Denník N

Neznesiteľná ľahkosť zrušenia úradu pre dohľad…

Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská nie je spokojná s priebehom tendrov na ZZS, ktoré realizoval UDZS. Rozhodla sa konať a zrušiť …úrad. Nie tendre, ale UDZS! Absurdné?

Našťastie ministerka Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou zrušiť nemôže, na to je potrebná zákonná zmena. Ale pekne po poriadku.
Už týždne, ktoré ubehli od prvej medializácie, s napätím očakávame, že ministerka a UDZS sa zodpovedne vysporiadajú s nezákonným stavom, ktorý nastal po výberových konaniach na poskytovateľov Záchrannej zdravotnej služby.

Nedočkali sme sa ničoho, čo by nápravu čo i len z diaľky pripomínalo. Len včera večer vláda konečne odvolala predsedu úradu (predtým odstúpil sám a až do včera pracoval). Nedočkali sme sa ničoho, čo by smerovalo k očisteniu UDZS a k prinavráteniu jeho dôležitej úlohy – nezávislého strážcu kvality a zákonnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti, a dokonca sme sa nedočkali ani zrušenia podozrivého tendra.

Tá nezávislosť je veľmi dôležitá, až kruciálna! UDZS nie je totiž zdravotníckym zariadením ani poisťovňou a jeho predsedu vymenúva vláda (na návrh MZ SR). Vieme si určite predsatviť jeho lepšie fungovanie. Mohla by ho napríklad na návrh vlády menovať prezidentka.
Ale aj napriek všetkým nedokonalostiam je to kľúčový pilier, bez ktorého si dobré fungovanie systému nevieme predstaviť. Jeho odbornosť, apolitickosť a nezávislosť treba v budúcnosti posilniť.

Dočkali sme sa však niečeoho iného, tak po smerácky…

Ministerka zdravotníctva súhlasí so zrušením UDZS, ak sa rozdelia jeho úlohy. Uznáva síce, že citujem: „Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou robí veľmi veľa vecí. Ak ich vieme rozdeliť, aby to bolo lepšie a efektívnejšie, nemám s tým najmenší problém,“ povedala ministerka.

Ako keby išlo o to, či robí veľa alebo málo… a pritom je pointa úplne inde. Kľúčová je jeho nepodriadenosť a nezávislosť.
Ako si to pani ministerka predstavuje? Čo sa tým pokúša maskovať? Nečinnosť orgánov, ktoré konali nezákonne a teraz váhajú s nápravou?

Čo mám na mysli, keď hovorím o nezákonnosti a nekonaní? Zrekapitulujme si právny stav.
Podľa súčasnej legislatívy dnes UDZS vykonáva „Výberové konanie na vydanie povolenia na prevádzku ambulancie záchrannej zdravotnej služby“. V minulosti malo túto povinnosť ministerstvo, ale všetky tendre boli problematické, podozrivé z korupcie a skončili na súde. A po každom tendri odišiel z trhu kvalitný poskytovateľ… Predpokladám, že z tohto dôvodu, s dobrým úmyslom bol zmenený zákon a táto povinnosť sa preniesla na „nezávislý“ UDZS. Nebolo by to prvýkrát, kedy je dobrý úmysel nasledovaný zbabranou realizáciou. Alebo som len idealistka…

Ďalej sa ospravedlňujem za nezáživné čítanie, ale teraz je čas na právny jazyk a tak uvediem dôvody nezákonnosti rozhodnutí a poukážem na povinný postup pre ich zrušenie.

  1. Zloženie komisie
    Podľa zákona o poskytovateľoch ZS (č.578/2004 Z.z.) podľa § 14 je definované, že členov komisie vyberá predseda UDZS s vymenovaním prípadov, koho nesmie vymenovať. Okrem iného je to osoba „u ktorej so zreteľom na jej pomer k veci, k niektorému z účastníkov výberového konania alebo k jeho splnomocnenému zástupcovi možno mať pochybnosť o jej nezaujatosti.

Komisia bola vymenovaná nezákonne, lebo pochybnosti o nezaujatosti členov komisie nielen bolo možné mať, ale boli odôvodnené a už aj boli preukázané. Vo výberovom konaní teda rozhodovala nezákonná komisia, rozhodovali v nej členovia, ktorí rozhodovať nesmeli a teda aj prijaté rozhodnutia komisie sú nezákonné. Toto je jeden z dôvodov na zrušenie rozhodnutí.

  1. Postup vo výberovom konaní
    Podľa Zákona o verejnom obstarávaní (č. 343/2015 Z.z.) sú definovaní verejní obstarávatelia, v tomto prípade je to Slovenská republika zastúpená svojimi orgánmi (UDZS). Predmetom zákazky je tu poskytnutie služby (ZZS). Podľa tohto zákona je verejný obstarávateľ povinný postupovať podľa zákona a ďalej citujem: Príprava a zadávanie zákaziek, koncesií a súťaže návrhov vrátane ich klasifikácie podľa § 5 ods. 1 sa nesmú realizovať so zámerom nedovoleného uplatnenia výnimky z tohto zákona.

