aj osoby, ktoré sú dôvodne podozrivé zo zapojenia sa do závažnej trestnej činnosti a pre politicky exponované osoby, keď takáto osoba nedokáže preukázať majetok v hodnote aspoň 50 tisíc €.

Je potrebné zaviesť právnu úpravu tzv. prikrmovania, čo je dnes nepostihnuteľná korupčná praktika, kde jedna strana dáva pravidelný úplatok, ale protislužbu očakáva až niekedy v budúcnosti. Keďže sa činnosť nedá definovať ako niečo za niečo, pri dnešnej právnej úprave nie je táto korupcia postihnuteľná.

Reakciou na aktuálnu problematiku je zavedenie povinnosti registrácie zmeniek v depozitári cenných papierov, čo by platilo aj pre staré zmeny. V opačnom prípade by nové či staré zmenky neboli vymáhateľné a neopakoval by sa prípad, keď niekto po rokoch vyrukuje s falošnými zmenkami a nárokuje si milióny €.

Občanov určite zaujme aj zmena systému domových poriadkov, kde dôjde k ich posilneniu a vytvoreniu nástroja pre uložené sankcií, ktoré budú vymáhateľné.

Zaujímavým krokom je aj umožnenie menších exekúcií bez exekútorov a poplatkov za výkon takýchto exekúcií, ktoré by bežali automatizovane cez elektronický systém napojený na finančné a bankové inštitúcie.

Za zmienku stoja aj na západe čoraz viac populárne alternatívne tresty, napr. elektronické náramky, ktoré u nás nie sú využívané v dostatočnej miere.

V neposlednom rade bude nevyhnutné modernizovať právne predpisy Slovenskej republiky, aby reflektovali špecifiká modernej doby a boli v súlade s novými technológiami, novými formami kriminality, atď.

Kapitole Spravodlivosť v programovom dokumente Bod zlomu nie je moc čo vytknúť. Privítal by som, keby budúca vláda prehodnotila určité parametre inštitútu premlčania, ktorý by ako doteraz chránil bežných občanov v právnej istote, ale zároveň nepomáhal kriminálnikom, ktorí robia všetko preto, aby boli ich zločiny premlčané. To sa dá veľmi jednoducho nastaviť zmenou začiatku plynutia doby premlčania.

Keďže chceme chrániť životné prostredie, musíme znižovať energetickú záťaž budov, čo si vyžiada investície do objektov slúžiacich justícii, ktoré ušetria finančné zdroje a energie.

 

Gestormi kapitoly Spravodlivosť sú:

Zuzana Števulová – právnička a odborníčka na právny štát, ktorá 10 rokov viedla občianske združenie Liga za ľudské práva

Pavel Nechala – odborník na právny štát a protikorupčný expert

Radovan Pala – odborník na obchodné a pracovné právo

Branislav Vančo – právnik a odborník na spravodlivosť a inovatívny právny manažment

https://www.facebook.com/olejvladimir/

Teraz najčítanejšie