Denník N

Podnikatelia, viete o ďalšej povinnosti, ktorú musíte stihnúť do konca roka?

Ak máte pocit, že ste tento rok zvládli zavedenie eKasy, druhú vlnu príplatkov, či rekreačné poukazy, novinkám v oblasti povinností, ktoré ešte musíte tento rok zvládnuť, nie je koniec. Ďalšia lahôdka vo výklade vašich administratívnych a byrokratických povinností má meno zápis konečného užívateľa výhod.

Čo to znamená?

Povinný zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra je účinný od 1. 11. 2018 a platí takmer pre všetky právnické osoby. Túto povinnosť nemajú len právnické osoby, ktoré sú:

 • subjektom verejnej správy,
 • emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu,
 • subjektom zapísaným v Registri partnerov verejného sektora.

Všetky ostatné právnické osoby túto povinnosť majú.

Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod.

V prípade právnickej osoby je konečným užívateľom výhod, ktorý sa zapisuje do obchodného registra, fyzická osoba, ktorá:

 • má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo najmenej 25 % na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa;
 • má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena;
 • ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode (napr. tichý spoločník);
 • má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

Aké údaje konečného užívateľa výhod sa zapisujú do obchodného registra?

Do obchodného registra sa zapíšu údaje konečných užívateľov výhod v rozsahu:

 • meno a priezvisko;
 • rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené;
 • adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu;
 • štátna príslušnosť;
 • druh a číslo dokladu totožnosti;
 • údaje, ktoré odôvodňujú postavenie konečného užívateľa výhod.

Ak ste teda zistili, že sa vás povinnosť zapísať konečného užívateľa výhod týka, dokonca viete definovať tohto alebo týchto konečných užívateľov výhod a máte jeho/ich údaje, teraz je na rade otázka, ako je vlastne možné vykonať samotný zápis?

Zápis konečného užívateľa výhod môžete vykonať:

 • vyplnením formulára, jeho vytlačením a odoslaním na príslušný registrový súd – FORMULÁR NÁJDETE TU;
 • elektronicky, s použitím občianskeho preukazu s čipom, balíčkom stiahnutého softvéru na vytvorenie elektronického podpisu a odoslaním prostredníctvom elektronickej schránky na slovensko.sk – podrobný návod, ako na to, nájdete vo výborne spracovanom VIDEU TU
 • využitím právnych služieb, alebo overeným splnomocnením inej osoby.

No a teraz rovnako dôležitá otázka, dokedy je potrebné toto všetko zvládnuť?

Všetko toto musíte stihnúť do 31. 12. 2019. Po doručení vášho návrhu má samozrejme registrový súd lehotu, počas ktorej je povinný požadovaný zápis vykonať. Od 1. 11. 2019 sa táto lehota predlžuje na 10 dní. V prípade vykonania zápisu vám bude potvrdenie o jeho vykonaní doručené spôsobom, ktorý označíte vo formulári. Údaj o konečnom užívateľovi výhod nie je vo verejnej časti obchodného registra a teda aj po vykonaní, tento zápis neuvidíte v rámci dostupných údajov o vašej spoločnosti.

No a ak sa pýtate čo sa stane ak to nestihnete? Vystavujete sa riziku pokuty až do výšky 3331 eur.

Sledujte ma na Facebooku a Instagrame, aby vám neušli ďalšie zaujímavé informácie.

Teraz najčítanejšie

Jaroslava Lukačovičová

Poradkyňa Združenia podnikateľov Slovenska, prezidentka účtovnej asociácie a expertka na dane, odvody a podnikateľské prostredie.