UDZS pri výbere dodávateľov ZZS (teda pri rozhodovaní vo Výberovom konaní) ako verejný obstarávateľ zadáva zákazky na poskytnutie služby, je pri tom povinný postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní a nesmie mať zámer nedovoleného uplatňovania výnimky z tohoto zákona. Nesmie teda Zákon o VO obchádzať. Je povinný dodržiavať aj Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Teda UDZS má povinnosť svoje rozhodovanie podriadiť ako Zákonu o poskytovateľoch, tak aj Zákonu o verejnom obstarávaní.

Argumentácia UDZS o tom, že vo veci nevzniká zmluva, je nepravdivá a účelová. Licencia pridelená jednotlivým poskytovateľom je výhradná a poisťovňa si už ďalej nemôže vyberať, či obstarávať. Je povinná uzavrieť s držiteľom licencie zmluvu. A predmetom tejto zmluvy je odplatné poskytovanie ZZS vybranými poskytovateľmi a zmluva musí mať písomnú formu.

Záchranná zdravotná služba má v slovníku obstarávania CPV kód 75252000-7. Je teda službou, ktorá podlieha obstarávaniu a ktorá keď je poskytovaná podnikateľskými subjektami (nie neziskovými organizáciami) a za odplatu v rámci všeobecného hospodárskeho záujmu, nie je  zo všeobecnej povinnosti obstarávania ani ináč vylúčená. Len pripomeňme, že v tomto prípade je odplata za službu hradená z verejného zdravotného poistenia a za 6 rokov dosiahne objem 800 000 000 EUR. Sú to peniaze určené na záchranu života.

Výber dodávateľov spôsobom, pri ktorom sa neaplikuje Zákon o verejnom obstarávaní, je protiprávny a jednotlivé rozhodnutia vo výberovom konaní sú preto nezákonné. Toto je ďalší z dôvodov na zrušenie rozhodnutí.

Dôvodov nezákonnosti rozhodnutí vo výberovom konaní je ešte viacero. Vyššie uvedené porušenia práva sú však na prvý pohľad zjavné, jednoznačne preukázané a potvrdzujú ich aj samotné vyhlásenia a listiny vydané UDZS. Netreba ich dokazovať.

  1. Zrušenie nezákonných rozhodnutí.
    Citujem zákon: „Proti rozhodnutiu ústredného orgánu štátnej správy, vydanému v prvom stupni, možno podať na tomto orgáne v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia rozklad; včas podaný rozklad má odkladný účinok.“

Rozhodnutia UDZS vydané v prvom stupni možno napadnúť rozkladom o ktorom rozhoduje predseda UDZS v druhom stupni. Predseda UDZS je povinný preto v rámci konaní o rozkladoch ako druhostupňový orgán nastoliť zákonný stav zrušením všetkých nezákonných rozhodnutí.

Cieľom je odstránenie protiprávneho stavu, v tomto prípade musí byť komisia nanovo zložená zákonným spôsobom a v konaní sa má postupovať podľa pravidiel pre verejné obstarávanie!
Predseda UDZS je povinný aj tie právoplatné (rozkladom síce nenapadnuté), ale nezákonne pridelené rozhodnutia z moci úradnej preskúmať a z dôvodu nezákonnosti zrušiť.

Vyhlásenia ministerky zdravotníctva o „nezrušiteľnosti“ Výberového konania nemajú oporu v zákone. Sú zavádzajúce. Každé rozhodnutie orgánu štátnej správy musí byť a je preskúmateľné a každé protiprávne rozhodnutie možno v rámci dosiahnutia zákonnosti zrušiť. Toto patrí medzi základné ústavné práva. Orgány štátnej správy ako aj ich predstavitelia sú povinní vždy postupovať výhradne v medziach zákona, sú povinní zákon dodržiavať a toto patrí tiež aj medzi základné záujmy chránené Trestným zákonom, v rámci jeho protikorupčných ustanovení.

Prípadné úmyselné konanie predstaviteľov štátnych orgánov a iných osôb smerujúce ku nastoleniu a následne ku zachovaniu protiprávneho stavu (presadenie a udržanie nezákonných rozhodnutí) by mohlo založiť podozrenia z korupčného správania pre naplnenie znakov skutkových podstát niektorých trestných činov. Napríklad trestného činu machinácií pri verejnom obstarávaní, v zmysle § 266 Trestného zákona.

Ale nepredbiehajme, je možné, že toto celé je len jedno veľké nedorozumenie, konanie vedené dobrými úmyslami, ale zbabranou realizáciou, a čoskoro dôjde k náprave.

Nikto si predsa nemôže myslieť, že rozhodnutia štátnych inštitúcií a orgánov sú nevratné a nezrušiteľné. To len smrť je neodvolateľná… ale to jen už úplne iný príbeh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teraz najčítanejšie

Andrea Letanovská

Som lekárka, anestéziologička a mojou srdcovkou je urgentná medicína. Každý pacient je pre mňa VIP. Dnes som súčasťou zdravotníckeho tímu v strane ZA ĽUDÍ, ktorej chcem pomôcť vyhrať voľby a zreformovať slovenské zdravotníctvo.